İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler


İŞGÖREMEZLİK VE SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER


Form 1 Belgesi: Tek hekim tarafından, 1. defa 10 güne kadar verilen istirahat belgesi (İstirahatin 10 günlük sürenin altında olması durumunda kontrol verilmiş ise, hastanın ikinci gelişinde mutlaka Form 2 belgesi açılması gerekmektedir.)
Form 2 Belgesi: Tek hekim tarafından 1. defa 10 güne kadar veya 10 günlük süreden daha az olması durumunda verilen istirahatlerin sonunda kontrol verilmiş ve kontrol sonunda tekrar en fazla 10 güne kadar istirahat uygun görülmüşse, doldurulacak olan belgedir.

İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ


(1) SAĞLIK TESİSİ:(2)DÜZENLEYEN POLİKLİNİK(3)ADI :

SOYADI :

(4)SİGORTA

SİCİL NO :

(5)TC. KİMLİK

NO :

(6)EV ADRESİ: TEL :

( II ) BİRİNCİ ON GÜNE KADAR AYAKTAN İSTİRATLER İÇİN DOLDURULAÇAK BÖLÜM


(7) İŞ KAZASI(8) MESLEK HASTALIĞI(9) HASTALIK


(10) ANALIK

(11) TEŞHİS:

(12)POLİKLİNİK

TARİHİ: …/…./……

(13)POLİKLİNİK

DEFTER SIRA NO:

(14)

..../….../….. den …..../….../….. tarihine kadar istirahatlıdır
..../…..../..… tarihinde çalışır kontrol

(15)

Hastaneye Yatış Tarihi : .….../…./……
Hastaneden Çıkış Tarihi : ….../…./…….


(16) DÜZENLEYEN HEKİMİN

ADI SOYADI : İMZASI

SİCİL NO :

DİPLOMA

TESCİL NO :

(17) ONAY

İSİM KAŞESİ:

MÜHÜR :

İMZA :

(III)

İKİNCİ ON GÜNE KADAR AYAKTAN İSTİRATLER İÇİN DOLDURULAÇAK BÖLÜM

(18) TEŞHİS:

(19)POLİKLİNİK

TARİHİ: …/…./……

(20)POLİKLİNİK

DEFTER SIRA NO:

(21) ……/…..../..…. tarihinden…../…../…….. tarihine kadar istirahatın
devamına …..../…..../..… tarihinde çalışır kontrol


(22)

Hastaneye Yatış Tarihi : .….../…./……

Hastaneden çıkış Tarihi : ….../…./…….

(23) DÜZENLEYEN HEKİMİN

ADI SOYADI : İMZASI

SİCİL NO :

DİPLOMA

TESCİL NO :

(24) ONAY
İSİM KAŞESİ:

MÜHÜR :

İMZA : • İş göremezlik belgelerinin usulüne uygun olarak düzenlenerek, asıllarının, düzenlendiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde Hastane resmi üst yazısı ekinde, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi.

(Düzenlenme tarihi, protokol numarası veya defter numarası, sigortalının TC ve sicil numarası, telefon numarası, ilgili hekim kaşe ıslak imza, başhekim mühür, kaşe, ıslak imza, vaka türü belirtilmesi, teşhisin yazılması, adli vaka, trafik kazası olaylarının teşhis kısmında belirtilmesi, hastaneye yatış-çıkış tarihlerinin belirtilmesi gibi)

(Ayrıca, sigortalı 4b ( Bağkur ) sigortalısı ise; iş göremezlik belgesinin 4 numaralı kısmında Bağkur olarak belirtilmesi)

5510 sayılı kanun gereği, 4b (Bağkur) sigortalılarına, İş kazası, Meslek Hastalığı ve Analık kolundan iş göremezlik belgesi düzenlenmesi, Hastalık kolundan iş göremezlik belgesi düzenlenmemesi.


 • Düzenlenen iş göremezlik belgesi ve sağlık kurulu raporlarının; sigortalılara çalıştıkları işyeri adresi sorularak, Ek-1 deki tablodan bağlı olduğu ilçe ayrımına göre, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi.
 • Düzenlenen iş göremezlik belgelerinin her biri için ayrı ayrı üst yazı yazılmayıp, tek yazı ekinde toplu halde gönderilmesi.
 • Hazırlanan üst yazıda; sigortalının, TC numarası, ad soyad, istirahat başlangıç-bitiş tarihlerinin belirtilmesi, (Form-1, Form-2, Sağlık Kurulu Raporu olduğunun belirtilmesi.)
 • Tek hekim tarafından 1 defada en çok 10 gün istirahat verilmesi ve kesintisiz bunun ancak 1 defa tekrarlanması. (Birçok hekim tarafından 10 gün yerine, 11 gün istirahat verildiği tespit edildiğinden, özellikle bu konuya azami özenin gösterilmesi, 10 gün istirahat verildikten sonra 11. güne kontrol veya çalışır verilmesi)
 • Form1 ve Form2 belgelerinin aynı tarihte ve aynı belge üzerinde düzenlenmemesi
 • Tek hekim tarafından verilmiş olan istirahat sonunda, kontrol uygun görülmüşse, 2. istirahat başlangıç tarihinin, kontrol tarihinden itibaren verilmesi. ( iki istirahat tarihi arasında boşluk olmaması), işbaşı verilmiş olanlarda da yine işbaşı tarihinin kontrol tarihi ile aynı olması, sigortalının kontrole geç gitmesi durumunda, 5510 sayılı kanunun 22. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirtilmesi. ( 5510 sayılı kanunun 22. Maddesi Ek-2)
 • Tek hekim tarafından aralıksız 2 kez istirahat almış olan sigortalının, tedavisine devam edilmesi gerektiği takdirde, sigortalının sağlık kuruluna sevk edilmesi.
 • Sağlık Kurulunun ilk vereceği istirahat süresi, sigortalının tedavi altına alındığı tarihten itibaren 6 ayı geçmesi halinde; ‘’Malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği tespit edildiğinden, istirahat süresi uzatılmıştır’’ ibaresinin mutlaka eklenmesi. • Sağlık Kurulu tarafından verilen istirahatlerde, ilk istirahat başlangıç tarihinin, varsa hastaneye yatış-çıkış tarihlerinin, istirahat sonunda, (kontrol mü, çalışır mı) olduğunun mutlaka belirtilmesi.
 • Ayrıca, sağlık kurulu tarafından verilen istirahat sonunda kontrol verilmişse, kontrol tarihinde çalışabileceğine dair kararın mutlaka yine Sağlık Kurulu tarafından verilmesi. ( Tek hekim tarafından çalışabilir kağıdı düzenlenmemesi)
 • 1 takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilen istirahatlerin ( burada geçen tek hekim ifadesinin, aynı hekim olarak algılanmaması, ayrı hekimler tarafından da verilmiş olsa sonuç itibariyle, tek hekim olarak değerlendirilmesi), 40 günü geçmesi halinde, bundan sonraki istirahatlerin 1 gün dahi olsa Sağlık Kurulu Raporu ile verilmesi.

( Örneğin; sigortalının 1 takvim yılı içinde, farklı hekimler tarafından almış olduğu istirahatlerin toplamı 31 gün olsa, bu tarihten sonra gittiği tarihte 10 gün istirahat verilecekse, bunun mutlaka Sağlık Kurulu tarafından verilmesi )

Sigortalının 1 takvim yılı içinde 40 gün istirahat alıp almadığını, mevcut sistemde hekimlerin takip etmesi mümkün olmadığından, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından sigortalılara elden verilerek gönderilen kaşeli, imzalı bilgisayar çıktılarının dikkate alınarak işlem yapılması.
ANALIK İŞGÖREMEZLİK BELGELERİ: • GEÇ DOĞUM: Analık istirahatlarinde, doğum önü 56 günden fazla olursa ( geç doğumlarda), fazla olan günler için Hastalık işgöremezlik belgesi düzenlenmesi.

(Örneğin; 21 Mart tarihinde 32 hafta gebelik istirahati açtırmış olup, 27 Mayıs tarihinde 11 gün geç doğum yapmış olan sigortalıya; 21 Mart-1 Nisan tarihleri için Hastalık kolundan Form-1 ve Form-2 şeklinde işgöremezlik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.)


 • ERKEN DOĞUM: Erken doğum olmuşsa; erken doğum olduğunun ve hamileliğin kaçıncı haftası olduğunun iş göremezliğin teşhis kısmında belirtilmesi.
 • Analık sigortasında; sigortalı 3 hafta kalana kadar çalışabilir raporu almışsa, bu

raporların aslının mutlaka sigortalı veya Hastane tarafından ilgili Sosyal Güvenlik

Merkezine ulaştırılması.


 • Analık istirahatlerinde; hastaneye yatış olmuşsa, mutlaka yatış- çıkış tarihlerinin belirtilmesi,
 • Canlı doğum veya ölü doğum, her iki halde de mutlaka doğum belgesi aslının, doğum sonu istirahat belgesi ile birlikte, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi. Doğum belgesinde; poliklinik tarih ve defter numarasının mutlaka yazılması
 • Sigortalılara Emzirme Ödeneği ödenebilmesi için; harcama belgeleri yönetmeliğine göre, talep dilekçesi doldurmaları gerektiğinden, hastaneler tarafından sigortalıların bu konuda bilgilendirilmesi.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconÇek Ve Çek Keşide Etmek İle İlgili Faydalı Bilgiler

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconMemurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun...

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconSAĞlik meslek mensuplari ile sağlik hizmetlerinde çalişAN

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconBİRİNCİ kisim: suçlarla iLGİLİ BİLGİler

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconÇeltiK ÜretiMİyle iLGİLİ genel biLGİler

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconKamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconЗцzьm цner?Ler?
ЦK’e ba?l? kurum ve kurulu?lar gцz цnьnde bulundurularak yцk yeniden yap?land?r?labilir. Bunun ile birlikte sorunlar?n kayna??nda...

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconİnşaat Yapım Detaylarıyla İlgili Yeni Bilgiler ve Belgeleri Sizlerle...

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconDOĞrunun analiTİĞİ, doğrunun özellikleri İle iLGİLİ konu anlatimlar...

İŞGÖremezlik ve sağlik kurulu raporlarinin düzenlenmesi İle iLGİLİ BİLGİler iconSebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep deriNLİĞİ bulunan diĞer...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com