1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?


sayfa1/3
  1   2   3
7. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
a) El tipi metal detektör
b) Kapı tipi metal detektör
c) X-Ray cihazı
d) Kapalı devre kamera sistemi
e) Yangın algılama ve söndürme sistemi

2) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziki güvenlik çözümü değildir?
a) Duvar
b) Tel örgü
c) Lazer çit
d) Taşıt kapanı
e) Mekanik kapı kilitleri

3) Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Duman
b) Isı
c) Koku
d) Alev
e) Ses

4) Aşağıdaki sistem ve cihazlardan hangisi aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda düzgün çalışmaz ve beklenen neticeyi vermez?
a) X-Ray cihazı
b) Kapı tipi metal detektör
c) El tipi metal detektör
d) Kamera sistemi
e) Kartlı geçiş sistemi

5) I Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolü sağlar.
II İstenmeyen kişilerin giriş-çıkış yapmasını engeller.
III Başkasına ait kart kullanılarak giriş-çıkış yapma olanağı sağlar.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kartlı geçiş sistemlerinin avantajlarından değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

6) Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
a) Gözlem altına alma
b) Koruma altına alma
c) Yakalama
d) Adli kontrol
e) Tutuklama

7) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Cumhuriyet savcısının talimatı kapsamında, polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli (A)’ya vermiştir. (A), görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis tarafından verilen listede, hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)’nin yakalanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir.
b) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)’ye söyler.
c) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini (C)’ye söyler.
d) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir.
e) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle cumhuriyet başsavcısına başvurması gerektiğini (C)’ye söyler.

8)I Terk edilmiş ve bulunmuş eşya
II Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
III Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
IV Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlar veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlileri yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkilidirler?
a) I ve IV
b) II ve III
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III

9) (A) isimli güvenlik görevlisi, (B) ili metrosunda görev yapmaktadır. (A), görevi esnasında, metroya binmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirmiş, bir kişiyle ilgili duyarlı kapı ikaz vermiştir. Bu ikaz üzerine, (A), kişinin üzerini detektörle aramış ve kişinin üzerinde silah olduğunu tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu silahın ruhsatsız olduğunu belirlemiştir. (A)’nın söz konusu silahla ilgili yapması gereken işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), silahı iş bitimine kadar yanında muhafaza eder, iş bitimi veya ertesi gün ilgili genel kolluğa (polise) teslim eder.
b) (A), söz konusu silahı emanete veya muhafaza altına alır ve durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirir.
c) (A), silahı kişiye verir, kişiye silah için ruhsat alması gerektiğini hatırlatır ve bunun için ilgili genel kolluğa başvurmasını söyler.
d) (A), silahı kişiye verir, durumunu bir raporla ilgili genel kolluğa bildirir.
e) (A), silahı kişiye verir, durumu bir raporla çalıştığı kuruma veya şirkete bildirir.

10) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
a) Radyo
b) Televizyon
c) Gazete
d) Mektup
e) İnternet

11) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?
a) Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması
b) Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi
c) İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi
d) Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması
e) Alıcının geribildirim vermemesi

12) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Yıkıcı eleştiriler
b) Genelleme yapmak
c) Sorumluluk almamak
d) Mantığı silah olarak kullanmak
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Konuşurken ses tonunu yükseltmek, el-kol hareketleri yapmak
b) Geçmişi getirmek
c) Etkili dinleme yapmak
d) Kendini hep haklı görmek
e) İşi yokuşa sürmek

14) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
a) Tehdit etme
b) Emrederek konuşma
c) Muğlak ifadeler kullanma (Muğlak: Asıl anlamı “kapalı, kilitli” demek olup dilimizde mecaz anlamı olan “anlaşılması güç, çapraşık” yerine kullanılır.)
d) Bilgileri gizleme
e) Hepsi

15) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için kaynakta olması gereken özelliklerdendir?
a) İnandırıcılık
b) Saygınlık
c) Güvenilirlik
d) Sevme-sevilme
e) Hepsi

16) I İletişimde uygun kanalın bulunması gerekir.
II Aynı kanalın her ortam için kullanılması gerekir.
III Birden fazla duyu organını aynı anda etkileyen kanallar daha tesirlidir.
Yukarıdakilerden hangisi iletişimin “kanal” ögesi için uygundur?
a) I-II
b) II-III
c) I-III
d) I-II-II
e) Hiçbiri

17) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?
a) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
b) Basına ve kalabalığa olay hakkında bilgi verilmesi ve açıklama yapılması
c) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
d) Olay yerinin koruma altına alınması
e) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
a) Albenisi yüksek mesaj
b) Soyut kavram ve olgular kullanmak
c) Anlaşılmaz bir konu
d) İhtiyaç duyulmayan, kullanılabilir olmayan mesaj
e) Mesaja fazla bilgi yükleme

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcı ögesinin engelleyicilerinden değildir?
a) Başka şeylerle uğraşma
b) Dinleme
c) Yanındakilerin müdahalesi
d) Kaynağı sevmeme
e) Aşırı korku ve rahatlık

20) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir.” Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

21) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından (ögelerinden) değildir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Empati
e) Alıcı

22) Olayın işleniş tarzının, fail ve mağdurun birbiriyle ilişkisinin saptanabildiği yerler ile maddi delillerin tespit edilebileceği dinamik alana ne denir?
a) Soruşturma yeri
b) Olay yeri
c) Özel güvenlik görev yeri
d) Mahkeme yeri
e) Polis görev yeri

23) Aşağıdakilerden hangisi hedef ögesinde bulunması gereken özelliklerdendir?
a) Hedef, iletişime açık olmalıdır.
b) Dikkatlice bakmalı, dinlemelidir.
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmalıdır.
d) Zekâ seviyesi verilenleri anlayacak kapasitede olmalıdır.
e) Hepsi

24) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Görevli olduğu bir günde, terminal içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğu bilgisi kendisine ulaşmış, seri şekilde paketin bulunduğu yere ulaşmış ve bilgiyi doğrulamıştır. Bu olayla ilgili (A),
I Şüpheli paketin bulunduğu yerdeki kişileri süratle uzaklaştırmalıdır.
II Boşaltma sırasında kişiler, mümkünse şüpheli paketin yanından ve yakınından geçirilmemelidir.
III En kısa zamanda ve en seri haberleşme araçlarıyla ilgili genel kolluğa bilgi vermeli veya bilgi verilmesini sağlamalıdır.
IV Şüpheli pakete dokunmamalı ve hareket ettirmemelidir.
Özel güvenlik görevlisi yukarıda sayılan önlem veya önlemlerin hangilerini almalıdır?
a) I, II, III ve IV
b) III ve IV
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III

25) Aşağıdakilerden hangisi, devriye görevi ifa eden personelin devriye görevine çıkmadan önce ve devriye görevi sırasında yapmaması gereken davranışlardan biridir?
a) Devriye görevini yerine getireceği bölgeyi çok iyi tanımalıdır.
b) Göreve tam teçhizatlı çıkmalıdır.
c) Güzergâh değişikliği yapılmamalı ve devriye görevi, sürekli aynı hat veya güzergâh üzerinde yerine getirilmelidir.
d) Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalıdır.
e) Görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalıdır.

26) Suç veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Şüphelinin eşkâl özelliklerine
d) Olay yerinin, suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

27) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer almaz?
a) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
b) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
c) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
d) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakilere bilgi vermek
e) Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini almak

28) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır.
b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır.
c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.
d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
e) Hepsi

29) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın özelliklerindendir?
a) Hazırlayanların görüşleri yer alır.
b) Tutanakta sanıkların ifadelerine yer verilmektedir.
c) En az iki imzalı olmalıdır.
d) Tutanağı hazırlarken iki kalem kullanılır.
e) Hiçbiri

30) I Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl; kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?
a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

31) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

32) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

33) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır.

34) İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi

35) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?
a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük

36) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
a) Aşağılama
b) Yazılı ve sözlü tahrik
c) Ateşli silah kullanılması
d) El silahları kullanma
e) Hepsi

37) Şüpheli bir paket ve çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.

38) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ………………. denir.
a) Belge
b) Delil
c) Bulgu
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

39) Açık alan ve saha aramalarında nelere dikkat edilir?
a) Yeni ekilmiş, sürülmüş, toprağı kabarmış yerlere
b) Suni bitki örtüsü, yeni kazılmış yerlere
c) Su kanalları, havuzlara
d) Çukur ve tümseklere
e) Hepsi

40) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Üst arama tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Müracaat tutanağı

41) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünümü düzgün olmalıdır.
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır.
c) İyi iletişim kurmalıdır.
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır.
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.

42) Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?
a) Gözlem
b) Plan
c) Korku
d) Tahrik
e) Eylem

43) Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?
a) 1 metre
b) 2 metre
c) 3 metre
d) 4 metre
e) 5 metre

44) Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasını ifade eden psikolojik duruma ne ad verilir?
a) Taklit
b) Telkin
c) Özenti
d) Yayılma
e) Hiçbiri

45) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

46) Aşağıdakilerden hangisi hat düzeni uygulamasının amaçları arasında yer almaz?
a) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
b) Bir bina veya şahsı korumak
c) Topluluk veya kalabalığı daire içine almak
d) İki grubu birbirinden ayırmak
e) Her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? iconAşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden birisi değildir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com