Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri
ATASAM HASTANESİ

PERSONEL İZİN PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO


KU.PR.02


YAYIN TARİHİ


01.01.2016


REVİZYON NO


0


REVİZYON TARİHİ


---


SAYFA NO


  1. AMAÇ

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri düzenlemektir.


  1. KAPSAM

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezinde belirli-belirsiz süreli veya kısmi-tam süreli iş sözleşmesi ile ücret karşılığı çalışan tüm personeli kapsar.
3.0 UYGULAMA

3.1. Yıllık Ücretli İzini

Yıllık ücretli izne hak kazanmak için personelin işe başladığı günden itibaren deneme süresi de dahil olarak en az bir (1) yıl işyerinde çalışmış olma şartı aranır.

Personele verilecek izin süreleri ise 4857 sayılı İş Kanunu m.53 uyarınca;


  • Bir yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört (14) gün,

  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi(20) gün,

  • On beş yıl dahil ve daha fazla olanlara yirmi altı (26) gün,

  • olarak belirlenmiştir.


Yıllık izin sürelerinin içine rastlayan hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık ücretli izinden sayılmaz.
Çalışanlar yıllık ücretli izne başlamadan en az on beş(15) gün evvel Yıllık İzin Formu” nu ilgili İnsan Kaynakları Biriminden alıp yöneticisinin onayına sunar. Onaylı form, İnsan Kaynakları Birimine izne giden personel tarafından teslim edilir. İnsan Kaynakları Birimine bildirilmeyen formların geçerliliği olmaz. Aksi takdirde 4857 sayılı İş Kanunu m.25/ıı-g hükümleri uygulanacaktır.

İzni bitip dönen personel, İnsan Kaynakları Birimi tarafından takip edilen “İzin Takip Dosyası” na izin kullanımına istinaden imza atar.
İşveren yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre yıllık ücretli izinleri her yıl belirsiz bir dönemde kullandırmayı ve/veya on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünerek kullanılmasını çalışandan isteyebilir.
Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan personelin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.(4857 sayılı iş kanunu m.58 uyarınca)
3.2.Sosyal ve Mazeret İzinleri
3.2.1. Sosyal İzinler

Evlenme,Vefat,Hamilelik,Eşinin Doğum Yapması ve Süt İzni durumlarında çalışan personele aşağıda yer alan sürelerle ücretli izin verilebilir.


  • Evlilik halinde 3 gün,

  • Birinci derece yakınının ölümü halinde 3 gün,

  • Eşinin doğum yapması halinde 3 gün,

  • Hamilelik durumunda 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası doğum izni.


İşveren ve personel uygun gördüğü takdirde, sağlık durumu doktor onayı ile uygun olduğu anlaşılan personel, doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler, doğum sonrası doğum izni süresine eklenir.
Doğumdan sonra annenin çocuğunu emzirmek üzere doğum tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kullanabileceği günde 1,5 saatlik süt izni vardır.
Çalışanlar, İzin Formu” nu ilgili İnsan Kaynakları Birimlerinden alıp doldurur, ardından yöneticisinin onayına sunar. Onaylı form, İnsan Kaynakları Birimi’ne personel tarafından teslim edilir.
Yukarıda sayılan izinlerden zamanında kullanılmayanlar varsa bunlar ileri tarihe ertelenemez.
3.2.2. Mazeret İzinleri

Personelin işe gelemeyeceği hallerde kullanabileceği izin şeklidir. (ör.Şahsen gitmesi gereken resmi dairelerle ilgili işler) Bu izinler için de personel, İzin Formu” nu doldurur, ardından yöneticisinin onayına sunar. Onaylı form, İnsan Kaynakları Birimi’ne personel tarafından teslim edilir. Mazeret izninin ücretli veya ücretsiz olacağı formda belirtilir.
Personel sosyal izinlerinin dışında ve geçerli nedenlere dayanılarak yılda toplam 2 işgününe kadar ücretli, 4 işgününe kadar ücretsiz ve üst üste kullanılmayacak şekilde Mazeret izni verilebilir.
3.3. Hastalık İzni

İşyeri dışında hastalanan ve işine gelemeyecek durumda olan personel, yöneticisine derhal bildirmekle yükümlüdür. Yöneticisi de ilgili İnsan Kaynakları Birimine bildirmekle yükümlüdür.

Yöneticisinin lüzum görmesi halinde personelden rapor istenebilir.

Herhangi bir nedenle evde veya sağlık kurumlarında yatarak tedavi görenlerin, bu tedavilerinin iki gün veya daha fazla sürmesi durumunda doktor raporu almaları gerekmektedir. 20 günü aşan hastalık izinlerinde heyet raporu zorunludur.
İşyerinden vizite kağıdı alarak Hastaneye başvuran personele aynı gün içinde çalışır raporu verilmiş ise personel makul süre içinde işyerine dönmek ve çalışır raporunu amirlerine teslim ederek çalışmaya başlamak zorundadır.
İstirahat raporu verilmiş veya sağlık kuruluşuna yatırılmış personel, en kısa sürede yöneticisine bilgi vermekle yükümlüdür.
3.4. Ücretsiz İzin

Personelin ücretsiz izni hak edebileceği durumlar, kanunda belirtilen haller olabileceği gibi ilgili yönetici ve İnsan Kaynakları Birimi onayı ile kabul edilen şartlar gerçekleştiğinde de oluşabilir.
Ücretsiz izin kullanan personele, izinli olduğu sürece ücret ve diğer sosyal haklar ile sosyal siğortalar kurumu’na sigorta pirimi ödenmez.HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Gülay ATAKalite Yönetim Direktörü

Bülent BULUT


BAŞHEKİM

Op.Dr.Salih Zeki PİŞKİNsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconBu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan...

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri icon (ha.) Osmanlı alfabesinin ilk harfi olan elif ile yirmi birinci...

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconGÜzellik merkezlerinde iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÜKÜMLÜLÜkleri

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconDanıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları...

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri icon1 Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; a) Hizmet akdi...

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconNot: boşluk olan yerler ile koyu renkli yerler doldurulacaktir. Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Atasam Sağlık Grubu ile bağlı olan Tıp Merkezlerinde çalışmakta olan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri iconDevletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com