Sinav (a grubu)


sayfa1/3
  1   2   3

41. SINAV (A GRUBU)

1) X-Ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Şahısların kıyafetlerinin altına saklamış oldukları silah, bıçak gibi malzemelerin tespit edilmesinde kullanılır.
b) Valiz, çanta, koli gibi kapalı eşyaların içerisinde ne olduğunu görmek amacıyla kullanılır.
c) Patlayıcı maddelerin tespit edilmesinde kullanılır.
d) Uyuşturucu maddelerin tespit edilmesinde kullanılır.
e) Bıçak, silah gibi cisimlerin tespit edilmesinde kullanılır.

2) Telsiz haberleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Telsizin mandalına basılarak kanala girilir ve muhabere yapılır.
b) Bir telsiz kanalında aynı anda sadece bir kişi konuşabilir.
c) Bir telsiz kanalındaki muhabere aynı kanalda bulunan ve açık olan tüm telsizlerden dinlenir.
d) Kanalda muhabere varken başka bir telsiz çağrı yapmak için kanala giremez.
e) Telsizlerde de cep telefonlarında olduğu gibi alıcı konumundakiler çağrıyı kabul et butonuna basmadığı müddetçe muhabere başlamaz.

3) I Sistemi harekete duyarlı yaparak kameraların görüş alanında hareket olması durumunda operatörü uyarmasını sağlamak
II Kör alanları azaltmak üzere ilave kameralar yerleştirmek
III İzleme odasındaki operatör sayısını artırmak ve belli periyotlarda değişim yaptırmak
Kamera sistemlerini daha etkili hale getirmek için yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri yapılabilir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I ve III
d) Hepsi
e) Hiçbiri

4) El tipi metal detektörler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) El tipi detektörlerin taşınması kolaydır.
b) El tipi detektörler batarya ile çalışır.
c) Aranan şahsın vücuduna belli bir mesafeden tutularak arama yapılır.
d) Yakınındaki metal malzemelerden etkilenmezler.
e) Cihaz alarm verdiğinde alarmın şahsın hangi bölgesinden geldiği tespit edilebilir.

5) Jeneratör nedir?
a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bir cihazdır.
b) Elektrik üreten bir cihazdır.
c) Yangın söndürme amacıyla kullanılan bir cihazdır.
d) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren bir cihazdır.
e) Telsiz sistemlerinde sinyalleri havaya yayan cihazdır.

6) Mülki amirin, genel kolluğun ya da kendi amirinin emrinde bulunan özel güvenlik görevlisi, verilen emirlerin kanuna aykırı olması durumunda ne yapmalıdır?
a) Emri yerine getirir ve amirine bilgi verir.
b) Emri yazılı olarak ister ve yerine getirmez.
c) Emri yerine getirmez ve amirine bilgi vermez.
d) Emri yerine getirir ve kimseye bilgi vermez.
e) Emri yerine getirmez ve bunu amirine bildirir.

7) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerini tamamlayıcı mahiyette çalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunma olayına daha etkin bir biçimde girdiği takdirde genel kolluğa etkisi hangi yönde olacaktır?
a) Özel güvenliğin genel kolluğa etkisi olmaz.
b) Genel kolluk önleyici görevini bırakır.
c) Genel kolluk suçların soruşturulmasına daha fazla önem verir.
d) Genel kolluk önleyici görevlerini artırır. (?)
e) Genel kolluk suçla mücadeleye fazla önem vermez.

8) Kamu hukukunda ………………… esas olduğundan özel güvenlik görevlileri, kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz.
a) Kuralsızlık
b) Yetkisizlik
c) Ayrımcılık
d) Bilimsellik
e) Adillik

9) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle ilgili olarak genel kollukla etkili bir işbirliği sağlamak açısından aşağıda belirtilenlerden hangisini yapamaz?
a) Suçun önlenmesinde aktif rol oynayarak genel kolluğa yardımcı olmak
b) Suçun öğrenilmesini müteakip genel kollukla iletişime geçmek
c) Görev alanında yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etmek
d) Suç sonrası suç işleyenleri yakalamak için ekip oluşturarak genel kolluğa yardım etmek
e) Görev alanında suçlulara ait eşyaları emanete alarak genel kolluğa teslim etmek

10) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?
a) Toplantı
b) Konferans
c) Seminer
d) e-mektup
e) Telefon

11) Aşağıdakilerden hangisi 5N1K şeklinde kullanılan gazetecilik terimindeki 1K’yı ifade eder?
a) Kaynak
b) Kodlama
c) Kod açma
d) Kim
e) Kitle

12) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Sloganlı tişört
b) Abartılı saç modeli
c) Fazla dekolte
d) Ses çıkaran kolye
e) Abartısız makyaj

13) “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi, etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?
a) Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek
b) Dinleyicileri kahkahaya boğmak
c) Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak
d) Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak
e) Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

14) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel (formel) iletişim yöntemlerinden değildir?
a) Dikey iletişim
b) Empatik iletişim
c) Yatay iletişim
d) Çapraz iletişim
e) Çok yönlü ve açık iletişim

15) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?
a) Ses tonu
b) Anlaşılmaz bir konu
c) Beden dili
d) Statü farklılığı
e) Önyargılar

16) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
a) Anlaşılmaz bir konu
b) Albenisiz mesaj
c) Soyut kavram ve olgular
d) Fazla bilgi yükleme
e) Stres

17) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
a) Anlatım bozukluğu
b) aşırı korku
c) Stres
d) Başka şeylerle uğraşma
e) Düşük zekâ seviyesi

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Sürekli yüksek perdeden konuşmak
b) Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek
c) Muhatabın dediklerini onaylamamak
d) Sen diliyle konuşmak
e) Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre belirlemek

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
a) Açık bir dil kullanma
b) Kavramları açıklama
c) Muhatabı tehdit etme
d) Muhatabın fikirlerini de sorma
e) Muhataba karşı açık olma

20) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü, konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Jest (el-kol) kullanımında aşırıya kaçmayın.

21) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Açık gömlek yakası
b) Boyasız ayakkabı
c) Dar giysiler
d) Bakımsız diş, tırnak
e) Ütülü pantolon, gömlek

22) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden ve amirini bilgilendirmeden görev yerinden ayrılamaz.
c) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle de yürütülebilir.
e) Nokta görevi sırasında cep telefonu ile göreve ilişkin olmayan konuşmalar yapılabilir.

23) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
b) Silah bir zor kullanma aracıdır.
c) Saldırı varsa zor kullanılmalıdır.
d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde ve sınırı aşmadan zor kullanılmalıdır.

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zor kullanma için söylenemez?
a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olmalıdır.
b) Amaca ulaşmak için gerekli olandan daha fazla olmamalıdır.
c) Kademeli olarak artan nispette kullanılmalıdır.
d) Zor kullanmada orantılılık aranmaz ve zorun derecesi, kullanan kişinin inisiyatifine bağlıdır.
e) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.

25) Zor kullanmanın bir aşaması olarak silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımlamadır?
a) Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkanı varsa silah kullanılmamalıdır.
b) direniş veya saldırının kapsam ve içeriğine bakılmaksızın güvenlik görevlisi her zaman silah kullanmaya yetkilidir.
c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veya tekrarı muhakkak olmalıdır.
d) Silah kişiyi öldürmek değil, etkisiz kılmak amacıyla kullanılmalıdır.
e) Silah, suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde kullanılmalıdır.

26) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Gözaltı veya muhafaza altına alma işleminden önce gerçekleştirilmesi
b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi
c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması
d Hakim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması
e) Suçüstü halinde herkes tarafından gerçekleştirilebilmesi

27) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Nokta görevi yapan personel, yerine bakacak personel görevlendirmeksizin de kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.
b) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
c) Nokta görevi, belirli bir mekân ve sınırlı bir alanda yürütülür.
d) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

28) Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?
a) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
b) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır.
c) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
d) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
e) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.

29) Aşağıdakilerden hangisi el koyma işlemini açıklayan doğru bir tanımlama değildir?
a) El koyma kararını vermeye hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı yetkilidir.
b) Hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakimin onaylamadığı el koyma işlemi sona erer.
c) El koyma; suça konu eşya üzerinde sahibi olan kişinin, tasarrufta bulunma yetkisini kısıtlamayan bir tedbirdir.
d) El koyma, eşyayı yanında bulunduran kişinin rızası ile teslim etmediği eşya hakkında uygulanır.
e) Bir suçla ilgili ispat aracı olarak yararlı görülen eşya güvenlik görevlisi tarafından muhafaza altına alınır.

30) Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?
a) Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi
b) Etrafa saldıran bir şizofrenin kontrol altına alınması
c) Genel kolluğun bir kişiyi trafik kuralı ihlâli nedeniyle durdurması
d) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi
e) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması

31) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Suç soruşturmasını yürütmek
c) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak
d) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
e) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli ön tedbirleri almak

32) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
c) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

33) Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi için yapılabilir.
c) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir.
d) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir.
e) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.

34) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması
b) suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması
c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması
d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması

35) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Kişinin elbiselerini çıkarttırmak suretiyle sıvazlama şeklinde inceleme yapma
c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
d) Eşyaları X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma

36) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

37) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi olarak kabul edilemez?
a) Kamu düzeninin devamını sağlamak ve bozulmasını önlemek
b) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suç eşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirleri almak
c) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek ve işleyenlere idari yaptırım uygulamak (?)
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini ve hizmet sunumlarını denetlemek
e) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarına uymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlık verenleri men etmek

38) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?
a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma
b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme
d) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alma
e) suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

39) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek bir tutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgiler içerir.
b) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir.
c) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarının kimlik bilgilerini içerir.
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileri içerir.
e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.

40) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir?
a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır.
b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
c) Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.
e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmeli, mümkün olması halinde derhal ilkyardım yapılmalıdır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sinav (a grubu) icon43 sinav (a grubu)

Sinav (a grubu) iconÖzel güvenlik temel eğİTİMİ 63. Yazili sinav sorulari (a grubu )

Sinav (a grubu) iconSınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir

Sinav (a grubu) iconI(a) grubu madenlerle iLGİLİ YÖnetmeliK

Sinav (a grubu) iconBüyük Grup Etkinliği) Yaş Grubu ( Ay)

Sinav (a grubu) iconMaden kanununun I (A) grubu madenleri İle iLGİLİ uygulama yönetmeliĞİ

Sinav (a grubu) icon2015/2016 EĞİTİM ÖĞretim dönemi Önce anaokulu 6 yaş grubu

Sinav (a grubu) iconRenault Grubu, “emisyon” konusunda adli soruşturmanın açılacağına dair bilgileri doğruluyor

Sinav (a grubu) iconF:\Özel büro mail grubu\ulusal dünya\case theory döKÜman\abd\ (13)

Sinav (a grubu) iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com