Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji


sayfa1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


SPOR SOSYOLOJi

Sosvoloii: Bir toplum birimidir. insanlan bir araya getiren toplumlan igerir.

Sosyoloji: Sosyal olaylan, sosyal kurumlan, sosyal iliskileri, sosyal yapi ozelliklerini ve yapida ortaya gikabilecek degismeleri ele ahp inceleyen bilim dalidir.

Sosyal Olav: Baslama ve biti§ noktalan belli olan ve toplum iginde meydana gelen birden fazia birey|J yada onlarin ilgilerini ceken bir olu§tur. Kisacabir sosyal olayin olusabilmesi igin gerekli ko§ullar §unlardir.

 1. Toplum,

 2. Sureklilik,

 3. Teskilatlanmis Olmak,

 4. Tesadufen bir araya gelmis olmak,

Ornek : Liverpeel ile Juventus arasmdaki macta meydana gelen olaylar toplumsal olaydir.

 1. Dinlenme,

 2. Eglenme,

 3. Gelisme,

 4. Yeniden Gug Toplama, Ornek : Bir bahk avi
 1. Oyun oynama vb...

 2. Kulturel olarak sportif faaliyetlere katilmak.

SPOR BARIS ELQiSl OLARAK KULLANILABJLJR Mi?

Spor bans elgisi olarak kullanilabilir. lyi bir yonlendirmeyle toplumlarin kayna§masmi saglar.

Politik durumlar ne olursa olsun her hangi iki ulke arasmda sportif faaliyetler olabilir. Sportopluma girdigi ilifkide turn ili§kileriyle yapildigi ortamm ve ko§ullarm aynasidir.

SPOR BOS ZAMAN OLUSUMUDUR? YOKSA BJR MESLEKMJDJR?

Spor bir meslektir; gunku topluma bir seyler kazandinr. Spor:

 1. Duzenli uygulama gerektirir,

 2. Sonucta gikar ve kazang sbz konusudur, bu anlamda spor bir meslektir,

 3. Masraf ve harcama gerektirir.

SPOR SAHALARINDAKi SALDIRGANLIGIN NEDENLERi :

 1. Toplumsal ve kisisel yabancila§ma,

 2. Seyircinin kulturel duzeyi,

 3. Basmm ve demeglerin etkisi,

 4. Alkollu seyirci.

1

J

SPOR SOSYOLOJi

Sosvoloii: Bir toplum birimidir. insanlan bir araya getiren toplumlan igerir.

Sosyoloji: Sosyal olaylan, sosyal kurumlan, sosyal iliskileri, sosyal yapi ozelliklerini ve yapida ortaya gikabilecek degismeleri ele ahp inceleyen bilim dalidir.

Sosyal Olav: Baslama ve biti§ noktalan belli olan ve toplum iginde meydana gelen birden fazia birey|J yada onlarin ilgilerini ceken bir olu§tur. Kisacabir sosyal olayin olusabilmesi igin gerekli ko§ullar §unlardir.

 1. Toplum,

 2. Sureklilik,

 3. Teskilatlanmis Olmak,

 4. Tesadufen bir araya gelmis olmak,

Ornek : Liverpeel ile Juventus arasmdaki macta meydana gelen olaylar toplumsal olaydir.

 1. Dinlenme,

 2. Eglenme,

 3. Gelisme,

 4. Yeniden Gug Toplama, Ornek : Bir bahk avi
 1. Oyun oynama vb...

 2. Kulturel olarak sportif faaliyetlere katilmak.

SPOR BARIS ELQiSl OLARAK KULLANILABJLJR Mi?

Spor bans elgisi olarak kullanilabilir. lyi bir yonlendirmeyle toplumlarin kayna§masmi saglar.

Politik durumlar ne olursa olsun her hangi iki ulke arasmda sportif faaliyetler olabilir. Sportopluma girdigi ilifkide turn ili§kileriyle yapildigi ortamm ve ko§ullarm aynasidir.

SPOR BOS ZAMAN OLUSUMUDUR? YOKSA BJR MESLEKMJDJR?

Spor bir meslektir; gunku topluma bir seyler kazandinr. Spor:

 1. Duzenli uygulama gerektirir,

 2. Sonucta gikar ve kazang sbz konusudur, bu anlamda spor bir meslektir,

 3. Masraf ve harcama gerektirir.

SPOR SAHALARINDAKi SALDIRGANLIGIN NEDENLERi :

 1. Toplumsal ve kisisel yabancila§ma,

 2. Seyircinin kulturel duzeyi,

 3. Basmm ve demeglerin etkisi,

 4. Alkollu seyirci.

1

a. m. Obligus externus

b. m. Oblgus intercos talis

c. m. Transversus abdominis

d. m. Rectus abdominis

e. m. Pyramidalis

f. m. Quardratis lamborum

Kann Kaslari:


a. m. Trapezius

b. m. Latissimus dorsi

c. m. Levator scapula

d. m. Romboideus major

e. m. Romboideus major

Sirt ve Omuz Kaslari :

f. m. Deltoideus

g. m. Supros pinatus
h. m. infra spitanus

i. m. Tres major i. m. Tres major

Ekstremite Kaslari

/

a) Kollar Qst ekstenite

b) Bacaklar alt ekstremite kaslari


1. Kol Kaslari

10

/


V

L

r


*

-

A) Ba§ Boigesi Kaslan


B) Boyun Boigesi Kaslan

r

1. Kafa, tavan ve taban kaslan1. Boyun On Taraf Kaslan

L-

a. Qigneme Kaslan

J

b. Platysma Kaslan

r

c. Agiz Qevresi

v\ \ \

L

d. Burun Kaslan

\\ \ ■ \

«-"

e. Goz Qevresi Kaslan

5<< * ^

f
Platysma Hyoidustu M.Sternoclejdo Hyoidalti

n
Kasi
Mastoid Kaslan

I

Kasi

a. m. Digastricus

b. m. Stylohyodius

c. m. Mylohyoidus

d. m. Geniohyoidus

r

c

i

/


\ \

L

/

Yuzeysel Kaslar


Derm Kaslar Diyofrom Kaslar

r1

L

a. m. Pectoralis major
a.

47

m. intercostalis
b. m. Pectoralis major
b.

m.

internus
c. m. Serratus anterior
c.

M.

intercostdu externus

i Ld.

m.

Subcostala
e. m. Gransversust horocisus


Eksternsbrler

a. m. Brachioradialis

b. m. Extensor cappir

c. m. Extensor carpiul

d. m. Supinatorius

e. m. Extensor pollius congus

Ekstensorles

a. m. Bicegs femor

b. m. Semitendinosus

c. m. Seninembranous

J

-J "J

J


Flexorter

Exsternsonler

a. m. Tricepsbradius

b. m. Anceneus

a. m. Bicepsbrachi

b. m. Brachialis

c. m. Coracobrac

d. m. Pronatorteres

ON KOL KASLARI


e. m. Brachioradralis

Flexorler

a. m. Pranator teres

b. m. Flexor carpi radialis

c. m. Flexor carpi ulnaris

d. m. Palmaris longus

e. m. Flexor digitorum

f. Super ficialis

EL KASLARI
Nia alt ekstremite kaslan
: Oyluk Kaslan

Kalca Kaslan

a. m. Qluteus max

b. m. Qluteus medis

c. m. Qluteus minus

d. m. Qluteus fernue

e. m facalata

a. b

c.

Flexorler Adduktorler
m. Sarterius b. m. Addukler
. m. Quadriseos magmus

m. Gemois

BACAK KASLARI


Flexorler

a. m. Qastrosmemius

b. m. Popliteus

c. m. Tibialis post

Ekstusonler

a. m. Tisialis ant

b. m. Peroncus longus


J

AYAK KASLARI

Ayakta bazi kaslar elde oldugu gibi sadece ayakta baslar, ayakta biter. Bazilan da yukanlardan gelip buralarda biter.

NOT : Vucutta bulunan onemli kemiklerve sayilari:

 1. Servical veresra : 7 Tane

 2. Thovacal vertebra : 12 Tane

 3. Lumbar vertebra : 3 Tane

 4. Socrum vertebra : 3 Tane

11

5. Cocci vertebra : 3-4 Tane Aynca;

ic elmacik ketgine tibia

Dis elmacik kemigine Fibula

Diz Eklemini Yapan Kemikler :

a. Remus Menukus hangi kemiklerdendir?

b. Tibia a. Femur

c. Fibila - b. Tibia

d. Fetella

Rumerus kol kemigi Femur, diz kemigi

Teres major kola ablukasyon yaptinr. Omuz eklemi hangi kemikler yapar. Claviiccula, rumerus, scapule

Bisep omuzda on kolda bissepsion yaptinr, on kola flexsion yaptiran kaslarm hepsi ic gikintidan ba§lar. Flaxorler icten, extensbrler distan.

Bayanlarda ki en buyuk kas m. Datisyus dorse luiglugun, en bnemli fleksoru cuadriseps uylugun en kuvvetli exstensoru cluteus maxsimus.

SPOR FiZYOLOJi

Kas Kasilmasi:

Endimisyumla cevrili her kasin lifi binlerce miyofibrilden olusmustur. Her bir miyofibirlin iginde de yan yana yerle§mis 1500-2000 kadar myzoin ve bunlarm iki kati kadar miktarda aktin diye bilinen elemanlar mevcuttur, kalm olani (miyozin) ince olani (aktin)'dir. Elktro mikroskobu ile bakildigmda aktin ve miyozin organ ellerinin iki elin birbirine karsi gelen ve ic ige gegen parmaklan gibi yerlesmis olduklan gorulur. Myozin iplikleri koyu renkte, aktin ipligi ise acik renktedir. Yine elektromikroskopta dikkat edildiginde myozin flametlerinden (ipliklerinden) koken olan yan cikmtilar gorulur.

Yan cikmtilar myozin flamentinin tarn ortasindaki ufak bir alanda yokturlar. iste kas kasilimi myozin bantmm bu yan cikintilanyla aktin flametleri arasmda ki etkilesme sayesinde meydana gelir.

Myazin Bandi Aktin Yan Baglar

Myazin
Kasin kasilmasi igin beyinin motor kesiminden kasil diye emir gelince myozinler Qzenndeki baglar aktinin bagli bulundugu kendilerine cekerler ve aktin ile myozin bir birterine daha gok yaklasir. Myozinin orta kismin yan gapraz baglardan yol §udur ve koyu ofan myozinin yan baglarda yoksun olan bu bolgesi biraz daha agik renkte gozukur.

Kas kasilimi olayinda aktinlerin, myozinlerin uzerine binmeleriyle bu acik renkteki kisim goztenemez hale gelir. Sonuca bakarak kas kasilmasi denilen aktinlerin miyozinler uzerine cekilmesi.

SlNlR UYARIMI:

Sinir uyanmi kasta kalsiyum depolarini uyarir, kalsiyum depolarmda kas kasilimi icin gerekli kalsiyum aciga cikar. Kalsiyum ise kas kasilmasinda gerekli olan elektriksel desarji ate§ler.

12

ATP=ENERJl ATP nin acik adi Adenozin Trifosfat Kas kasihmi icin vucudumuzda meydana gelen butun enerji ATP den soylanir. ATP sadece hareket olayinda degil hucresel elektrolit ah§ verisinde de kullanilir.

ATP

J

\

Aerobik Ana Eorobik

Qksijen Glikoz verilerdeki bir

j Glikoz aciga gikar. takim yan unitelerden

Saglanir

"i

SOLUNUM SiSTEMJNiN YAPISI

Solunum sistemi akcigerlerden ve solurum yollarmdan olusur. Solunum yollari agiz ve burundan baslar, trakcaya (ona solunum borusu) devam eder. Gogus kemiginin Sternum hemen on kasmdan ikiye ayrilir. Sag ve sol bronslar diye olanlar giderek daha kuciik damlaciklara ayrilir ve akcigerin her tarafma oksijen gotururler.

Akcigerler sayisiz (alvcol) denilen hava odaciklanyla doludur. Kanm oksijenlesmesi yani hava alis verifleri bu odaciklarla olur. Solunum olayi hayati bir olaydir. Dokular, organlar, oksijenlesmezse yasamda olmaz. Hava almamiz icin tenefftis almamiz lazimdir.

Hava alma olayi beyinde ki solunum merkezince saglanir. Bu merkezin cahsmasini saglayan tek sey kandaki karbondioksit miktandir. Dakikada bir insan 11 ile 14 arasmda nefes ahr, ortalama 12 defa oksijen azhgmda bu sayi artar, tarn tersine azalir yasam icin gerekli olan oksijen ve karbondioksit kanda alyuvarlar (eritrosit) lere bagh olarak ta§mirlar, insan vucudunda ki kanda yakla§ik eritrosit 4,5 ile 5,5 milyon kadardir.

Bir eritrosit kemik iliginden yapilir ve yaklasik 120 gun ya§ar.

EKSERSiZLE OLAN SOLUNUMSAL DEGISiKLiKLER :

Eksersizin hemen baslangicmda solunum dakika sayisi artar. Cunku organlarm oksijene ihtiyaci var. Solunum dakika sayisi artarken volum (hacim) dede bir artis olur. Solunum sayisi eksersiz muddetince giderek artar ama bir yere kadar artar. Aslinda daha da artacaktir ama dola§im sistemi buna miisaade etmez. Cunku gelen oksijeni tasiyabilecek kadar kan hiicresi ve kan smirhdir. O halde sporcularda performansi smirlayan etken dola§im sistemidir. Akcigerde eksersizle birlikte kan damarlannda genisleme ve kan akim hizmda artma gorulur. Surekli spor yapanlarda istirahat ile eksersiz ani solunum cok farkli degildir. Ancak maksimal zorlayacak bir eksersizde biraz artar.

DOLASIM SiSTEMi :

Kanm kalpten cikip akcigerlere gelip burada temizlenip tekrar kalbe doniip oradanda

ihtiyaca olan organlara goturen damarlan iceren sistemlere dola§im sistemi denir.

Hemoglobin (hb) eksersiz anmda kanm hemoglobin miktan artar ayrica hemoglobinin

oksijene olan ilgisi artar buna afinite denir. Eksersizde damar disina bir miktar serum ?ikisi

olur. Bunun nedeni o an icin gerekli olmayan maddeler bertaraf edilir. Geriye oksijeni

tasimakia gorevli elitrozitlerin orani artar, ama eksersiz uzadikca damarlarm disina ?ikmis

olar serum geriye doner. Kanda eksersizle beraber ak yuvarlar hucresi de artar. Kanda

eksersizle beraber qlukagon, kortizol ve geli§me hormonu (qrovult hormonu) artar.

Kan basmci (tansiyon) kalbin her atimmda elastik olan damar duvarma yaptigi basinctir.

Kani butun vucuda gonderen damar Aort damandir.

Kalbin Vuru
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconTapu sicilinin açıklık ilkesine göre tutulan resmî bir sicil olduğunu,...

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconBiz her daim bir araya gelip bir olur, biz oluruz

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconH. O.: Tьm bu sьreзleri nas?l ke?fettin? Nas?l bir ara?t?rmaya girdin, kimlerden yard?m ald?n?
Цnce bilgi toplan?yor, yorumlan?yor, ba?ka bir bilgi alma aktivitesi yap?l?yor, sonuзlar з?k?yor. Profesyonellerle bir karar verme...

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconFarklı parçaları, uyumlu ve düzenli şekilde bir araya getirmeye

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji icon14 Saz ve 10 Koro Sanatçısı ile 5 Semazen ilk kez bu projeyle bir araya geldiler

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconİnsan doğası ve davranışları, ekonomi ve modern finans teorisinin...

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconDöküntü, bir hastalığın neden olduğu, görülebilir bir lezyondur....

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconKadın, aile ve toplum arasında bir köprü görevini görür. Kadının...

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconAnkara'da yaşanan bir olayda, bir kurum Genel Müdürü, daire başkan...

Bir toplum birimidir insanlan bir araya getiren toplumlan igerir. Sosyoloji iconKişi, bir gruba katılmayı zorunlu gibi gösteren bir hissin içindedir....


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com