Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827


sayfa8/14
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler
Kanunun uygulanma alanı:

Geçici Madde 1- Bu kanun hükümleri, şehir ve kasabalarda belediye sınırları içinde bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran işverenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hakkında, ihtiyacı karşılayacak sağlık tesisleri ve Kurum teşkilatı kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca tesbit edilerek karara bağlanacak tarihlerden başlanarak uygulanır Bakanlar Kurulunca bu fıkraya göre alınacak uygulama kararları sigorta kollarının hepsini veya bir kısmını kapsayabilir.

Yukarıki fıkranın uygulanmasında:

a) Yılın bazı dönemlerinde tam veya fazla çalışılan, bazı dönemlerinde de kısmen çalışılan veya hiç çalışılmayan işler için, tam veya fazla çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı,

b) Aynı işverenin aynı şehir, kasaba veya köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının toplamı,

Esas tutulur.

Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 3 üncü ve geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler nazara alınmaz.

Çalıştırılanlar sayısı, sonradan yukarda belirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu işlerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Sigortaya tabi olma halinin devamı:

Geçici Madde 2- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihde 3008 sayılı iş Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanun ve 6379 sayılı Deniz iş Kanunu kapsamına alınmış ve bu sebeple sosyal sigorta kanunlarına tabi tutulmuş durumda olan işlerde çalışanlarla bu işlerde sonradan çalıştırılacak olanlar ve bunların işverenleri hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur
İtiraz:

Geçici Madde 3- İşverenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler, bu kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılan tesbite karşı, bu kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen sayılardan az kimse çalıştırıldığını ileri sürerek, Kurumca yapılacak bildiri tarihinden sonraki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler.

İtirazlar bu kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz.

Primleri mahkeme kararı ile geri verilenler hakkında 84 üncü maddenin son fıkrası hükmü uygulanır.
Sigortalı çalıştırıldığını bildirme süresi :

Geçici Madde 4- 8 inci maddede belirtilen haller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmişse, 8 inci madde hükümleri bu kanunun yürürlüğe gir­diği tarihten başlanarak uygulanır.

8 inci maddede belirtilen bir aylık süre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlar.
Sağlık yardımlarının eş ve çocukları kapsaması:

Geçici Madde 5- 35'inci madde hükmü, ihtiyacı karşılayabilecek sağlık tesisleri kurularak Kurumca her türlü hazırlıkların tamamlandığı yerlerde, Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanır.

Bu madde hükmünün uygulanmadığı yerlerde hastalık sigortası primi sigortalının kazancının % 4'üdür. Bu miktarın yarısı işveren, yarısı da sigortalı hissesidir.
Doğumdan ileri gelecek hastalıkların tedavisi:

Geçici Madde 6- 35'inci maddenin uygulanmadığı yerlerde çalışan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğumdan ileri gelecek hastalık veya arızası dolayısiyle gerekli sağlık yardımları yapılır.

Ancak, bu yardımdan yararlanabilmek için, doğum tarihinden başlanarak üç ay içinde Kuruma başvurulması gerekir.

Kurum sağlık tesisi veya hekimi bulunmayan yerlerde veya acil vakalarda, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğumdan ileri gelen hastalık veya arızası dolayısıyla yapılan sağlık yardımlarının belgelere dayanan masrafları, tedaviye başlandığının bir ay içinde Kuruma bildirilmesi şartıyla, Kurumca ödenir.
Eski hakların devam edeceği:

Geçici Madde 7- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlükten kaldırılmış 4772, 5417, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile eklerine ve değişikliklerine göre hak kazanılmış bulunan her türlü yardım, tahsis ve ödemeler, bunların dayandığı kanun hükümleri gereğince kurumca sağlanır ve iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malüliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların ödenmesine, yardımların yapılmasına ve ödeneklerin verilmesine bu kanunda yazılı hüküm ve esaslara göre devam olunur.

Ancak, malüliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından bağlanmış bulunan veya bağlanılmasına hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların alt sınırı hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
İleri yaştakilere aylık bağlama şartları:

Geçici Madde 8- (Değişik: 29/06/1978-2167/13md.)

A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve :

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 üncü maddenin 1 nci bendinin (C) fıkrasında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2000 gün çalıştıklarını tevsik eden,

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan,

Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 inci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.

3 üncü maddenin 1 inci bendinin (B,E,F,G,H,İ,J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2000 günlük çalışma süresine katılmaz.

Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yıl, sigortalılıkları iş bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir.

01/03/1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi olarak kabul edilir.

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçmışlarsa, sigortalıların ilgili işverenden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır.

Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halinde bu kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağlı oldukları Sendika veya Meslek kuruluşlarından alacakları ve kanuni süresi içinde kuruma verecekleri belgelerle tevsik edebilirler.

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz ile birlikte kuruma ödemekle yükümlüdür.

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 60 ıncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi 61 inci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
Geçici Madde 9- Yürürlükten kaldırılmış 5717 ve 6900 sayılı kanunların geçici 1 inci maddelerine göre kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma eski hizmet çalışma belgesi vermiş bulunanların sözü edilen maddelerde belirtilen hakları saklıdır.
Ağır ve yıpratıcı işlerde geçen hizmetler:

Geçici Madde 10- 1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 Sayılı Kanunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün sayısı toplamı, bu kanunun 60'ıncı ve geçici 8'inci maddelerinin (A) fıkralarına göre yaşlılık aylığından yararlanabilecek yaşlardan indirilir.
Münavebeli işlerde geçen hizmetler:

Geçici Madde 11- 1 Nisan 1950 ile 31 Mart 1954 tarihleri arasında yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre Çalışma Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunan mü­navebeli işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutarı, bunların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
Eski primler ve gün sayıları:

Geçici Madde 12- Sigortalılar namına, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre ödenen primler ile bunların prim ödeme gün sayıları, bu kanuna göre ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
Yabancı uyruklular:

Geçici Madde 13- 31 Mayıs 1957 tarihinden sonra, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun ve bu kanun hükümlerine tabi olmamış bulunan yabancı uyruklu sigortalıların, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre ödedikleri ihtiyarlık sigortası primlerinden doğan tahsis hakları saklıdır.

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte bulunduklarında, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre yalnız kendilerinin ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri geri verilerek, adlarına ödenmiş primlerden doğan hakları tasfiye edilmiş olur.
Birden çok karısı bulunanlar:

Geçici Madde 14- Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce evlenen ve birden çok karısı bulunan sigortalının ölümünde, bu kanuna göre bağlanacak dul aylıkları bunlar arasında eşit surette paylaştırılır.

Bunlardan birinin aylığının kesilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, aylığı, kalan dul bir ise onun aylığına birden çok ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir.
Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem:

Geçici Madde 15- 135 inci maddede belirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden başlanarak en geç altı ay içinde düzenlenir.

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen hususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır.
Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında uygulanması:

Geçici Madde 16- Bu Kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümleri, Havzai Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 151 sayılı Kanunun uygulandığı yerler için, Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilecek tarihten başlanarak uygulanır.
Eski gelirlerin artırılması:

Geçici Madde 17- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmiş olan iş kazaları veya bu tarihten önce anlaşılmış bulunan meslek hastalıkları dolayısıyla bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak olan gelirler, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, ekli (1 ) numaralı cetvelde gösterilen katsayılara göre artırılır.

Yukarıki fıkra hükmünün. 6 liradan az günlük kazançlar üzerinden bağlanmış olup 7232 sayılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında bu yükselmeler nazara alınmaz.
(1) NUMARALI CETVEL

(Geçici Madde 17)

İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından, kaldırılmış 4772 sayılı kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak gelirlerin artırılmasında kullanılacak katsayılar.
İş kazasının meydana geldiği Gelir artırma

veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıl Katsayısı

1946-1950 3.46

1951 3,37

1952 3,02

1953 2,83

1954 2, 50

1955 2,16

1956 1 ,89

1957 1 ,69

1958 1 ,43

1959 1,17

1960 1 , 08

1961 1,-

1962 1,­-

Eski aylıkların artırılması:

Geçici Madde 18- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılmış olan malüliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan:

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı kanun ile ek ve değişikleri gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre,

(2) NUMARALI CETVEL

(Geçici Madde 18-a)

Kaldırılmış 5417 sayılı kanun ile ek ve tadilleri gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak katsayılar.

Aylık artırma

Sigortalılık süresi katsayıları

1 yıl - 1 yıl , 1 aydan az 74,81

1 " 1 ay - " 2 " " 69,06

1 " 2 " - " 3 " " 64,13

1 " 3 " - " 4 " " 59,85

1 " 4 " - " 5 " " 56,11

1 " 5 " - " 6 " " 52,81

1 " 6 " - " 7 " " 49,87

1 " 7 " - " 8 " " 47, 25

1 " 8 " - " 9 " " 44,89

1 " 9 " - " 10" " 41,00

1 "10 " - " 11" " 39,14

1 "11 " - 2 yıldan az 37,43

2 yıl - 2 yıl 1 aydan az 35,88

" 1 ay - " 2 " " 34,44

2 " 2 " - " 3 " " 33,11

2 " 3" - " 4 " " 31,89

2 " 4" - " 5 " " 30,75

2 " 5" - " 6 " " 29,69

2 " 6 " - " 7 " " 28,70

2 " 7 " - " 8 " " 27, 77

2 " 8 " - " 9 " " 26,91

2 " 9 " - "' 10 " " 25,06

2 " 10 " - " 11 " " 24,32

2 " 11 " - 3 yıldan az " " 23,63

3 yıl 1 " - 3 yıl 2 aydan az 22.97

3 " 2 " -" 4 " " 21,76

3 " 4 " -" 6 " " 20.67

3 " 6 " -" 8" " 19,69

3 " 8 " -" 10" " 18,79

3 " 10 " - 4 yıldan az 17,06

4 yıl - 4 yıl 2 aydan az 16,35

4 " 2" -" 4 " " 15,70

4 " 4 " - " 6 " " 15,09

4 " 6 " - " 8 " " 14,53

4 " 8 " - " 10 " " 14,02

4 " 10 " - 5 yıldan az 12,72

5 yıl, - 5 yıl 3 aydan az 12,29

5 " 3" - 5 " 6 " " 11,71

5 " 6" - 5 " 9 " " 11,18

5 " 9" -6 yıldan az 10,00

6 yıl - 6 yıl 3 aydan az 9,59

6 " 3" -" 6 " " 9,21

6 " 6" -" 9 " " 8,85

6 " 9" - 7 yıldan az 7,97

7 yıl - 7 yıl 3 ay 7,69

 

b) Tutarları. yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli (3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre,

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır.

Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 6900 ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltmeler nazara alınmaz.
(3) NUMARALI CETVEL

(Geçici Madde 18-b)

Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı kanun gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak kat­sayılar.

Sigortalılığın sona ererek aylık bağlandığı yıllara göre aylık artırma katsayıları
Sigortalının 1962 ve daha

başladığı yıl 1957 1958 1959 1960 1961 sonraki yıllar

1950 2,46 2,28 2,08 1,92 1,78 1,68

1951 2,36 2,18 1.99 1,84 1,71 1,61

1952 2 25 2,08 1,90 1,75 1,63 1,54

1953 2,14 1,98 1,80 1,66 1,55 1,47

1954 2,02 1.86 1,70 1,57 1,47 1,39

1955 1 .87 1 .75 1 .60 1 ,48 1 ,38 1.32

1 956 1 .78 1 ,65 1 .50 1 ,39 1 ,31 1.25

1957 - 1,55 1,40 1,30 1,23 1.18

1958 - - 1,29 1,21 1,15 1,12

1959 - - - 1.12 1.08 1,06

1960 - - - - 1,04 1,03

1961 - - - - - 1,00

 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların artırılması:

Geçici Madde 19- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak başvurmalar üzerine bağlanacak malüllük veya yaşlılık aylıkları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların tutarları, sigortalıların 1950 - 1960 yıllarındaki kazançları ekli (4) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre artırılarak hesaplanır.
(4) NUMARALI CETVEL

(Geçici Madde 19)

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıkların tesbitinde, sigortalıların 1950-1960 yıllarına ait kazançlarına uygulanacak artırma katsayıları,
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Benzer:

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconTertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 125

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 icon1489 Kabul Tarihi : 24/4/1930(1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3...

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 icon1921 Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconSayfa. 2


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com