Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827


sayfa14/14
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Bakanlar Kurulu Kararı 86/11065)

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak çalışmakta ve ya malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine, yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 440 gösterge rakamının Devlet Memurlarının maaş kat sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın cenaze yardımı olarak ödenmesi ve 18.05.1983 tarihli, 83/6602 Sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 05.09.1986 tarihli ve 33044 Sayılı Yazısı üzerine, 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Kanunun 103 maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 01.10.1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu konuda 01/08/1996 tarih ve 22714 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11/07/1997 tarih ve 96/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı aşağıya aynen alınmıştır.

Madde 1- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı i1e sigortalı olarak çalışmakta veya malüllük, yaşlılık aylığı almakta iken ya da sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine; 5000 gösterge rakamının, sigortalının öldüğü tarihte yürürlükte bulunan Devlet memurlarının maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar üzerindeıı cenaze masrafı karşılığı ödenir.

Madde 2- 01/10/1986 tarih ve 86/11065 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır

Madde 3- Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 4-Bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

70 (Son fıkranın Eski Hali:Değişik 04.10.2000/616 sayılı KHK md.61) Bu kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz.

71 Bu fıkra 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 10/11/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 29/7/2003 tarihli  ve 4958 sayılı Kanun  ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

72 Eski Hali:a)(Değişik: 23/10/1969 - 1186/17 md.) Karısı çalışamayacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş koca­sı(Metindeki 55 ibaresi 25.08.1999/4447 ile 60 olarak değiştirilmiştir)

73 Bu hükmün uygulanmasında ek 5, 6, 30. maddelere bakınız.

74 (Maddenin Eski Hali: Kastı veya suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.)

75 Bu madde başlığı “Tedavinin kurum hekimlerince yapılacağı:” iken,  24/6/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

76 Maddenin başlıkla birlikte önceki hali:

Tedavinin kurum hekimlerince yapılacağı:

Madde 118- (Değişik: 16/07/1965-672/1 md.)

Hastalık ve analık yardımlarından yararlanacak olan­lar Kurumca tesbit edilecek belgelerle Kuruma bağlı sağ­lık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muayene ve tedavi olurlar.

İkinci, üçüncü fıkra: (Mülga: 29/06/1978-2162/13 md.)

77 Bu madde başlığı “Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği:” iken, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

78 24/6/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “nafaka borçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu Kanunun 80 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

79 Bu hükmün uygulanmasında ek 11. maddeye bakınız.

80 (*) Söz konusu ek 9 uncu maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Ek Madde 18" olarak değiştirilmiştir.

81 Bu madde başlığı “Sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu:“ iken, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

82 Bu madde 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 10/11/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 29/7/2003 tarihli  ve 4958 sayılı Kanun  ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

83 (Maddenin eski hali: Madde 129- (Değişik 04.10.2000/616 sayılı KHK. Md. 62) Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere Sosyal Sigorat Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Bu kurulun teşkili ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Kurul, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulunca yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında, teftiş Kurulu Başkanlığının talebi üzerine mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı konularda bilirkişi sıfatıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süreleri 3 yıl olup, yeniden aynı süre ile görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içinde, birbirini izleyen 8 toplantıya veya toplantı sayısının % 20’sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların görevleri kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir başka hekim, yerini aldığı hekimin görev süresini tamamlayacak şekilde, aynı usulle görevlendirilir.

Kurula iştirak edeceklere katılacakları her toplantı için verilecek huzur hakkı, her yıl ocak ayında Kurumun Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul haftada en az iki defa ve salt çoğunlukla toplanır. Kurul, gerekli gördüğü hallerde Kurul dışından uzman kimselerin görüşlerine başvurabilir.

84 Maddenin eski şekli:

Sigorta müfettişlerinin teftiş yetkileri:

Madde 130- (Değişik : 20/06/1987 - 3395/11 md.) Sigorta müfettişleri bu Kanunun uygulanması bakı­mından, İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler.

Sigorta müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.

85 29/4/1986 tarih ve 3279 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile "Tüzük" şeklindeki madde başlığı "Tüzük ve Yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.

86 Bu cümle “Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile,“ iken, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir

87 Bu bent ile ilgili diğer maddelerdeki "tüzük" deyimi 29/4/1986 tarih ve 3279  sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile "yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

88 Bu madde başlığı “Kurumca verilecek İdari Para Cezaları:’’ iken 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

89 (5198 S.K.ile Mulga ) c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin;

1) Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i tutarında,

2) Ek belge niteliğinde olması durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8'i tutarında,

3) Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

90 (Maddenin eski hali:

Madde 140- (Değişik. 06/05/1993 - 3910/1 Md)

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;

a) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

b) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında,

c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prim belgelerini yasal süresi içinde Kuruma ver­meyenlere her bir fiil için ayrı ayrı aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

d) Bu Kanunun 79 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerden, işyeri kayıtlarını Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere, bu süre içinde ibraz etmekle beraber, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmediği anlaşılanlara, kayıtlardaki geçersizlik halinin birden fazla olup olmadığına bakılmaksızın;

1. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin on iki katı tutarında,

2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

e) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü(*) fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yönetmelikle belirtilen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

(*) (Metindeki” ikinci” ibaresi25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı yasa ile dördüncü olarak değiştirilmiştir-01.01.2000 den geçerlidir)

f) Bu Kanunun 90. maddesinde belirtilen yüküm­lülükleri Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen üç gün için­ de yerine getirmeyenlere aylık asgari ücret tutarında,

İdari para cezası verilir.

Bu madde hükümlerinin uygulanması 8, 9 ve 79 uncu maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi yüküm­lülüğünü kaldırmaz.

Bu maddenin uygulanmasında, 25.08,1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uygulanan asgari ücret esas alınır.

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz.

İdari para cezalarının tahakkuk ve tahsilatında 10 yıllık zamanaşımı uygulanır.

(*) Ana.Mah.nin 4/10/2006 tarihli ve E:2006/75 K:2006/99 sayılı Kararı ile bu arada yer alan “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler.” tümcesi iptal edilmiştir.

91 Bu fıkrada yeralan muayene ücreti 06.08.1992 tarih ve 92/3337 Sayılı Bak.Kur.Kar. ile 01.10.1992 tarihinden itibaren (20) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar olarak belirtilmiştir.

92  Bu arada yer alan “Azotlu gübre ve şeker sanayiinde, ...” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 4/10/2006 tarihli ve  E.:2002/157, K.:2006/97 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

93 Bu fıkrada geçen “31.12.2005” tarihinin “30/6/2007” olarak uygulanacağı 29/12/2006 tarihli ve 26391 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesiyle hüküm altına daha sonra 9/5/2007 tarihli ve 5655 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle  "31/12/2007" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

94 Bu maddede sözü edilen ek 1 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için “Ek Madde 20” olarak değiştirilmiştir.

95 Bu maddede sözü edilen ek 1 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için “Ek Madde 20” olarak değiştirilmiştir.

96 Bu maddede sözü edilen geçici 1 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için “Geçici Madde 44” olarak değiştirilmiştir

97 Bu maddede sözü edilen geçici 3 ve 4 üncü maddelerin numaraları, teselsülü sağlamak için sırasıyla “Geçici Madde 52” ve “Geçici Madde 53” olarak değiştirilmiştir.

98 Bu maddede sözü edilen geçici 1 ve 3 üncü maddelerin numaraları teselsülü sağlamak için sırasıyla “Geçici Madde 55” ve “Geçici Madde 57” olarak değiştirilmiştir.

99 Bu maddede sözü edilen geçici 4 üncü maddenin numarası teselsülü sağlamak için “Geçici Madde 63” olarak değiştirilmiştir.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Benzer:

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconTertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 125

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 icon1489 Kabul Tarihi : 24/4/1930(1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3...

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 icon1921 Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconYayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457

Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827 iconSayfa. 2


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com