1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk


d.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
KANDINSKY

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald?. Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk alan?ndaki kariyerini b?rakarak ressam olmaya karar verdi. Mьnih’e giden Kandinsky 1911 y?l?nda Franz Marc ile Mavi Sьvariler Grubu’nun temellerini att?. Bu dцnemde Kandinsky daha зok soyut, ekspresyonist ve kьbistlere yak?n зal??malar yapm??t?r. Kandinsky de dahil tьm ekspresyonistlerin ortak yцnь do?ay? ve formu dь?sel, gizemli ve co?kulu deneyimlere dцnь?tьrmeleridir .Kandinsky temelde sanat?n do?adan korkusuzca bir kaз?? ve ruh dьnyas?na uzanan bir kцprь oldu?una inanm??t?r.

Ayn? zamanda sinestezi hastas? olan Kandinsky mьzi?e de зok цnem vermi?tir. ?з gьzelli?e yцnelik mьzikler onu etkilemi?tir. Titre?im yaratmay? amaзlayan sanatз? biзimlerle renklerin o ki?inin iзine i?lemesini o ki?iyi heyecanland?rmas?n? istemi?tir. Hastal???n?n da etkisiyle зevresinde var olan her ?eyde somut nesnelerden soyut geometrik biзimlere, say?lara, renk ve say?lara ki?ili?i varm?? gibi karakter niteli?i gцrmь? ve onda kendi deyimiyle ruhsal titre?imler uyand?rm??t?r. Bu duyarl?l?k zaman zaman kendi dьnyas?na dцnmesine yol aзm??t?r. Renk ve sesleri зo?u kez birbirinden ay?rmayan Kandinsky Wanger’in Lohengrin operas?n? dinlerken ‘’ kafamdaki tьm renkler gцzьmde canland?’’ demi?tir.

Kandinsky’ye gцre rengin iki tьrlь etkisi vard?r. Renk цnce fiziksel olarak duyumsan?r. Bu k?sa sьreli duyumsal bir izlenimdir. Aз?k renklerin gцzь tutmas? ve зekmesi, mavi ye?ilin sakinle?tirici etkisi buna цrnek olarak gцsterilebilir. Rengin ikinci etkisi de fiziksel etkinin ruha yans?mas?d?r. Ayn? zamanda Kandinsky geometrik olarak ad? olan veya olmayan biзimlerin kendine цzgь bir iз sesi oldu?unu ve renklerle zenginle?erek ili?kiye girdi?ini belirtmi?tir.* 1911 tarihli “Concerning the Spiritual in Art” adl? yaz?nsal eserinde Kandinsky rengin bir anahtar, gцzьn bir зekiз ve ruhun pek зok telden olu?an bir piyano oldu?unu iddia eder.

1917 y?l?nda Moskova’ya dцnen Kandinsky yal?n geometrik sьprematik biзimlerden etkilenmi?tir. Bцylece o da renk ve biзimin zengin olanaklar?ndan faydalanarak kompozisyonlar?n? geometrik formlarla kurmaya ba?lam??t?r.

Kandinsky, dь?ьncelerini ya?amdan ald??? somut цrneklerle ya da ?emalarla gцrselle?tirerek aз?kl?yor. E?it olmayan bцlmelere ayr?lm??, en kьзьk bцlmenin oldu?u sivri ucu yukar?ya yцnelmi? bir ьзgen olarak canland?r?yor tinsel ya?am?. Ьзgenin bцlmeleri a?a??larda daha bьyьk, daha geni?, daha yьksek. Bьtьn ьзgen gцzle gцrьlmeyecek denli a??r, ileriye ve yukar?ya do?ru hareket halinde. Bugьn en sivri olan uз, yar?n bir alt basamak olacak. Yani bugьn en uзtakiler iзin anla??labilir olan, ama ьзgenin iзindekilere anlams?z gelen, yar?n onlar iзin de ya?am?n anlaml? ve duygulu iзeri?i olacak. **Ьзgen benzetmesini daha зok aзacak olursak Kandinsky sanatз?n?n tavr? ve sanat konusunda belirlemelerini sьrdьrьrken manevi hareketi ьзgen benzetmesi ile aз?klamaya зal???yor. Dik duran ьзgende tabandan yukar?ya do?ru bir ilerleyi? gцrьlьr. Heyecanlar ve yeni anlamlar olan ьзgenin en dar bцlьmь yar?nd?r. Ьзgenin kalan k?s?mlar? ise bugьndьr. Зeli?kilerle dolu bugьnьn uз nokta iзin anlamlar? vard?r. Ьзgenin her bцlьmьnde sanatз?lar yer al?r. Manevi ьзgende yukar? bakan sanatз? ise kendini sezgi sьrecine b?rak?r ve her ?eye ra?men zirve yolculu?una devam eder. Bazen uз noktada tek bir insan vard?r ve yak?n?ndakiler onu anlayamaz; deli muamelesi yaparak onunla alay ederler. Зa??nda Beethoven da ayn? duruma dь?memi? miydi? ‘’Sezgi gelecek zaman?n manevi rehberi olacak olanlar?n tan?nmas?nda zengin ufuklar aзar. Sezgileri gьзlь insan var olanlar? sarsarak yola з?kar. Bцylece bu cesaret d?? gerзeklerin ve de?er yarg?lar?n?n gьdьmьndekileri korkutur. Onlar? d??a tutunmaya iten de budur zaten. ***

*Kandinsky, a.g.e. , ss. 47-48.

** Wassily Kandinsky, Sanatta Tinsellik Ьzerine

***Wassily Kandinsky, sanatta Manevilik Ьzerine, зev: Ahmet Necati Bigal?, ?zmir, Kli?e

Yay?nlar?, 1981, s. 25.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconTicaret hukuku, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk...

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconA eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconRoma’nın hukuk düşüncesi en fazla Borçlar hukuku sahasında kendini...

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconGenel hukuk hukuk kurallari

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconKentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu yaptığı açıklamada, Kentsel Dönüşüm...

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk icon1-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (humk) Hukuk Muhakemesi Kanunu (hmk)

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconEvet dünyadaki en zor eğitime sahip fakültelerden birisi olan Hukuk...

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconKitapta; aşağıdaki kanun ve yönetmelik metinleri ile açıklama, not,...

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconAvc? E?itimi ve Avc?l?k Belgesi Verilmesi Usul ve Esaslar? Hakk?nda Yцnetmelik
Ц?retici : Dьzenlenecek kurslarda e?itici olarak gцrev yapmak ьzere 21 inci maddede say?lan цzelliklere sahip ki?ilerden mьlki amirlikзe...

1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat e?itimi ald? Resim, mьzik ve edebiyata da ilgisi olan Kandinsky 1896 senesinde hukuk iconBu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com