Sınav Yeri


d.ogren-sen.com > Sanat > Sınav






T.C.


AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRİŞ / ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

0

 1. GİRİŞ


2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’na özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Bu kitapçık sınav ile ilgili bilgileri içermektedir.

  1. Kontenjan





Fakülte

Program / Bölüm

Kontenjan

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

40



  1. Ön Kayıt ve Sınav Tarihleri




Ön Kayıt

14-18 Ağustos 2017

Özel Yetenek Sınavı

23-24-25 Ağustos 2017

Başvuru Yeri

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu (Dekanlık Binası)

Sınav Yeri

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi C-Blok Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Sınav Sonucunun İlanı

25 Ağustos 2017



 1. SINAV PROGRAMI




SINAV AŞAMASI

TARİH VE GÜN

SAAT

SINAV YERİ

I. Aşama Eleme Sınavı

23 Ağustos 2017

09:30

ASÜ Eğitim Fakültesi C-Blok – Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü- Aksaray

II Aşama Seçme Sınavı

24-25 Ağustos 2017

09:30




 1. KAPSAM


Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Giriş / Müzik Yetenek Sınavı, bu bölüme girmek için ön kayıt yaptıran adaylar arasından müzik yetenekleri ve bireysel kapasiteleri daha yeterli olanları seçmek amacıyla yapılır. Sınav iki aşamalı yapılır. I. Aşama, eleme sınavıdır. Sınava giren aday sayısı ne olursa olsun; I. Aşama sınavıyla aday sayısı, kontenjanın iki katına düşürülür. II. Aşama Seçme Sınavına ise sadece birinci aşamayı geçen adaylar alınır. Sınavların içeriği aşağıdaki gibidir:


I. Aşama Eleme Sınavı

II. Aşama Seçme Sınavı

1- Müziksel İşitme Sınavı (MİS-1)

 1. Tek Ses İşitme

 2. İki Ses İşitme

 3. Ezgi Belleği

 4. Ritim Belleği

 1. Müziksel İşitme Sınavı (MİS-2)

  1. Çok Ses İşitme

  2. Ezgi Belleği

 2. Müziksel Söyleme Sınavı 3- Çalma Sınavı


1


 1. SINAVLARIN UYGULANIŞI



Bütün sınavlar süresince adayların yanlarında herhangi bir elektronik cihaz (cep telefonu, MP3 çalar, alarmlı kol saati, ses kayıt cihazı vb.) bulundurması kesinlikle yasaktır. Adaylar, sınava girerken ön kayıt sırasında kendilerine üniversitemizce verilmiş olan fotoğraflı ve onaylı “Sınava Giriş Belgesi” ile fotoğraflı ve onaylı “Resmi Kimlik Belgesi”ni (nüfus cüzdanı, ehliyet) yanlarında bulundurmak zorundadır.

  1. BİRİNCİ AŞAMA - ELEME SINAVI



Adaylar, Birinci Aşama – Eleme Sınavı’na 23 Ağustos 2017 Salı günü sabah 09.00’da ön kayıt sırasına göre teker teker alınır. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları aynı gün saat 18.00’den sonra ilan edilir ve yapılan sıralama sonucunda en yüksek puanı alan ilk 80 kişi İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır.

  1. İKİNCİ AŞAMA - SEÇME SINAVI



İkinci aşama sınavı 2 oturum şeklinde ve aşağıdaki zaman çizelgesine göre yapılır.


 1. Oturum: 24 Ağustos 2017 Çarşamba Saat 09.30 – 40 Kişi

 2. Oturum: 25 Ağustos 2017 Perşembe Saat 09.30 – 40 Kişi


II. Aşama Sınavı, işitme-söyleme-çalma olmak üzere üç farklı bölümden oluşur.

   1. Müziksel İşitme Sınavı



Bu sınavda adaylardan piyano ile çalınan 3 sesli ve 4 sesli akorların seslerini ayırt etmesi istenir. Bunun yanı sıra bir tonal ve bir de modal olmak üzere iki ezgi çalınır ve adayın bu ezgileri tekrar etmesi beklenir. Müziksel İşitme Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu puanın %40’ı Çok Ses İşitme, %60’ı ise Ezgi Belleği puanından oluşur

   1. Söyleme Sınavı



Bu sınavda adayın; şarkı söyleme becerisi ve sesinin nitelikleri ile eseri ne derecede doğru, temiz ve etkili söylediği değerlendirilir. Aday, sınavda sadece tek bir eser seslendirebilir. Seslendirilecek eser aday tarafından kendi isteğine göre seçilir. Söyleme Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

   1. Çalma Sınavı



Bu sınavda adayın; çalgı çalma becerisi ile eseri ne derecede doğru, temiz ve etkili çaldığı değerlendirilir. Sınavda elektronik çalgılar kullanılmaz. Seslendirilecek eser aday tarafından kendi isteğine göre seçilir. Aday; tuşlu, yaylı, nefesli ya da telli çalgılardan herhangi biriyle hazırladığı bir eseri notaya bakarak ya da ezberden seslendirir. Aday, seslendireceği eserlerin notalarını ve piyano dışında çalacağı çalgıları kendisi getirmek zorundadır. Çalma Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

2


 1. DEĞERLENDİRME



Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde hesaplanacaktır.


ÖYSP

I. Aşama- Eleme Sınav

Puanı


%30


SÖYLEME SINAV PUANI


ÇALMA SINAV PUANI

II. Aşama Seçme Sınav

Puanı


%70

%60

%20

%20

%100


Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

 1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

 2. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinin en yükseği)

 3. 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)


Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP‟lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonrada her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.



Bu durumda har adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10‟dur.

 • Yerleştirmeye esas olacak puan ( Yerleştirme puanı = YP ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 • Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik alanından geliyorsa)

 YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xAOBP)+(0,22YGS-P)+(0,03xAOBP)

 • Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

 YP=(1,17xÖYSP-SP)+(0,11xAOBP)+(0,22YGS-P)

 • 2017-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2014-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

 • Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

 • “ÖZEL YETENEK GEREKTİREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI ESASLARI”na ilişkin detaylı bilgi için 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nun bakabilirsiniz.


3


 • Sınavlar sonunda kazanan adaylar ile yedekler listesi Eğitim Fakültesi’nde ilan edilecek ve üniversitemizin

Aksaray.edu.tr internet sayfasında yayınlanacaktır.
 1. BAŞVURU KOŞULLARI





  1. Genel Koşullar




 1. Lise ve meslek liselerinin herhangi bir kolundan mezun olmak ve 2017 YGS puan türlerinin birinden en az 180 ve üzeri puan almak,




 1. T.C. veya KKTC vatandaşı olmak,




 1. ÖSYM ile bir Yükseköğretim Programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar Özel Yetenek Sınavına başvurabilirler,


Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar.

  1. Özel Koşullar



Sınavın herhangi bir aşamasında, adayın müzik öğretmenliği programını yürütmesine ve müzik öğretmenliği yapmasına engel aşağıda belirtilen özürlerin saptanması durumunda aday elenecektir.


 • Kalıcı ses hastalıkları ya da ses rahatsızlıkları,

 • Kekemelik, pepelik v.b. konuşma kusurları,

 • Görme özürü, bedensel sakatlık, eksiklik ya da kusurları.



  1. Başvuru Şekli



Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı için başvurular 15-19 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen veya internet üzerinden yapılabilir. Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesini mutlaka yanında bulundurması gereklidir. Şahsen başvuru yapanlar bunu hemen başvuru sonrasında, internet üzerinden başvuru yapanlar ise en geç 22 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar Sınav Giriş Belgesini Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Ön Kayıt Bürosu’ndan almalıdırlar.
Not: Sınav Giriş Belgesi’ni almayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 1. ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER





 1. Başvuru Formu

 2. 2017 Yılı YGS Sonuç Belgesi - İnternet Çıktısı

 3. 4 adet 6 x 4,5 cm. ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

 4. Fotoğraflı, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı

 5. Resmi onaylı lise diploması fotokopisi.


4

7.1. Sınava Giriş için Gerekli Belgeler





 1. Fotoğraflı Resmi Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport),

 2. Ön kayıt sırasında verilen Sınava Giriş Belgesi



 1. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve KESİN KAYITLAR



Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ASİL ve YEDEK listesi ile kesin kayıt takvimi ve gerekli belgeler ASÜ Eğitim Fakültesi’nde ve aksaray.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  1. Kesin Kayıt Tarihleri





 • Asil Liste Kesin Kayıt Tarihleri : 07-08 Eylül 2017 Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı




 • Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihleri : 13 Eylül 2017 Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı



  1. Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler





 1. Lise diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi,




 1. 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmadığına dair belge,




 1. 2017 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonuç belgesinin aslı,


Not:





 • Belirtilen tarihler dışında ve eksik belgeyle kayıt yapılmaz.




 • Adaylar kayıtlarını şahsen yapmak zorundadırlar.




 • Eksik belgeyle yapıldığı tespit edilen kayıt iptal edilir.




 • Kesin Kayıt hakkı kazanan adayların, yukarıda belirtilen belgeleri tamamlayıp kayıt süresi içinde Rektörlük Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu’na başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gereklidir. Aksi takdirde adaylar kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.




 • Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren bir (1) hafta içinde Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne yapılması gerekmektedir.



5


Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.aksaray.edu.tr adresinden e5885fcb-47e5-4d52-854d-9940f817a371 kodu ile erişebilirsiniz. Bu Belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır




sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Sınav Yeri iconSınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir

Sınav Yeri iconGörev Yeri

Sınav Yeri iconGörev Yeri

Sınav Yeri iconGörev Yeri

Sınav Yeri iconGörev Yeri

Sınav Yeri iconGörev Yeri

Sınav Yeri iconGörev Yeri

Sınav Yeri iconGörev Yeri

Sınav Yeri iconİŞ yeri AÇma belge defteri Sayfa No

Sınav Yeri iconC Araştırma yeri d Hassas bölge e Olay


Yasa




© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com