Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir


sayfa1/5
d.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
  1   2   3   4   5

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(Geçici İthalat) Seri No : 2

Gümrük Müsteşarlığından: 23970 sayılı 20.02.2000 tarihli R.G.

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15.03.2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
ATA Sözleşmesine Taraf Ülkeler Listesi

ATA Karnesi Yeni Formu

Tasarruflu Yazılar 1 2 3 4 5 6 7 8
Amaç

Madde 1 - Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesinin amacı, bir ülkeye ithalat yapılırken, gerekli gümrük beyannamesinin doldurulması sırasında karşılaşılan güçlüklerin, beyanname yerine kullanılmak üzere ATA Karnesi olarak adlandırılan uluslararası bir gümrük belgesi kullanılmak suretiyle ortadan kaldırılması, eşyanın ithalat vergilerine tabi olmadan geçici ithalini ve eşyanın belirli bir süre içerisinde tekrar ihraç edilmediği takdirde ödenmesi gereken gümrük vergisi ve diğer vergilerin ödenmesini ATA Karnesini düzenleyen kuruluşların üstlenmesi, böylece milletlerarası bir garanti zinciri oluşturulması suretiyle işlemlerin kolaylaştırılmasıdır.

Tanım

Madde 2 - ATA kısaltması; Fransızca “Admission Temporairc”, İngilizce “Temporary Admission” kelimelerinin ilk harflerinin birleştirilmesiyle geçici kabul anlamına gelen bir sözcüktür.

Dahil Olduğumuz Sözleşmeler

Madde 3 - ATA Karnesi; uluslararası bir teminat mahiyetinde, uluslararası ticareti yapılan eşyanın ATA Sözleşmesine dahil ülkelere geçici olarak giriş vergilerinden muaf tutularak kabulünü şart koşan standart bir uluslararası gümrük belgesidir.

Ülkemiz; 6/2/1961 tarihinde Brüksel’de düzenlenen Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi eklerinden “Sergi ve Fuarlar”, “Mesleki Teçhizat” ve “Ticari Numuneler” sözleşmelerini 14/9/1972 tarihli ve 1619 sayılı Kanun ile kabul etmiş ve 23/11/1974 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır. Daha sonra “Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi”, “Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleşmesi” ve “Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi” 27/9/1990 tarihli ve 3665, 3666 ve 3667 sayılı kanunlarla kabul edilmiş ve 17/8/1991 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmıştır.

Anılan sözleşmelerden;

a) Mesleki Teçhizat Sözleşmesi uyarınca düzenlenen ATA Karneleri ile yurda geçici ithali talep edilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi ya da kişiler tarafından ithal edilmesi,

b) Bilimsel Malzemenin ve Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmeleri uyarınca düzenlenen ATA Karneleri ile yurda geçici ithali talep edilen eşyanın, yetkili kurumlarca ithal edilmesi ve bu kurumların gözetim ve sorumluluğu altında kullanılması,

ayrıca yurt içinde bulunduğu süre içerisinde yabancı bir memlekette yerleşmiş gerçek bir kişinin veya iş yeri yabancı memlekette bulunan tüzel bir kişinin tasarrufu altında olması,

gerekmektedir.

Rejimin İşleyişi

Madde 4 - ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak gümrük idarelerince aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

a) Geçici ithali talep edilen eşyanın bu Tebliğin 1 No.lu ekinde yer alan ülkemizin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında getirilebilecek eşya listesinde yer alması ve belirtilen şartları taşıması zorunludur.

b) ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici giriş beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Gümrük idarelerince, eşyayı beraberinde getiren kişi tarafından ibraz edilen ATA Karnesinin ülkemizin taraf olduğu ve 1619, 3665, 3666 ve 3667 sayılı kanunlar ile kabul edilerek uygulamaya başlanılan ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ekleri uyarınca düzenlenip düzenlenmediği, Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olup olmadığı, geçici ithale konu eşyanın bu Tebliğin 1 No.lu ekinde yer alan ülkemizin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında getirilebilecek eşya listesinde bulunup bulunmadığı ile karne üzerinde karne sahibinin ve varsa mümessilinin isminin yazılı olup olmadığı incelenir. Karne hamilinden açık tebligat adresinin ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenir ve ibraz edilmesini müteakip karnenin geçerlilik süresi içerisinde olmak kaydıyla tescili yapılır.

c) ATA Karnesinin tescili; gümrüklerde tutulan deftere usulüne göre kaydı yapılmak, karnenin ithal sayfası (Importation) üzerine kayıt (tescil) sıra numarası ve tarihi konulmak ve eşyanın getiriliş amacı ile ülkemizin taraf olduğu hangi sözleşme kapsamında ithal edildiği ve karnenin geçerlilik süresini aşmamak üzere eşyanın yeniden ihraç edileceği sürenin son günü yazılarak, görevli memur tarafından imzalanmak ve resmi mühürle mühürlenmek suretiyle yapılır. Ancak, bu bilgilerin tescil defteri yerine gümrük idaresinin bilgisayar kaydına alınması halinde de tescil yapılmış olur.

d) Tescil edilen ATA Karnesi gümrük idare amirince incelenerek, muayene ile görevli memura havale edilir.

e) Kendisine havale verilen ATA Karnesini alan muayene ile görevli memur, karnede kayıtlı eşya ile geçici ithali talep edilen eşyanın birbirine uygunluğunu inceler. Ayrıca eşyanın yurt dışına çıkışı sırasında hiçbir anlaşmazlığa yer verilmemesi açısından, eşyanın ayniyetini tespite yarayacak ayrıntılarını, varsa özel seri numaralarını ve diğer ayırdedici alametlerini bir tutanağa bağlamak suretiyle tespit eder.

f) Söz konusu tespit işlemini müteakip eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 2 No.lu ekinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenecek taahhütnamenin doldurulması istenir. Taahhütname üzerinde; karnenin ithal sayfasında kayıtlı olan ATA Karnesinin geçerlilik süresi ve karnenin hangi sözleşme kapsamında düzenlendiği hususları dikkate alınarak ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen süreleri de aşmamak üzere eşyanın yurtta kalma süresi sonu ile geçici ithali yapılan eşyaya ilişkin ilgili gümrük idaresince yapılacak denetimlerin daha sağlıklı olması için eşyanın tahsis yeri ve tahsis amacı açıkça belirtilir.

Taahhütnamenin, karne hamilinin kimlik bilgilerini içeren pasaport, ehliyet ve benzeri kimlik belgesinin bir örneği ile birlikte eşyanın geçici girişi sırasında doldurularak giriş gümrük idaresine verilmesi gerekir.

g) Muayene ile görevli memur tarafından düzenlenen ayniyet tespit tutanağı ile gümrük idaresine ibraz edilen ve eşyanın tahsis yeri, amacı ve yurtta kalma süresinin sonunu belirten taahhütnamenin birer örneği çıkış işlemlerine esas olmak üzere ATA Karnesinin çıkış parçasına eklenir.

h) Yapılan bu işlemlerden sonra ATA Karnesinin ilgili bölümlerine meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra giriş parçası koparılır ve ATA Karnesi kapsamı eşyanın gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.

Karne kapsamı eşyanın yurda geçici ithali nedeniyle ayrıca karne sahiplerinin pasaportlarına özel işaretler konulmasına gerek yoktur.

ı) Memurlar tarafından görevli oldukları süre içerisinde işlem gördükten sonra koparılarak biriktirilen ATA Karnesi giriş parçaları nöbet sonunda imza karşılığı ilgili servise teslim edilir.

j) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan ATA Karneleri tescil defteri ile karşılaştırılarak noksansız olduğu anlaşıldığı takdirde, yasal takipler yapılmak üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 571 inci maddesinde belirtildiği şekilde cari hesap defterine tescil sırasına göre kayıt edilir ve giriş parçaları muhafaza edilir.

Rejimin Sona Ermesi ve Karne Kaydının Kapatılması

Madde 5 1) ATA Karnesi ile geçici ithali yapılan eşyanın çıkışının talep edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince ATA Karnesinin ilgili bölümlerine meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra çıkış parçası koparılır ve ATA Karnesi kapsamı eşyanın yurt dışına çıkışına izin verilir.

Ancak, yurtta kalma süresi (uzatılmış süreler dahil) aşılarak yurt dışı edilmek üzere çıkış gümrüğüne getirilen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’inci maddesi uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiğinin veya ceza tutarının teminata bağlandığının ya da eşyanın CIF kıymeti karşılığı dövizin güvenceye bağlandığının anlaşılması halinde eşyanın yurt dışına çıkarılmasına müsaade edilir.

2) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan ATA Karneleri çıkış parçaları, tescil defteri ile karşılaştırılarak söz konusu eşyanın geçici giriş işleminin bu gümrük idaresinden yapıldığının anlaşılması halinde, mevcut giriş parçası ile karşılaştırılarak uygunluğunun tespitini müteakip geçici giriş kayıtları kapatılır, eşyanın giriş işleminin başka bir gümrük idaresinden yapılmış olması halinde, ATA Karnesinin çıkış parçası ekleri ile birlikte en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde ilgili giriş gümrüğüne gönderilir. Ayrıca çıkış parçalarının birer fotokopisi işlemi yapan gümrük idaresinde muhafaza edilir.

Süre

Madde 6 – 1) Sergi ve Fuarlar Sözleşmesi kapsamında yurda geçici ithaline izin verilen eşya için;

a) Sözleşmede belirtilen 6 (altı) aylık yurtta kalma süresinden önce sona eren sergi veya fuarın bitimi tarihinden itibaren 1(bir) ay,

b) Giriş esnasında birden fazla sergi veya fuarda sergileneceği belli olan eşya için sözleşmedeki 6 (altı) aylık süreyi geçmemek ve sergi veya iki fuar arasındaki sürenin de 1 (ay) aydan fazla olmaması kaydıyla son sergi veya fuarın bitim tarihi esas alınmak suretiyle,

c) Geçici depolama yeri veya antrepoda bekleme süresi içinde, başka bir sergi veya fuarda teşhir edilmek üzere yeniden geçici ithal talebinde bulunulan eşya için, geçici giriş kayıtları kapatılan Karnenin geçerlilik süresinin bulunması halinde bu karneyle veya yeni bir ATA Karnesi ile bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde,

d) Giriş esnasında belirtilen sergi veya fuarın bitim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni bir sergi veya fuarda sergilenmek istenilen eşya için; ATA Karnesinin geçerlilik süresinin bulunması halinde ve yeni bir taahhütname alınarak bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde; karnenin geçerlilik süresinin sona ermiş olması halinde, yeni bir ATA Karnesi ibraz edilmek suretiyle bu Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca işlem yapılarak bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde,

2) Mesleki Teçhizat Sözleşmesi kapsamında yurda geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

3) Ticari Numuneler Sözleşmesi kapsamında yurda geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

4) Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi uyarınca geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

5) Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleşmesi uyarınca geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

6) Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi uyarınca geçici ithaline izin verilen eşya için, 6 (altı) ayı geçmemek üzere,

süre verilir.

Süre Değişimi

Madde 7 - Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ekleri uyarınca düzenlenen ATA Karneleri kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, geçici girişi sırasında tespit edilen yurtta kalma süresinden daha uzun bir süre yurtta kalmasını zorunlu kılan zorlayıcı bir sebep veya beklenmeyen hal mevcut ise, eşyanın geçici ithali sırasında belirlenen yurtta kalma süresi içerisinde bu hususu kanıtlayan belge de eklenmek suretiyle bir dilekçe ile giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine müracaat edilerek karnenin geçerlilik süresini geçmemek üzere süre uzatımı talebinde bulunulması gerekir.

Süre uzatımına dair müracaatın zorlayıcı sebep veya beklenmeyen hali kanıtlayan belge ile birlikte ve yasal süresi içinde yapıldığının ilgili gümrük idaresince belirlenmesi üzerine Gümrük Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcısının başkanlığında en az bir muayene memurunun katılımıyla oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından, eşyanın tahsis yerinde tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve ilk giriş ayniyetine uygun olarak bulunup bulunmadığı tespit edilerek bir tutanak düzenlenir. Gümrük İdaresi, düzenlenen söz konusu tutanak ile süre uzatımına ilişkin dilekçe ve eklerini, dilekçenin kayda girişi tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde gereği yapılmak üzere bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe gönderir.

Söz konusu süre uzatımı talebi Başmüdürlük tarafından 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek, sonuçlandırılır. Süre uzatımı yapılması halinde yeni süreye ilişkin bu Tebliğin 3 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname karne hamilinden alınır.

Karnenin Yeni Bir Karne İle Değiştirilmesi

Madde 8- Yurt içinde kalma süresi, ATA Karnesinin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanımına devamının talep edilmesi halinde, mevcut karnenin süresi uzatılamayacağından, yeni bir ATA Karnesi ile kullanımına devam edilmesi mümkündür.

Bu takdirde; mevcut karnenin geçerlilik süresi içinde karne hamili mevcut karne ile birlikte karneyi veren kuruluş tarafından yeniden düzenlenen ATA Karnesini eşyanın bulunduğu yerdeki yetkili gümrük idaresine ibraz eder.

İlgili Gümrük Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcısının başkanlığında en az bir muayene memurunun katılımı ile oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından, eşyanın tahsis yerinde tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve ilk giriş ayniyetine uygun bulunup bulunmadığı tespit edilerek bir tutanak düzenlenir. Söz konusu tutanak ile eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına ve ilk giriş ayniyetine uygun olarak kullanıldığının, müracaatın mevcut karnenin geçerlilik süresi içinde yapıldığının ve ibraz edilen yeni ATA Karnesinde kayıtlı eşyanın daha önce geçici ithali yapılan eşya olduğunun anlaşılması halinde, eski karnenin kaydı kapatılarak numarası, tarihi ve gerekli diğer bilgiler yeni karneye işlenmek suretiyle bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde yeniden geçici giriş işlemi yapılır.

Rejim Şartları

Madde 9 - Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi uyarınca ATA Karnesi ibrazı ile yurda geçici girişine izin verilen eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına ve ilk giriş ayniyetine uygun olarak karne hamili tarafından kullanılması ve bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun karne hamilinden alınan taahhütnamede belirtilen süre içerisinde yurt dışı edilmesi veya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur.

Bu hususun takibi için, giriş gümrük idaresi tarafından her ayın ilk iş günü cari hesap defterinin kontrolü yapılarak, yurtta kalma süresi sona eren ancak, yurtta kalma süresi tamamlandıktan 20 (yirmi) gün geçtiği halde çıkış parçası gelmemiş olan karne kapsamı eşya için ithalat vergileri ve ödenmesi gereken sair vergilerin tahsili için Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesinin 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri göz önünde bulundurularak bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen işlemler yapılır.

Rejim Şartlarının İhlali ve Ceza Uygulaması

Madde 10 - Giriş gümrük idareleri tarafından ATA Karnesi kapsamı eşyanın geçici ithali esnasında alınan taahhütnamede belirtilen süre içerisinde, süre uzatımı talebinde bulunulup bulunulmadığı veya yeniden ihraç edilip edilmediği ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulup tutulmadığı araştırılır. Yapılan araştırma neticesinde taahhütnamede belirtilen şartların yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:

a) ATA Karnesi ile yurda geçici olarak ithal edilmesine karşın kanuni yurtta kalma süresi içinde yurt dışı edilmediği veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı anlaşılan eşya için, Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesinin 6/4 üncü maddesi uyarınca kefil kuruluşa, tebligatların karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde yapılması gerekir.

b) İlgili gümrük idaresince, Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesinin 6/1 inci maddesi uyarınca gümrük vergileri ile bu tutarın % 10 fazlası hesaplanarak karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kefil kuruluşa (Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği) bu Tebliğin 4 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde tekrar ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre tanır.

c) Bu deliller talep tarihinden itibaren tanınan 6 (altı) aylık süre içinde verilmezse, teminat veren kurum, ithalat vergilerini süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde tebligatta bulunan gümrük idaresine derhal öder ya da teminat olarak yatırır.

d) İthalat vergilerinin teminata bağlandığı veya ödendiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde delil verilmesi halinde teminat olarak yatırılan veya ödenen tutar iade edilir. Aksi takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

e) Gümrük idaresi, (b) ve (d) bentlerinde kefil kuruluşa tanınan süre içinde ödenmeyen Gümrük Vergileri ile % 10 fazlasını sürelerin bitim tarihinden itibaren (6 ay + 7 gün) en geç 7 (yedi) gün içinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddeleri uyarınca kefil kuruluştan (Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği), Gümrük Kanunu’nun 207/a ve 238 inci maddeleri uyarınca Gümrük Vergilerinin 2 (iki) kat para cezası tutarı ile faizi ise, karne hamilinden tahsil etmek üzere gerekli işlemleri yapar.

Yurt Dışında Yerleşik Karne Hamiline Yapılacak Tebligatlar

Madde 11 - ATA Karnesi ile yurda geçici ithali yapılan ve yurtta kalma süresi içinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle karne hamili hakkında Gümrük Kanunu’nun 207/a ve 238 inci maddeleri uyarınca işlem yapılan eşya için tahakkuk ettirilen ceza tutarının tahsili amacıyla 184 no.lu form ile Tebliğin 5 No.lu ekinde yer alan örneğine uygun olarak (karne hamilinin tabi olduğu ülkenin resmi diline uygun olarak) düzenlenen ceza kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yurt dışında yerleşik muhatabına tebliğ edilebilmesi için söz konusu tebligat evraklarının Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir.

Ancak, tahakkuk ettirilen amme alacağının çeşitli nedenlerle muhatabına tebliğ edilememesi veya tebliğ edilmesine karşın ödenmemesi durumunda söz konusu meblağın tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yazılı hallerin mevcudiyeti halinde bu usullerden birinin uygulanmasına tevessül edilir. Mümkün değil ise, yurt dışında yerleşik ödeme emri muhataplarının kimliklerinin sınır kapılarına bildirilmesi suretiyle yeniden Türkiye’ye geldiklerinde amme alacağının tahsil edilmesi şeklinde işlem tesis edilir.

Çıkış Sayılan Haller

Madde 12 - ATA Karnesi ile “Geçici İthalat Rejimi” uyarınca yurda geçici ithali yapılan eşyanın karnenin geçerlilik süresi içerisinde yurt dışı edilmesi esastır. Ancak, eşyanın yurt dışı edilmesinden vazgeçilerek, kat’i ithalinin yapılması veya çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya antrepoya konulması ya da Hazine’ye herhangi bir külfet getirmeksizin resmi makamların nezareti altında imha edilmesi çıkış hükmündedir.

Ayrıca, ATA Karnesi ile yurda geçici ithali yapılan eşyanın ihraç edildiği tasdikli çıkış koçanı ile tevsik edilemiyorsa Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesinin 8 inci maddesi uyarınca gümrük idareleri;

a) İthalata veya eşyanın tekrar ithaline dair diğer bir akit tarafın gümrük makamlarınca ATA Karnesinde verilen bilgilerin veya eşyanın tekrar ithalinde karneden koparılan varaka üzerinde bulunan bilgilere dayanılarak bu makamlarca verilen bir belgeyi,

b) Eşyanın yurt dışında bulunduğunu doğrulayan diğer herhangi bir geçerli belgeyi,

eşyanın ihraç edildiğine dair belge olarak kabul edebilir.

Ata Karnesi Kayıtlarının Kapatılması

Madde 13 - ATA Karnesi ile yurda geçici girişine izin verilen eşyanın, Geçici İthalat Rejimi şartlarının yerine getirilmesi suretiyle yurtta kalma süresi içinde yurt dışı edilmesi veya bu Tebliğin 8 ve 12 nci maddelerinde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulması halinde, geçici giriş kayıtları kapatılır.

Ayrıca, ATA Karnesi kapsamı eşyanın çıkışının yapıldığına dair giriş gümrük idaresine çıkış belgelerinin ulaşmaması nedeniyle hakkında takibat başlatılan ATA Karnesi kayıtlarının, çeşitli nedenlerle takibat sonucunda kapatılması halinde, kapatma teyitlerinin Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ne en kısa sürede gönderilmesi gerekir.

Yürürlük

Madde 14 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon01. 06. 2005 tarihi itibariyle yayımlanan YÖnetmeliK ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon1 442 Seri Nolu Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon1 1/10/2011 tarihi itibariyle 6100 sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon5607 Sayılı Kanun ile 31. 03. 2007 Tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2011/7 Sayılı Genelge ile Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği...

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir iconİş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin...

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon31 mart 2005 tariHİ İTİbariyle hazirlanan kamuya açiklanacak konsolide...

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR

Geçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com