1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………….7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM

2. SINAVI

ADI SOYADI NUMARA
SORULAR


1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da …………..Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A- Miryokefalon B- Malazgirt C- KösedağC- Pasinler

2 Aşağıdakilerden hangisi ile Malazgirt Savaşı arasında doğrudan ilgi kurulamaz

A- Osmanlı Devleti B- Bizans C- Anadolu D- Büyük Selçuklu Devleti.

3 Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kırsal kesimden kentlere doğru olan göçlerin nedenlerinden biri değildir?

A- Ürün çeşitlerinin fazla olması B- Tarımda makine kullanılmasının artması

C- Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi D- Büyük kentlerdeki iş olanaklarının fazla olması

4 Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir. Buna göre Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B)Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C)Anadolu’da siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D)Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

5 Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

a) TRT b) RTÜK c) AA d) TDK

6 - Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türk yurdu olmasını sağladık.

- Bizans’la yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açtık.

Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme süreci-ne katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

A) Sanatsal etkinlikleri B) Kültürel faaliyetleri C) Askerî mücadeleleri D) İmar çalışmalarını

7 ) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.

Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. İlk Türk-İslam beyliği olması b.Tarihteki ilk Türk denizci beyliği olması

c. Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması d.Haçlılardan Kudüs’ü geri alması

8 Aşağıda, haçlı seferlerinin bazı sebepleri verilmiştir.

I. Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemeleri

II. Papa II. Urban’ın Hıristiyanlar üzerinde güç kazanmak istemesi

III. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

Bu sebeplerden hangileri ‘haçlı seferleri’nin ekonomik nedenleri” başlığı altında toplanabilir?

A) I, II ve III B) II ve III C) yalnız III D) Yalnız I

9 Fatih Sultan Mehmet;”………..söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç, kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir.” Demiştir.

Bu söz,

I- HOŞGÖRÜ II- DİNİ SERBESTLİK III- KÜLTÜREL BİRLİK

İlkelerinden hangilerini sağlamaya yöneliktir?

A- Yalnız I B- II ve III C- I ve II D- I, II ve III

10 Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişimi olumsuz etkileyen bir davranıştır.

A- Çok soru sormak B- Göz teması kurmak

C- Konuşurken doğal olmak D- Empati kurmaya çalışmak

11 Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim

fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

a-Beden dili b- Üslup c-Etkili dinleme d- Empati

12 Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

A)Savaş B) Sıkıyönetim C) Olağanüstü halD)Nüfus sayımı

13 Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

A) İş imkanlarının fazla olması B)Sağlık hizmetlerinin iyi olması

C) Kalabalık şehir olması D)Eğitim imkanlarının iyi olması

14 Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

A) Trabzon B) EdirneC) Eskişehir D) İzmir

15 Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ve Balkan fetihlerinde üs olarak kullandığı toprak parçası hangisidir?

A)Keşan B)Malkara C)Bolayır D)Çimpe

16 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.

A)TRT B)İrade-i Milliye C)Anadolu Ajansı D)Hakimiyet-i Milliye

17 Osmanlı Devletinde padişahtan sonra en yetkili kişi olup Fatih Sultan Mehmet Döneminden sonra divana başkanlık yapmaya başlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Defterdar B)Nişancı C)Sadrazam D)Şeyhülislam

18 “Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.”

Mevlana bu sözüyle iletişimde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır?

A- Ön yargılı olmaktan kaçınma

B-Karşımızdakinin seviyesine uygun bir dille konuşma

C-Konuşurken doğal olup yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınma

D-Karşımızdaki insanı eleştirme ve yargılama

19 I. Avrupalıların ticaret yollarına hakim olmak istemeleri

II. Yoksulluk içinde yaşayan Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemesi

III. Soylular ve köylülerin toprak sahibi olmak istemeleri

Yukarıdakilerden, Haçlı Seferlerinin hangi alandaki nedenleri ile ilgili bilgi verilmiştir?

A- Siyasi B- Dinsel C- Ekonomik D- Sosyal

20 Tokat Niksar Kalesi’nde Danişmentliler tarafından Yağıbasan Medresesi, Anadolu’nun ilk medresesi olarak kabul edilmektedir.

Buna göre Türklerin, Anadolu’da aşağıdaki alanların hangisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?

A- Eğitim B-Savunma C-Ticaret D-Ekonomi

21 Aşağıdakilerden hangisi, nüfusumuzun dünyanın dikkatini çeken en önemli özelliğidir?

A)Nüfus artış hızının giderek azalması.

B)Kent nüfusumuzun kır nüfusumuzdan fazla olması.

C)Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması.

D)Ülkemizin genç nüfusa sahip olması.

22 Osmanlı Devleti’nde İlk düzenli ordu hangi Padişah zamanında kurulmuştur?

a.Osman Bey b.Orhan Bey c.I.Muratd.Fatih Sultan Mehmet

23 XVI. Yüzyılın en büyük coğrafya bilgini kabul edilen,en büyük eseri Kitab-ı Bahriye olan ünlü kaptan kimdir?

a.Barboros Hayrettin Paşa b.Hacı İlbey c.Evranus Bey d.Piri Reis

24 - Anadolu’da birçok kervansaray yaptırmışlardır.

- Venediklilerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.

- Eşkıya ve korsan saldırılarından zarar gören tüccarların zararlarını ödemişlerdir.

Türkiye Selçuklu Devleti bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Sınırlarını genişletmeyi B) Ticareti geliştirmeyi

C) Anadolu’yu Türkleştirmeyi D) Bizans İmparatorluğu’nu yıkmayı

25 Osmanlı Devleti’nin pek çok şehrinde camilerin, kiliselerin, sinagogların iç içe olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nin mimari alanda çok geliştiğinin

B) Devlet adamlarının çok yetenekli olduğunun

C) Osmanlı Devleti’nde hoşgörü ve inanç hürriyeti olduğunun

D ) İslamiyet’in üstün bir din olduğunun

26 Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)Takvim-i VakayiB) Tercüman-ı Ahval C)Hakimiyeti Milliye D)İradeyi Milliye

27 .Kuruluş döneminde;

I. Taht kavgalarının yaşanması

II. Balkanlarda fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi

III. Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferleri düzenlenmesi

Durumlarındanhangisi ya da hangilerinin, Osmanlıların Rumeli’deki ilerlemelerini kolaylaştırdığı savunulamaz?

A- Yalnız I B-Yalnız II C-I ve III D-II ve III

28 Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi önemli düşünürler yaşamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulabilir?

A) Anadolu'da düşünce ve kültür hayatının canlanmasına

B) Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğünün sona ermesine

C) Türklerin kısa sürede Ege'ye kadar ulaşmalarına

D) Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin artmasına

29 Lale Devri’nde Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmişken, III. Selim döneminde Avrupa’nın Berlin, Viyana, Londra, Paris gibi önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır

Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Berlin, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı’dan borç para alabilmek B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak

C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

30 Anadolu Selçuklu döneminde yapılan aşağıdaki kuruluşlardan hangilerinin amacının ticareti canlandırmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A) Kervansaray B) Medrese C) Kümbet D) Cami
31 Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliği değildir ?

A Nüfus artış hızı azdır B Milli gelir yüksektir C İşsizlik oranı fazladır D Yaşlı nüfusu fazladır
32 Nüfus sayımı o ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?

A)Nüfus miktarı B Özel konumu C)Kır-Kent nüfusu D)Cinsiyete göre nüfus oranı
33 Ülkemizin en kalabalık şehri hangisidir ?

A)İstanbul B)İzmir C)Ankara D)Antalya


Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
NOT: HER SORU 3 ER PUANDIRBAŞARILAR
DERS ÖĞRETMENİ1 A 2A 3A 4B 5B 6C 7B 8D 9C 10A 11D 12D 13C 14B 15D 16A 17c 18B 19C 20A 21D 22B 23D 24 B 25C 26A 27B 28A 29D 30A 31C 32B 33A

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconMİLLİ MÜcadele'de anadolu ereğLİ'Sİ ve 93 harbi, I. DÜnya savaşI...

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconErmeniler; Pers, Makedon, Selefkit, Roma, Part, Sasani, Bizans, Arap...

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconAllah'dan başkasinin diNİ ÜzeremiYİm acaba ?Burada geçen din kelimesine...

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconAnadolu üNİversitesi

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconTürklerin göç tarihi denildiğinde gidilen yerler arasında ilk sırada...

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconEk f kuzeydoğu anadolu kalkinma ajansi

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconPatnos anadolu lisesi MÜDÜRLÜĞÜNE

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconHaci sami boydak anadolu lisesi

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconBorusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır. Cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? iconAnadolu’nun Türkleşme süreci. Tarihi Olayların Özellikleri


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com