7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili


d.ogren-sen.com > öykü > Ders

ADI ve SOYADI:

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

. ORTAOKULU

7. SINIF HUKUK VE ADALET DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI

Puan

SINIFI : NO:


1- “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” olarak tanımlanan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hürriyet ve Eşitlik

B) Genellik ve Eşitlik

C) Özgürlük

D) Eğitim Hakkı
2-Aşağıdakilerden hangisi adalet sistemi içinde yer almaz?

A) Mahkemeler

B) Hakimler

C) Komiserler

D) Avukatlar
3-…………………; özelliği gereği daha hafif nitelikteki hukuka aykırı hareketler için verilen isimdir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kabahat B) Mazeret

C) Suç D) Kusur
4- Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biri değildir?

A) Hukuk kuralları

B) Trafik kuralları

C) Görgü kuralları

D) Anayasalar

5-Davalı kime denir?

A) Dava açan kimseye

B) Kendisine dava açılan kimseye

C) Suçtan zarar gören kişiye

D) Mahkemeye giden kişiye
6- Hukuk kurallarının diğer kurallardan farkı ……………………
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) hukuk kurallarına uyma zorunluluğu bulunmasıdır.
B) hukuk kurallarının geçici olmasıdır.
C) hukuk kurallarının yazısız olmasıdır.
D) diğer kurallara göre daha basit hazırlanmasıdır.


7- Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütününe ……………..denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaptırım
B) Hukuk

C) Yasa
D) Adalet

8-Kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Kurulu

B) TBMM
C) Anayasa Mahkemesi

D) Başbakanlık


9-
Adaletin gerçekleşmesi için bütün sorumluluklarını yerine getiren ve kendi koyduğu kurallara kendisi de bağlı olan devlete ……………..denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?

A) Demokratik devlet

B) Teokratik devlet

C) Hukuk devleti

D) Oligarşik devlet
10- Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ……………………denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masum sayılma hakkı

B) Tanıklık etme

C) Hukuki yaptırım

D) Adli ceza

11-Aşağıdakilerden hangisi anayasalarımızdan biri değildir?

A) 1921 Anayasası

B) 1924 Anayasası

C) 1971 Anayasası

D) 1982 Anayasası
12-“Devletin yönetim biçimini, kuruluş şeklini ve genel kurallarını belirten en temel belgedir.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk B) Anayasa

C) Yaptırım D) Kanun
13-Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırım değildir?

A) Tazminat B) Ceza

C) İcra D) Şiddet
14- Aşağıdaki konulardan hangisi anayasada yer almaz?

A) Devletin temel kurumları

B) Kişi hak ve ödevleri

C) Temel hak ve özgürlükler

D) Trafik kuralları

15-“Bizden yaşça büyük biri geldiğinde ayağa kalkmak.” aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisi ile ilgili değildir?

A) Örf ve adetler
B) Ahlak kuralı

C) Görgü kuralı
D) Hukuk kuralı

16- Aşağıdakilerden hangisi toplum yaşamını düzenleyen kurallar arasında yer almaz?

A) Örf ve adetler

B) Din kuralları
C) Hukuk kuralları

D) Düğün törenleri

17-Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir sorun değildir?

A) Bisiklet kullanırken dikkatsizlikle başkasının arabasına zarar vermek

B) Bir kimsenin çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gitmemesi

C) Bir öğrencinin okuldan, öğretmeninden habersiz olarak ayrılması.

D) Çöplerin sokağa atılması.
18- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar arasında ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımı gözetilmez.

B) Çocukların, yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi (sağlık) bakım hakkı vardır.

C) Çocukların sevgi, saygı, korunma ve anlayış görme hakkı vardır.

D) Her çocuk ailesinin geçimi sağlamak için mutlaka çalışma zorundadır.

19- Hukuk devletinde bir suç işlendiğinde ya da herhangi bir hukuk kuralı ihlal edildiğinde bu durumun yaptırımının ne olacağı kurallara bağlanmıştır. Hukuk devletinde keyfilik yoktur, kurallar vardır. Herkes bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu duruma …………………………………..denir.
Yukarıdaki ifade nasıl tamamlanmalıdır?

A) Hukukun üstünlüğü
B) Hukuk devleti

C) Kanun devleti
D) Hukukun önemi

20-Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Örneğin bir kimse rızası olmaksızın ameliyata alınamaz.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Mülkiyet hakkı
B) Özel hayatın gizliliği

C) Kişi dokunulmazlığı
D) Çalışma hakkı

Her soru 5 puandır.
Süre 40 dakikadır.
Başarılar.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili icon5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili iconİlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlakbiLGİSİ dersi sinif dönem yazili sinavi sorulari

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili iconAdi-soyadi: sinif-no: tariH: siniflar dönem din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi yazili sorulari

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili iconBİyoloji 11. Sinif dönem yazili (3)

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili iconDersi DÖnem yazili

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili icon7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili iconDersi Dönem Yazılı Sınavı ÖĞrenciNİN

7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili icon5. siniflar fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili değerlendirme


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com