7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

7. SINIF 2. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER 1. YAZILI SINAVI
1) Aşağıda verilen buluşlar ve insan hayatına etkilerinin eşleştirilmesini yazın. ( 5 Puan)

I. Rönesans ( ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz paylaşılması

II. Top ( ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara daha kolay ve doğru bir şekilde ulaştırılması

III. Yazı ( ) Avrupa'da kilisenin güç kaybettiği din alanında köklü değişiklik yapıldığı dönemdir.

IV. Matbaa ( ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşmasını sağlamıştır.

V. Reform ( ) Avrupa'da bilim, edebiyat, sanat alanında büyük gelişmelerin yaşandığı dönemdir.
2) Aşağıda verilen durumların uygun olanlarını boşluklara yazınız ( 10 Puan)


1

Coğrafi Keşifler
….

Çin’den başlayarak İstanbul ve Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoludur

2

Süveyş Kanalı
….

Fatih zamanında İstanbul’a davet edilen matematikçi.

3

Kral Yolu
….

Orta Çağda Avrupa’da kilisenin kendi düşüncesinin dışında hiçbir düşünceye hayat hakkı vermemesi.

4

İpek Yolu
….

Bu kanalın açılmasıyla Akdeniz limanları tekrar önem kazanmıştır

5

Skolastik düşünce
.

Hindistan’dan Mısır’a ulaşan ticaret yoludur

6

İkta Sistemi
….

Osmanlı’da matbaayı kuran kişi.

7

İbrahim Müteferrika
….

Yazı, M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya’da yaşayan bu devlet tarafından bulunmuştur.

8

Baharat Yolu
….

Avrupa’lı devletlerin doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek için çıktıkları seferlerdir

9

Ali Kuşçu
….,

Lidyalılar tarafından kurulan ticaret yoludur

10

Sümerler
.

Selçuklular’daki toprak yönetim şekline denir3) Aşağıdaki soruların Doğru olanların başına (D) Yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz. (5 Puan)

( ) Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret müdürlük yapmıştır.

( ) Loncalar Osmanlı Devleti'nde askeri birliklerin oluşturduğu dayanışma birlikleridir.

( ) Seyyahla Osmanlı Devleti'nde ticaret yapan insanlara verilen isimdir.

( ) İbn-i Sina Tıp alanında kendini geliştirmiş El Kanun Fi't Tıb adlı eseri tüm dünyada okutulmaktadır.

( ) Sanayi İnkılabı Avusturalya'da başlamıştır
4) Ortaçağ Avrupası ile Ortaçağ İslam dünyasını bir paragraf yazarak karşılaştırınız (8 Puan)

5) Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi ve yeni ülkelerin keşfedilmesi aşağıdaki hangi bilimsel gelişmenin sonucudur?

A) Kağıdın bollaşmasının B) Pusulanın bulunmasının

C) Matbaanın geliştirilmesinin D) Ateşli silahların kullanılması
6) Ortaçağ Avrupa’sında malikâne sahipleri çevrelerindeki tüm toprağı sahipleniyordu. Topraklarda çalışan köylüleri köle olarak kullanıyorlardı. Soylu kişi bir köyü, kasabayı, içindeki insanlarla birlikte satabilirdi. Kişiler özgür değillerdi.

Ortaçağ Avrupa’sında bu sisteme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derebeylik B) Padişahlık C) Ağalık D) Krallık
7) Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararlarından biri değildir ?

A) Vergilerin düzenli toplanması. B) Sürekli ve düzenli bir ordunun oluşturulması.

C) Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanması. D) Saltanat sisteminin devamı
8) Reform hareketleri sonucunda Almanya'da Protestanlık, Fransa'da Kalvenizm, İngiltere'de de Anglikanizm mezhebi ortaya çıktı. Sadece bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avrupa'da siyasal birliğin sağlandığı B) Ortodoks mezhebinin daha geniş bir alana yayıldığı

C) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğu D) Avrupa’da yeni dinlerin ortaya çıktığı

9) * Lidya’da ilk para sikkesinin kullanılması * Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanılması

* Yunanlı Arşimet’in kaldıraç kanunlarını keşfetmesi

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gelişmeler ilk olarak Avrupa’da başlamıştır. B) Günümüz uygarlığı farklı medeniyetlerin katkısıyla oluşmuştur.

C) Ticaret ilk çağlarda oldukça gelişmiştir. D) Ulaşım araçlarını gelişimi bilgi alışverişini hızlandırmıştır.


10) Yenilikler ve ilk başlatan ülke eşleştirmelerinde yanlış şık hangisidir?
A) Rönesans - İtalya B) Reform – Almanya C) Sanayi İnkılâbı - Japonya D) Coğrafi Keşifler- İspanya, Portekiz


11) -El tezgahları yerini makinaya bırakmıştır. -İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır. -Hammadde ve Pazar arayışı başlamıştır.
Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Haçlı Seferleri B) Coğrafi Keşifler C) Rönesans Hareketleri D) Sanayi İnkılabı

12)


Yukarıdaki askerin anlatımına göre bu asker aşağıdaki Osmanlı askerlerinden hangisine mensuptur?

A) Yeniçeriler B) Akıncılar C) Tımarlı sipahiler D) Cebeciler

13) Haçlı Seferlerinde Hıristiyanlar, Müslümanlardan barut, pusula, kâğıt, yel değirmeni, yeni ev tipleri, ipek işleri, halılar gibi birçok yenilik öğrendiler. Bu açıklama ile aşağıdaki yargılardan hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A) Akdeniz ticaretinin canlanması kültürel alışveriş sayesinde olmuştur.

B) Hristiyanlar, Müslümanlardan öğrendiklerini geliştirmişlerdir.

C) Savaşlarda devletler kültürel olarak birbirinden etkilenmişlerdir.

D) Doğulu Müslümanlar, batıya bildiklerini öğretmek istememişlerdir.


14) Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;

* Matbaa kuruldu. * Ziraat Bankası açıldı. * Posta teşkilatı kuruldu. * Kütüphaneler açıldı.
Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?

A) Askerlik B) Ekonomi C) Kültür D) Haberleşme

15) * Kiliseye ve papaya olan güvenin azalması

* Rönesans ile Skolâstik düşüncenin yıkılması

* Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’nın ekonomik yapısının değişmesi

Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni ticaret yollarının bulunması B) Özgür düşünce ortamının doğması

C) Kilisenin tamamen güven kaybetmesi D) Mezhep birliği sağlanması
16) Avrupa’da bilimsel alandaki gelişmelerin dinin etkisinde olduğu karanlık dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Çağ B) Orta Çağ C) Aydınlanma Çağı D) Yeni Çağ
17) Avrupa Tarihinde yer alan olaylardan hangisi Osmanlı Devletini olumlu yönde etkilemiştir ?
A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans C) Reform D) Sanayi İnkılabı
18) Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi. Bu durum Osmanlı devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına B) Üretimde sürekliliği sağlamaya

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya D) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine
19-) Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması

B) Ticaret yollarının değişmesi

C) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin taşınması

D) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması
20) Sümerlilerde ilk defa, rahipler tarafından kullanılan yazı, halkın Zigguratlara getirdiği ürünleri tespit etmek düşüncesiyle ürünlerin konduğu depo ve kapların üzerine yapılan işaret ya da resimlerden ortaya çıkmıştır.

Bu açıklama yazının icadı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

A) İhtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıktığını

B) Kısa sürede dünyaya yayıldığını

C) Daha çok hukuk alanında kullanıldığını

D) Sümer halkı tarafından yaygın olarak kullanıldığını

21) Aşağıda Osmanlı Döneminden günümüze kadar varlığını devam ettiren değişik dinlere ait bazı ibadet yerlerinin temsili resimleri verilmiştir. Bu resimlerden yola çıkarak Osmanlı toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.

B) İnanç ve ibadet hürriyeti sağlanmıştır.

C) Adaletli ve hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.

D) İbadet hayatı yalnızca İslamiyet’e göre yaşanmıştır.

22)Hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen bilim adamlarından biri değildir?

A) Harezmi B) Uluğ Bey C) Galileo D) Takiyyüddin

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi iconSosyal biLGİler sinif dönem sinavi

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif...

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi icon5. sinif tüRKÇe dersi II. DÖNEM II. Yazili sinavi sorulari

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif dönem yazili sinavi

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi iconİlkokulu din küLTÜRÜ ve ahlakbiLGİSİ dersi sinif dönem yazili sinavi sorulari

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi iconAdi soyadi: DÖnem sosyal biLGİler yazili

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi iconDersi Dönem Yazılı Sınavı ÖĞrenciNİN

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi iconBİyoloji 11. Sinif dönem yazili (3)

7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi icon7. sinif hukuk ve adalet dersi DÖnem yazili


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com