2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari


d.ogren-sen.com > öykü > Ders
2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
S-1-II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında ne gibi gelişmeler meydana gelmiştir?

S-2-Balkan Savaşı’nın çıkmasında Rusya’nın rolünü değerlendiriniz.

S-3-Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokmak istemesinin sebepleri nelerdir?

S-4-I.Dünya Savaşı’nın sebepleri nelerdir?

S-5-Osmanlı Devleti’nin Kanal cephesini açma sebepleri nelerdir?

S-6-İstanbul işgalinin Milli Mücadele açısından önemini yazınız.

S-7-Pontus Rum Cemiyeti’nin amacı nedir?

S-8-Paris Konferansı’nın toplanış amaçları nelerdir?

S-9-Sivas Kongresi’ne karşı Damat Ferit hükümetinin tutumu nasıl olmuştur?Açıklayınız.

S-10-Kuva-i Milliye,Megalo İdea,Vilayat- Sitte,Manda Yönetimi, Meclis-i Mebusan kelimelerini birer cümle ile açıklayınız
Yedek Sorular


S-1-Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluş amacı nedir?Açıklayınız.

S-2-I.Dünya Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

S-3-Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olmasının sebepleri nelerdir?

S-4-II.Abdülhamit’in tahttan indirilme sebebi nedir?Açıklayınız

S-5-Cemiyetlerin merkezlerinin İstanbul olmasının sebepleri nelerdir?
Not Değeri:Her soru 10 puandır. Başarılar Dilerim.

Yapamadığınız soruları yedeklerden yapabilirsiniz.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa ilk yedekten itibaren sonrası iptal edilecektir.

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI

S-1-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin II.Meşrutiyet’in ilanı için harekete geçmelerine yol açan gelişme nedir?

S-2-Balkan Savaşları’nın sebeplerini yazınız.

S-3-Balkan Savaşı’nın sebeplerinin oluşmasında İngiltere’nin ne gibi bir etkisi olmuştur?Açıklayınız.

S-4-İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni I.Dünya Savaşı’na sokmak istememelerinin sebepleri nelerdir?

S-5-II.Balkan Savaşı’nın sebebi nedir?Bulgaristan’la sınırımız neresi olmuştur?

S-6-Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na giriş sebepleri nelerdir?

S-7-İngilizlerin Irak Cephesi’ni açma sebepleri nelerdir?

S-8-Amasya Tamimi kimler tarafından hazırlanmıştır?Önemi nedir?

S-9-Amasya Görüşmeleri’nin Milli Mücadele açısından önemi nedir?

S-10-Meşrutiyet,Ayan Meclisi,Kanun-ı Esasi,Mütareke ,Megalo İdea kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.

Yedek Sorular

S-1-Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ni amacı nedir?Açıklayınız.

S-2-Trablusgarb Savaşı’nın sebepleri nelerdir?

S-3-Rusların I.Dünya Savaşı’ndan çekilirken yaptıkları antlaşmanın adı nedir?Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren hükmü nedir?

S-4-Hareket Ordusu nedir?Hangi olay üzerine İstanbul’a gelmiştir?

S-5-Yunanlıların kurdukları cemiyetler hangi teşkilatlar tarafından desteklenmiştir?
Not Değeri:Her soru 10 puandır. Başarılar Dilerim.

Yapamadığınız soruları yedeklerden yapabilirsiniz.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa ilk yedekten itibaren sonrası iptal edilecektir.

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
S-1-Çanakkale Cephesi’nin açılış sebepleri nelerdir?

S-2-Çanakkale Cephesi’nin sonuçları nelerdir?

S-3-Balkan Savaşı’nın çıkmasında Reval Görüşmesi (1908)’nin etkisini açıklayınız.

S-4-Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı açısından değerlendiriniz.

S-5-31 Mart Vak’ası’nın çıkış sebebi nedir? Önemi nedir?

S-6-Erzurum Kongresi’nin önemi nedir?Açıklayınız.

S-7-Paylaşma tasarılarında ne gibi değişiklikler olmuştur?

S-8-Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderiliş sebebi nedir?Açıklayınız.

S-9-Amasya Tamimi’nin önemini açıklayınız.

S-10-Heyet-i Temsiliye,Meclis-i Mebusan,Manda Yönetimi,Vilayat-ı Sitte,Hareket Ordusu kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
Yedek Sorular


S-1-Amasya Görüşmeleri’nden çıkan en önemli sonuç nedir?

S-2-İzmir’in işgal kararı nerede kararlaştırılmıştır?İşgalin ne gibi sonuçları olmuştur?

S-3-Sivas Kongresi’ne karşı İtilaf devletlerinin ve İstanbul hükümetinin tutumu ne olmuştur?Açıklayınız

S-4-Milli Cemiyetlerin genel özellikleri nelerdir?Açıklayınız.

S-5-Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasının Milli Mücadele açısından önemini açıklayınız.
Not Değeri:Her soru 10 puandır. Başarılar Dilerim.

Yapamadığınız soruları yedeklerden yapabilirsiniz.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa ilk yedekten itibaren sonrası iptal edilecektir.

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI
S-1-Medeni Kanunun İsviçre’den alınma sebepleri nelerdir?

S-2-Şapka Kanunu ile neler getirilmiştir?

S-3-Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amaçları nelerdir?

S-4-Ölçülerde yapılan değişikliklerin sebepleri nelerdir?

S-5-Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özelliklerini yazınız.

S-6- Misak-ı İktisadi’nin özellikleri nelerdir?

S-7-Cumhuriyet döneminde ticari alanda ne gibi sıkıntılar yaşanmıştır?

S-8-Yunanistan ile aramızda nüfus mübadelesi sorunu niçin çıkmıştır?Nasıl çözümlenmiştir?

S-9-Balkan Antantı’nın imzalanmasına yol açan gelişmeler nelerdir?

S-10-Sadabat Paktı’nın imzalanmasına hangi gelişmeler yol açmıştır?
S-1-Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye açısından önemi nedir?

S-2- Laikliğe geçişin aşamalarını yazınız.

S-3-1933’ten itibaren niçin devletçi ekonomik sisteme geçilmiştir?Açıklayınız.

S-4-Kabotaj Kanunu nedir?Niçin çıkarılmıştır?

S-5-Mecelle,Mübadele,Etabli,Alaturka,Misak-ı İktisadi kelimelerini birer cümle ile açıklayınıız.

.
Not Değeri:Her soru 10 puandır. Başarılar Dilerim

Süre:40 dk.

Yapamadığınız soruları yedek sorulardan yapabilirsiniz. 10 cevaptan fazlası olursa ilk yedek sorudan başlamak üzere iptal edilecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili çanakçI Çok programli anadolu lisesi...

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari iconT. C.İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi 8/b sinifi dönem yazili sorularidir

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon2014–2015 EĞİTİM ÖĞretim yili 9- sinifi fiZİk dersi DÖnem yazili sorulari

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon8. sinif dönem (Nİsan 2016) T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar matematik dersi DÖnem yazili yoklama tutanağidir (A)

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C inkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi I. DÖNem I yazili sorulari icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili ihsan dikmen 4 İlkokulu din küLTÜRÜ...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com