A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B


d.ogren-sen.com > öykü > Kurallar

HUKUKA GİRİŞ DENEME SINAVI (ARA SINAV-2)


SORU 1 ) Kamu hukuku- özel hukuk ayrımına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır.

B) Devletler Umumi Hukuku bir kamu hukuku dalıdır.

C) Kanunlar ihtilafı hukuku bir özel hukuk dalıdır.

D) Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı hakkında hangi ölçütlere dayanmamız gerektiği konusunda tek bir görüş ortaya atılmıştır.

E) Devlet ile devlet ya da bir kişi ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları kamu hukuku kurallarıdır.
SORU 2 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif bir ahlak kuralıdır?

A) Başkalarının canına göz dikmemek

B) Yoksul durumda olan bir kimseye gıda yardımı yapmak

C) Verilmiş söze sadık kalmak

D) Yalan söylememek

E) Başkalarının eşyalarını çalmamak
SORU 3 ) Hukuki yaptırımlardan tazminatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Maddi ve Manevi tazminat şeklinde olabilir.

B) Maddi yatırım türüdür.

C) Sadece haksız fiil halinde uygulanır.

D) Tazminat yaptırımı sözleşmeye aykırılık halinde de uygulanır.

E) Tazminat yaptırımı sözleşmeye aykırılık ve hukuka aykırılık halinde de uygulanır.
SORU 4 ) Aşağıdaki örneklerden hangisi hukukun gerekliliğine ilişkin bir örnektir?

A) Ayşe’nin boğulmakta olan Hakan’ı kurtarmaması

B) Mehmet’in Aslı’dan para istemesi

C) Cem’in Hakan’a yalan söylemesi

D) Ahmet’in Ayşe’nin arabasının boyasını çizmesi

E) Can’ın yakın arkadaşına yardım etmemesi
SORU 5 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi yargı çeşitlerinden biri değildir?

A) Adli yargı

B) Askeri yargı

C) İdari yargı

D) Anayasa Yargısı

E) Ceza yargısı
SORU 6 ) Aşağıdakilerden hangisinde hukuki yaptırımlardan cebri icra söz konusu olmaz?

A) Satılan malın teslim edilmemesi

B) Kira bedelinin ödenmemesi

C) Evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması

D) Ödünç alınan paranın geri verilmemesi

E) Kiralanan evin süresinde tahliye edilmemesi
SORU 7 ) Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Milletlerarası anlaşmalar da nitelikleri itibariyle kanundur.

B) Yazılı ve sözlü kanunlar yapılabilir.

C) Bazı özel durumlarda belli bir kişi için çıkarılabilirler.

D) Kanunlar genel ve süreklidir.

E) Kanun projelerine kanun tasarısı veya kanun lahiyası denir.
SORU 8 ) Halkın devlet yönetimine katılmasını öngören devlet ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik devlet

B) Hukuk devleti

C) Sosyal devlet

D) Cumhuriyet devleti

E) Bağımsız devlet
SORU 9 ) Kanunların uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılan tüzükleri aşağıdaki şıklardan hangisi çıkarma yetkisine sahiptir?

A) Kamu Tüzel Kişiliklerine

B) Türkiye Büyük Millet Meclisine

C) Adalet Bakanlığına

D) Kamu idarelerine

E) Bakanlar Kuruluna
SORU 10 ) Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelere örnektir?

A) Yönetmelik

B) İdari görüş

C) Tüzük

D) Kira sözleşmeleri

E) Madenlerle ilgili işletme imtiyazları
SORU 11 ) Aşağıdakilerden hangisi taşra örgütü içinde yer almaz?

A) Sağlık müdürü

B) Kaymakam

C) Vali

D) Bayındırlık ve iskân müdürü

E) Milletvekili
SORU 12 ) Bir eşya üzerinde sahibine en geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hakka ne ad verilir?

A) İntifa hakkı

B) İrtifak hakkı

C) Ayni hak

D) Genel hak

E) Nisbi hak
SORU 13 ) Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı olan kişilik haklarından olmayıp devredilebilen haklardandır?

A) Velayet hakkı

B) Ergin kılınmayı talep hakkı

C) Soy bağının reddi davası

D) Nişanı bozma hakkı

E) Telif hakkı
SORU 14 ) Hakan çantasını sınıfta unutmuş, Murat bu çantayı bulmuştur. Murat daha sonra çantayı Veli’ye satmıştır. Hakan paltoyu geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

A) Zilyetlik davası

B) Tespit davası

C) İptal davası

D) Alacak davası

E) İstihkak davası
SORU 15 )Yaşanan bir depremde birden fazla kişiden hangisinin önce hangisinin sonra öldüğünün ispat edilmemesi durumunda hepsinin aynı anda ölmüş sayılmasına ne ad verilir?

A) Gaiplik karinesi

B) Ölüm karinesi

C) Birlikte ölüm karinesi

D) Resmi sicillerin doğruluğu karinesi

E) İyi niyet karinesi
SORU 16 ) Aşağıdakilerden hangisi ergin kimsenin fiil ehliyetinin kısıtlanmasını gerektirecek sebeplerden biri değildir?

A) Alkol bağımlılığı

B) Zekâ geriliği

C) Kötü yaşama tarzı

D) Kişi hakkında icra takibi başlatmak

E) Savurganlık
SORU 17 ) Taraflar bir sözleşme yapmış ancak, daha sonra sözleşme yapılırken öngörülmeyen bir ekonomik kriz ortaya çıkmış ve borçlunun edimini yerine getirmesi aşırı derece güçleşmiştir. Borçlu dava açarak sözleşmenin yeni koşullarına göre değiştirilmesini istemiştir. Buna göre bu olayda aşağıdaki ilkelerden hangisi uygulanır?

A) Ahde vefa ilkesi

B) Sözleşmeye sadakat ilkesi

C) Akde bağlılık ilkesi

D) Emprevizyon teorisi

E) Sözleşmenin sürekliliği ilkesi
SORU 18 ) Temyiz kudreti yerinde olan ve 17 yaşını dolduran Ahmet, kendisini borç altına sokan bir sözleşmeyi ancak yasal temsilcisinin izniyle yapabilir. Bu kurala aykırı hareket eden Ahmet aşağıdaki yaptırımlardan hangisiyle karşılaşır?

A) İptal edilebilirlik

B) Mutlak butlan

C) Hükümsüzlük

D) Yokluk

E) Tek taraflı bağlamazlık
SORU 19 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi geniş anlamda kişilik kavramının bir unsuru değildir?

A) Hak ehliyeti

B) Kişilik hakları

C) Kişiliğin sona ermesi

D) Fiil ehliyeti

E) Kişisel durumlar
SORU 20 ) Aşağıdaki olayların hangisinde bir hak aslen kazanılmıştır?

A) Aslı bir sokak kedisine acıdığı için eve almıştır.

B) Ahmet’in otobüste terk ettiği gazeteyi Aslı almış ve evine götürmüştür.

C) Ayşe vefat etmiş ve tüm mirasını vasiyetnameyle ablasına bırakmıştır.

D) Aslı, sahipsiz bir arazide bulduğu mantarları toplayıp pazarda satmıştır.

E) Ahmet, gölde balık tutup bunları pişirmiştir.
SORU 21 ) Ayşe valizini terminalde otururken çaldırmıştır. Hırsız valizi ikinci el eşya satan Mehmet’e satmıştır. Valizin çalınmış olduğunu bilmeyen Cem valizi satın almıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cem iyi niyetli ise telefonun mülkiyetini kazanabilir.

B) Ayşe 5 yıl içerisinde mülkiyet hakkına dayanarak Cem’e dava açabilir.

C) Cem, valiz için ödediği para kendisine iade edilmedikçe valizi Ayşe’ye iade etmeyebilir.

D) Cem valizin mülkiyetini asla kazanamaz.

E) Mehmet valizin mülkiyetini iyi niyetli bile olsa kazanamaz.
SORU 22 ) Bir özel hukuk dalı olan Yabancılar Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Yabancıların hangi haklardan yararlanıp yararlanmayacağı Yabancılar Hukuku’nun konusudur.

B) Yabancılar, ülkesinde bulundukları devletin vatandaşlarına tanınan hakların hepsinden yararlanamazlar.

C) Yabancılar, Türkiye’de özel (medeni) hakların hepsinden yararlanamazlar.

D) Yabancılar, ülkesinde bulundukları devletin vatandaşlarına tanınan seçimlerde oy kullanma hakkından yararlanamazlar.

E) Türk Anayasası, yabancıların haklarının milletlerarası hukuka uygun bir şekilde kanunla düzenleneceğini öngörmektedir.
SORU 23 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan bir durumdur?

A) Sosyal güvence sağlanması

B) Ailenin korunması

C) Ulusal gelirin adil dağılımı

D) Devlet okullarının yenilenmesi

E) Özel üniversite açılmasına izin vermemek
SORU 24 ) Türk Ticaret Kanunumuz hangi esasa dayanmaktadır?

A) Ticaret B) Tacirlik

C) Şirketler D)Ticari işletme

E)Yatırım
SORU 25 ) Çalınmış bir eşyayı iyi niyetle alan kişi, aşağıdaki hallerin hangisinin varlığı durumunda, ödediği bedelin kendisine iadesini isteyebilir?

A) Eşyayı kötü niyetli kişiden almışsa

B) Eşyayı bir açık arttırmadan aldıysa

C) Eşyayı hırsızdan aldıysa

D) Eşyayı iyi niyetli kişiden almışsa

E) Eşyayı, komşusundan almışsa
SORU 26 ) Aşağıdakilerden hangisi reşit olmayan bir kişinin ergin kılınmasının koşullarından biridir?

A) Ergin kılınacak olan küçüğün bunu talep etmesi

B) Küçüğün sakat olmaması

C) Küçüğün okuma-yazma biliyor olması

D) Küçüğün 18 yaşından küçük olmaması

E) Küçüğün Türkçe biliyor olması
SORU 27 ) Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolan kimsenin kütüğüne ölüm kaydı düşülmesi emrini aşağıdaki şahıslardan hangisi verir?

A) Ölen kişinin mirasçıları

B) Nüfus Müdürlüğü

C) Kütüğün bulunduğu yerin en büyük mülki amiri

D) Kütüğün bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi

E) Muhtar
SORU 28 ) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kollekif B) Komandit
C) Anonim D) Limited
E) Kooperatif
SORU 29 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir?
A) Rant B) Maaş

C) Navlun D) Harç
E) Prim

SORU 30 ) Karaborsacılık yapan bir tüccarın mesleğini yürütmekten 1 yıl süreyle yasaklanması ne tür bir müeyyidedir?
A) Tazminat
B) Hükümsüzlük
C) Cebri icra
D)
Ceza
E) İptal
CEVAP ANAHTARI
1- D 2- D 3- C 4- D 5- E 6- C

7- B 8- A 9- E 10- E 11- E 12- C

13- E 14- E 15- C 16- D 17- D 18- E

19- C 20- C 21- A 22- C 23- E 24- D

25- B 26- A 27- C 28- B 29- D 30- D

ALFA AKADEMİ (www.alfa.com.tr)

KPSS | AÖF | İngilizce | Bilgisayar | Muhasebe --
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconTicaret hukuku, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk...

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconGenel hukuk hukuk kurallari

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconMedeni usul hukuku, hukuk mahkemeleri önünde özel hukuka ilişkin...

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconRoma’nın hukuk düşüncesi en fazla Borçlar hukuku sahasında kendini...

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconMiras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin...

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B icon1866 y?l?nda Moskova’da do?an Kandinsky ьniversitede Hukuk ve ?ktisat...

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B icon1-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (humk) Hukuk Muhakemesi Kanunu (hmk)

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconT. C. Medeniyet üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ Özel hukuk anabiLİm dali

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconDevletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel...

A eşitler arası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları özel hukuk kurallarıdır. B iconHayvansal gidalar iÇİN Özel hijyen kurallari yönetmeliĞİ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com