I\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir


sayfa1/10
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ya?ar Kemal

A?RIDA?I EFSANES?

Roman

CEM YAYINEV?

Mahmut Han?n *

saray?n?n gцrьnь?ьdьr
I\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir kuyu. Gцlьn dцrt bir yan?, yani kuyunun a?z?, f?rdolay? k?rm?z?, keskin, b?зak a?z? gibi ???lt?l? kayalarla зevrilidir. Kayalardan gцle kadar daralarak inen yumu?ak bak?r rengi bir toprak belli bir a??nt?yla yol yoldur. Bak?r rengi topra??n ьstьne yer yer taze bir y" ?il зimen serpilir. Sonra gцlьn mavisi ba?lar. Bu, ban" ba?ka bir mavidir. Hiз bir suda, hiз bir mavide brY'e bir mavi yoktur. Laciverdi, yumu?ak, kadife bir r?av'-dir.

/ Her y?l karlar eriyip de bahar gцzьnь aз?nca. A?r?-dag?nda bir ulu tazelik patlay?nca, gцlьn k?y?lar1- ?nce kar зizgisinin ьstь, keskin, k?sa, kьt зiзeklerle dolar. Зiзeklerin rengi alabildi?ine parlakt?r. En kьз?'Jk зiзek bile mavi, k?rm?z?, sar?, mor kendi renginde *ok uzaklardan bir renk p?r?lt?s? olarak balk?r. Ve Keskin kokarlar. Gцlьn mavi suyu, bak?r rengi topra?? ba? dцndьrьcь keskin kokularla kokar. Ve bu /kokular зok uzaklardan duyulur. 1

Ve her y?l A?r?da??nda bahar gцzьnь aзt???nda, зiзeklerle, keskin kokular, renklerle, bak?r rengi toprakla birlikte A?r?da??n?n gьzel, kederli kara gцzlь, iri yap?l?, зok uzun, ince parmakl? зobanlar? da kavallar?n? al?p Kьp gцlьne gelirler. K?rm?z? kayal?klar?n dibine, bak?r topra??n, bin y?ll?k bahar?n ьstьne kepeneklerini at?p gцlьn k?y?s?na f?rdolay? otururlar. Daha gьn do?madan A?r?da??n?n harman olmu? yalp yalp yanan y?ld?zlar? alt?nda kavallar?n? bellerinden з?kar?p A?r?da??n?n цfkesini зalma?a ba?larlar. Bu, gьn do?umundan gьn bat?m?na kadar sьrer. Bu arada, tam gьn kavu?urken gцlьn ьstьnde kar gibi ak kьзьcьk bir ku? dцnme?e ba?lar. Sivri, uzun, k?rlang?ca benzer bir ku?tur. Gцlьn ьstьnde зok h?zl? dцner. Uzun, ak halkalar зizer ьstьste. Ak halkalar tel tel gцlьn som mavisine dь?er, tam gьnьn batt??? anda kavalc?lar зalmay? keserler. Kavallar?n? bellerine sokup do?rulurlar. Gцlьn ьstьnde bьtьn h?z?yla uзan ku? tam bu s?rada gцle ?im?ek gibi зak?l?rcas?na iner, bir kanad?n? suyun mavisine dald?r?r kalkar. Bцylece ьз kere dald?r?r, sonra da uзup gider, gцzden ?rar, yiter. Ak ku?tan sonra зobanlar da sessiz, birer iki?er oradan ayr?l?r, karanl??a kar???r зekilir giderler.

A?r?da??nm yamac?ndaki Kьp gцlьnьn k?y?s?nda зobanlar?n birikip kaval зald?klar?d?r

K?r bir at Ahmedin evinin kap?s?nda dьn ak?amdan beri duruyordu, Boynunu uzatm??, geni? burun de-likleriyle kap?n?n yer yer зatlam?? tahtas?n? koklar gibiydi. Bu at? Ahmedin kap?s?nda ilk цnce зok ya?l?, uzun ak sakall? Sofi gцrdь. At?n ьstьnde gьmь? savatl? bir Зerke? e?eri vard?. Ьzengisi i?leme gьmь?tendi. Sofi ata yakla?t? bьkьlmь? beliyle onun az цtesinde durdu. Dizginleri s?rma i?lemeliydi ve e?erin alt?n, sedef kakma ka??na geзirilmi?ti. E?erin alt?ndan da at?n sa?r?s?na do?ru, зok iyi pi?irildi?i daha uzaktan belli olan bir nak??l? keзe belleme uzan?yordu. Keзe bellemenin ьstьne eski zamanlardan kalma bir gьne? sureti i?lenmi?ti. Зok turuncu. Gьne?in ard?ndan da uzun bir hayat a?ac? yemye?il yьkseliyordu., At?n sol yan?nda da bцyle bir gьne?, bцyle bir a?aз vard?. Sofi bu gьne?i, bu a?ac? bir yerlerde gцrmь?tь. Bunu ?цyle hayal meyal ans?yordu. Bu suretler bir ьnlь a?iretin, oyma??n damgas? olmal?yd?.

Sofi bir sьre az?c?k ьrkmь?, az?c?k ?a??rm??, az?c?k korkmu? at?n цtesinde sessiz durdu. Ahmedin evine gelen bu ьnlь, bu bьyьk konuk kimdi ola? Damgay? kafas?nda evirip зeviriyor, hangi oyma??n hangi beyin,

11

At?n Ahmedin kap?s?nda gelip durdu?udur

n?z bu damga ona korku veriyordu. Bцylesi damgalar hep u?ursuzdu. Bir korkuyla gelir, bir korkuyla giderlerdi.

Bu yerlerde bцyle donat?lm?? bir at? olabilecek hiз kimse yoktu. Ьstelik buradaki her oyma??n da damgas?n? bilirdi Sofi.

Bahard?, A?r?da??n?n karlar? erime?e yьz tutmu?tu. A?a??larda k?rm?z? kayal?klar?n uзlar? yer yer gцzьkme?e ba?lam??, sar? kar зiзekleri uз vermi?ti. Зok uzaklardan, arka arkaya katarlanm?? turnalar sal?narak geзiyorlar, Van gцlьne do?ru gidiyorlard?.

Ahmedin hiз bir ?eyden haberi yoktu. Ala ?afakta iзerden bir kaval sesi geliyordu. Sofi bu gьzel kaval sesini зok eskilerden bu yana tan?rd?. Ahmedin dedesi Sultan A?a da bцylesine kaval зalard?. Babas? Resul da... Bu evin erkekleri ьstьne kaval зalan bir ki?i daha gelmemi?ti A?r?da??na. Belki de ?u yeryьzьne. Bunu Sofi sцylьyorsa do?ruydu. Зьnkь Sofi bьtьn ?u do?unun, Kafkasm, ?ran?n Turan?n en ьnlь kavalc?s?y-d?.

Sofi at?n yan?na biraz daha yana?t?. Damgay? daha yak?ndan gцzden geзirdi. At sanki iзerden gelen kaval sesini dinliyordu, kula??n? bir iyice vermi?. Ahmet зok eski bir A?r?da?? tьrkьsьnь зal?yordu. A?r?da??n?n iflah etmez цfkesini. Bu tьrkьyь tekmil A?r? kavalc?lar?na Sofi ц?retmi?ti.

At boynunu sese iyice uzatt?. Sofi de... Bu destan? зalmayal?, dinlemeyeli зok oluyordu. Bir koca da? nas?l da bir kaval sesinde korkunз bir цfkeye geliyordu. Sofi bцyle tuhef, ?a?k?n ?eyler dь?ьnьrken, ?u insano?luna ak?l ermez, diyordu. Bir incecik kavaldan koskoca, kьkremi? bir da? з?kar?yorlar, diyordu. ?u insanlar, ?u dьnyada var oldukзa her ?eye ak?l erdire-

13

,d ;.«> • ¦

43T' ¦
ceKier, Kar?m?n uyu?una, mhhh,uh.,? 7^»u^...~, v7..., gьnьn do?u?una, bat???na, цlьme, kal?ma, her ?eye ak?l s?r erdirecekler. Karanl??a ????a, her ?eye, her ?eye ak?l erdirecekler, tek insano?luna gьзleri yetmeyecek. Onun s?rr?na ula?amayacaklar.

Ve da? yьrьyordu kaval sesinde. Ve uзurumlar, з??lar, ayaz gece, y?ld?zlar patl?yordu. Ay????? patl?yordu. Ve da? bьtьn h??m?yla yьrьyordu. Terlemi?, soluklanan... Bir ulu dev gibi gц?ьs geзiriyordu A?r?. Sofi зok derinden A?r?n?n solukland???n? duyuyordu. Зok uzak, derin bir u?ultu dьnyan?n ortas?na do?ru soluklan?yordu. Ahmet зal?yor, da??n solu?u, цfkesi bьyь-yordu. Bцyle zamanlarda Sofi kula??n? da??n u?ulda-yan topra??na day?yordu. Da? gittikзe цfkeleniyor, solu?u derinle?iyor, s?kla??yor, bir iniyor, bir kalk?yor, paramparзa oluyor, bьtьn h??m?, bьtьn a??rl???yla dьnyan?n ьstьne зцkьyordu. Sonra da dьnyay? bir sessizlik kapl?yordu. Her bir yan ?p?ss?z. Dьnya bombo? kalm??, A?r?da?? ba??n? alm?? da dьnyam?zdan зekip gitmi?, kurdunu ku?unu, insan?n? alm?? gцtьrmь?, y?ld?z?n?, ay?n?, gьne?ini, esen yelini, ya?murunu kar?n?, зiзeklerini alm?? gцtьrmь?, ?u dьnyay? bombo? b?rakm??t?. Зцlleri dolduran sьrmeli ceylan sьrьlerini de alm?? gцtьrmь?tь. Kaval?n sesinde ?ss?zl?k, bo?luk donup kalm??t?.

Sonra birden bьtьn зiзekleri, y?ld?zlar?, kokusu, alabal?kl?, ayd?nl?k sular?, ceylanl? golleriyle dьnya Sofinin gцzlerinin цnьnde yeniden aз?ld?. Gцzlerinin цnьndeki at ba?kala?t?. At?n keзe bellemesindeki gьne? canland?. Hayat a?ac? yaprak dцktь, зiзek aзt?.

14

pe?inin цtesinden ucunu k?pk?rm?z? bir dilim gibi gцstermi?ti.

Sofi kendine geldi. Bir ata bakt?, bir kap?ya. At da ba??n? kald?rd?, iri, kederli gцzleriyle Sofiye bakt?. Sofinin yьre?ine belirsiz bir korku girdi:

«Ahmet, Ahmet,» diye ba??rd?.

Ahmet Sofinin sesini tan?d?, kap?ya yьrьdь, aзt?:

«Buyur day?,» dedi.

At? gцrdь, цnce ?a??rd?. Sonra bir ata, bir Sofiye bakt?.

Sofi:

«Konu?un kim Ahmet?» diye sordu. «Ho? geldi safalar getirdi.»

Ahmet:

«Konu?um yok,» diye kar??l?k verdi.

?kisi de ata bakt?lar.

At kap?dan uzakla?t?, evi bir kere dцndь, geldi kap?da gene durdu. Uzun, sall? bir att?. Kulaklar? sivri, dikilmi?. Ba??n? havaya kald?rd?, ki?ner gibi yapt?, ki?-nemedi.

Ahmedin evi bir kayan?n dibindeydi. Yontulmam?? k?rm?z? kayalardan цrьlmь?tь. Kap?s? geni?ti ve bir tek penceresi vard?.

Sofi dь?ьndь. Ahmet de dь?ьndь.

Sofi:

«Bu at senin k?smetindir,» dedi.

«Цyledir,» dedi Ahmet. «Mademki gelmi?, kap?da durmu?. Ama bu at kimin at??»

Sofi:

«Keзesinde damgas? var. Bir yerlerden, зok eski zamanlardan gцzьm ?s?r?yor bu damgay?. Bir belal?, bir korkulu yerin damgas? olsa gerek. Ama kimin olursa olsun, bu at senin. Kap?na haktan arma?an geldi.»

15

Ahmedin: «Ne yapal?m at benim k?smetimdir,» dedi?i yerdir

Bir sevinз mi, bir bela m??

Ahmedin yьzьne dь?en gцlge Sofinin gцzьnden kaзmad?.

«Kimin olursa olsun bu at senindir. Yaln?z, ?u damgay? gцzьm ?s?r?yor. Зok eski gьnlerden kalma bir damga.»

Bir de bцyle ko?umlar? olan at ?unun bunun at? olamazd?.

«Зok dь?ьnme, at? al, ?u a?a?? yola b?rak gel. At bir daha kap?na gelirse, al gene gцtьr. Bunu ьз kere bцyle yap,» dedi Sofi. «At gene gelirse bu senin at?nd?r. At?n sahibi bey de olsa, pa?a da, Osmanl? Padi?ah?, Acem ?ah? da olsa, Kцro?lu da olsa, kelleni verir de bu at? veremezsin. Ve hem de veremeyiz.»

Gьn do?du, s?rmalanm?? bulutlar aз?ld?, karlar?n -ьstьne ???lt?l? bir ???k duman? зцktь. Ahmet at? tuttu, at uysald?, ьstьne bindi a?a??lara sьrdь. At? b?rakt?, dцndь. Dцndь ki ne gцrsьn, at Sofinin yan?nda duruyor. Bunu ьз kere yeniledi.

«Ba?a gelen зekilir, day?,» dedi Ahmet.

Nas?l olsa bu at?n sahibi bir gьn at?n? arayacaktf. Kim olursa olsun art?k Ahmet at? ona veremezdi. Kellesini verir de at? ona veremezdi.

At? ah?ra зekti. Hem sevinзli, hem korkuluydu. Kendini bildi bileli bцyle gьzel bir at gцrmemi?ti.

Sofi:

«At?n sahibi bir sьtsьz з?kar da ille de at?m? isterim derse dц?ь? olacak. A?r?n?n ba?? k?zarsa dьnyayla dц?ь?ьr.» diye sevinзlendi.

Ahmet ona kat?ld?:

«Dц?ь?ьr,» dedi.

Ahmedin kap?s?na bir kьheylan?n gelip durdu?unu цnce bьtьn kцy duydu. Gelip at? gцrdьler. Sonra

yak?n kцyler, sonra tekmil A?r? yцresi duydu, gelip at? gцrdьler. Az bir zamanda at?n ьnь ?rana Turana ula?t?. Bu hali, Ahmedin ba??na gelip konan devlet ku?unu tьrlь tьrlь yorumlad?lar. Kimi hayra yordu, kimi ?erre...

Sonra a?a??daki ovadan, Karakiliseden, G?had?n-den, I?d?rdan Kьrt Beyleri duydular at? gцrme?e geldiler. Ahmedin talihine g?pta ettiler.

Uzun bir sьre at?n sahibinden haber з?kmad?. Ahmet at?na binip, yarenlerini yan?na al?p ?ran topra??na talana gidiyor, maldan mal, koyundan koyun, attan at sьrьp getiriyordu A?r?da??na.

Ama ku?ku iзindeydi. Bu at?n sahibi kimse bir gьn ortaya з?kacakt?. Bu ki?i kimdi acaba? Belki gцzь kanl?, dedi?inden dцnmez bir beydi. Belki de p?s?r???n

birisi.

Aradan alt? ay geзti. Ahmet korkusunu da, ku?kusunu da, bьyьk sevincini de unuttu.

Bir gьn, bir sabah vakti, gьne? gelmi? A?r?da??-n?n bц?rьne k?pk?rm?z? donmu? oturmu?ken Sofi de?ne?ine basa basa, ak uzun sakal? titriyerek Ahmede

geldi:

«Duydun mu Ahmet?» diye sordu.

Ahmet:

«Duydum,» dedi.

«Beyaz?t Pa?as? Mahmut Han at?n? ar?yormu?.»

Ahmet:

«Duydum,» dedi.

«At? getirene be? at, bir de elli alt?n verecekmi?.»

Ahmet:

«Bele,» dedi.

«At? kimin evinde, kimin elinde bulursa onun kellesini vurduracakm??.»

18

Ahmet:

«Ne yapal?m, at benim k?smetimdir,» dedi.

«Ordusunu зekip gelecek ьstьmьze.»

«At benim k?smetimdir.»

«Mahmut Han zalim bir pa?ad?r.»

«At benim k?smetimdir.»

«Mahmut Hanla ba?a з?k?lmaz.»

«At bana haktan yadigard?r.»

«Mahmut Han hakk?, yadigar? bilemez. O, Osmanl? olmu?tur.»

«At bana yadigard?r.»

Aradan bir ay geзti geзmedi, Mahmut Han?n adamlar? Ahmedin evine geldiler:

«Pa?a diyor ki,» dediler, «attan at, maldan mal, paradan para be?ensin, dedi,» dediler. «Bes at?m? versin. Mademki at?m kaзm?? gitmi? onun kap?s?nda durmu?, ne isterse ona veririm.»

Ahmet:

«Han bilmez mi ki at bana yadigard?r. Yadigar gelen at kimseye verilmez. Ba? verilir, at verilmez, Pa?a bunu bilmez mi?»

«Pa?a bunu bilir ama, gene de at?n? ister. O at da ona yadigard?r. Karde?i kadar sevdi?i Zilan Beyinden yadigard?r.»

Ahmet:

«Pa?a maldan mal, candan can istesin, ama yadigar?m? ona veremem,» dedi, kesti att?.

Pa?an?n adamlar?:

«Pa?a dedi ki, arkas?ndaki ulu da?a, ba??ndaki birkaз ipsize gьvenmesin. Da??n? da, ba??ndakileri de yerle bir ederim, dedi. Hem de eder,» dediler.

Ahmet bir daha konu?mad?. Sofi de konu?mad?. Pa?an?n adamlar? eli bo?, цfkeli, oradan ayr?ld?lar.

19
:-m

Kьrt Beylerinin Ahmedin sцzlerine k?zmay?p, цfkelenmeyip, Ahmet hakl?d?r, dedikleridir

KOm?u?ar, yaKin Koy?er, gu^u Kam? r\un ucy?cn Ahmedin ba??na topland?lar.

«Kim gцrmь? ki,» dediler, «kim gцrmь? ki haktan yadigar gelmi? at. Bey de olsa, pa?a da olsa sahibine geri verile!»

Ahmet:

«Kim gцrmь? ki,» dedi, ba?ka bir ?ey demedi.

Pa?a sonucu bцyle ummuyordu. Ahmedin kar??l??? gelir gelmez цfkeden delirdi. Pa?a gelene?i biliyordu. Osmanl? Padi?ah?n?n, Acem ?ah?n?n at? gelse de kendi saray?n?n kap?s?nda dursa, цlьmь gцze al?r da at? onlara geri veremezdi. Veremezdi ama, ?u Ahmet, ?u da?l? parзas? da kim oluyordu?

At?n? alacakt?. Kona?? velveleye verdi. Adamlar?n?, kumandanlar?n? toplad?, bir karara varamad?lar. Bu at yьzьnden bьtьn A?r?da?? ona kar?? duracakt?. Ahmet yaln?z de?ildi.

Kendisine dost, bir dedi?ini iki etmeyen Kьrt beylerini saraya зa??rd?. Van?n, Patnosun, Sьphanda-??n, Mu?un, Bitlisin beyleri gьzel atlara binmi? geldiler. Mahmut Han bьyьk toyluk eyledi. Konuklar?n? ?imdiye kadar gцrmedikleri bir biзimde a??rlad?. Sonra da divan kurdu, onlara olan? biteni, ba??ndaki belay? anlatt?.

«Bir da?l?, bir talana, bir зocuk, daha b?y??? bitmemi?, benim at?m? зald?, bana hakarette bulundu,» diyordu.

Pa?aya hiз kimse yadigar? anlatamad?. Bьtьn A?r?da?? insanlar?n?n kellesi gider de, bu at bu saraya bir daha dцnemez, diyemediler. Hep sustular. Onlar sustukзa Pa?a цfkelendi. Ve sцzьnь kesti att?:

«Bu at? sizden isterim,» dedi.

Kьrt beyleri istemiyerek, Ahmede, A?r?da?? insanlar?na umucu gцnderdiler. Ahmet at? onlara da ver-

21

medi. Bir de zehir z?kk?m bir sцz gцnderdi. Onlar bilmiyorlar m? ki yadigar gelmi?, gelmi? de kap?da durmu?, ьз kere gцtьrьlьp b?rak?lm??, sonra da geri dцnmь? bir at kimseye verilemez? Bu at benim de?il, gelmi? A?r?da??n?n ba??na konmu?. Onlar ki bey olmu?lar, nas?l dilleri var?r da bizim at?m?z? isterler? Onlar bey de?il, Pa?aya kul olmu?lar, dedi.

Kьrt beyleri Ahmedin bu sцzlerine k?zmad?lar, цfkelenmediler, A?r?da?l?lar hakl?, dediler. Ama зaresizdi. Pa?a at? iзin her ?eyi gцze alacakt?.

Pa?a Kьrt beylerinden de imdat olmay?nca haz?rl??a giri?ti, asker toplad?, Kьrt beylerini de yan?na al?p A?r?da??n?n ьstьne yьrьdь.

Gьz aylar?yd?, A?r?da?? etekleri yang?n yeriydi. K?rm?z?, mor kayal?klar, ufak, зьrьk kepir ta?lar? atlar?n?n nallar? alt?nda sular gibi зa??ldayarak akt?. Bir ikindi ьstь Ahmedin kцyь olan Sorik'e geldiler. Kцy ?p?ss?zd?. Bir can bile yoktu. Kцyde mola verildi. Evle-1 re ate? verdirdi Pa?a sonra da. Yanan bir evden зok ya?l?, ak sakallar? ise bulanm??, uzun ka?lar? gцzlerini цrtmь?, yepyeni, mavi i?lemeli bir ?al-?apik giymi? bir ya?l? з?kt? Pa?an?n kar??s?na. Bu ki?i Sofiydi. Pa?aya dik dik bakt?. Kartal gцzleri k?v?lc?ml?yd?.

«Bьtьn bunlar bir at iзin mi, Pa?a?» dedi. «Dьnya dьnya olal? kim kap?s?na gelen at? geriye vermi?? Sen bunu bilmez misin Pa?a? Sen Osmanl? olmu?sun Pa?a. Yoksa bir at iзin bu i?leri ba??m?za aзmaz, evleri yakmaz ocaklar? sцndьrmezdin. A?r?n?n, laneti, A?r?n?n gazab?, A?r?n?n h??m? senin ьstьne olsun Pa?a. Baban? tan?r?m. Yi?it bir beydi. Sen pa?a oldun. Sen yoz-la?t?n Pa?a. Baban yadigar at? kimseden istemezdi. At, bir dul kad?n?n, bir sabi зocu?un, bir h?rs?z?n, bir dь?kьnьn kap?s?na gelse dursa da istemezdi. Baban

22

-M

beydi, sen pa?a olmu?sun. A?r?n?n laneti Da??na o?-sun.»

Pa?a konu?mad?, yaln?z:

«?unun ellerini ba?lay?n, boynuna bir lale geзirip zindana gцtьrьn,» dedi.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconReceb ay?n?n yirmiyedinci gecesidir. Mi’rвc, merdiven demekdir. Resыlullah?n...
Ьmmоdsiz, ьzьntьlь, yorgun geri dцnerken, mubвrek bacaklar? yaraland? Zeydin ba?? kan iзinde kald? Зok s?cak bir sвatde, yol kenвr?nda,...

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconH. O.: Tьm bu sьreзleri nas?l ke?fettin? Nas?l bir ara?t?rmaya girdin, kimlerden yard?m ald?n?
Цnce bilgi toplan?yor, yorumlan?yor, ba?ka bir bilgi alma aktivitesi yap?l?yor, sonuзlar з?k?yor. Profesyonellerle bir karar verme...

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconDöküntü, bir hastalığın neden olduğu, görülebilir bir lezyondur....

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconAnkara'da yaşanan bir olayda, bir kurum Genel Müdürü, daire başkan...

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconKişi, bir gruba katılmayı zorunlu gibi gösteren bir hissin içindedir....

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconTapu sicilinin açıklık ilkesine göre tutulan resmî bir sicil olduğunu,...

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconNüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi...

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconMamıştı. Batı bin yılı aşkın bir zamandır da

I\\ ?r?da??n?n yamac?nda, dцrt bin iki yьz metrede bir gцl vard?r, ad?na Kьp gцlь derler. Gцl bir harman yeri bьyьklь?ьndedir. Зok derinlerdedir. Gцl de?il bir iconİsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger),...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com