Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın


sayfa2/3
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
1   2   3

3. Savcılık Aşaması

Staj eğitiminin savcılık kısmı üç ay sürer. Üç ay boyunca haftada bir kez dört saat eğitim kursu vardır. Staj eğitiminin bu bölümünde de tıpkı medeni hukuk kısmında olduğu gibi, dosya sunumları ve seminerler yapılır. Deneme sınavları yazılır, iddianame hazırlanır, duruşmalara girilir Bu üç ayın sonunda, gerçek bir duruşmada stajyere savcı görevi verilerek, iddia makamı olarak savcılığı temsil etmesi sağlanır. Bu süreç sonunda, stajyere yanında görev yaptığı savcı tarafından başarı durumu puanı verilerek savcılık stajının sona erdiği belgelendirilir.Bu belge, stajyerin Adalet Bakanlığı’ndaki dosyasına eklenir.

4. İdari Birim Nezdinde Staj Aşaması

İdare stajı, avukatlık, hakimlik ve savcılık stajında dördüncü duraktır ve üç ay sürer. Stajyerler bu süreci yerel idarelerde yaparlar. İdare stajı stajyerin isteği üzerine, Speyer’de bulunan Amme İdaresi Yüksek Okulu‘nda da tamamlanabilir. Bu bölümde stajyerler yerel idarelerin belirli birimlerinde görev alırlar, örneğin İmar ve yapı denetim kurumları gibi. Stajyerler yerel idarelerde hukuki süreçlerin işleyişleri hakkında bilgi edinirler ve görevli memurlara bu süreçte hukuki yardım sağlarlar. Yine bu süreç sonunda da adaylar başarı durumlarına göre değerlendirilir.

5. Avukat Yanında Staj Aşaması

Avukat yanındaki staj on ay sürer. Bu süre staj eğitiminin hedeflerine ters düşmemesi koşuluyla, herhangi bir noter ya da şirkette de tamamlanabilir. Bu stajın, stajyer hangi eyaletin kentinde staj yapıyorsa, o kentteki baroya kayıtlı avukatın yanında yapılması zorunludur. Bu sürecin diğer bölümlere göre daha uzun sürdüğü göz önünde bulundurulursa, stajyer, avukatlık mesleğinin inceliklerini kavrama olanağını bu staj sırasında bulabilir. Bu sürede stajyerlerden davaya hazırlanma, dava dilekçesi hazırlama ve ilgili dava konusunda emsal kararları araştırması beklenir. Bu süre sonunda da stajyere başarısına göre yanında staj yaptığı avukat tarafından belge verilir ve bu belge Adalet Bakanlığı’nda bulunan staj dosyasına eklenir.

6. Seçmeli Bölüm

Stajın seçmeli bölüm kısmı beşinci ve son duraktır ve üç ay sürer. Seçilen ders avukatlık sınavı olarak da adlandırılan ikinci devlet sınavının, dava dosyası sunumu bölümünün konusuna da belirler. Eğitimin bu bölümünü nerede tamamlayacaklarını stajyerler kendileri seçebilirler. Seçimlik bölüm, Almanya dışında da yapılabilir. Çoğu stajyer değişik ülkelerin hukuk sistemlerini öğrenmek ve yabancı dillerini kullanmak için, ülke dışındaki yabancı hukuk bürolarını tercih eder. Almanya’da hukuk eğitimi görmüş ve staja devam eden çok sayıda Türk vatandaşı stajyer vardır.Bu stajyerler çoğunlukla bu seçimlik bölümü Türkiye’deki hukuk bürolarında tamamlamayı tercih etmektedirler. Seçimlik bölümün ağırlıklı konuları şunlardır: 1) Medeni Usul Hukuku 2) Ceza Usul Hukuku 3) Anayasa ve İdare Hukuku 4)Vergi Hukuku 5) İş Hukuku 6) Ekonomi Hukuku.

B. Fransa’da Staj Eğitimi

1. Staja Kabul Sınavı (Avukatlık Okulları)

Avukatlık mesleğini icra edebilmek için, mezunların Fransa’daki otuz üç bölgesel avukatlık okullarından (Centres Regionaux de Formation Professionelle-CRFP) birinin kabul sınavını başarmaları gerekmektedir. Doktora yapmış mezunlar bu sınavdan muaftır.

Sınava hazırlık, üniversitelerin gönüllü olarak organize ettikleri enstitülerde yapılır.(Instituts d’ Etudies Judiciaires-IEJ).

2. Staj Eğitimi

Staja kabul sınavının başarılmasından sonra staj avukatlık okullarından birinde yapılır ve teorik ve pratik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Stajın pratik kısmı, bir avukatın yanında, mahkemelerde ve diğer kamu kurumlarında tamamlanabilir. Stajın süresi 2004 yılında yürürlüğe giren yeni reform yasasının 130. maddesine göre on iki aydan on sekiz aya uzatılmıştır. Buna göre, staj eğitimi üç ana zaman dilimine ayrılmış olup, avukatlık mesleğine giriş sınavına katılmaya (Certificat d’Aptitude a la Profession d’Avocat-CAPA) hak kazanmayla sona erer.

2004 yılında yürürlüğe giren reform yasasından önceki uygulamaya göre; iki senelik avukatlık okulundaki staj eğitimine ek olarak yapılan avukat yanındaki zorunlu eğitim (Stage) anılan yasa tarafından kaldırılmıştır. CAPA sınavını başarmak ve Baro Levhası’na yazılmak için yemin avukatlığa kabul hakkı sağlar.

III. Stajyer Avukatların Sosyal Hak ve Sorumlulukları

A. Almanya’da Stajyerlerin Sosyal Hak Ve Sorumlulukları

1. Stajyerlerin Hakları

Hukuk stajı eğitimi, Almanya’da çeşitli yasa ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Bunlardan başlıcaları, ikinci devlet sınavından sonra, hakimlik mesleğini icra etmek isteyen bir stajyerin yerine getirmesi gereken koşulları belirleyen Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Memurlar Kanunudur. Yakın zamana kadar stajyerler memur statüsündeydiler. Memur statüsünde iken, memurların sahip olduğu; emeklilik ve tam anlamıyla sağlık güvencesi gibi tüm haklara sahiplerdi. Kısa bir süre önce getirilen yasa değişikliği ile, stajyerlerin sosyal hakları oldukça sınırlandırılmıştır. Şimdiki uygulamada stajyerler, devletle yani Adalet Bakanlığı ile kamusal eğitim ilişkisi içinde bulunurlar ve bir nevi sözleşmeli personel statüsündedirler. Hakları önceki uygulamaya göre oldukça sınırlandırılmıştır. Stajyerlere ülkemizden farklı olarak, devletle kamusal eğitim ilişkisi içinde ve sözleşmeli personel statüsünde oldukları için, eyalet tarafından ücret ödenir. Ödenen ücret eyaletten eyalete farklılık göstermekte ve stajyerin yaş durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte, hemen hemen her eyalette-küçük farklar dışında- aynıdır. Aylık brüt ücret Kuzey Ren Vesfalya (NRW) eyaletinde dokuz yüz yirmi Avrodur. Bu miktardan sosyal sigorta ve hastalık sigortası primi kesilir. Stajyer ücreti, Almanya’nın güneyinde; örneğin Baden Württemberg eyaletinde, brüt sekizyüz elli civarındadır. Avrupa Birliği’ne üye olmayan- Türkiye gibi- ülke vatandaşı olan stajyerler daha az ücret alırlar. Bu stajyerlere ödenen meblağlar aslında ücret olarak nitelendirilmez. Buna ‘’Subvention der Ausbildung’’ Eğitim Desteği! denir. Almanya’da yaklaşık dört milyona yakın yurttaşımızın olduğu, bunların ikinci kuşak olarak adlandırılan çocuklarının yüksek öğrenim görenlerinin, genellikle hukuk eğitimini tercih ettikleri ve aynı zorlu hukuk eğitimi ve staj sürecini Almanlarla eşit olarak, birlikte tamamladıkları düşünüldüğünde bu adaletsiz uygulama batı adaleti hakkında somut olarak düşünmemizi gerektirir. Stajyerin staj sürecinde herhangi bir işte çalışması yüksek mahkeme başkanının iznine bağlıdır.

Stajyerin çalışmasına, stajı engellememesi koşulu ile genellikle izin verilir. Stajyerin beş aylık staj bölümü-örneğin; Medeni Hukuk Bölümü’nde- dört haftalık izin hakkı vardır. Engelliler ek izin alabilirler. Stajyerin özel durumlarında- evlenme, boşanma, bir yakının vefatı, hamilelik gibi- özel izin verilir. Ancak bu durumlarda ücret ödenmez. Hamilelik durumunda stajyerlerin ücretinin ödenmesinin devam edilmesine ilişkin herhangi bir hakkı yoktur. Annelik Yasasının 14. maddesine göre; eyalet, stajyere sağlık sigortası tarafından verilen annelik yardımı ve eyaletin verdiği yardım arasındaki farkı ödemekle yükümlüdür. Hastalık durumunda, stajyere, eğer stajın dört haftalık ilk bölümünü tamamlamış ise ücret ödenmesine devam edilir. Stajyer, staja başladıktan sonra ilk dört hafta içinde hastalanırsa herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Stajyerler, ayrıca stajlarını yaptıkları eyaletin bulunduğu kentin belediyesinden kira yardımı da alabilirler.

Stajyerler, devletle kamusal eğitim ilişkisi içinde oldukları ve sözleşmeli personel statüsünde oldukları için, işsizlik sigortasından yararlanırlar. Bu nedenle, ikinci devlet sınavının bitiminde, herhangi bir iş bulamama, maddi olanaksızlıklar nedeniyle büro açamama ya da herhangi bir nedenle ruhsat alamama durumunda işsizlik yardımı alırlar.

B. Stajyerlerin Sorumlulukları

Federal Almanya’da stajyerlerin öncelikli sorumlulukları arasında, yukarıda anlatılan eğitim süreçlerine düzenli olarak devam etmek, danışman hakimlerce kendilerine verilen orjinal dosyaları hazırlamak, duruşmalara katılmak ve her eğitim aralığında haftada bir kez verilen eğitim kurslarına katılmak ve bu kurslarda –ikinci devlet sınavına-hazırlık olarak yapılan deneme sınavları ve eğitim seminerlerine katılmak sayılabilir.Tüm bu sayılanlar staj eğitimi ile ilgili yükümlülüklerdir. Stajyerler, hastalık durumunda staj yaptıkları mahkemeyi vakit geçirmeksizin bilgilendirmelidirler.Hastalıklarının üç günden uzun sürmesi durumunda, doktor raporu istenir.

Stajyerlerin sosyal sigorta yükümlülüğü vardır. Hastalık durumunda herhangi bir yardım almazlar. Staj süresinde stajyerler hastalık sigortası yaptırmaya zorunludurlar. Aylık hastalık sigortası primi, sigortalar arasında farklılık göstermekle birlikte genellikle yüz-yüz elli euro civarındadır. Stajyerlerin yasal emeklilik sigortası yaptırmak yükümlülüğü yoktur.Stajyerlere memurin kanunu hükümlerine göre,malullük ve yaşlılık sigortası ödenmektedir.Görevden ayrılma durumunda sigortanın devamı gündeme gelir. (Nachversicherung )

İspanya’da stajyer avukatların bir ya da iki sene kadar, baroya kayıtlı avukatların yanında ücretsiz ya da çok az ücret alarak çalışabilirler. Bu döneme “Pasantia’’ (Geçiş dönemi) denir. Herhangi bir avukatın yanında bir staj yeri bulmak oldukça zordur. Stajyer avukatlar genel sağlık sigortası sistemine tabidir.

IV. Stajyer Avukatların Avukatlığa Geçişte Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

A. Federal Almanya ve İkinci Devlet Sınavı (Avukatlık Sınavı) Süreci

Stajyerler yukarıda ilgili bölümde anlattığımız staj eğitimlerini tamamladıktan sonra, ikinci devlet sınavına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Stajın yirmi birinci ayında avukat, hakim ve savcı adayları Adalet Bakanlığı’na bağlı Eyalet Sınav Komisyonu tarafından ikinci devlet sınavına kabul edilirler. İkinci devlet sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı bölümde, stayerler yukarıda anlatılan hukuk bölümlerini içeren toplam sekiz sınava katılırlar. Bu sınavlarda adaylara pratik olay sorulur. Adayın, pratik olayla ilgili içtihatı ve öğretiyi bilmesi ve tüm bunları doğru kullanması beklenir. İkinci aşama sözlü sınavdır. Bu sınavda adaylara gerçek bir dava dosyası ve yaklaşık yarım saatlik hazırlık süresi verilir. Bu sürenin sonunda, adaylar önce dosya sunumu (Aktenvortrag) biçiminde dosyayı özetlemek, dosyadaki problemler, biliniyorsa emsal kararlara da işaret ederek komisyona aktarırlar. Sınav komisyonu, birinci devlet sınavında olduğu gibi öğretim üyesi, hakimler, avukatlar, savcılar ve benzeri meslek insanları arasından seçilen beş üyeden oluşmaktadır. Bu sınav başarıldıktan sonra avukatlık yapmak isteyen aday, Avukatlık Kanununun ilgili hükümlerine göre herhangi bir baroya başvurur, kaydını yaptırır ve ruhsatnamesini alır.

B. Fransa’da Avukatlık Mesleğine Giriş

Fransa’da Hukuk Fakültesi’ni bitiren avukat adayı Barolarca organize edilen yerel eğitim kurumlarına müracaat eder. Bu eğitim sürecine başlamak için bir giriş sınavı vardır. Sınav, yasalar, makaleler, kararlar hakkında sorulan iki yazılı ve beş sözlü sınavdan oluşur. Yazilı sınavların ilkinde öncelikle bilgi ölçülmez, daha çok akıl yürütme ve mantıksal çıkarsama yapma becerisi ile dili kullanma becerisini ölçülür. İkinci sınavda ise medeni hukuk ve adayın seçtiği seçimlik derslerden bilgi ölçme sınavı yapılır. Sözlü sınavda, adaydan, büyük sözlü sınavı adı verilmektedir, herhangi bir hukuksal konuda tebliğ sunulması beklenir. Bu sınavda akıl yürütme ve sav ortaya koyma (argümentasyon), dilin kulanımı ve zihin berraklığı ölçülür. İkinci sözlü sınavda usul hukuku ağırlıklı hukuksal bilgiler sorulur. Sınavı başarmak zordur. Adayların % 30-35’i başarılı olabilir. Yine, sınavlara hazırlık için özel dersaneler de bulunmaktadır ve bunların ücretleri, yaklaşık 1600 avrodur. Kurs temel hukuk alanlarında 18 ay sürmektedir ve sonunda bir bitirme sınavı vardır (CAPA). Bu sınavı bitirenler, avukat olarak baroya kayıtlarını yaptırabilirler.

C. İtalya’da Avukatlık Mesleğine Giriş

İtalya’da avukatlık mesleğine giriş, iki şekilde olur: Stajyerler, bir avukatın yanında iki sene staj yaparlar. Her bir stajyerlerin, staja düzenli olarak devam ettiğinin kanıtı olarak, bir staj dosyası bulundurulur. Bu dosyaya stajyerlerin katıldıkları duruşmalar (Bir sömesrde en az yirmi duruşmaya katılmaya zorunludurlar). Müvekillerle sözlü görüşmeler kaydedilir.

Diğer bir yol ise, avukatı yanında staj yapmanın yanı sıra, bir avukatlık okuluna devam etmektir. Bu avukatlık okulları 1997’de üniversitelerin bünyesinde kurulmuştur. Avukatlık okullarına devam etmek zorunlu olmasa bile, avukatlık mesleğine kabul koşullarını kolaylaştırırlar. Okula kabul edilebilmek için, medeni, ceza, idare hukuku ve ceza usul hukuku dallarında yapılan çoktan seçmeli giriş sınavının iyi bir notla başarılması gerekmektedir.

Avukatlığa kabul edilebilmek için, avukat adayları sekiz saat süren, sözlü ve yazılı olarak üç hukuk dalında yapılan bir sınavı başarmak zorundadırlar. Baro bu sınavlara reform teklifleri getirmiştir. Buna göre, avukatlık okullarından birine devam etmiş stajyer adayları, yalnızca aldıkları seçimlik derslerinde yazılı ve sözlü sınava girmekle yükümlüdürler.

D. İspanya’da Avukatlık Mesleğine Giriş

1. Abogado (Avukatlık)

Yeni mezunlar, hemen baroya kayıt yaptırabilirler. Ne yazık ki ülkemizde olduğu gibi, avukatlık sınavının getirilmesine ilişkin tüm çabalar sonuçsuz kalmıştır. Bu ülkede, hukuk öğretiminin neredeyse tamamen teorik olması nedeniyle, bir çok stajyer, bir yıldan iki yıla kadar herhangi bir hukuk bürosunda ya ücretsiz ya da çok az ücret olarak çalışırlar.

2. Procurador (Dava Avukatlığı)

İspanya’da dava avukatları, İngiltere’deki Barrister’larla karşılaştırılabilir. İspanya’da, vatandaşlar ve dava avukatı olmayan hukukçular dava süreçlerini kendileri takip edemezler. Dava süreçlerini dava avukatı tutarak takip ederler. Bu durumda dava avukatı, dava avukatı olmayan abogadoyla iletişim halinde olur ve ona dava dosyasının hazırlanmasında, hukuki yazışmalarda yardımcı olurlar. Avukatlar, dava avukatlarına noterden vekalet vermek zorundadır.

E. Amerika Birleşik Devletleri’nde Avukatlık Mesleğine Giriş (Bar Exam) Baro Sınavı

ABD’nde kural olarak, JD, yani hukuk mezuniyeti derecesi baro sınavına girmenin ön koşuludur. Baro sınavı hukuk fakültesi mezunları için zor bir sınavdır ve yoğun olarak hazırlanmayı gerektirir. Hemen hemen bütün eyaletler, baroya girişin ön koşulu olarak, baro sınavının başarılmasını zorunlu kılar.

V. Baroların Staj Eğitim Hedefleri

A. Almanya

Federal Almanya’da baroların bu alanda bir rolü yoktur. Süreç yukarıda anlatıldığı gibi Adalet Bakanlığı gözetiminde işler. Amaç, avukat, savcı ve yargıçların üstün bilgili iyi uygulamacılar olmasını sağlamaktır.

B. Fransa

Fransa’da baroların avukatlık staj eğitiminde hemen hemen hiçbir rolleri yoktur. Staj avukatlık okullarında yapılır. Avukatlık okulları ücretlidir. Fransa’da barolar, ancak mesleğe kabulden sonra, avukatların mesleki, etik ve müvekkilleri ile ilişkilerini düzenleyen meslek kuruluşları olarak örgütlenmişlerdir. Baroların amacı, bünyelerine avukatlık okullarınca yetiştirilmiş mesleki ve teknik anlamda iyi yetişmiş avukat kabul etmektir. Bu bağlamda barolar stajyer avukatlara mesleki olarak yetişmelerinde herhangi bir imkan sağlamaz.

C. İtalya

Baroların, avukatlığa geçiş sürecinde doğrudan bir rolleri yoktur. Baroların hedefi avukatlığa geçişte, bünyelerine teknik olarak iyi yetişmiş avukat kabul etmektir. Daha önce de değinıldiği gibi, İtalya’da 1997 yılında yapılan yasa değişikliğiyle bazı üniversitelerde hukuk meslek uzmanlık okulları açılmıştır. Bu okullarda teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Bu okullara devam zorunlu değildir. Ancak, okulu tamamlamış olmak, normal koşullar altında zorunlu olan ve bir avukat yanında iki yıl sürmesi gereken staj eğitimini bir yıla indirir. Bu nedenle, okullara devam eden avukat adayları diğer adaylar karşısında daha avantajlıdır. Stajyer avukatların hukuk okullarındaki masrafları, çalıştıkları hukuk bürosu tarafından da ödenebilir.
1   2   3

Benzer:

Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın iconNurullah aydin 10 Ağustos 2012-ankara

Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın iconNurullah aydin 14 Ocak 2013-ankara

Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın iconNurullah aydin 25 Aralık 2012-ankara

Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın iconBu dosya, Ethem Aydın isimli eserin web üzerinden izinli yayınlanan...

Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın iconYazan : Gülay Sena Dündar

Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın iconDöküman Kodu: B01080218- tarih: 10. 05. 2005- revizyon Tarih/ No:...

Yazan: Hukukçu Nefide İrem Aydın Öykü Didem Aydın iconÝazan: Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýmin
«(Eý, Muhammet!) Biz sizden öň iberilen her bir pygambere: «Şübhesiz, Menden başga hiç-hili iläh ýokdur, bes, diňe Maňa ybadat ediň!»...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com