399 sayılı khk'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
ÖZET: 399 sayılı KHK'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilemeyeceği ancak Teşebbüsün ilgili olduğu Bakanlıkta 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde geçici görevlendirilmesinin mümkün olduğu hk. (12/03/2015-E.1818)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulunda demiryolu kaza ve olaylarının incelenmesine katılmak yapmak üzere üç adet personelinizin geçici olarak görevlendirilmesinin talep edildiğinden bahisle, Teşebbüsünüz emrinde 399 sayılı KHK'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 399 sayılı KHK'nin 58 inci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan,06/05/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında "Kurulun her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı, özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun nitelikteki uzman görevlendirilmesi Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından geçici görevlendirme yoluyla yapılır." hükmüne yer verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir." denilmiş ve geçici görevlendiremeye ilişkin şartlar sayılmıştır, anılan maddesin ikinci fıkrasında ise " Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur hükmün iki fıkrasında da "memurlar" ifadesine yer vermek suretiyle düzenlemenin sadece Devlet memuru statüsünde olan personeli kapsamasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde "Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar karşısında,

  1. 399 sayılı KHK'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilmesinin mümkün olmadığı,

  2. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili kuruluşu statüsünde olan

Teşebbüsünüzde görevli sözleşmeli personelin anılan Kurulda 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde geçici görevlendirilmesinin mümkün olduğu,

mütalaa edilmektedir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

399 sayılı khk\2016/9567 sayili bkk iLE, Ötv kanununa ekli III sayili listeniN (A)...

399 sayılı khk\4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201...

399 sayılı khk\1 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu...

399 sayılı khk\1 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu...

399 sayılı khk\1 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu...

399 sayılı khk\Amaç: 657 sayılı Kanunun maddesinin “B” ve “C” fıkraları uyarınca...

399 sayılı khk\3794 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar...

399 sayılı khk\Özet: 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin b fıkrasında yer verilen...

399 sayılı khk\6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...

399 sayılı khk\Trabzon … İdare Mahkemesi’nin 2016 / … Esas, 00/ 00 / 2016 tarih...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com