Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7


sayfa1/5
d.ogren-sen.com > öykü > Test
  1   2   3   4   5SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF Ünite: 4-5-6-7

ÜNİTE 4 ZAMAN İÇİNDE BİLİM

KONU: BİLİM, BULUŞLARIN SERÜVENİ, RÖNESANS VE REFORM HAREKETLERİ

TEST I
1-Yazıyı ilk kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A- Mısırlılar B- Sümerler C- Bizanslılar D-Uygurlar
2- Parayı ilk kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A- Hititler B-Yunanlılar C- Lidyalılar D-Sümerler
3- 15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen edebiyat, bilim ve sanat alanındaki değişim hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Coğrafi Keşifler, b)Sanayi İnkılabı, c)Rönesans Hareketleri, d)Reform Hareketleri,
4-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri’ne ortam hazırlayan koşullar arasında yer almaz?

a)Coğrafi Keşifler sonucunda zenginleşen Burjuva Sınıfı’nın bilim adamları ve sanatçıları koruması,

b)Matbaanın icadı ile yeni bulunan icat ve düşüncelerin kısa sürede halk tarafından öğrenilmesi,

c)Katolik Kilisesinin otoritesine ve düşüncelerine karşı çıkılması,

d)İstanbul’un Fethi’nden sonra bazı Bizans Bilginleri’nin İtalya’ya giderek bilimsel çalışmalarına orada devam etmeleri
5- Bugün kullanılan modern matbaanın ilk örneğinin icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kopernik      B)Jan Gutenberg C) Macellan     D) Martin Luther
6- Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülke de başlamıştır?
A)Almanya   B) İngiltere C)İspanya    D) İtalya
7- Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketler sonucunda Avrupa'da ortaya çıkan yeni  mezheplerden biri değildir?
A)Katoliklik   B) Anglikanizm C)Protestanlık   D) Kalvenizm
8- Aşağıdakilerden hangisi, Reformun sonuçları  arasında yer almaz?
A)Katolik kilisesi saygınlığı  kaybetti. B)Avrupa'da ilk kez lâik devlet fikri ortaya çıktı.
C)Katolik kilisesi kendini düzeltmek zorunda kaldı. D)Coğrafi Keşiflere zemin hazırladı .
9-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri’nin İtalya’da başlamasının nedenleri arasında yer almaz?

a)Eski Yunan ve Roma Uygarlıkları’na ait eserlerin bu ülkede bolca bulunması,

b) İstanbul'un fethi ile İstanbul'da bulunan bilim adamlarının İtalya'ya kaçması.

c)İtalya’nın Akdeniz Ticareti’ni elinde bulundurması,

d)İtalya’da yaşayan halkın geniş özgürlüklere sahip olmaması,
10-Rönesans Hareketleri sonucunda ortaya çıkan Hümanizm Akımı aşağıdakilerden hangisini konu olarak seçmiştir?

a)İnsan b)Doğa c)Hayvan d)Din

11- Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma çağı düşünürleri arasında yer almaz?
A)Newton    B) Galile C)Kopernik    D) Del Kano
12-1519 yılında Almanya’da Martin Luther'in kiliseye karşı başlattığı  ve kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine de yayılan başlattığı hareketine genel anlamda ne ad verilir?
A)Reform hareketleri B)Rönesans hareketleri
C)Aydınlanma hareketleri D)Coğrafi Keşif hareketleri

13- Avrupa'da
I.Halkın kitap okuma imkânına kavuşması,
II. Okuma yazma oranının yükselmesi
III. Derebeyliklerin zayıflaması
IV. Sanayi İnkılabı
Olaylarından hangisi ya da hangilerinin “Reform Hareketlerine” neden olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I    B)Yalnız II    C) I ve II    D)II ve III
14- Reform Hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)16.Yüzyıl’da Avrupa’da meydana gelen dinsel hareketlerdir,

b)Bu hareketler sonucunda, Kalvenizm, Anglikanizm ve Protestanlık gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır,

c)Bu hareketler Alman Martin Luther tarafından başlatılmıştır,

d)Bu hareketler sonucunda Haçlı Seferleri başlamıştır,
15- Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri’nin sonuçları arasında yer almaz?

a)Avrupa’nın bugünkü siyasal haritası oluşmaya başlamıştır

b)Avrupa’da mezhep birliği bozulmuştur

c)Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır

d)Katolik Kilisesi kendini düzeltmek zorunda kalmıştır
16-Hümanizm Hareketleri sonucunda Orta Çağ’a ait aşağıdaki düşünce sistemlerinden hangisi yıkılmıştır?

a)Realist Düşünce b)Skolastik Düşünce

c)Şamanist Düşünce d)Teokratik Düşünce
17-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri’nin yayılmasını sağlayan olaylar arasında yer almaz?

a)Akdeniz Ticareti, İtalyanların elinde olduğu için gittikleri yerlere Rönesans Düşüncesi’ni de getirdiler,

b)Orta Çağ’da İtalya Avrupa’nın en önemli din ve kültür merkeziydi. Papayı görmeye gelenler ve İtalya’da öğrenim gören yabancılar kendi ülkelerine Rönesans Düşüncesi’ni de getirdiler,

c)Avrupa’daki kiliselerin Rönesans Düşüncesi’nin kendi ülkelerinde yayılması için halkla

işbirliğine gittiler,

d)1494-1555 yılları arasında Avrupa’da çıkan savaşlar esnasında İtalya’ya gelen krallar ve komutanlar kendi ülkelerine döndüklerinde Rönesans Düşüncesi’ni de beraberlerinde getirdiler,
18-Avrupa’da
-ilk kez lâik devlet fikrinin ortaya çıkması,
-Eğitim kurumlarının kilise denetiminden çıkartılması
Yukarıdaki gelişmelerle aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulabilir?
A) Reform    B)Rönesans
C) Aydınlanma hareketleri D) Sanayi İnkılabı
19-Avrupa’da gerçekleşen bilimsel ve kültürel değişimin anahtarı ekonomik güç olmuştur. Bu güç sayesinde bilime ve eğitime kaynak aktarılmış, şehirleşme gelişmiş, kültür ve sanat hak ettiği değeri bulmuştur. Avrupalıların daha önceleri sahip olmadıkları bu ekonomik kaynağı aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?
A)   Rönesans B)   Reform
C)   Haçlı Seferleri D)   Coğrafi Keşifler
20- Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri’nin dinsel nedenleri arasında yer almaz?

a)Papanın lüks ve zenginlik içinde yaşaması

b)Papanın Alman Luter’in başlattığı bu hareketlere destek vermesi

c)Kilisenin elinde büyük toprakların bulunması

d)Günahların para karşılığı affedilmesi (Endüljans) ve din adamlarının günah işlemekten çekinmemeleri

ÜNİTE 4:ZAMAN İÇİNDE BİLİM

KONU: COĞRAFİ KEŞİFLER VE SANAYİ İNKILABI

TEST II
1-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin nedenleri arasında yer almaz?

a)Zengin olan doğu ülkelerine ulaşmak için yeni yollar aranması,

b)Coğrafya Bilgisi’ndeki ilerlemeler,

c)Efsane ve hurafelere inanan bilginlerin çoğalması,

d)Avrupa’nın gemicilikte ilerlemesi,
2- Coğrafi Keşiflerin başlaması Türk-İslam Dünyasını ve dolayısıyla Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?

a)Doğu ticaret yolları eski önemlerini kaybettiği için ekonomik yönden büyük zararlara uğramıştır,

b)Islahat Hareketleri’ne daha önem vermeye başlamıştır,

c)Türkler de bu keşif hareketlerine katılmıştır,

d)Osmanlı Devleti yıkılma sürecine girmiştir,
3- Coğrafi Keşifleri ilk başlatan ve sonucunda zenginleşerek o zamanın en büyük sömürge imparatorluklarını kuran aşağıdaki devletlerden hangileri, Sanayi İnkılabı’nı gerçekleştiremedikleri için, ellerindeki sömürgelerini kaybetmişlerdir?

a)İtalya-Almanya b)Hollanda-Belçika c)Portekiz-İspanya d)Fransa-İngiltere
4- Sanayi İnkılabı, aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymuştur?

a)Demokrasi b)Makineleşme c)Güzel Sanatlar d)Skolastik Düşünce
5-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin nedenleri arasında yer almaz?

a)Efsane ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi,

b)Avrupa’da Kavimler Göçü’nün meydana gelmesi,

c)Bilim ve Teknik’teki ilerlemeler,

d)Dünyayı dolaşan ünlü gezginlerin etkileri,
6-Coğrafi Keşiflerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Coğrafi Keşifleri ilk başlatan ülkeler İngiltere ve Macaristan’dır

b)Vasgo Do Gama,Ümit Burnu Yolu’nu aşarak,Hindistan’a ulaşmıştır

c)Kristof Colomb, İspanya’dan yola çıkarak sürekli batıya doğru hareket etmek suretiyle Amerika’nın doğusundaki Bahama Adaları’na ulaştı.Kendisi burayı Hindistan’ın doğusu zannettiğinden yeni bir kıta bulduğunun farkına varamamıştır,

d)Kristof Colomb’dan sonra Amerika Vespuçi, Amerika’ya yaptığı gezilerden sonra buranın Hindistan olmayıp,yeni bir kıta olduğunu açıklamış ve bu kıtaya kendi ismini vermiştir,
7-Aşağıdaki olaylardan hangisi Avrupa kıtası dışında diğerlerinden daha etkili olmuştur?

a)Kavimler Göçü, b)Reform Hareketleri,

c)Coğrafi Keşifler, d)Haçlı Seferleri,
8-Coğrafi Keşiflerde insanlar Hindistan’a ulaşmak istemişlerdir.Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Buraları yakından tanımak istemişlerdir

b)Hindistan’ın işgücünden yararlanmak istemişlerdir

c)Avrupa’da kullanılan malların kaynağına en kısa yoldan ulaşmak istemişlerdir

d)Buralarda yaygın olan Budizm dinini ortadan kaldırmak istemişlerdir

9-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

a)Kutuplar ve Avustralya Kıtaları hariç, dünyanın büyük bir kısmı tanınmıştır,

b)İspanya ve Portekizliler, büyük sömürge imparatorlukları kurmuşlardır,

c)İpek ve Baharat Yolları gibi önemli doğu ticaret yolları daha da önem kazanmıştır,

d)Ticaretin alanı genişlemiş; ticaret ve sanatla uğraşan Burjuva Sınıfı iyice güç kazanmıştır,
10- Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’daki derebeylikler(Feodalite) eski güçlerini kaybetmişlerdir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Emrinde çalışan köylülerin yeni yerlere göç etmeleri,

b)Toprak sahiplerinin topraklarını kaybetmeleri,

c)Halkın ekonomik yönden çok fakir bir durumda olması,

d)Yeni ticaret yollarının bulunması ile yeni zengin sınıfların ortaya çıkması,
11-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

a)Haçlı Seferleri sonucunda önem kazanan Akdeniz Limanları eski önemlerini kaybettiler,

b)Avrupa’nın Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır,

c)Yeni bulunan yerlere göçler başlamıştır,

d)Yeni yolların bulunması Osmanlı Devleti’ni olumlu yönde etkilemiştir,
12-18.Yüzyıl’ın sonlarında ortaya çıkan Sanayi İnkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

a)İtalya b)Fransa c)Almanya d)İngiltere
13-Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçları arasında yer almaz?

a)Bu inkılaplarla, demir ve çeliğin önemi ön plana çıkmıştır,

b)Enerji kullanımında, kömür, buhar makinesi, elektrik, petrol ve içten yanmalı motorlar

devreye girmiştir,

c)Toprağın öneminin azalmasına ve Uluslararası ticaretin önem kazanmasına neden olmuştur,

d)Pusula, kağıt ve matbaa gibi önemli buluşların gerçekleştirilmesini sağlamıştır,
14-Sanayi İnkılabı sonucunda, aşağıdaki ülkelerden hangisi, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu’nu kurmuştur?

a)İspanya b)İngiltere c)Portekiz d)İtalya
15-Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçları arasında yer almaz?

a)Kentlerin büyümesini sağlamıştır,

b)Toprağın değerinin artmasına neden olmuştur,

c)Kırsal alanlardan kentlere göçün hızlanmasına neden olmuştur,

d)Sanayileşme, Batı Avrupa Ülkeleri’nde yayılmaya başlamıştır,
16- Aşağıdaki olaylardan hangisiyle dünyada makineleşmenin önemi ortaya çıkmıştır?

a)Coğrafi Keşifler b)Fransız İhtilali c)Sanayi İnkılabı d)Reform Hareketleri
17- Ortaçağ' da Hindistan ve Çin'den Avrupa'ya gelen malların çok el değiştirmesi, bu malların Avrupa'da pahalıya satılmasına neden oluyordu.

Bu durum Avrupalıları,

I. Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını aramak

II. Asya'dan Avrupa'ya göçleri engellemek

III.Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmek

gelişmelerinden hangilerini yapmaya yöneltmiştir?
A-Yalnız I B-Yalnız II C-I ve II D- II ve III

18- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sanayi İnkılabı’nı gerçekleştiren ilk ülkeler arasında yer almaz?

a)Almanya b)Belçika c)Hollanda d)Fransa
19-Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçları arasında yer almaz?

a)Yeni buluşların hız kazanması,

b)Seri üretim yapan fabrikaların kurulması

c)Kentlerin sanayi ve ticaret merkezleri haline gelmesi,

d)Üretimde insan emeğinin artması,
20-Yeni Çağ’ın ilk yıllarında,

-Avrupa devletlerinin ekonomik bakımdan geliştikleri

-Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanların önem kazandığı,

-Avrupa devletlerinin sömürge imparatorlukları kurmaya başladıkları görülmüştür

Bu gelişmelerin, aşağıdakilerin hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?
A-Haçlı Seferlerinin B-Coğrafi Keşiflerin

C-Ulusçuluk akımlarının D-Kavimler Göçünün
ÜNİTE 4: ZAMAN İÇİNDE BİLİM

KONU: COĞRAFİ KEŞİFLER VE SANAYİ İNKILABI

TEST III
1- XV ve XVI.yüzyılda;

- Pusulanın icadı

- Cesur gemicilerin yetişmesi

- Doğu ticaret yollarının Türk - İslâm dünyasının elinde olması

Yukarıda verilen öncüller aşağıdakilerden han­gisine neden olmuştur?
A) Haçlı Seferlerinin başlamasına B)Coğrafi Keşiflerin yapılmasına

C)Rönesans hareketlerinin başlamasına D)Endüstri İnkılabı'na
2. Coğrafi Keşiflerden sonra Osmanlı ekonomisi giderek bozulmaya başlamıştır.

I- Ticaret yollarının yön değiştirmesi

II- Tımar sisteminin önemini kaybetmesi

III- Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi

Yukarıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerinin, Osmanlı ekonomisine olumsuz etkilerinden birisi olarak gösterilemez?
A-Yalnız I B-Yalnız II C- Yalnız III D- I ve II
3-Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin so­nuçlarından değildir?


  1. Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazan­ması

  2. Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

  3. Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin başlaması

  4. Avrupa'nın ekonomik durumunun bozulması


4- XVI. yüzyılın sonrasında, Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarının önemini yitirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı donanmasının okyanuslara uygun olmaması
B) Rusya'nın Avrupa ile ticaretini geliştirmesi
C) Süveyş Kanalı'nın hizmete sunulması
D) Coğrafya keşifleri ile yeni ticaret yollarının bulunması
5-Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyılın sonlarında başlayan Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A) Sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması
B) Akdeniz limanlarının eski önemini kazanması
C) Coğrafi keşiflerle ilgilenen ülkelerinin zenginleşmesi
D) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
6-Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A) Sömürgeciliğin yaygınlaşması
B) Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların gelişmesi
C) Avrupa'nın ekonomik yönden güçlenmesi
D) Avrupa'da derebeyliğin güç kazanması
7. Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçağ Avrupa'sında meydana gelen Coğrafi Keşiflerin sebepleri arasında gösterilemez?
A) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
B) Pusulanın Avrupa'da kullanılmaya başlanması
C) Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmesi
D) Hristıyanlığı yaymak isteyen kilisenin kutsal yerleri ele geçirme düşüncesi
8- Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A) Hristiyanlık yayıldı.
B) Akdeniz limanları önem kazandı.
C) Baharat ye İpek yolları eski önemini kaybetti.
D) Yeni yerler keşfedildi.
9- Hindistan'dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye Limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve Akabe'ye, oradan da kara yoluyla İskenderiye'ye ulaşan yola ne ad verilir?

A- İpek Yolu B- Kral Yolu C-Baharat Yolu D- Kürk Yolu
10-İlkçağda kendiliğinden oluşan bir ticaret yoludur. Aşağı Mezopotamya'da  İran Körfezi kıyılarından Anadolu'da Ege Denizi kıyılarına kadar uzanır.  Lidyalılar tarafından geliştirilmiştir.Persler zamanında yol boyunca karakollar ve konak yerleri (menzil) yapılmış, ticaretin yanı sıra askeri amaçla da kullanılmıştır. Yaklaşık 2500 km. Uzunluğunda bakımlı ve düzenli bir yoldur.

Anadolu tarihinin bilinen en eski yoluna ne ad verilir?

A- İpek Yolu B- Kral Yolu C-Baharat Yolu D- Kürk Yolu
11- 1498'de Portekiz'den yola çıktı. 1486'da Bartelmi Diaz tarafından keşfedilen Ümit Burnu'nu aşarak Hint Okyanusu'na ulaştı. 1498'de Hindistan'ın Kalküta limanına vardı.

Hint Denizi'ni aşarak ilk defa Hindistan’a ulaşabilen Avrupalı kaşif hangisidir?

A) Vasco Da Gama B) Macellan C) Kristof Kolomb D) Amerika Vespuci
12-1486'da çıktığı seferde fırtınaya yakalanarak, Güney'e sürüklendi ve Natal'a ulaştı. Dönüşte Afrika'nın Güney Burnu'nu geçerek buraya Fırtınalar Burnu ismini verdi.

Yukarıda yaptıkları anlatılan ve Ümit Burnu'nu bulan gemici kimdir?

A) Vasko da Gama B) Bartelmi Diyas C) Macellan D) Del Kano
13- 1519'da Alman Kralı Şarlken'in de desteğiyle sefere başladı. İspanya'dan yola çıkıp hep ters yönde ilerleyerek tekrar İspanya'ya geri dönmeyi planladı. Güney Amerika kıyılarını dolaşarak burada bir Boğazı buldu.Bu boğaza kendi adı verildi. Büyük Okyanus'a açılarak Phillippine Adaları'na ulaştı. Ada yerlileri ile yaptığı bir savaşta öldürüldü. Yanında yer alan Del Kano, Ümit Burnu'nu dolaşarak 1522'de İspanya'ya döndü ve ilk dairesel deniz yolculuğu gerçekleştirildi.

Yukarıda yaptıkları anlatılan gemici kimdir?
A) Vasco Da Gama B) Macellan C) Kristof Kolomb D) Amerika Vespuci
14- Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Coğrafi Keşifler B) Reform Hareketleri
C) Rönesans Hareketleri D) Aydınlanma Çağı
15- Avrupa'da Sanayi İnkılabıyla birlikte küçük atölyeler yerlerini büyük fabrikalara bırakmış, bu durum üretimin artmasına neden olmuştur.
Sanayi İnkılâbı'yla birlikte fabrikalar için gerekli olan hammadde ihtiyacının artması, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) İpek ve Baharat yolları önem kazanmıştır.
B) Soylular güç kazanmıştır.
C) Sömürgecilik rekabeti hızlanmıştır.
D) Osmanlı Devleti'nin ihracatında artma meydana gelmiştir.
16- Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Reformla B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
C) Tekerleğin bulunmasıyla D) Coğrafi Keşiflerle
17- Hangisi, Endüstri İnkılabı'nın sonuçlarındandır?
A) El tezgahlarının ve küçük atölyelerin çoğalması
B) Özgürlükçü fikirlerin Avrupa'da yayılması
C) Sömürgeciliğin hızlanması
D) Feodalitenin güçlenmesi
18-Sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmamıştır?
A) Teknoloji B) Şehirleşme
C) Lâiklik D) Sömürgecilik
19-Avrupalıların 15. yüzyılın sonunda başlatıp 16.yüzyıl boyunca devam ettirdikleri yeni yerler bulma girişimlerine Coğrafi keşifler denir.

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

a)İpek ve Baharat yolunun önemini yitirmesi

b)Avrupa’da yaşam seviyesi yükseldi.

c)Keşif edilen ülkelere Avrupa’dan göçler oldu.

d)Gözlem ve deneye dayalı bilgiler ve akılcılık egemen olmaya başladı.
20- Avrupa devletlerinin ham madde ve Pazar ihtiyaçları sonucunda aralarında rekabeti artıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sanayi İnkılabı b)Reform Hareketleri

c)Coğrafi Keşifler d)Fransız İhtilali


ÜNİTE 4 ZAMAN İÇİNDE BİLİM

KONU: BİLİM, BULUŞLARIN SERÜVENİ, RÖNESANS VE REFORM HAREKETLERİ

TEST IV
1-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri’nin sonuçları arasında yer almaz?

a)Özgür ve pozitif düşünce gelişti,

b)Orta Çağ’ın Skolastik Düşüncesi yıkıldı,

c)Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı,

d)Kiliselerin baskısı azaltıldı,
2-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri’nin sonuçları arasında yer almaz?

a)Avrupa’da öğretimin laikleşmesini sağlamıştır,

b)Reform Hareketleri’ne zemin hazırlamıştır,

c)Kiliselerin dinsel baskıların azaltılmasıyla güzel sanatlarda ilerlemeler yaşanmıştır,

d)Avrupa’da sanat ve edebiyattan anlayan aydın bir sınıfının oluşmasını sağlamıştır,
3-Aşağıdaki olaylardan hangisi Avrupa’da özgür düşüncenin oluşmasını sağlamıştır?

a)Reform Hareketleri, b)Rönesans Hareketleri,

c)Haçlı Seferleri, d)Kavimler Göçü,
4- Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri’nin nedenleri arasında yer almaz?

a)Dinsel nedenler b)Rönesans’ın etkisi c)Matbaanın etkisi d)Pusulanın icadı
5-Rönesans Hareketleri aşağıdakilerden hangisiyle Reform Hareketleri’ni doğrudan etkilemiştir?

a)Düşünce Sistemi b)Laiklik Sistemi c)Devlet Yönetimi d)Ekonomi Sistemi
6-Reform Hareketleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

a)İtalya b)Almanya c)Fransa d)İngiltere
7- Reform Hareketleri geniş ölçüde inanç özgürlüğü getirmemiştir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Bu hareketlerin sadece Almanya’da etkisini göstermiş olması,

b)Zengin olan Burjuva Sınıfı’nın bu hareketlere destek vermemesi,

c)Halkın bağlı olduğu kral veya prensin mezhebine girmeye zorlanması,

d)Kilisenin bu hareketlere katılanları afaroz etmesi,
8-Aşağıdakilerden hangisi,Reform Hareketleri’nin ekonomik nedenleri arasında yer almaz?

a)Kilisenin bilim ve sanat alanındaki yeniliklere karşı olması ve skolastik düşünceye

bağlı kalması,

b)Kilisenin zenginlik içinde bulunmasına karşın halkın fakir ve yoksul bir durumda olması,

c)Halkın elindeki malların kilise tarafından zorla alınması,

d)Kilisede görev yapan din adamlarının bir takım yolsuzluklara karışması ve kutsal emanetlerin kilise tarafından satışa çıkarılması,
9-Aşağıdakilerden hangisi matbaanın Reform Hareketleri üzerindeki etkilerinden biri değildir?

a)İncil ve Tevrat gibi kutsal kitapların çokça basılmasıyla halkın gerçek dini bilgileri öğrenmesi,

b)İncil ve Tevrat gibi kutsal kitapların değişik dillere çevrilmesiyle Avrupa’daki halkın gerçek dini bilgileri öğrenmesi,

c)İncil ve Tevrat gibi kutsal kitapların okunmasıyla kilisenin dile getirdiği söz ve davranışların kutsal kitaplarla bağdaşmadığının ortaya çıkması,

d)İncil ve Tevrat gibi kutsal kitapların okunmasıyla,halkın İslamiyet hakkında doğru ve gerçek bilgileri öğrenmeye başlaması,
10-Avrupa’da dini özgürlüklerin genişlediği, kilisenin güç yitirdiği, Hıristiyanlıkta mezhep birliğinin bozulduğu döneme ne ad verilir?
A)   Coğrafi Keşifler B)   Rönesans
C)   Reform D)   Aydınlanma Çağı
11-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin ilk olarak İtalya’da başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A)   Eski Yunan ve Roma sanatının izlerini taşıması
B)   İtalya’nın coğrafi özelikleri nedeniyle kültürel bir etkileşim alanı olması
C)   Dünyanın en güçlü kara ve deniz ordusunun İtalya’nın elinde olması
D)   İtalyan şehir devletlerinin ticaret yoluyla büyük paralar kazanması
12-Yeni çağda Avrupa’da kâğıdın ucuz yoldan elde edilmeye başlanması ve matbaanın yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkilememiştir?
A)Okuma yazma oranının artması B)Fikir ve görüşlerin daha kolay yayılması
C)Merkezi krallıkların güç kazanması D)Rönesans akımının başlaması ve gelişmesi
13-Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri’nin sonuçları arasında yer almaz?

a)Papaya ve kiliseye olan güven sarsılmıştır b)Avrupa’da sömürgecilik hareketleri hızlanmıştır

c)Kilisenin malları yağmalanmıştır d)Okullar kilisenin elinden alınıp öğretim laikleştirilmiştir
14-Aşağıdakilerden hangisinin Avrupa’da Reform hareketlerinin başlamasına doğrudan bir etkisinden söz edilemez?
A) Katolik kilisesinin bozulması B)Coğrafi keşifler
C) Kağıt ve matbaanın yaygınlaşması D)Sanayi İnkılabı
15- Aşağıdakilerden hangisi Katolik kilisesinin güç ve güven  kaybetmesine neden olan uygulamalardan biri değildir?
A) Endüljans Kâğıdı satarak cennetten yer dağıtması B) Engizisyon mahkemelerindeki haksızca yargılaması
C) Yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatması D) İstediği kişiyi Aforoz etmesi (dinden çıkarması)   
16-Reform Hareketleri aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle amacına ulaşmıştır?

a)Küçük Kaynarca Antlaşması, b)Karlofça Antlaşması,

c)Ogsburg Antlaşması, d)Zitvatorok Antlaşması
17-Almanya’da mezhep savaşları İmzalanan Ogsburg antlaşmasıyla son bulmuştur. Bu antlaşma gereği halka, prenslerin kabul ettiği mezhebe girme zorunluluğu getirilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A)   Halkın dini serbestliğe kavuştuğuna
B)   Savaşan tarafların anlaşmaya varabildiğine
C)   Hıristiyan mezhep birliğinin bozulduğuna
D)   İnanç özgürlüğünün sınırlı olduğuna

18- İlk kez Çinliler tarafından bulunun teknikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Pusula    b)Kağıt   
c)Matbaa    d)Topun yıkıcı gücünden yararlanma
19-Yeni çağ başlarında Avrupa’da görüş ve düşüncelerin daha hızlı yayılmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?
a)Baskı tekniğinin gelişmesi    b)Kağıdın bollaşması ve ucuzlaşması
c)Okuma yazma bilenlerin çoğalması d)Buhar gücünden yararlanılması

20-Matbaanın geliştirilmesi ve selülozdan kağıt üretilmesi sonucu kağıdın bollaşarak ucuzlaması sonucu hangisinin görülmesi beklenemez?
a)Avrupa’da derebeyliğin yıkılması  b)Okuma yazma bilenlerin çoğalması
c)Bilim ve kültürün yayılması  d)Rönesans ve Reformun oluşması
ÜNİTE 4 ZAMAN İÇİNDE BİLİM

KONU: BİLİM, BULUŞLARIN SERÜVENİ, RÖNESANS VE REFORM HAREKETLERİ

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ 1
1-Hangisi Rönesans’ın sebeplerinden değildir?
a)Avrupa’da bilim adamları koruyan grupların oluşması b)Edebiyat  ve sanat adamlarının bulunması
c)Avrupa’da okur yazar oranının artması d)Halkın yoksul düşmesi
2-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi değişme ve gelişmelerinden biri değildir?
a)Büyük sanat kar ve bilim adamlarının yetişmesi 
b)Şehir devletlerinin yerini büyük krallıkların almaya başlaması
c)Modern  savaş tekniklerinin gelişmesi
d)Daimi ordularının yerini derebeyi askerlerine bırakmaya başlaması
3-   Reformun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?
a)Papalığa güvenin sarsılması b)Kilisensin baskısının azalması
c)Bilimsel çalışmalara daha serbest ortamın oluşması d)Hristiyanlığın yayılması
4- I Reform   

II Rönesans   
III Coğrafi keşifler   

IV Sanayi İnkılabı
Avrupa’daki olayların oluş sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)II,I,III,IV  b)III,II,I,IV  c)IV,III,II,I    d)III,I,II,IV
5-Avrupa’da mezhep birliği hangisi ile bozulmuştur?
 a)Rönesans    b)Reform    c)Aydınlanma çağı    d)Sanayi İnkılabı
6- Aşağıdakilerden hangisinde verilen ikici olay birinci olayın sonucu değildir?
a)Coğrafi keşifler- Akdeniz limanlarının önem kazanması
b)Sanayi İnkılabı- Sömürgeciliğin hızlanması
c)Baskı tekniğinin gelişmesi-Derebeyliğin yıkılması
d)Reform hareketleri- Avrupa’da yeni mezheplerin oluşması

7- 15 ve 16. yy. de sanatsal faaliyetler gelişmiştir Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki sanat adamlarında birisi değildir?
a)Rafael b)Martin Luther  c)Mikelanj  d)Leonardo da vinci
8- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da modern düşüncenin oluşumunda rol oynamamıştır?
a)Reform  b)Rönesans c)Aydınlanma çağı  d)Haçlı Seferleri
9-Reform hareketlerinin en önemli sonucu hangisidir?
a)Rönesans hareketlerinin başlaması b)Yeni mezheplerin ortaya çıkması
c)Her alanda dini baskının artması  d)Papalara duyulan güvenin artması


10- Aşağıdakilerden hangisi reformun sonuçlarında değildir?
a)Yeni mezhepler ortaya çıktı b)Katolik kilisesi kendini yeniledi
c)Kilisenin eğitim üzerindeki etkinliği azaldı d)Papaların siyasi gücü arttı
11-Avrupa’da reformun doğması ve yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
a)Rönesans’ın yaydığı özgür düşünce ortamı b)İncilin diğer dillere çevrilmiş olması
c)Papa ve Kiliseye olan güvenin azalması d)Devletler arası sömürgecilik yarışının başlaması
12-Avrupa’da Rönesans hareketiyle başlayan özgür düşüncenin yayılması düşünce üzerindeki baskılara karşı çıkılması, bilimsel araştırmaların yapılması  aşağıdakilerden hangisini daha fazla etkilemiştir?
a)Coğrafi keşifler  b)Katolik kilisesinin bölünerek yeni mezheplerin oluşması
c)Kralların yetkilerinin artması  d)Yeni ve zengin bir sınıfın ortaya çıkması
13-Aşağıdakilerden hangisi Reform’un nedenlerinden biri değildir?
a)Katolik kilisesinin kendisini yenilemek istemesi b)Kilisenin bozulması
c)İncil’in diğer dillere çevrilmesi d)Papa’ya güvenin azalmış olması
14- Hangisi Rönesans’ın sebeplerinden değildir?
a)Kağıt ve matbaanın etkisi  b)Coğrafi keşiflerle Avrupa’nın zenginleşmesi
c)Antikçağ kültürünün incelenmesi d)Reformun etkisi
15-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketinin sonuçlarından birisi değildir?
a)Yeni bir sanat anlayışının doğması b)Haçlı Seferlerinin başlaması
c)Özgür düşüncenin önem kazanması d)Reforma neden olması

16- Hangisi Reformun sebeplerinden değildir?
a)İncilin değişik dillere çevrilmesi    b)Endüljans ve Aforoz sorunu
c)Kilisenin zenginliği    d)Hıristiyanlığı yaymak
17- 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da meydana gelen sanat,edebiyat ve bilim alanlarındaki gelişmelere …….denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

a)Aydınlanma Çağı b)Coğrafi Keşifler c)Rönesans d)Reform

18- 16. yüzyılda Hristiyanlığın Katolik mezhebinde meydana gelen değişiklik ve düzenleme hareketine… denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)Rönesans b)Reform c)Aydınlanma Çağı d)Sanayi İnkılabı

19- Aşağıdakilerden hangisi reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir?

a)Yeni mezhepler ortaya çıktı. b)Avrupa mezhep birliği bozuldu.

c)Eğitim ve öğretim dinin etkisinden kurtuldu. d)Kilisenin etkisi arttı.
20- Aydınlanma Çağında dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Galileo b)Descartes c)Copernic d)Jean Jacgues Rousseau

21- Çeşitli konularda gözlem ve deney dayanarak gerçekleri ortaya koya düzenli bilgiye………denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a)Teknoloji b)Bilim c)Sanayi d)Rönesans

22- “Bütün dünya bir sahnedir”, “Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu” denilince akla gelen Hamlet, Othello, Hırçın Kız, Batı Yakasının Hikayesi, Romeo ve Juliet, Kral Lear ve Macbet gibi bütün dünyada tanınan tiyatroların yazarı olan Rönesans dönemi sanatçılarından William Shakespeare ( Vilyım Şekspir) hangi ülkede eserler vermiştir?

A) Almanya B) İtalya C) İngiltere D) İspanya
23- Reform hareketleri hangi alandaki değişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

A) Din B) Ekonomi C) Sosyal D) Bilim
24-Martin Luther kimdir?

A) Matbaayı bulan kişi. B) Barutu bulan kişi.

C) Dünyanın etrafını dolaşan kişi. D) İncili Almancaya çeviren kişi.
25- Leonardo da Vinci’ye ait olan Mona Lisa isimli ünlü tablo hangi dönemde yapılmıştır?

A) Reform B) Rönesans C) Aydınlanma Çağı D) Sanayi İnkılabı
26- Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ uygarlıklarının bilime yaptığı katkılarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-MÖ 1300; Suriye Ugarit’de ilk alfabe kullanıldı.

B- MÖ 700; Hititliler tarafından ilk para kullanıldı.

C-MÖ 450; Heredot dünya haritası çizdi

D-MÖ 200; yunan Arşimet kaldıraç kanunlarını keşfetti
27-Haçlı Seferlerinden sonra Avrupa’da tanındığına dair yaygın bir görüş olan, ateşli silahlardan başka yol yapımları ve maden çıkartılmasında da kullanılan barut ilk defa hangi ülke tarafından kullanılmıştır?

A-Hindistan B-İngiltere C-Mısır D-Çin
28- MÖ 3. yüzyıla dayanan ilk cam örnekleri Mezopotamya’da bulunmuştur. Eski zamanlarda kralların himayesinde krala bağlı olarak faaliyet göstere cam atölyelerinde sadece zengin müşterilere hizmet veriliyordu.Hatta bazı ülkelerde yapılan yarışmalarda madalyalar camdan yapılıyordu.

İlkçağdaki önemi anlatılan camın ham maddesi nedir?

A- Su B- Kum C- Petrol D-Ağaç
29- MÖ 484- MÖ 425 yılları arasında yaşayan “Tarihin Babası” olarak kabul edilen gezilerinde gördüğü yerleri, insanları, yaşadığı çağda meydana gelen gelişmeleri ve Kral yolunu anlatan ünlü Yunanlı tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Heredot B-Tales C- Hipokrat D-Aristoteles
30-Coğrafi keşiflerden sonra İpek ve Baharat yolları ile birlikte Akdeniz kıyısındaki limanlar da önemini kaybetmiştir. Eski önemini ancak 1869’da kazanmıştır.

1869’da Akdeniz’in yeniden önem kazanmasını sağlayan gelişme nedir?

A- Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi B-Süveyş Kanalının açılması

C- Rusya’nın sıcak denizler inmeyi başarması D-İtalya’nın birliğini kurması
ÜNİTE 4
ZAMAN İÇİNDE BİLİM

KONU: BİLİM, BULUŞLARIN SERÜVENİ, RÖNESANS VE REFORM HAREKETLERİ

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ 2

1-Aşağıda verilen önemli su yolları ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A- İstanbul ve Çanakkale Boğazları Karadeniz’i Akdeniz’e bağlar.

B- Süveyş Kanalı Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlar

C- Panama Kanalı Asya ve Amerika kıtalarını birbirinden ayırır

D-Cebelitarık Boğazı Akdeniz’i Atlas Okyanusuna bağlar

2-1.076 km.lik kısmı ülkemizde olmak üzere toplam uzunluğu 1.774 km bulan, yaklaşık 4 milyar dolara mal olan, 2006 yılında açılan ve 21. yüzyılın İpek Yolu olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan ( BTC ) Ham Petrol Boru Hattı aşağıdaki ülkelerin hangisinden geçmemektedir?

A- Azerbaycan B-İran C-Türkiye D- Gürcistan

3- 1765 yılında Buhar motorunu icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A-James Watt B- Edison C-Paskal D-Nobel

4- I- 1830 İlk dikiş makinesi Fransız terzi Barthelemy Thimonnier tarafından tasarlandı

II- 1837-İki İngiliz mucit William Cooke ve Charles Wheatstone ilk elektrikli telgraf makinesini yaptı

III- 1848- İlk yürüyen merdiven, New York'ta turist çekmek için kuruldu

IV- 1857-New York'ta bir dükkân asansörü olan ilk bina oldu.

Yukarıda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile ilgili olarak çıkartılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Bütün buluşlar Avrupa’dan çıkmıştır. B-En önemli icadı Fransızlar yapmıştır.

C- Bilim ve teknolojiye değişik milletlerin katkısı olmuştur. D- En çok buluşu Amerikalılar yapmıştır.

5-İşçi ve memurların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için oluşturulan toplumsal örgütlere ne ad verilir?

A- Grev B- Sendika C- Demokrasi D- Sanayi

6-Güneş sisteminin bugün bilinen şekliyle tanımlayarak güneş merkezli teoriyi geliştiren 1473-1543 yılları arsında yaşayan İncil’e sadakat göstermemekle suçlanıp, kitapları 1882 yılına kadar Kilise tarafından yasaklanan Polonyalı Gökbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kopernik B-Galileo C-Luther D-Pasteur

7- 1564-1642 yılları arasında yaşayan teleskopu geliştirerek gezegenler ve Samanyolu hakkında ayrıntılı bilgiler elde edip bunları yayımlayan, dünyanın döndüğünü savunan, Papalık tarafından bu görüşünden vazgeçmesi istenen, geçmeyince ömür boyu hapse mahkum edilen ve kitapları yasaklanan İtalyan Gökbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A- Toricelli B-Galileo C-Newton D-Paskal
8- I- Harezmi

II- Uluğ Bey

III- Gutenberg

IV- Edison

V- Galileo

Yukarıdakilerden hangi ikisi Astronomi bilimi ile uğraşmamıştır?

A- I ve II B- II ve III C- III ve IV D- IV ve V
9- I- Protestanlık

II- Ortodoksluk

III- Kalvenizm

Yukarıdakilerden hangisi Reform Hareketleri sonrasında ortaya çıkmamıştır?

A- Yalnız I B- Yalnız II C-Yalnız III D- I ve II
10- Gazneli Mahmut ile birlikte Hindistana giderek, Hintlilerin dillerini, örf ve adetlerini, ilim ve sanat eserlerini inceleyip “el-Hind” adlı eserini yazdı.Bu Kültürü Yunan kültürü ile karşılaştırdı.Dünya medeniyetlerini batı ve doğu olmak üzere ikiye ayırdı.Aristo ve Batlamyus’un teorilerinde yanlış bulduğu tarafları gösterip düzeltmiştir.Matematik, astronomi, eczacılık, felsefe, tarih, coğrafya gibi bilimlerle uğraşan ve 100’den fazla eser veren Gazneli Mahmut’un “Sarayımın en değerli hazinesi” dediği Türk-İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A-Nasreddin Tusi B- İbn-i Haldun C- Ömer Hayam D- Biruni
11- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemindeki ünlü sanat ve bilim adamlarından birisi değildir?

A- Niccolo Machiaveli ( Nikolo Makyavel) B-Wiliam Shakespeare ( Vilyım Şekspir)

C-Albert Einstein ( Albert Anştayn) D-Leonardo da Vinci ( Leonardo da Vinsi)
12- I-Heredot

II- Piri Reis

III- Ziya Gökalp

Yukarıda değişik alanlarda çalışmış bilim insanları verilmiştir.Bunların yaşadıkları dönemin kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A- II- I - III B- III – II – I C- II- III- I D- I- II- III
13- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Barutun icadı Coğrafi Keşiflerin başlamasını sağlamıştır.

B- Tekerleğin icadı ulaşımın gelişmesini sağlamıştır

C- Kağıt ve matbaanın icadı okuma yazma oranını artırmıştır.

D- Teleskop astronominin gelişmesini sağlamıştır
14- Yazı, cam, tekerlek gibi bir çok icadın bulunduğu geçmişte Mezopotamya olarak adlandırılan bölge neresidir?

A- Hazar Denizinin kuzeyi B-Fırat ve Dicle nehirleri arası

C- Orta Asya D-Batı Avrupa
15-Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi Milattan önceki dönemde yaşamamıştır?

A- Heredot B- Nobel C- Aristo D- Tales
16-Aşağıda bilim insanları ile çalışma yaptıkları alan eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A- Aristo---Felsefe B- Heredot---Kimya C- Mevlana---Felsefe ve Edebiyat D-Uluğ Bey---Astronomi
17- Yeni çağ Avrupa’sında zenginlik anlayışı toprak sahibi yerine altına bıraktı. Bu dönemde ticaret adamları yeni bir sınıf oluşturdu.

Ticaretle uğraşan bu sınıfa ne denmektedir?
a)Papa  b)Derebey  c)Burjuva    d)Soylu
18- I-Üretimin artması ve elde edilen malların pazarlanması meselesini ortaya çıkması.

II- Yeni mezheplerin ortaya çıkması.

III-Avrupa devletleri arasında kıyasıya bir rekabet ortamının başlaması.

Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabının sonuçları arasında gösterilebilir?

A- Yalnız I B- Yalnız II C- I ve II D- I ve III
19-Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri sonrasında ortaya çıkan yeni mezheplerden birisi değildir?

A- Kalvenizm B-Protestanlık C- Budizm D- Anglikanizm
20- Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam düşünürlerinden birisi değildir?

A-Gazneli Mahmut B-İbn-i Sina C-Mevlana D-Biruni
21-Denizcilerin büyük denizlere daha rahat açılmasını ve Coğrafi Keşiflerin yapılmasını sağlayan araç nedir?

A) Barut B) Top C) Pusula D) Silah
22-1519 yılında arkadaşı Del Kano ile dünyanın etrafını ilk kez dolaşan kişi kimdir?

A) Macellan B) Martin Luther C) Kristof Kolomb D) Erasmus
23. Hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A) Hıristiyanlık yayıldı.

B) Keşfedilen ülkelerdeki değerli madenler ve hammaddeler Avrupa'ya getirildi.

C) Atlas okyanusundaki limanlar önem kazanırken Akdeniz limanları eski önemlerini kaybetti.

D) Katolik Kilisesi varlığını sürdürebilmek için ıslahatlara başvurdu.
24-Kristof Kolomb Amerika’yı keşfe giderken hangi okyanusu geçmiştir?

A) Büyük Okyanus B) Hint Okyanusu C) Atlas Okyanusu D) Pasifik Okyanusu
25-Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan, “bir ülkenin yeraltı yer üstü kaynaklarını, kültürünü ele geçirmek” anlamına gelen akımın adı nedir?

A) Milliyetçilik B) Sömürgecilik C) Hıristiyanlık D) Sosyalizm
26- I-Coğrafi Keşifler

II-Reform Hareketleri

III-Rönesans Hareketleri

IV-Aydınlanma Çağının başlaması

Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?
A-Yalnız I B- Yalnız II C- I ve II D-II ve IV
27. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-Macellan – Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması

B-Amerika Vespuçi – Meksika'nın fethine başlandı. Aztek ve İnka Uygarlığı yok edildi

C-Amerika’nın ilk haritasının çizilmesi

D-Bartelmi Diaz – Ümit Burnu yolunun bulunması
28- I- Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler başladı ve Hristiyanlık yayıldı.

II-Akdeniz limanları önem kazandı

III-Baharat ve İpek yolları eski önemini kazandı.

IV- Yeni topraklar, yeni ülkeler yeni uygarlıkların yanı sıra, tütün, kakao, vanilya, şekerkamışı, patates gibi yeni bitkilerle tanışıldı.

Yukarıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A-Yalnız I B- II ve IV C- I ve II D-II ve III
29.Coğrafi Keşifler sonunda yeni ve değerli madenler Avrupa’ya taşınmış ve Atlas Okyanus’undaki limanların da önem kazanmasıyla ticaret gelişmiştir.

Aşağıda verilen sosyal sınıflardan hangisi bu gelişmenin sonucu olarak ekonomik güce kavuşmuştur?

A) Soylular B) Din Adamları C) Burjuvalar D) Köylüler

30-Coğrafi Keşiflerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Afrika’nın güneyine ilk ulaşan denizci, Bartel mi Diyaz’dır,

b)İpek ve Baharat Yolları gibi önemli ticaret yollarının önemini daha da artırmıştır,

c)Yaptığı gezileriyle dünyanın yuvarlaklığını kanıtlayan ünlü gezgin, Macellan’dır,

d) Atlas Okyanusu kıyısındaki Lizbon, Londra, Rotterdam ve Amsterdam gibi limanlar önem kazandı.

31- Hristiyanlığın Avrupa kıtası dışındaki kıtalarda yaygınlaşmaya başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A)   Coğrafi keşifler B)   Rönesans C)   Reform hareketleri D)   Sanayi inkılabı

32-Avrupa ve Asya ticaretinde önemli bir yeri olan Akdeniz limanlarının, 16. yüzyıldan itibaren eski önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A)   Amerika’nın keşfi ve Ümit Burnu Yolu’nun bulunması
B)   Müslüman tüccârların güçlenmesi
C)   Köle ticaretinin artması
D)   Akdeniz’de korsanlık faaliyetlerinin artması

33-Sanayi Devrimi 18. yüzyılda İngiltere’de başladı. Sanayi Devrimi’ne başlangıç olarak alınan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Amerika Birleşik Devletleri’nin İngilizlere karşı başlattığı savaşı zaferle bitirmesi
B)   İngiliz kömür madenlerinde çalışan işçilerin ilk kez grev hakkını kazanması
C)   İngiltere’de buhar gücü ile çalışan dokuma tezgâhlarının devreye girmesi
D)   İngiltere’de ilk kez metro inşaatının bitirilip, yeraltından raylı sisteme geçilmesi

34- Aşağıda verilenlerden hangisi Coğrafi keşiflerde rol oynayan denizcilerden biri değildir?
A) Vasco da Gama          B) Del Kano C) Macellan           D) Martin Luther

35- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden değildir?
a)Coğrafi bilginin artması  b)Pusulanın kullanılması
c)Gemicilik tekniğinin gelişmesi  d)Dünya’nın yuvarlak olduğunun anlaşılması

36-Aşağıdakilerden hangisi hem haçlı seferlerinin hem de Coğrafi keşiflerin ortak sebeplerinde birisidir?
a)Doğunun zenginliğine ulaşma isteği  b)Türkleri Anadolu’da çıkarmak
c)Pusulanın bulunması    d)Dünya’yı dolaşma
ÜNİTE NO: 5

ÜNİTE ADI:EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

TEST I
1- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlardan birisi değildir?

A-Tarım Kredi Kooperatifleri B-Toprak Mahsulleri Ofisi

C-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü C- Türkiye İş Bankası
2- Ülkemizde, tarımda üretim miktarı yağışlara bağlı olarak yıldan yıla değişir.

Tarımın iklime bağımlılığını azaltacak en etkili çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kuraklığa daha dayanıklı ürünler ekilmelidir

B)Daha çok gübre kullanılmalıdır

C)Tarımda çalışan işçi sayısını azaltmak

D)Sulanabilen alanlar genişletilmelidir
3- Marmara Bölgesinin güneyinde ve Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde aynı tarım ürününün yetiştirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

  1. Toprağı kullanan çiftçileri aynı kişiler olmasına

  2. Yer şekillerinin benzer olmasına

  3. Enlem derecelerinin aynı olmasına

  4. Sıcaklık ve yağış koşullarının benzer olmasına


4-

  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 icon7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ünite: Türk tarihinde yolculuk...

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 iconÜNİte 1 sosyal biLGİler öĞreniyorum

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 iconSosyal biLGİler sinif dönem sinavi

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 icon7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif...

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 icon8. sinif üNİte kazanim değerlendirme çalişma yaprağI./10/2013

Sosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7 icon6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com