Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457


sayfa1/7
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7
ORMAN KANUNU

Kanun Numarası : 6831

Kabul Tarihi : 31.8.1956

Yayımlandığı R.Gazete

: Tarih: 8.9.1956 Sayı: 9402

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457
***
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

Cilt: 1 Sayfa : 477
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe giren yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın Kanunlara göre düzenlenen mümerik fihristine bakınız


BİRİNCİ FASIL
Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakebesi

Madde 1- Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaçcık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.
Ancak;
A) Sazlıklar,
B) Step nebatlariyle örtülü yerler,
C) Her çeşit dikenlikler,
Ç) Parklar,
D) (Değişik: 23.9.1983-2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (Kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler;
E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaçcık nevilerinin bulunduğu yerler,
F) (Değişik: 22.5.1987-3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç veya ağaçcıklarla örtülü yerler,
G) (Değişik: 22.5.1987-3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,

H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar.

I) (Değişik: 23.9.1983-2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar;

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler;orman sayılmaz.

Madde 2- (Değişik : 5.6.1986-3302/1 md.)

Orman sayılan yerlerden:

A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,
B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,

Orman sınırları dışına çıkartılır.

Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir surette daraltma yapılamaz.

(Değişiklik 5.11.2003 tarih ve 4999 sayılı kanunla değişiklik ) Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park alanları, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve üçüncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz. Değişiklik 5.11.2003 tarih ve 4999 sayılı kanunla değişiklik yapılmıştır ).

(Ek: 22.5.1987 - 3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.

Madde 3-Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umumi Müdürlüğünün teklifi üzerine icra vekilleri heyetince karar verilebilir.

Madde 4- Ormanlar Mülkiyet ve İdare Bakımından:

A)Devlet Ormanları;

B)Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar;

C)Hususi ormanlar;

Vasıf ve karakter bakımından:

A)Muhafaza ormanları;

B)Milli parklar;

C)İstihsal ormanları;

olmak üzere ayrılır.

Madde 5- Hükmi şahsiyeti haiz olmayan Devlet dairelerince hususi maksatlara göre tesis edilen ormanların bu daireler tarafından tesis gayesine uygun surette idare ve intifaına Ziraat Vekaletince izin verilebilir.

Madde 6- (Değişik : 22.5.1987 - 3373/3 md.)

Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır.

Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu kanunun hükümleri dairesinde Orman Genel Müdürlüğü’nün murakebesine tabidir.

  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40, Sayfa

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconYayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 24 Sayfa: 125

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconYayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 icon1489 Kabul Tarihi : 24/4/1930(1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3...

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 icon1921 Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconTertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconTertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342

Yayımlandığı Düstur : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 iconSayfa. 2


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com