DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
DİSİPLİN CEZALARI HAKKINDA ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ DERGİSİNDE YAYINLANAN EN

SON KARARLAR

  1. SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA, AYLIKTAN KESME, HİZMET YERİNİ TERKETMEME VE ODA HAPSİ DİSİPLİN CEZALARI DIŞINDA DİĞER DİSİPLİN CEZALARININ YARGI DENETİMİ DIŞINDA OLDUĞU (AYİM 3. DAİRESİ 26.09.2013 T. 2013/1157 E. VE 2013/1194 K. SAYILI KARARI)

Karar özeti:

TSK Disiplin kanunun 43. Maddesinde ‘’ Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezaları ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezalarına karş ı Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilir.’’düzenlemesi mevcut olduğu kararda vurgulandıktan sonra davcıya uygulanan uyarma disiplin cezasının yokluk halinde yargı denetimine tabi tutulacağı belirtilmiş olup aşağıdaki gerekçelerle verilen disiplin cezasında yokluk halinin mevcut olmadığına karar verilmiştir. Kararda yokluğun idari işlemde iki yönden ortaya çıkabileceği, birincisi idari işlemin maddi alemde var olmaması –maddi yokluk hali, diğeri ise işlemde hukuki açıdan ağır ve bariz sakatlığın bulunması halidir. Savunma hakkı tanınarak yetkili amir tarafından cezanın verilmiş olması ve cezanın davacıya tebliğ edilmiş olması ve cezaya karşı itiraz hakkı tanınmış olması nedeniyle yokluk halinin mevcut olmadığı tespitinde bulunularak davanın reddine karar verilmiştir.

  1. CEZA SORUŞTURMASI/KOVUŞTURMASI HİÇBİR ŞEKİLDE DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNİ ETKİLEMEZ. (AYİM 3. DAİRESİ 12.12.2013 T. 2013/631 E, 2013/1584 K. SAYILI KARARI

Karar Özeti

TSK Disiplin kanunun 5. Maddesinde ‘’Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.’’düzenlemesi mevcuttur. Aynı kanunun 19. Maddesinin m fıkrasında ise kavga etmek disiplinsizliği ‘’Meşru savunmaya ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, askeri mahal içerisinde, fiilen birisine vurmaktır.’’ şeklinde tanımlanarak hizmet yerini terk etmeme disiplinsizlikleri arasında sayılmıştır. Somut olayda davacının üste fiilen taarruz suçu, taarruzda bulunduğu üstünün ise asta müessir fiil suçu nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olması nedeniyle ve her iki tarafın almış oldukları tıbbi raporlar neticesinde olayda meşru müdafaaya ilişkin bir durum olmaması nedeniyle, davacı hakkında tesis edilen bir gün hizmet yerini terk etmeme disiplin cezasının hukuka uygun olduğu kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

  1. İSTİRAHATLİ PERSONELİN İZİNSİZ OLARAK GARNİZONU TERKETME DİSİPLİNSİZLİĞİ İŞLEYEMECEĞİ VE DAVACIYA VERİLEN AYLIKTAN KESME DİSİPLİN CEZASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU (AYİM3. DAİRE 19.12.2013 T VE 2013/693 E, 2013/1580 K SAYILI KARARI)

Karar Özeti

TSK Disiplin kanunun 18/ı Maddesinde İzinsiz olarak garnizonu terk etmek disiplinsizliği ‘’İzinli olmadığı halde görev yaptığı garnizon hudutlarını terk etmektir.’’ Şeklinde tanımlanarak bu disiplinsizlik için aylıktan kesme disiplin cezası verileceği düzenlenmiştir. TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesine göre istirahat alan personelin istirahatini garnizon dışında geçirecek ise gideceği adresi bildirmesinin yeterli olduğu, amirin izin verip vermemek konusunda takdir hakkı bulunmadığı düzenlenmiştir. Bu kapsamda Bartın Devlet Hastanesinden 7 gün istirahat almış olan davacının istirahat raporunu askeri revire onaylatarak, istirahatini garnizon dışında geçireceğini ve adresini de bildirmesi nedeniyle , sıhhi izinli sayılacağından davacıya verilen aylıktan kesme disiplin cezası hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Av. Yalçın TORUN

Tel No: 05056219992

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconAskeri YÜksek idare mahkemesi (AYİM) High Military Administrative Court

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconDavaciya ve rilen diSİPLİn cezasinin yasal dayanağinin anayasaya...

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconToplum ve Bilim dergisinde yayınlanan bu makalenin bütün hakları dergiye aittir

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconAdli İdare Sistemi: Yargı birliği sistemidir. Anglo-sakson sistemdir....

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconHukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en icon12 Nisan 2014 Tarihinde Yürürlüğe Giren tsk yüksek Disiplin Kurulları...

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconAnkara idare mahkemesi başkanliğI’NA

DİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com