1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

ADI:

SOYADI:

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK II.DÖNEM II.DEĞERLENDİRME SINAVI

SINIF:

NO:

1-Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olmasına rağmen ülke 1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır.d:\documents and settings\dilara\desktop\mustafakemalataturk.jpg

Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  1. Meclis Hükümeti sisteminin benimsendiğinin

  2. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsendiğinin

  3. Ulusal bağımsızlığın sağlanamadığının

  4. Demokrasinin tam olarak yerleşmediğinin

2-Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya B İtalya

C) İngiltere D) Fransa

3-- I. Lozan Konferansı ile kapitülasyonlar kaldırılmıştır

II. 1926 yılında Kabotaj Kanunu ile karasularımız

millileştirilmiştir.

Buna göre,aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Yabancı yatırımlar engellenmiştir

B)Türk ekonomisinin gelişimi sona ermiştir

C)Ulusal ekonomi yolunda adımlar atılmıştır

D)Türkiye,ticari ilişkilerde dışa bağımlı hale gelmiştir.
4- Yeni Türk Devleti’nde Milli Egemenliğin Uygulanması ve Pekiştirilmesi
* TBMM’nin Açılması
* Saltanatın Kaldırılması
* ……………………………..

Yukarıdaki anlam-bilgi ilişkisinde noktalarla boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

A)Cumhuriyetin İlanı
B) Kılık ve Kıyafette Yenilik
C) Halifeliğin Kaldırılması
D) Kadınlara Seçme-Seçilme Hakkı’nın verilmesi
5-Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.d:\documents and settings\dilara\desktop\ataturkseslenis.jpg
Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

A) Şeyh Sait İsyanı

B) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi

C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

D) Menemen Olayı


6- Sanatsız kalmış bir devletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, bu sözü doğrultusunda yapılan yenilikler arasında gösterilebilir?

A) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

C) Devlet Konservatuarı’nın açılması

D) İstanbul Üniversitesi’nin açılması
7- “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”

Atatürk bu sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere

sahip olmasını istemiştir?

A) Çağdaş ve millî

B) Karma ve eşitlikçi

C) Parasız ve zorunlu

D) Geleneksel ve demokratik
8- Atatürk, Türk Toplumu’nun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Özellikle,TBMM’de sorunlara çözüm bulunması, hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

Atatürk’ün bu amaç doğrultusunda yapmaya çalıştığı ama başarılı olamadığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Devletçilik İlkesi’nin Uygulanması

B) Halifeliğin Kaldırılması

C) Çok Partili Hayat Denemeleri’nin yapılması

D) Laiklik İlkesi’nin kabul edilmesi
9-I.Türkiye ve Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecekd:\documents and settings\dilara\desktop\1922mudanyamutarekesi.jpg
II.Doğu Trakya, Meriç ırmağının sol kıyısına kadar boşaltılacak ve TBMM hükümeti’ne teslim edilecek

III.Türkler, Doğu Trakya’da 8000 Jandarma bulunduracak

Yukarıda verilen hükümler, aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?

A) Lozan Antlaşması

B) Mudanya Ateşkes Ant

C) Sevr Antlaşması

D) Mondros Ateşkes Antd:\documents and settings\dilara\desktop\cumhuriyet-egitim-muzesi.jpg

10- Aşağıdaki yerlerden hangisi Kurtuluş Savaşında savaş yapılmadan alınan yerler arasında değildir?

A) İzmir B) Doğu Trakya

C) İstanbul D) Boğazlar
11- Cumhuriyet döneminde İsviçre’den Medeni Kanun, Almanya’dan Ticaret Kanunu, İtalya’dan Ceza Kanunu alınmıştır,

Bu girişimlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A)Lozan Antlaşmasından kalan sorunları çözmek

B) Hukuk kurallarının çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek

C)Yeni Türk devletinde çağdaş ve medeni hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak

D) Hukuk alanında laikleşmeyi sağlamak

12-Lozan’da çözülemeyen konular aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Kapitülasyonlar- Boğazlar

B)Dış borçlar- Azınlıklar

C) Musul- Boğazlar

D) Musul – Kapitülasyonlar

13- “Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir”

Mustafa Kemal yukarıdaki sözü doğrultusunda aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir? d:\documents and settings\dilara\desktop\medeni kanun.jpg

A) Kılık –kıyafette değişiklik yapmayıhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gctmdssdekc5euudvpdgu4v0slv4igbckbfyhx77kj_adw9l3kvlrg

B) Türk Tarih Kurumunu kurmayı

C) Tekke-zaviye ve türbeleri kapatmayı

D) Eğitim alanında yenilik yapmayı

14- Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmeye yönelik bir faaliyet değildir?

A)Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması

B)Ankara Yüksek Ziraat Okulu’nun açılması

C)Çiftçilere kredi verilmesi

D)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

15- . Cumhuriyet döneminde yapılan;

I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Tevhid-i Tedrisat kanunun kabul edilmesi

III. Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi

Uygulamaları sırası ile aşağıdaki alanların hangileriyle eşleştirilebilir?

I II III

A) Ticaret Eğitim Siyaset

B) Tarım Eğitim Hukuk

C) Tarım Hukuk Eğitim

D) Hukuk Ticaret Hukuk

16- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra Konferansı

B) Moskova antlaşması

C) Mudanya Ateşkes ant

D) Gümrü antlaşması


17-Aşağıdakilerden hangisinin, Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?

A)Uluslararası rakamların kabul edilmesi

B)Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması

C)Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması

D)Hafta tatilinin Cumadan Pazar gününe alınması

18- Kurtuluş Savaşı’nda en ağır yüklere omuz veren Türk kadınları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük paya sahiptirler. Bunu çok iyi bilen Atatürk kadınlara 1930’da belediye, 1933’te muhtarlık, 1934’te milletvekili seçilme hakkını vermiştir.d:\documents and settings\dilara\desktop\halide-edip-adivar.jpg

Atatürk’ün bu inkılaplarla ulaşmak istediği amaç;

I.Kadınların yönetime katılmasını sağlamak

II.Erkeklerin yönetimdeki yetkilerini azaltmak

III.Yönetimin demokratikleşmesini sağlamak

yargılarından hangisi ya da hangileridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III
19- Çağın ihtiyaçlarını karşılayamayan kurum ve uygulamaların değiştirilmesi olarak adlandırılan yenilik hareketlerine inkılâp adı verilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bir inkılâp

olduğu söylenemez?

A)Saltanat yönetiminden Cumhuriyet rejimine geçilmesi

B)Arap harflerinin yerini yeni Türk harflerinin alması

C)I. TBMM’nin yıpranması üzerine yapılan seçimler sonucunda II. TBMM’nin kurulması

D)Medeni Kanunun kabul edilmesi

20- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında meydana gelen;

1-Rejim karşıtı Şeyh Sait İsyanının bastırılması

2-Kontrolden çıkan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması

3-İsyan edenlerin İstiklal Mahkemelerince ağır cezalara çarptırılması

gelişmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Cumhuriyet rejiminin yerleştirilmesi için önlemler alınmıştır.

B) Rejim muhalifleri çok partili hayata geçilmesini sağlamıştır.

C) Türk halkı cumhuriyet rejimine karşı çıkmıştır.

NOT: Her soru 5 puandır. Süre 30 dakikadır.

Başarılar dilerim.

Zeki DOĞAN - Sosyal Bilgiler Öğretmeni
http://doganzeki.wordpress.com

D) İsyancılara verilen cezalar yeterince caydırıcı olamamıştır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconGündeme getirecektir. Kısa sürede silahlı eylemler ve çatışmalar...

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? icon"Aurora-Tek" firmasi Rusyada görülen kablo acigini kaliteli, hesapli...

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconBİr kamuoyu eğİLİm araştirmasi çERÇevesinde tüRKİYE’deki Sİyasi partilerin...

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconBeş yaşındaki Saroo ve abisi Godoo ile çıktıkları kısa gezide birbirlerini...

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconKisa çalişMA VE kisa çalişma ödeneğİ hakkinda yönetmeliK

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconŞeytan – Tanrı ve Ben; Sana Açılan Kapı

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconÖzet: Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden personelin...

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconAfganistan’nin stratejik durumu ile siyasi, DİN, DİL, NÜfuz ve etnik yapisi

1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan siyasi partiler uzun ömürlü olmamış kısa sürede kapatılmıştır. Bu dönemde açılan siyasi partilerin kısa sürede kapatılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? iconPlanli dönemde yükseköĞretimdeki geliŞmeler


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com