İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder


sayfa1/8
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8
EK 1: İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

VE

THE TRANS ANATOLIAN

GAS PIPELINE COMPANY B.V ARASINDA
TRANS-ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİ

HAKKINDA

EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI


İçindekiler
Madde Sayfa


EK 3ANA ŞİRKET GARANTİ TASLAĞI 46

EK 4 – MUTABAKAT MEKTUBU 57

İşbu EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından temsil olunan TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ; ile
Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş ve varlığını sürdüren bir şirket olan TRANS ANATOLIAN GAS PIPELINE COMPANY B.V. (“TANAP Proje Şirketi”)
(bundan böyle tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar”)
arasında akdedilip imzalanmıştır.

ŞAHİTLER HUZURUNDA:
TANAP Konsorsiyum Üyelerinin, Türkiye Cumhuriyeti doğal gaz piyasası da dahil olmak üzere, Avrupa pazarlarına taşınmak üzere Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde ve üzerinden, Doğal Gaz’ın Transit Geçişi, Giriş Noktasından ve çeşitli Çıkış Noktaları’ndan alınması ve/veya taşınması amacıyla, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi olarak anılacak güvenli ve verimli bir boru hattı sistemi geliştirmeyi düşünmelerine;
İşbu Anlaşma’nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki TANAP Hükümetlerarası Anlaşması’na istinaden ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki 25 Ekim 2011 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın devamı olarak akdedilmesine;
24 Aralık 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında, TANAP Projesi hakkında, bir proje konsorsiyum Kuruluşu (bundan sonra TANAP Proje Şirketi olarak anılacaktır) kurulması niyetiyle bir Mutabakat Zaptı imzalanmış olmasına ve TANAP Proje Şirketi’nde, Mutakabat Zaptında tanımlandığı şekliyle Türk Katılımcıları’nın ortaklık payının %20 (yüzde yirmi) ve Mutakabat Zaptında tanımlandığı şekliyle Azerbaycan Katılımcıları’nın ortaklık payının %80 (yüzde seksen) olmasına,
Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin TANAP HAA’da anlaştıkları üzere TANAP Proje Şirketi’nin işbu Anlaşma’da belirtilen haklara ve muafiyetlere ancak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sahibi olduğu devlet kuruluşlarının TANAP Proje Şirketi’nde daima en az %51 (yüzde elli bir) ortaklık payının olması şartıyla sahip olacağına;
TANAP Konsorsiyum Üyeleri’nin, işbu Anlaşma ve Proje Anlaşmaları’nın şart ve koşullarına ve uluslararası standartlara ve uygulamalara uygun biçimde TANAP Proje Şirketi aracılığıyla TANAP Sistemi’ne yatırım yapma ve aynı zamanda kapasitesini işletme ve kullanma ve/veya Taşıtıcılara pazarlama niyetinde olmasına;
Ev Sahibi Hükümet’in, TANAP Projesi’ne kolaylık ve destek sağlamayı ve kendi Ülke Toprakları içerisinde TANAP Sistemi’ndeki Yatırımı, bu Yatırımın Enerji Şartı Anlaşması amaçları ve ilkelerine uygun istikrarlı, hakkaniyetli, faydalı ve şeffaf koşullar yaratılarak teşvik edilmesi gereken türde bir Yatırım olduğu anlayışından hareketle, desteklemeyi ve korumayı istemesine;
TANAP HAA’nın ve onun bir parçasını teşkil eden işbu Anlaşma’nın imzalanmış metninin, birlikte, TANAP Projesi’ne uygulanacak usul ve esasların çerçevesini oluşturmasının amaçlanmasına; ve
Ev Sahibi Hükümet’in işbu Anlaşma’da öngörülen konularda Devlet ve Devlet Makamları adına hareket etmesine BİNAEN;
Yukarıdaki hususları göz önünde bulunduran Taraflar, aşağıda belirtilen şekilde anlaşmaya varmışlardır:
MADDE 1

TANIMLAR VE YORUM


  1. İşbu Anlaşma’da (Başlangıç kısmı da dahil) büyük harfle başlayan ve işbu Anlaşma’da başka bir şekilde tanımlanmamış terimler, aşağıda kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır:


Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi” işbu Anlaşma’nın 23.3 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Bağlı Kuruluş” herhangi bir Kişi’ye ilişkin olarak, diğer herhangi bir Kişi’nin, doğrudan veya dolaylı olarak, bir veya birden fazla aracı yoluyla kontrol etmesi, kontrol edilmesi veya bu Kişi ile ortak kontrol altında tutulması anlamına gelmektedir. Bu tanımın amaçları bakımından “kontrol”, doğrudan veya dolaylı olarak, bir Kuruluş’un oy hakları, öz sermayesi veya diğer mülkiyet hakları üzerinde çoğunluk veya diğer belirleyici menfaat sahipliği yoluyla ya da kanun yoluyla veya Kişiler arasında yapılan ve bu tür yetki veya oy hakkı tanıyan sözleşme yoluyla, bir Kişi’nin yönetim ve politikalarının yönünü belirleme veya yönlendirme gücüne sahip olması anlamına gelir;
Kararlaştırılan Faiz Oranı” işbu Anlaşma’ya uygun olarak veya işbu Anlaşma uyarınca vadesi gelmiş ve ödenmesi gereken herhangi bir miktarla ilgili olarak bir Faiz Dönemi’nin her bir günü için, başlangıç olarak uygulanan Faiz Dönemi’nin ilk gününden bir önceki İş Günü’nde geçerli olan ve bundan sonra, her takip eden Faiz Dönemi’nin ilk gününden bir önceki İş Günü’nde geçerli olacak yıllık LIBOR artı yüzde 1 (bir)’e eşit orandaki faiz anlamına gelir;
Anlaşma” bütün Taraflar tarafından imzalanmış ve işbu atıf ile tümü burada birleştirilmiş her türlü yazılı uzatma, yenileme, değiştirme, tadil veya diğer değişikliklerle birlikte, buna eklenmiş bütün ekler de dahil olmak üzere, Madde 2 uyarınca yürürlüğe girecek olan işbu ev sahibi hükümet anlaşması anlamına gelir;
Başvuru Şartları” işbu Anlaşma’nın 7.1 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Mevcut En Uygun Şartlar” herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde verilecek veya sağlanacak mallarla, işlerle, hizmetlerle ya da teknolojiyle ilgili olarak, söz konusu piyasada makul olarak elde edilebilen, ticari açıdan rekabetçi, maliyete dayalı şartlar anlamına gelir; ancak bu şartlar Devlet’in veya bir Devlet Kuruluşu’nun ya da Devlet Makamı’nın Ülke Toprakları’nda söz konusu malların, işlerin, hizmetlerin veya teknolojilerin tek tedarikçisi olması halinde, söz konusu Kuruluş’un, ister Devlet’e ait, ister özel olsun, diğer Kuruluşlar’a uyguladığı fiyata eşit bir fiyat olacaktır;
Azami Gayret” basiretli ve kararlı bir Kişi’nin, ilgili koşullar altında atacağı ve ilgili Kişi’nin yetkisi dahilinde olan tüm yasal adımların, söz konusu Kişi tarafından atılması anlamına gelir;
BOTAŞ” Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve merkezi Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent, Ankara, Türkiye adresinde bulunan bir şirket olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. anlamına gelir;
İş Günü” takas işlemi yapan bankaların Türkiye Cumhuriyeti’nde iş için mutat olarak açık oldukları (Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç) herhangi bir gün anlamına gelir;
Kanun Değişikliği”, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak, aşağıdakilerden işbu Anlaşma’nın Yürürlük Tarihi’nden sonra yürürlüğe giren herhangi biri anlamına gelir:


 1. Devlet tarafından imzalanan ve onaylanan her türlü uluslararası anlaşma, mevzuat, direktif, emir, resmi ilan, düzenleme, kanunlaştırma, kararname, yönetmelik veya Devlet’in, bir Devlet Makamı’nın veya bir Devlet Kuruluşu’nun benzeri bir yasama işlemi (Vergilerle ilişkili her türlü işlem de dahil); ve/veya
 1. yukarıda belirtilen unsurlarda yapılan her türlü değişiklik (tadilat, ilga, iptal, fesih veya sona erme yoluyla yapılan veya bunlardan kaynaklanan her türlü değişiklik de dahil) ((a) bendinde belirtilen türden yasama işlemleri işbu Anlaşma’nın Yürürlük Tarihi’nden ister önce, ister sonra yürürlüğe girmiş olsun); ve/veya
 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek mahkemelerinin içtihadında meydana gelen ve alt derece mahkemelerini bağlayan her türlü değişiklik;


Ticari İşletme Başlangıç Tarihi” Gazın bir ticari gaz taşıma sözleşmesi uyarınca TANAP Sistemine Giriş Noktasından girdiği ilk tarihi ifade etmektedir;
Yüklenici” sözleşme veya alt-sözleşme yoluyla (böyle bir alt-sözleşmenin toplam sözleşme değerinin en az 150.000 (yüz elli bin) ABD Doları olması şartıyla), TANAP Projesi ile bağlantılı olarak, TANAP Proje Şirketi’ne ve/veya İşletme Şirketleri’ne mal, iş, teknoloji ya da hizmet, danışmanlık hizmetleri ve finansal hizmetler de dahil olmak üzere (başka şeylerin yanı sıra, kredi, finansman, sigorta veya diğer finansal imkanlar da dahil), sağlayan her türlü Kişi anlamına gelir; ancak bu, herhangi bir Kişi’nin çalışanı rolüyle hareket eden hiçbir gerçek kişiyi kapsamamaktadır;
Kurumlar Vergisi” işbu Anlaşma’nın 23.2 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;Masraflar” herhangi bir Menfaat Sahibi tarafından TANAP Projesi ile bağlantılı olarak maruz kalınan veya uğranılan söz konusu Kanun Değişikliği’nden kaynaklanan veya söz konusu Kanun Değişikliği’ne başka bir biçimde atfedilebilen, bir ya da birden fazla TANAP Konsorsiyum Üyesi tarafından veya bunların Bağlı Kuruluş’ları tarafından kontrol edilen herhangi bir Taşıtıcı ile ilgili olarak her türlü yeni veya arttırılmış masraf veya harcamayı; TANAP Proje Şirketi’ne veya İşletme Şirketleri’ne ilişkin olarak ise her türlü yeni veya arttırılmış masraf veya harcama ve herhangi bir gelir azalması anlamına gelir. Bu tür masraf veya harcamalar arasında şunlar yer alabilir:


 1. sermaye masrafları;

 2. finansman masrafları;

 3. işletme ve bakım masrafları; ve/veya

 4. Menfaat Sahibi’ne uygulanan veya Menfaat Sahibi tarafından ödenecek vergiler, imtiyazlar, harçlar, yükümlülükler, resimler ya da diğer ücretlendirmeler;


Hizmetten Çıkarma Planı” işbu Anlaşma’nın 32.2 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Tayin Edilmiş Devlet Makamı” işbu Anlaşma’nın 5.1 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Ayrımcı Kanun Değişikliği” işbu Anlaşma’nın 29.1 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Ekonomik Denge” işbu Anlaşma ve işbu Anlaşma uyarınca yapılan Proje Anlaşmaları kapsamında, ilgili tarihte ilgili Kişi’ye sağlanan veya tanınan haklar, menfaatler, muafiyetler, ayrıcalıklar, korumalar ve diğer benzeri menfaatler ile, ilgili Kişi’nin bunların beraberinde yüklenmeyi kabul ettiği sorumluluklar, masraflar, yükümlülükler, kısıtlamalar, koşullar ve sınırlamalar arasında kurulu nispi dengenin herhangi bir Menfaat Sahibi açısından ekonomik değeri anlamına gelir;
Yürürlük Tarihi” işbu Anlaşma’nın 2.1 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Enerji Şartı Anlaşması” 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzaya açılan Enerji Şartı Anlaşması anlamına gelir;
Kuruluş” bir antlaşma veya herhangi bir devletin ya da devletin herhangi bir alt biriminin kanunları kapsamında usulüne uygun biçimde teşkilatlandırılmış her türlü şirket, müessese, limited şirket, ortaklık, sınırlı ortaklık, teşebbüs, ortak girişim, şirketleşmemiş ortak girişim, dernek, tröst veya başkaca tüzel kişilik, teşkilat veya teşebbüs anlamına gelir;
Giriş Noktası” Ev Sahibi Hükümet’in onayına tabi olarak TANAP Proje Şirketi tarafından tayin edildiği veya değiştirildiği haliyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin Gürcistan ile sınırında bulunan TANAP Sistemi’ne giriş noktası anlamına gelir;
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi” veya “ÇSED” işbu Anlaşma’nın 17.2 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Çevresel ve Sosyal Standartlar” işbu Anlaşma’nın 17.1 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Çıkış Noktası” TANAP Proje Şirketi tarafından tayin edildiği veya değiştirildiği haliyle ve Ev Sahibi Hükümet’in onayına tabi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan Cumhuriyeti ve/veya Yunanistan Cumhuriyeti ile sınırında ve/veya Ülke Toprakları içerisinde TANAP Sistemi’nden herhangi bir çıkış noktası ya da başka herhangi bir çıkış noktası anlamına gelir;
Kamulaştırma” Madde 30’da kendisine atfedilen anlama gelir;
Tesisler” TANAP Proje Şirketi tarafından veya onun adına Proje Faaliyetleri için Ülke Toprakları’nda zaman zaman sahip olunan, zilyet olunan veya işletilen veya hukuken kontrol edilen her türlü fiziki mallar, ekipmanlar ve donanımlar anlamına gelir;
Adil Piyasa Değeri” TANAP Projesine ilişkin her türlü yatırım da dahil olmak üzere, bir Proje Katılımcısı için kendi Yatırımının, Kamulaştırmanın bu Proje Katılımcısı’nın tüm ticari faaliyetleri üzerindeki etkileri dikkate alındığında, hiçbir Kamulaştırmanın vuku bulmamış olması halindeki değeri anlamına gelir. Bu değer, hasmane olmayan bir ortamda, devam eden bir çıkarın, istekli bir alıcının ve istekli bir satıcının olduğunu farz eden ve Kamulaştırma’dan kaynaklanan ya da onunla bağlantısı olan bütün koşullar dikkate alınmaksızın gelir;
Mücbir Sebep” Madde 28’de kendisine atfedilen anlama gelir;
Yabancı Para Birimi” uluslararası döviz piyasalarında yaygın olarak işlem gören para birimi anlamına gelir;
Yabancı Çalışan” herhangi bir Proje Katılımcısı’nın, Devlet’in vatandaşı olmayan bir çalışanı anlamına gelir;
Ev Sahibi Hükümet” Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti anlamına gelir;
ICC Kuralları” Uluslararası Ticaret Odası’nın Tahkim Kuralları anlamına gelir;
İlk İşletme Dönemi” Yürürlük Tarihi’nden itibaren yirmi beş (25) Yıllık dönem anlamına gelir;
Menfaat Sahibi” şu anlama gelir:


 1. TANAP Proje Şirketi;
 1. İşletme Şirketleri;
 1. bir veya birden fazla TANAP Konsorsiyum Üyesi veya TANAP Konsorsiyum Üyeleri’nin Bağlı Kuruluşları tarafından kontrol edilen herhangi bir Taşıtıcı; burada “kontrol” kelimesi yukarıdaki Bağlı Kuruluş tanımındaki ile aynı anlama gelir; veya
 1. yukarıdaki (a) ila (c)’de atıfta bulunulan herhangi bir Kişi’nin her türlü halefi veya izin verilen devralanları;


Faiz Dönemi” “Kararlaştırılan Faiz Oranı” tanımı açısından, her takip eden Faiz Dönemi’nin izlediği Faiz Dönemi’nin son gününden sonraki ilk günde başlamak suretiyle, böyle bir meblağın vadesinin geldiği ve ödenmesi gereken günden sonraki ilk günde başlayan ve ondan otuz (30) gün sonra sona eren, otuz (30) günlük süre anlamına gelir;
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) veya halefi olan bir kuruluş tarafından kabul edilen uluslararası finansal raporlama standartları anlamına gelir;
Tapu Kanunu” 29 Aralık 1934 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve zaman zaman tadil veya ikame edilebilecek olan 2644 sayılı “Tapu Kanunu” anlamına gelir;
Arazi Hakları” işbu Anlaşma’nın Ek 2’sinde belirtildiği üzere, Ülke Toprakları’ndaki arazilere ilişkin inceleme, test, değerlendirme, analiz, erişim, teftiş, inşaat, kullanım, zilyetlik, işgal, kontrol, temlik ve yararlanma hakları (mülkiyet hariç olmak üzere) anlamına gelir. “Arazi Hakları” terimi yalnızca tamamlanmış haliyle Tesisler’in içinde, üzerinde veya altında yer alacağı Proje Arazisi’ne değil, aynı zamanda TANAP Proje Şirketi’nin ve onun atanmış Yüklenicileri’nin, Proje Faaliyetleri’ni veya TANAP Proje Şirketi tarafından Tesisler’e ilişkin Proje Arazisi için arzu edilen Proje Faaliyetleri’nin gerçekleştirilmesini sağlamak bakımından gerekli diğer her türlü faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla gerek duyabileceği veya belirleyebileceği, Ülke Toprakları dahilindeki başka ve ilave arazi (Ulusal Kanunlar uyarınca tesis edilecek deniz yatakları ve kıyılar da dahil), erişim güzergahı ve arazi haklarına da atıfta bulunan en geniş anlamında kullanılmaktadır;
Arazi Hakları Kuruluşu” işbu Anlaşma’nın 16.1 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Kredi Veren(ler)” TANAP Proje Şirketi’ne ve/veya TANAP Konsorsiyum Üyeleri’ne, TANAP Projesi’nin finansmanı (her türlü yeniden finansman da dahil) ile bağlantılı olarak her türlü borçlanma, kredi, mali imkan, kredi veya başkaca finansman sağlayan ya da sağlama yetkisine sahip olan her türlü finans kuruluşu veya diğer Kişi veya politik risk sigortası sunan sigortacılar, ve söz konusu finans kuruluşunun veya diğer Kişi’nin her türlü halefi veya izin verilen devralanları anlamına gelir;
LIBOR” ilgili günde Londra saatiyle sabah 11:00 civarında Reuters (veya eşdeğer bir halefi) tarafından yayımlandığı üzere üç aylık ABD Doları mevduatlarına uygulanan Londra Bankalararası Faiz Oranı (yıllık yüzde oran biçiminde ifade edilir) ya da söz konusu oranın mevcut olmaması halinde, genel kabul gören ve Taraflarca kabul edilen herhangi bir müteakip veya eşdeğer referans oranı (üç ay için ABD Doları cinsinden) ve genel kabul gören böylesi bir müteakip veya eşdeğer referans oranı bulunmuyorsa, ödemenin yapılacağı Kişi’nin mevcut makul finansman maliyeti (üç ay için ABD Doları cinsinden) anlamına gelir;
Yerel Para Birimi” Devlet tarafından çıkarılan yasal para birimi anlamına gelir;
"Kayıp veya Zarar” bir Kişi tarafından maruz kalınan veya uğranılan, her türlü masraf, hasar, sorumluluk, yükümlülük, harcama (faiz, para cezaları, avukatlık ücretleri ve giderleri dahil), dava, yargılama, talep, harç veya ceza da dahil olmak üzere, her türlü kayıp veya zarar anlamına gelir; ancak kayıp veya zarar ilgili Kişi’ye isnat edilebilecek ağır kusur veya kasıtlı davranıştan kaynaklanmadıkça, her türlü dolaylı veya bir fiil sonucu ortaya çıkan kayıp veya zarar veya kar kaybı bunun dışında kalmaktadır;
Ulusal Kanunlar” her türlü mevzuat dahil olmak üzere, Ülke Toprakları’nda geçerli olan zaman içerisinde tadil veya ikame edilebilecek olan kanunlar anlamına gelir;
Doğal Gaz” veya “Gaz” bir virgül sıfır bir üç iki beş (1.01325) bar mutlak basınçta ve on beş derece (15°C) sıcaklıkta tümüyle gaz halinde olan her türlü hidrokarbon veya hidrokarbonlar ve temelde metandan oluşan diğer gazların karışımı anlamına gelir;
Doğal Gaz Piyasası Kanunu” 2 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup zaman içerisinde tadil veya ikame edilebilecek olan 4646 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Kanunu” anlamına gelir;
İşletme Şirketi” işbu Anlaşma’nın Madde 6 hükümleri uyarınca atanan veya seçilen bir veya birden fazla Kuruluş anlamına gelir;
Kişi” her türlü gerçek şahıs veya her türlü Kuruluş anlamına gelir;
Boru Hattı Koridoru” Giriş Noktası’ndan Çıkış Noktaları’na dek uzayan İnşaat Koridoru (söz konusu arazi üzerindeki alanın belirli bir yüksekliğe kadar münhasır kontrolü ve söz konusu arazinin yeraltında belirli bir derinliğe kadar olan hakları da dahil) içerisindeki on altı (16) metre genişliğindeki arazi parçası anlamına gelir;
Esas Dönem” işbu Anlaşma’nın 2.2 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir;
Proje Faaliyetleri” Proje Katılımcıları’nın herhangi biri ve tümü tarafından TANAP Sistemi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen her türlü ve tüm faaliyetler anlamına gelir; buna, TANAP Sistemi’nin mühendislik çalışmaları, teknik çalışmaları, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, tasarımı, izinleri, proje geliştirmesi, Arazi Hakları’nın iktisabı, inşaatı, işletmeye alınması, kurulumu, finansmanı, sigortalanması, mülkiyeti, işletmesi (TANAP Proje Şirketi veya Taşıtıcıları tarafından veya onlar adına Transit Geçiş de dahil), ticari kullanımı, onarımı, ikamesi, yenilenmesi, bakımı, kapasite artırımı veya genişletilmesi (yan tesisler gibi), korunması ve hizmetten çıkarılması, personel tedariki, hizmet tedariki, uzun tedarik zamanlı kalemler de dahil olmak üzere tesisat ve malzeme tedariki, Proje Anlaşmaları’nın, işbu Anlaşma’nın ve diğer tüm ilgili sözleşme ve anlaşmaların uygulamaya konması, bakımı, onarımı ve TANAP Sistemi’nin her türlü genişletilmesi veya uzatılması ile bağlantılı tüm faaliyetler dahildir;
Proje Anlaşması” (işbu Anlaşma dışında) bir yanda Ev Sahibi Hükümet, herhangi bir Devlet Makamı veya Devlet Kuruluşu ile, diğer yanda Proje Faaliyetleri ile ilgili bir taraf olan veya daha sonra taraf haline gelen herhangi bir Proje Katılımcısı arasındaki, hükümleri uyarınca zaman zaman uzatılabilecek, yenilenebilecek, ikame edilebilecek, tadil edilebilecek veya başka bir biçimde değiştirilebilecek olan her türlü anlaşma veya sözleşme anlamına gelir;
Proje Arazisi” (i) İnşaat Koridoru ve (ii) TANAP Proje Şirketi tarafından Devlet Makamları’na TANAP Projesi’nin ömrü boyunca, zaman zaman, TANAP Sistemi’nin üzerinde veya altında bulunduğu yerler olarak kullanıldığı bildirilen, erişim yolları da dahil, (sürekliliği olan veya olmayan) diğer arazi parçaları anlamına gelir;
Proje Katılımcıları” TANAP Proje Şirketi, TANAP Konsorsiyum Üyeleri, Menfaat Sahipleri, Yükleniciler, İşletme Şirketleri, Taşıtıcılar veya Kredi Verenler anlamına gelir;
Makul Gayret” ilgili Taraf’ın elinde olup, ilgili koşullarda uygun olan gayretler anlamına gelir.
SD2 Gaz Satış Anlaşması" SOCAR (satıcı sıfatıyla) ile BOTAŞ (alıcı sıfatıyla) arasında Azerbaycan Gazı’nın satışı ve alımına yönelik olarak 25 Ekim 2011 tarihinde akdedilen gaz satış anlaşması anlamına gelir;
Taşıtıcı” TANAP Sistemi’ndeki taşıma kapasitesinin kullanımı için TANAP Proje Şirketi ile anlaşma yapan bir Kişi anlamına gelir;
SOCAR” Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (State Oil Company of the Republic of Azerbaijan) anlamına gelir;
Devlet” egemen Türkiye Cumhuriyeti devleti anlamına gelir;
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconİşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconAmerika’nın sayılı şirketlerinden birinin ceo’su (Jennifer Aniston)...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconMali uçurum özellikle 2012 yılının ikinci yarısında ekonomiyle ilgilenenlerin...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder icon1. Yurt dışı tebligatın kaynakları; ikili anlaşma ve/veya çok taraflı...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconAnadolu, elmanın anavatan bölgesi içerisine girdiğinden ülkemiz değişik...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconNasrettin Hoca bir gün, Türkiye’nin güneybatı bölümünde,Nasrettin...

İşbu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Haziran 2012 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma’nın eki olup, sözkonusu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder iconBu doküman T. C. Merkez Bankası’nın 26 Haziran 2000 tarih, 2000/yb-25


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com