Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


DAVACI        :Ali TEZEL

                         Adres:
DAVALI        :1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

                        Milli Müdafaa Cad. No:24 06618 Bakanlıklar-ANKARA
2-Sağlık Bakanlığı

                        Mithatpaşa Cad. No : 3 06434 Sıhhıye / ANKARA
Ankara Numune Hastanesi Baştabipliği ile Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği’ ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün bağlı olduğu tüzel kişilik olarak Sağlık Bakanlığı

                                                                                 

                                  

DAVANIN KONUSU: Konut edindirme yardımı ödentilerinin eksik ödenmesi
DAVANIN SEBEPLERİ:

20.08.1985 gününden 01.09.2008 gününe kadar (1997-1998 yıllarındaki 8 aylık askerlik hariç) aralıksız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak devlet memuru olarak görev yaptım. Bu süre boyunca hiç lojmanda oturmadım.
11.11.1986 günü TBMM’de kabul gören ve 22.11.1986 günü Resmi Gazetede yayınlanan 3320 sayılı kısa adı KEY olan “Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında  Kanun” gereğince, adıma 01.01.1987 gününden 31.12.1995 gününe kadar fasılasız ve nizasız KEY ödentisi yapıldı.
Ancak, 22.05.2007 günü TBMM’de kabul gören ve 30.05.2007 günü Resmi Gazetede yayınlanan 5664 sayılı, “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun” gereğince, 27-28 Temmuz 2008 günü Resmi Gazete yayınlanan Hak Sahibi listesinde adıma eksik KEY ana parası ile eksik nema çıkmıştır.
KEY’in hüküm sürdüğü, 01.01.1987 ile 31.12.1995 tarihleri arasında üç ayrı birimde görev yaptım.

--Ocak 1987- Eylül 1987 arasında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlık Ocağında,

--Ekim 1987-Eylül 1989 arasında Ankara Numune Hastanesinde,

--Ekim 1989-Eylül 1993 arasında Alsancak Devlet Hastanesinde,

--Ekim 1993-Şubat 1995 arasında Ankara Numune Hastanesinde,

--Mart 1995-Aralık 1995 arasında Sosyal Sigortalar Kurumu’nda,

devlet memuru sıfatımla görev aldım.
Ancak, açıklanan ve hem Resmi Gazetede hem de www.keyodemeleri.com web sayfasında listelenen ödemelere göre görülen ana para tutarı sadece 2 YTL ve nemasıyla birlikte 98.44 YTL.dir. Bu rakamlarında hangi kamu kurumu veya kurumları tarafından bildirildiği de belli değildir.


TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

ANA PARA (YTL)

NEMA (YTL)

KEY HAK SAHİPLERİNİN EGYO'NUN NET AKTİF DEĞERİ İÇİNDEKİ PAYI (YTL)

TEMETTÜ TUTARI (YTL)

TOPLAM ÖDEME TUTARI (A+B+C+D)

NOMİNAL HİSSE TUTARI (YTL)

HİSSE

(ADET)

--

ALİ TEZEL

1,12 YTL

13,82 YTL

52,45 YTL

1,13 YTL

68,51 YTL

14,94 YTL

1494

--

ALİ TEZEL

0,80 YTL

5,73 YTL

22,91 YTL

0,49 YTL

29,93 YTL

6,53 YTL

653


KEY ödentileri herkesin aylığının belli bir oranı olmayıp, herkes için işverenleri ve devlet tarafından eşit tutarda Tasfiye edilen Emlak Bankasına para ödenmişti. 1995 yılı sonuna kadar 9 yıl süren KEY için her bir çalışan için aylık ödeme rakamları da aşağıdaki gibidir ve ilk başladığından bittiği 31.12.1995 gününe kadar aralıksız adına KEY yardımı ödenmiş birisi için ödenen toplam KEY 6 YTL 16 yeni kuruş olmalıydı.
        

Yılı

Süresi

Aylık
Ödeme


Tutar

1987

İlk 6 ay

3500

(6 X 3500)  21.000

1987

Sonraki 6 ay

7500

(6 X 7500)  45.000

1988

İlk 6 ay

15000

(6 X 15000)   90.000

1988

Sonraki 6 ay

20000

(6 X 20000) 120.000

1989

İlk 6 ay

25000

(6 X 25000) 150.000

1989

Sonraki 6 ay

40000

(6 X 40000) 240.000

1990

İlk 6 ay

50000

(6 X 50000) 300.000

1990

Sonraki 6 ay

65000

(6 X 65000) 390.000

1991-1995

5 yılın her ayı için

80000

(60 X 8000) 4.800.000TOPLAM

6.156.000


Bu tabloya göre adıma yukarıdaki 3 kurum tarafından toplam 6,156 YTL ana para ödenmiş olması ve almam gereken toplam paranın da 1400 YTL olması gerekirdi.
Yukarıda davalı olarak görünen, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Ankara Numune Hastanesine ve Alsancak Devlet Hastanesine, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5664 sayılı Kanun’da yazılı yasal süresi olan 28 Ekim 2008 gününe kadar itiraz edilmiştir.
İtirazdan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ekteki cevap gelmiş ama Ankara Numune Hastanesi, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Alsancak Devlet Hastanesinden herhangi bir cevap gelmemiştir.
5664 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre;

Madde 5 - (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede ilan edilir.
(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.
(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.”

denilmiştir. Madde metni içindeki “2 aylık süre” ibaresi 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile 8 ay olarak değiştirilmiştir.
DAVANIN YASAL DAYANAKLARI:

657, 3320, 5664 sayılı Kanunlar.
SONUÇ VE TALEP:

3320 ve 5564 sayılı Kanunlar gereğince adıma ödenmesi gereken 6,156 YTL ana para ile 1400 YTL nema+ hisse değerinin adıma ödenmesine,

İlk ödeme günü olan 28 Temmuz 2008 gününden ödeme gününe kadar geçen süre için faize hükmedilmesine arz ve talep ederim.

                                                                                  Ali TEZEL

Eki:

1-Ankara Numune Hastanesine gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi

2-Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi

3-Sosyal Güvenlik Kurumu’nun itiraza cevabı

4-Alsancak Devlet Hastanesi’ne gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi

5-Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen itiraz dilekçesi ve gönderisi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconİdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconAdli İdare Sistemi: Yargı birliği sistemidir. Anglo-sakson sistemdir....

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconDavaciya ve rilen diSİPLİn cezasinin yasal dayanağinin anayasaya...

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconİZMİr nöbetçİ İdare mahkemesi sayin başkanliğina

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconDİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en

Ankara idare mahkemesi başkanliğI’NA iconAskeri YÜksek idare mahkemesi (AYİM) High Military Administrative Court


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com