Fen ve teknoloji (101-200)


d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
FEN VE TEKNOLOJİ (101-200)
101. Bitkideki çiçekler toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?

A.Büyümeye devam etme

B. Besin üretme

C. Tohum oluşturma

D. Su ve mineralleri kökten gövdeye iletme


 1. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangileri bitki ve hayvan hücresinde beraber bulunmaz?

  1. Mitokondri- Ribozom

  2. Lizozom-Endoplazmik retikulum

  3. Koful- golgi cisimciği

  4. Sentrozom-Kloroplast.
 1. Epitel Hücresi ile soğan zarı hücresinin neleri farklıdır?

a-Zarları

b- Çekirdekleri

c- Stoplazması

d- Şekilleri.
104. I-mitokondri

II-hücre zarı

III-kloroplast

IV-Küçük koful

Yukarılardan hangileri hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunan ortak yapılardandır?

a)I-II b)-II c)-II-IV d)I-II-III-IV
105-Aşağıdaki ergenlik döneminde görülen ruhsal değişikliklere ilişkin sorulardan hangisi bağımsızlık arayışı içinde olan bir gencin soracağı sorulardan biridir?

a) Ben kimim?

b)Acaba o benimle arkadaş olur mu?

c)Neden herkes yaptıklarıma karışıyor?

d)Hangi kazağımı giyersem daha güzel olurum?


   1. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir?

 1. Madde alış-verişini sağlar.

 2. Sitoplâzmanın dağılmasını önler.

 3. Fotosentez yapar.

 4. Hücreyi dış etkilerden korur.

107. Yumurtadan çıkan canlının olgun canlıya benzememesi daha sonra erginleşmesi olayına ne denir?

A)Gelişim B)Başkalaşım C)Büyüme D) Olgunlaşma

108. Aşağıdakilerden hangisi bütün hücrelerde bulunmaz?

A) Mitokondri B)Koful C)Ribozom D)Klorofil

109. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen fiziksel değişikliklerden değildir?

 1. Vücudun çeşitli bölgelerinde kıllanma

 2. Sivilce çıkması

 3. Boy uzaması

 4. Aşırı sinirlilik

110. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bitki hücresini hayvan hücresinden ayıran farklarındandır?

I-sitoplazma II-mitokondri III-kloroplast IV-hücre duvarı
a)III ve IV b)I ve II c)II ve IV d)I,II,III
111. .Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir. Bunlardan hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?

a)sivilcelerin çıkması b)tüylerin çıkması

c)ter ve yağ salgısının artması d)isteksizlik
112. I.Çekidek

II.Hücre zarı

III. Sitoplazma

Yukarıda verilen hücre kısımlarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.?
a) II, III, I b) I, III, II c) III, I, II d) II, I, III
113 .

X-Çiçekte erkek üreme hücresi

Y-Yumurta ve polenin birleşmesi

Z- Çiçekte dişi organın şişkin kısmı

Yukarıda yapılan açıklamalara göre X,Y ve Z ‘ye karşılık gelen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
X , Y , Z ,

a) Polen Tozlaşma Tepecik
b) Polen Döllenme Yumurtalık
c) Polen Döllenme Başcık
d) Yumurta Döllenme Tepecik
114. Aşağıdaki hücreler çeper (hücre duvarı) taşıyıp taşımadıklarına göre gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır?

A) Sinir Hücresi B) Kan Hücresi C) Meyve Hücresi D) Kan Hücresi

115. Aşağıdakilerden hangisiyle yumurta arasında, sperm ve testis arasındakine benzer bir ilişki vardır?

A) Penis B) Yumurtalık C) Yumurta Kanalı D) vajina
116. I-Sitoplazma

II-Hücre Zarı

III- Çekirdek

Yukarıdaki hücre kısımlarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)III-II-I B)II-I-III C)II-III-I D)I-III-II


 1. Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

a) Ribozom b)Lizozom c)Lökoplast d)Mitekondri
118. I. Rüzgar

II.Su

III.İnsan

IV.Böcek

Yukarıda verilen etkenlerden hangisi veya hangileri çiçekli bitkilerde tozlaşmayı kolaylaştırır?

a)Yalnız I b)II , III ve IV c)I ve II d)I , II , III ve IV
119-Aşağıdakilreden hangisi ile sperm arasında , yumurta-yumurtalık arasındaki gibi bir ilişki vardır?

A)Döl yatağı B)yumurtalık C)Testis D)Penis
120- “Kendi besinimi kendim üretirim ”diyen canlı , bunu

hücrenin hangi kısmına borçludur?

A)mitokondri B)ribozom C)kloroplast D) koful

121- Hücre çekirdeğinin ,görevlerini araştıran Mete ,aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

A)Hücreyi yönetir

B)Hücrenin bölünmesini (çoğalmayı ) sağlar

C)Hücredeki olayları denetler

D)Hücredeki yaşamsal olayları gerçekleştirir.
122- Bütün lizozomları patlayan bir hücre için aşağıdaki ,ifadelerden hangisi söylenebilir?

A)Hücre erir

B)Solunum hızlanır

C)Hücredeki enerji üretimi artar

D)Protein sentezi yavaşlar
123. Hangisi gelişim dönemleri açısından diğerlerinden farklıdır?
a) sinek b)kurbağa c)kelebek d)tavşan

124. Utku laboratuvarda deney yaparken; mikroskopta incelediği hücrenin hücre duvarının olduğunu ve kofullarının büyük olduğunu görüyor.

Utku’nun mikroskopta gördüğü hücre aşağıdaki canlılardan hangisine ait olabilir?
A) Amip B) Papatya C) Kurbağa D) Sinek
125.

 1. Kuşlar yumurta ile çoğalır ve yavru bakımı görülür.

 2. Solucan sürüngendir ve yumurta ile çoğalır.

 3. Yarasa doğurarak çoğalır ve yavru bakımı görülür.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A) 1 ve 3 doğrudur B) 1 ve 2 doğrudur

C) Yalnız 1 doğrudur D) 1,2 ve 3 doğrudurCEVAP ANAHTARI ( 101 / 125 )

101

C

111

D

121

D

102

D

112

B

122

A

103

D

113

B

123

D

104

A

114

C

124

B

105

C

115

B

125

A

106

C

116

B107

B

117

B108

D

118

D109

D

119

C110

A

120

C

 1. Çiçeğin kısımları dıştan içe doğru sıralandığında ,doğru sıralama hangisi olur?

  1. Çanak yaprak-Taç yaprak-Dişi organ-Erkek organ-Çiçek sapı-Çiçek tablası

  2. Çiçek sapı-Çiçek tablası-Çanak yaprak-Taç yaprak-Erkek organ-Dişi organ

  3. Dişi organ-Çanak yaprak-Taç yaprak-Erkek organ-Çiçek tablası-Çiçek sapı

  4. Çiçek tablası-Erkek organ-Çiçek sapı-Taç yaprak-Çanak yaprak-Dişi organ127) Hücrenin enerji santralı olarak çalışan organeli hangisidir?

a)Kloroplast b)Golgi cisimciği c)Mitokondri d)Ribozom
128. Aşağıda verilen canlılardan hangisi memeliler grubuna girmez?
A)yarasa B)yunus C)balina D)papağan
129. Bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisinin farklı olması üretilen protein miktarını etkiler?

A)çekirdek B)koful C)libozom D)ribozom


130. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin farklı sayıda olması, iki hücrenin farklı miktarda enerji ürettiğini gösterir?

A-Lizozom B-Koful

C-Mitokondri D-Ribozom

131. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin farklı sayıda olması, iki hücrenin farklı miktarda enerji ürettiğini gösterir?

A-Lizozom B-Koful

C-Mitokondri D-Ribozom

132. Hücrede protein sentezlemekle görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir?

a). Endoplazmik retikulum

b). Mitokondri

c). Ribozom

d). Kloroplast


133. Aşağıdaki çiçeğin kısımlarından hangisi çiçeğin tüm elemanlarını taşır.

a). Taç yaprak

b). Erkek organ

c). Çanak yaprak

d). Çiçek tablası
134. Bitki hücresinde besin yapımı ile görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mitokondri b)Koful c)Kloroplast d)sitoplazma
135. Memeli hayvanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Doğurarak ürerler b)Yavru bakımı gözlenemez

c)Embriyo,dişi üreme organında gelişir d)Zigot iç döllenme ile oluşur
136. Aşağıdakilerden hangisine tohumun çimlenmesinde ihtiyaç yoktur?

A-)Nem B-)Uygun sıcaklık C-)Oksijen D-)Işık
137. Kuşlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-)Yumurtayla çoğalırlar

B-)Yavru bakımı görülmez

C-)Başkalaşım geçirmezler

D-)Döllenme olayı ana canlının vücudunda gerçekleşir

138.

Hücreden başlayarak verilen sıralamada numaralandırılmış kutucuklara hangi ifadeler yazılmalıdır?

a. Organ Sistem Doku
b. Organ Doku Sistem
c. Sistem Doku Organ
d. Doku Organ Sistem

139. Aşağıda bazı canlılar ve üremelerine ilişkin bilgiler verilmiştir.Hangi bilgi doğrudur?

CANLI ÜREME ŞEKLİ DÖLLENME ŞEKLİ YAVRU BAKIMI
a . Fok Yumurtayla Dış Yok
b . Fare Doğurarak İç Var
c . Yarasa Yumurtayla İç Var
d . Hamsi Doğurarak Dış Yok

140- Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinden değildir?

A) Bebeklik B) Çocukluk C) Yaşlılık D) Zigot
141- Canlının en küçük yapı taşına .................denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?
A)Organ B)Canlı C)Hücre D)Organizma
142- Aşağıdaki organellerden hangisi veya hangileri sadece bitki hücresinde bulunur?

І-Kloroplast

П-Hücre duvarı

Ш-Mitokondri
a)Yalnız 1 b)Yalnız П c)1 ve П d)П ve III
143- Hangisi erkek üreme organında bulunur?

a)Yumurtalık b)Testis c)Vajina d)Dölyatağı
144- Bazı canlılar yumurtadan çıktıktan sonra gelişim dönemlerinde değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzerler. Bu olaya başkalaşım denir.

Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?
A)Yılan B)Kaplumbağa C)Kurbağa D)Balık
145) “Çiçekli bitkide tozlaşmadan sonra çiçek yapısında görülen ilk olay………………..” ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A) Döllenmedir.

B) Meyve oluşumudur.

C) Yaprak oluşumudur.

D) Spor oluşumudur.

146) Aşağıdakilerden hangisi üreme sisteminde yer almaz?

A)Yumurtalık B) Testisler

C) Döl yatağı D) Böbrekler

147) 3N ve 7N değerindeki iki kuvvet için net kuvvetin en büyük ve en küçük değerleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
A) 3N- 7N B) 4N – 7N C) 4N – 10N D) 3N – 10N
148) 20 km’ lik yolu 20 dakikada alan aracın sürati kaç km/ h’ dir?

A) 1 B) 20 C) 60 D) 400
149)Aşağıdakilerden hangisinde dengelenmemiş bir kuvvetten söz edilebilir?
A)Duran top B)Sabit süratli araba C)Yavaşlayan uçak D)Değişmeyen süratle uçan kuş
150)Sabit süratle giden bir hareketli 108 km’lik yolu 3 saatte almıştır. Bu aracın sürati kaç m/s’dir?
A)10 B)26 C)36 D)72CEVAP ANAHTARI ( 126 / 150 )

126

B

136

D

146

D

127

C

137

B

147

C

128

D

138

D

148

C

129

D

139

B

149

C

130

C

140

D

150

A

131

C

141

C132

C

142

C133

D

143

B134

C

144

C135

B

145

A
151) Embriyo, besin ve oksijen maddelerini plasentadan göbek bağı (kordon) ile alır.

Buna göre,aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?


 1. Embriyo anne vücudunda döl yatağında tutulur.

 2. Annenin kanı ile embriyonunun kanı birbirine karışır.

 3. Bu durum anne karnında üçüncü aya kadar sürer.

 4. Doğduktan sonra bebek gelişimini sürdüremez.


152)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi gelişim döneminde başkalaşım geçirir?


a) Yılan

b) Kelebek

c) Timsah

d) Yarasa


153)Eğer bitki üzerindeki çiçekler toplanırsa bitki hangisini gerçekleştiremez?
a-Büyümeye devam etme b-Besin yapma

c-Tohum oluştuma d-Su ve mineralleri topraktan gövdeye iletme
154)Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a-Kararsızlık ve hayal kurma ergenlikte görülmez

b-Ergenlik dönemindeki sorunlarımızı herkesle paylaşabiliriz

c-Ergenliği her birey yaşamaz

d-Hobiler edinmek ergenlik dönemini sağlıklı geçirmemize yardımcı olur
155)Dişi üreme hücresi(yumurta) ve erkek üreme hücresi(sperm) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yumurta iridir B) Sperm;baş gövde ve kuyruktan oluşur

C) Sperm hareketlidir D) Yumurta kuyruklu ve hareketlidir

156)Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücresinde ortak olarak bulunan yapılardır?

A)sitoplazma,çekirdek ,hücre çeperi

B)kloroplast,ribozom,çekirdek

C)çekirdek,sitoplazma,koful

D)hücre duvarı,lizozom,sentrozom
157) 1- kedi

2-kelebek

3-yılan

Yukarıdaki canlıların üreme çeşitleri hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

1 2 3

A)doğurarak doğurarak yumurtayla

B)doğurarak başkalaşımla yumurtayla

C)doğurarak doğurarak başkalaşımla

D)yumurtayla başkalaşımla doğurarak

158)Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülmez?

A)erkeklerde sakal bıyık çıkması

B)erkek ve kızlarda üreme organlarının olgunlaşması

C)yalnız kalma isteği

D)aynı gün içinde hiç değişmeyen duygular hissetme, aşırı kararlılık
159) I. Bazı hayvanlar yavrularını dünyaya getirdikten sonra bakımlarını yaparlar.

II. Bütün hayvanlar doğurarak çoğalır.

III. Bütün hayvanların gelişimleri aynı şekilde gerçekleşir.

IV. Yavru bakımı yapan bütün canlılar yavrularını sütle besler.

Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve IV C) Yalnız I D) I, III, IV

160) I. Kuşlarda, yumurta ve spermin birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturması,

ana canlının vücudu içinde olur ve kuluçkaya yatarlar.

II. Balıklarda yumurta ve spermin birleşmesi canlı vücudunun dışında gerçekleşir.

III.Sürüngenler ve memeliler sınıfında yer alan canlılarda yumurta ile sperm canlı

vücudunda birleşir ve doğurarak çoğalır.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur ?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II, III


161 ) ‘Salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir. Kesecikler halinde salgı paketler.’

Yukarıdaki bilgi hangi organele aittir ?

A) Ribozom B) Lizozom C) Mitokondri D) Golgi Aygıtı

162)Aşağıda bazı canlılar ile üreme şekilleri eşleştirilmiştir. Verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A)-Kurbağa-yumurtlayarak

B)-Penguen-doğurarak

C)-Kertenkele-yumurtlayarak

D)- Balina-doğurarak
163)İpekböceğinin yaşam evrelerinin doğru sıralanmış şekli hangisidir?

A)-Yumurta, kelebek, koza, tırtıl

B)-Kelebek, tırtıl, yumurta, koza

C)-Yumurta, tırtıl, koza, kelebek

D)- Tırtıl, koza, yumurta, kelebek

164)Aşağıdaki organellerden hangisi hücre için gerekli olan enerjiyi üretir?

A)Kloroplast B)Koful C)Mitakondri D)Ribozon
165)Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçirir?
A) Kaplumbağa B) İpek Böceği C) Balık D) Kertenkele
166)

 1. Polenlerin böcekler yardımıyla dişi organın tepeciğine ulaşması

 2. Embriyonun büyüyüp gelişmesi

 3. Polen ve yumurtaların üretilmesi

 4. Spermin yumurtayı döllemesi

şeklindeki olayların meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?


 1. I-II-III-IV

 2. II-I-IV-III

 3. III-I-IV-II

 4. III-IV-I-II


167)Mikroskopta incelenen bir hücrede hangi organel çiftine bir arada rastlanmaz?

 1. Lizozom- mitokondri

 2. Koful- sentrozom

 3. Ribozom- golgi aygıtı

 4. Kloroplast- sentrozom


168Aşağıdakilerden hangisi nohut bitkisinin yapısında bulunmaz?

A) sentrozom B) mitokondri C) ribozom D) hücre zarı

169Aşağıdaki organellerden hangisi bitki ve havyan hücresinde ortak değildir?
A) Mitokondri B) Koful C) Kloroplast D) Lizozom
170)Aşağıdaki canlılardan hangisi, doğduklarında anne bakımına muhtaç değildir?
A) Kedi B) Tavşan C) Zürafa D) Balık
171)Bitkinin yumurtalık kısmının gelişmesi ile ne oluşur?
A)Tohum B) Meyve C) Çiçek D) Yumurta
172) Akciğerler de gaz alış-verişi nerede gerçekleşir?
A) Bronşluklarda B) Bronşlarda C) Alreollerde D) Soluk borusunda
173) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal olaydır?
A) Kalsiyum-sandozun suda çözünmesi

B)Kağıdın yırtılması

C)Suyun buharlaşması

D)Suyun donması174)Dişi Üreme sistemi ile ilgili oluşturulan kavram haritasında boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur ?

A)Yumurta B)Sperm C)Döl Yatağı D)Sperm Kanalı


175)Yukarıda verilen kavram haritasında boş bırakılan kutuya seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A)Karbondioksit B)Işık C)Gübre D)OksijenCEVAP ANAHTARI ( 151/175 )

151

A

161

D

171

B

152

B

162

B

172

C

153

C

163

C

173

A

154

D

164

C

174

C

155

D

165

B

175

D

156

C

166

C157

B

167

D158

D

168

A159

C

169

C160

B

170

D


176) Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücresinde vardır?

A) Hücre Zarı B) Kloroplast C) Mitekondri D) Çekirdek
177) Aşağıdaki özelliklerden hangisi maddenin miktarına bağlıdır?
A)Kaynama noktası B)Esneklik C)Madenin kütlesi DMaddenin sıcaklığı
178) Aşağıdakilerden hangisi arı madde sayılabilir?

A)Çamaşır suyu B)Deniz suyu C)Artezyen suyu D)Yağmur suyu
179)Çam ağacı ve tavşan ortak olarak bulunan yapı hangi seçenekte verilmiştir.

A)Hücre Çeperi B)Kloroplast C)Sentrozom D)Mitokondri
180)Fiziksel değişimin en fazla görüldüğü gelişim dönemi hangisidir?

A) Ergenlik dönemi B)Çocukluk dönemi

C)Doğum öncesi D)Yaşlılık
181) Üreme şekli bakımından aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) eşek B) at C) yılan D) yarasa

182)Döllenme, Tozlaşma, Meyve,Tohum terimlerini oluşum sırasına göre sıralayınız.
A)Tozlaşma-Tohum-Meyve-Döllenme B)Meyve-Tohum-Tozlaşma-Döllenme

C)Tozlaşma-Döllenme-Tohum-Meyve D)Meyve-Döllenme-Tozlaşma-Tohum
183) Aşağıdakilerden hangisi kaplumbağa, somon balığı ve güvercin için ortak özelliktir?
A) Yavru bakımı olması

B) Yumurtlayarak çoğalma

C) Başkalaşım geçirme

D) Kuluçkaya yatma
184) Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem hayvan hücresi için ortak bir özelliktir.
A) Sentrozom bulundurma

B) Kloroplast bulundurma

C) Hücre çeperine sahip olma

D) Koful bulundurma
185)Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklardan değildir?


 1. Bitki hücreleri yuvarlak, hayvan hücreleri köşeli yapıdadır.

 2. Bitki hücresinin sitoplazmasında plastitler bulunur.

 3. Bitki hücresinde, hücre zarı dışında, hücre çeperi bulunur.

 4. Hayvan hücresinde sentrozom vardır


186)II. Sentrozom

III. Hücre zarı

IV. Hücre duvarı

Yukarıdaki hücre yapılarından hangisi bitkilerin yaprak hücresinde bulunmaz?

A. I B. II C. III D. IV
187) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde ortak olarak görülen fiziksel değişikliklerden değildir? 1. Kilo artışı

 2. Yüzde sivilce görülmesi

 3. Deride yağlanma

 4. Sesin kalınlaşması188) Hangi canlı başkalaşım geçirmez?
A. Yılan B. Kelebek C. Kurbağa D. İpek böceği
189) Bitki tohumlarının çevreye yayılmasında hangileri etkilidir?

I. Rüzgar

II. İnsanlar

III. Hayvanlar

IV. Su

A. Yalnız I B. I – II C. II – III D. I – II – III – IV
190) Aşağıdaki canlılardan hangisinde döllenme olayı ana canlı vücudunda gerçekleşmez?

A) Balık B) Yılan C) Kartal D) İnek

191)Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sitoplazma B) Çekirdek C) Koful D) Hücre zarı
192)Yukarıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçta 1. sorudan itibaren vereceğiniz doğru ve yanlış cevaplarla 8 çıkıştan birine ulaşmanız gerekmektedir. Doğru çıkış aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2. çıkış B) 4. çıkış C) 6. çıkış D) 8. çıkış
1

12345

693)Yandaki numaralandırmış kutucuklarda bir bebeğin döllenmeden doğuma kadar olan gelişim dönemleri karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) 1 – 3 – 2 – 5 – 6 – 4

B) 6 – 5 – 4 – 1 – 2 – 3

C) 5 – 6 – 4 – 3 – 1 – 2

D) 5 – 6 – 1 – 3 – 4 – 2
194)Hücre zarı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hücreye şekil verir B) Hücrenin bütünlüğünü korur

C) Tam geçirgendir D) Canlıdır
195)Dişilerde yumurtalık ile erkeklerde testisler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İdrar üretir B) Hormon salgılar

C) Üreme hücresi üretir D)Kadında ve erkekte ikişer tane bulunur
196)Kuşların kanat hücrelerinde hangi organelin daha fazla olması beklenir?
A) Kloroplast B) Mitokondri C) Lizozom D) Golgi
197)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?
A) Balık B) Kurbağa C) İnek D) Köpek
198)Aşağıdaki organellerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır?
A) Kloroplast B) Hücre duvarı C) Golgi cisimciği D) Sentrozom
199)Aşağıdaki ikililerden hangisi hem bitki hem hayvan hücresinde bulunmaz?
A) Çekirdek – Çekirdekçik B) Sentrozom - Klorofil

C) Sitoplazma – Mitokondri D) Koful - Golgi cisimciği


200)Yukarıdaki canlıların tamamında bulu­nan ortak hücresel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ribozom B) Hücre duvarı C) Kloroplast D) Sentrozom


CEVAP ANAHTARI ( 176 /200)

176

B

186

B

196

B

177

C

187

D

197

B

178

D

188

A

198

C

179

D

189

D

199

B

180

A

190

A

200

A

181

C

191

D182

C

192

A183

B

193

C184

D

194

C185

A

195

Asosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Fen ve teknoloji (101-200) iconFen ve teknoloji Çalişmalari

Fen ve teknoloji (101-200) icon5. sinif fen ve teknoloji

Fen ve teknoloji (101-200) icon6. sinif fen ve teknoloji sorulari

Fen ve teknoloji (101-200) iconFen ve teknoloji 6(401-413)

Fen ve teknoloji (101-200) iconFen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi

Fen ve teknoloji (101-200) icon4-b sinifi fen ve teknoloji kuvvet ve hareket üNİtesi etkiNLİkleri-1

Fen ve teknoloji (101-200) icon5. siniflar fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili değerlendirme

Fen ve teknoloji (101-200) iconFatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri

Fen ve teknoloji (101-200) icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili

Fen ve teknoloji (101-200) icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com