Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz


sayfa1/8
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8


ORTAK KAVRAM TABANI”

OLUŞTURMAK İÇİN

İLETİŞİM PROJESİ

(Rev. 0.1 – 08.01.2010)

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz:

Tınaz Titiz faks : (216) 380-2471

e-posta: tinaz@ttmail.com

Tınaz Titiz – Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri

İnönü C., SÜMKO Sitesi

M3A Blok, Kat 9/39, 34736 Kadıköy - İSTANBUL

Vergi Dairesi : ERENKÖY V.D. 23294105770

Tel ve faks : (216) 380 2471 e-posta: tinaz@ttmail.com

İÇİNDEKİLER

i

No

Kavram

Sayfa
Önsöz

ii

1

Eğitim

1

2

Kök neden, kaynak neden

2

3

Otodidakt

3

4

Kuşkusuzluk, ezber

4

5

Temellere dönüş

5

6

Öğrenci merkezli içerik

6

7

Seçim

7

8

Konstrüksiyonizm

9

9

Yaratıcılık

10

10

Keşfe dayalı öğrenme

11

11

Eğitsel gösterge

12

12

Uzman öğretmen

14

13

Gestalt okulu

15

14

Başarı

16

15

Davranışçılık okulu

17

16

İnanç

18

17

Kavram

19

18

Koşullandırma

20

19

Oy birliği

21

20

Derlemeci

22

21

Yanlamasına (yanal) düşünme

23

22

Öte-sistem

24

23

Ahlak

25

24

Etik

26

25

Algı (algılama)

27

26

Yapı

28

27

Çıkar çelişkisi

29

28

Sistem

31

29

Misyon (özniyet)

32

30

Vizyon (iddialı sonuç)

33

31

Gizli içerik (saklı müfredat)

34

32

Öğrenme profili

35

33

Tehdit Altındaki Ulus”,

-Hala- Tehdit Altındaki Ulus”

37

34

Paradigma (kayması)

38

35

Öğretim

39

36

Yıl-boyu okul

40ÖNSÖZ

ii«Sözcük bilgisi gereksinimi: kim olursanız olun, mesleğiniz ne olursa olsun, sözcük bilgisine ihtiyacınız olacağı kesindir. Bilgi edinmek için ya da zevk için okuyacaksınızdır ister istemez. Sözcüklerin anlamı konusundaki bilginiz kesin değilse, hedeflenen amaç ne olursa olsun, okuduğunuz şeyin değerini tamamiyle algılayamazsınız. Çoğu kişinin yaptığı gibi, size aşina gelmeyen sözcükleri es geçme alışkanlığı edinmiş olabilir, genel anlamı kavramak için bir cümlenin ya da paragrafın geri kalan yanıyla yetinebilirsiniz. Bu, daha tadına varmadan ağzınızdaki lokmayı yutma alışkanlığına benzer. Genelde, anlamda pek değişiklik olmamış olabilir.

Sözcükler dünyadaki en ilginç şeylerden biridir, onları incelemek insana çok

yarar sağlar. Her sözcüğün bir hikâyesi vardır ve her sözcüğün anlamı, geldiği yerin ve zemininin rengini taşır. Sözcüklerin çoğu, nice hikâye, şiir, nükte ya da güzellik içerir. "Shibboleth"1 sözcüğünün bugünkü anlamı "parola"dır ya, bu sözcüğün eski bir kabileden kırk bin kişinin ölmesine neden olduğunu bilirsek, sözcük yeni boyutlar kazanmaz mı? Keza "supercilious"2 sözcüğü bizim züppe anlamına gelen "highbrow" (yüksek alın) dediğimiz şeyi ifade ediyor. "Sarcasm" (acı alay) eskiden köpeklerin et parçalayışı anlamına gelirdi.

Bir sözcüğün sadece genel anlamını bilenler, onun tam değerini takdirden âciz olduklarından, söyledikleri şey gerçek değerinden çok şey kaybeder. Örneğin "pek biricik" ya da "en biricik" demek saçma olur, çünkü sözünü ettiğimiz şey eğer bir başka örneği mevcut değilse biriciktir. Bu durumda "biricik" sözcüğü herhangi bir sıfatın eklenmesiyle yüceltilemez, güclendirilemez. "Abyss" (uçurum) dipsiz çukurdur, "derin bir çukur" demek o sözcüğü güclendirmekten çok zayıflatır. "Ephemeral" (bir günlük, gelip geçici, kısa süreli) sözcüğünün genel anlamı gelip geçicidir, ama zamanın gelip geçici olduğunu söylemek abes olur, çünkü ephemeral sözcüğünün esas anlamı "bir günlük"tür Bu sözcüğü bir düş, bir hayal ya da ruh haleti için kullanırsanız bir anlam taşıyabilir, ama zamanın kendi için kullandığınızda çelişken bir durum çıkar ortaya. Bir keresinde, gazeteler, "prone" (yatkın) yüzükoyun yatmış yıldızları seyrettiğini söyleyen bir şairi alay konusu yapmıştı. Nedeni açık değil mi?

Sözcükleri inceledikçe, birey olarak bizim için önemini daha iyi kavrarız. Belli belirsiz ve yetersiz bir söz dağarcığına sahip olan çoğumuz, bu işi daha iyi bilenlerin kullandıkları dilin ne ifade ettiğini ancak genel hatlarıyla anlar; kusurumuzun bilincinde değilizdir; insan ömür boyu sayısız yıldızlarla süslü göğü seyretmiştir de astronomiye kendini vermedikçe gördüğünün derinliğini kavrayamaz.

Anahtar sözcükler: Hepimiz için sözcük anahtardır. Çoğu kez bir gazetede, dergide veya ders kitabında bütün bir cümlenin, ya da paragrafın anlamı tek bir sözcükte gizlidir. Örneğin aşırı sayıda çağdaş yazarın, ona kimlik verdiği sözü, onu dünyadaki herhangi bir başka sözcükten ayrı bir şey yapmaktadır, dolayısıyla eşanlamlı sözcüklerin hiç biri onun yerini tutamaz.Köklerin değeri: Sözcüklerin ardındaki temel değerleri algılamak için, onları oluşturan köklerin ilkel anlamlarını bilmemiz gerekecektir. Köklerin incelenmesi, sözcük dağarcığınızın zenginleşmesi için en güvenilir ve en ekonomik yöntemdir; bir tek kök, bir çok İngilizce sözcüğün temelini oluşturabilir.

iii

Webster's New International Dictionary'nin İkinci Baskısı anthrop (insan) ile başlayan 112 sözcüğün listesini vermektedir. Sözcüklerin, iki kökün ya da sözcüğün unsurunun ortalamasını verdiği söylenir. En basit bir matematik, size tek bir anthrop kökünün ne olduğunu öğrendiğimizde bir çırpıda 112 sözcüğün yarısını, yani 56 sözcüğü bilir duruma geliyoruz. Bu rakamlar sözcük sayısını sınırlamıyor; "philanthropist" de aynı sözcük bu kez ikinci unsur olarak kullanılmaktadır. Anthrop kökünden daha üretken daha nice kök vardır. Kısaltılmamış bir sözlükte pseudo ile başlayan sözcükleri sayın, 800'e yakın sözcük olduğunu göreceksiniz. Demek, pseudo'nun anlamını öğrendiniz mi, düşünün bir sözcük dağarcığınızın kabarışını.»

(Word Clues, by Amsel Greene, Harper & Row, Publishers, 1962 adlı kitabın önsözünden alınmıştır)

1

No : 1

Kavram : Eğitim

Etimolojik Kökeni

 • Türkçe’de (eski)3 : terbiye > rübüv -Arapça isim- 1) Besleyip büyütme, beslenip büyütülme, 2) Eğitim, 3) Görgü, 4) Alıştırma

 • Türkçe’de (yeni) : eğmek fiilinden isim

 • Yabancı Dilde4 : education (İng., Fr.) >Latince dücere = yol göstermek, edücare = ayakta durdurmak, yetiştirmek. (duke, duchess, ducat, conduct, induct vb sözcükler aynı Latince kökten gelir)

Kavrama Yüklenen Anlam(lar)

 • Teorik Olarak5 : Belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, 2) Çocuk ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme.

 • Uygulamada : Kişinin belirli bir kişilik tipine uygun olarak şekillendirilmesi ile ileride karşılaşacağı varsayılan sorunları çözebilmesi için gerekli olacağı düşünülen cevaplarının öğretilmesi

Kavramla İlgili Sorunlar

Kavramsal olarak bir sorun yoktur. Kişilerin, hangi bilgi, beceri ve kişilik özelliklerine yönelik olarak şekillenmesinde yol gösterici olunacağı konusunda bir emredicilik bulunmamaktadır.

Uygulamada ise “belirli bir insan tipi”ne ihtiyaç olduğu, bunun ideal insan tipi olduğu, eğitimin de bunu gerçekleştirme süreci olduğu kabulünden yola çıkılmaktadır. Teorik ve uygulamadaki kavramlar çok benzer gibi olmasına rağmen, bu kabul nedeniyle tamamen ayrılmaktadırlar. İdeal insan tipini gerçekleştirme süreci ister istemez “koşullandırma” denilen yöntemi beraberinde getirmekte ve böylece kişinin, kendi karar vereceği yolda kendisine yol gösterilmesi (edücare) ideali sona ermektedir.

Önerilen Kavramsal Açıklama (tartışma için)

Eğitim, kişilerin kendilerinin farkedecekleri maddi ve manevi ihtiyaçlarını oluşturan bilgi, beceri ve davranışlara erişerek onları, kendi öğrenme profillerine6 en uygun yollarla öğrenmeleri ve böylece keşfedip zevkine varacakları öğrenebilme yeteneklerini kullanarak ömür boyu karşılaşacakları sorunları çözebilmeleri için kendilerine –yine kendi istekleri uyarınca- yol gösterilmesi (edücare) sürecidir..

KATKILAR

Lütfen, önerilen kavramsal açıklamaya ilişkin katkılarınızı aşağıya yazarak, yukarıdaki kavramın, Arama Konferansı katılımcıları arasında ortak bir içerik kazanmasına yardımcı olunuz.. (gerekirse ek yaprak kullanınız)

Kavram : Kök (kaynak) neden

2

Karşılıklar

 • Türkçe’de (eski) : ??

 • Türkçe’de (yeni) : Kök ya da kaynak neden : açıklama ihtiyacı yok

 • Yabancı Dilde : Root cause veya source cause : açıklama ihtiyacı yok

Kavrama Yüklenen Anlam(lar)

 • Teorik Olarak : Bir soruna yol açan, o sorunun kökünde bulunan bir nedene verilen addır.

 • Uygulamada : Tam olarak kastedilen bu olmasa da “esas mesele”, “temel sorun” vbg deyimler, kök neden bağlamında sayılabilir.

Kavramla İlgili Sorunlar

Son birkaç yılda, çok küçük bir grup tarafından kullanılmaktadır. Karmaşık sorunları anlamak, sonra da bunlara çözüm geliştirmek durumunda olanların mutlaka sahip olmaları gereken bu kavram kullanımda bulunmadığı için, sorunlara yol açan çok sayıda nedenin herbiri, sorunun tek nedeni olarak gösterilmekte ve “esas mesele” deyimiyle adlandırılmaktadır. Tabii ki bu durumda her sorunun herkese göre “esas nedeni” ayrı olmakta, sorunların bir ağaç dallanması biçimindeki nedensel yapısı gözden kaçırılmaktadır.

Kök sorun’un aksine verilen isim ise hayalet (phantom) sorun’dur. Bir kural olarak hayalet sorunlar çözülemezler, yalnızca kök sorunlar çözülebilirler.

Önerilen Kavramsal Açıklama (tartışma için)

Bir olguya yol açabilecek çok sayıdaki nedenden herbirine verilen addır.

KATKILAR

Lütfen, önerilen kavramsal açıklamaya ilişkin katkılarınızı aşağıya yazarak, yukarıdaki kavramın, Arama Konferansı katılımcıları arasında ortak bir içerik kazanmasına yardımcı olunuz… (gerekirse ek yaprak kullanınız)

No : 3

3

Kavram : otodidakt

Etimolojik Kökeni

 • Türkçe’de (eski) : ??

 • Türkçe’de (yeni) : kendi öğrenen

 • Yabancı Dilde : autodidact (İng., Fr.) > Auto-didaktikos (Yunanca) > kendi kendine öğreten

Kavrama Yüklenen Anlam(lar)

 • Teorik Olarak : Kendini yetiştiren kişi anlamında kullanılmaktadır.

 • Uygulamada : Aynı anlamda

Kavramla İlgili Sorunlar

Kavramla ilgili bir sorun gözlenmemiştir. Uygulamada ise bu önemli kavramdan yararlanılmadığı, toplumda bulunduğundan –belki de çok sayıda- kuşku bulunmayan bu tür kişilerin incelenerek öğrenme sürecini nasıl kolaylaştırdıkları incelenmemiştir.

Önerilen Kavramsal Açıklama (tartışma için)7

Otodidakt deyimi, öğrenme arzusu kişinin kendi içinden doğan, kendi yönünü kendi belirleyen kişi için kullanılır. Kendi kendine öğrenenler yerleşik okul müfredatından sıkılırlar, zorlandıklarını duyarlar; öğrenme konusunda heveslidirler oysa. Bütün öğretmenler ve yöneticiler bunların hayat boyu sürecek öğrenme sürecinde kendi yollarını kendilerinin çizeceğini ileri sürerlerse de, günlük davranışları bunu yalanlar.

KATKILAR

Lütfen, önerilen kavramsal açıklamaya ilişkin katkılarınızı aşağıya yazarak, yukarıdaki kavramın, Arama Konferansı katılımcıları arasında ortak bir içerik kazanmasına yardımcı olunuz… (gerekirse ek yaprak kullanınız)


No : 4

4

Kavram : Kuşkusuzluk, ezber

Etimolojik Kökeni

 • Türkçe’de (eski) : ezber > Farsça isim > ez (..den) + ber (göğüs) = göğüsten

 • Türkçe’de (yeni) : kuşkusuzluk8

 • Yabancı Dilde : by heart (İngilizce), par coeur (Fransızca)

Kavrama Yüklenen Anlam(lar)

 • Teorik Olarak : Kuşkusuzluk, bir bilginin “değişmez tek doğru” olarak benimsenmesi, öyle olduğuna ilişkin kalben duyulan güvenin akıl yoluyla tahkik edilmeyişidir. Merak kökenli kuşku ile birleşik olmayan her bilgi «kuşkusuz bilgi» olup, «kuşkusuzluk» bir öğrenme yöntemi olan «akılda tutma (belleme)» değildir. Kuşku, edinilen bir bilgi, beceri ya da davranışın mutlak olmadığının, herhangi bir ifadenin, ancak belirli bir referans sistemine «göre» doğru iken, bir başka sisteme göre ise yine doğru olabileceği gibi olmayabileceğinin de idrakidir.

 • Uygulamada : Kuşkusuzluk, eğitim terminolojisine yavaş yavaş yerleşmektedir. Buna göre, yukarıda açıklanan teorik anlam henüz yeterince yaygınlaşmamıştır.

Kavramla İlgili Sorunlar

Ezber gibi, sadece bireysel inanç dünyalarıyla ilgili olabilecek bir terimin –ki inanç dünyası içinde dahi tahkiki iman kavramı kuşkusuzluğu reddetmektedir-, uygun şekilde kullanıldığı takdirde bir öğrenme yöntemi olan “belleme” (akılda tutma) yerine kullanılması gerçek bir talihsizliktir. Böylece, kuşkusuzlukla hiçbir şekilde bağdaşamayacak olan bilim alanının bilgileri, belleme’nin fazla itiraz edilmeyen görüntüsü arkasında sorgulama dışı kalabilmektedir.

Bir üçgenin iç açılarının toplamının ancak ve yalnız 180 derece; iki nokta arasındaki en kısa mesafenin onları birleştiren doğru parçası; yeni çağın başlangıcının İstanbul’un fethi ya da maddenin en küçük parçasının atom olduğu ve bunun gibi yüzlerce koşullu doğrular tüm okullarımızda mutlak doğrular olarak öğretilmekte ve bunlardan kuşkulanılması için imkan tanınmamaktadır. Böylece yetişen çocuk ve gençler için hemen hemen tüm bilgiler –eğer kaynağına yeterli güven oluşturulursa- aksi düşünülemeyecek mutlak doğrular haline gelmekte, aksini savunabilecek olanlarla mücadeleye bir çeşit özendirilmektedirler.

Önerilen Kavramsal Açıklama (tartışma için)

Kuşkusuzluk, bir bilginin “değişmez tek doğru” olarak benimsenmesi, öyle olduğuna ilişkin kalben duyulabilecek güvenin akıl yoluyla tahkik edilmeyişidir. Merak kökenli kuşku ile birleşik olmayan her bilgi «kuşkusuz bilgi» olup, «kuşkusuzluk” bir öğrenme yöntemi olan «akılda tutma (belleme)» değildir.

Kuşku, edinilen bir bilgi, beceri ya da davranışın mutlak olmadığının, herhangi bir ifadenin, ancak belirli bir referans sistemine «göre» doğru iken, bir başka sisteme göre ise yine doğru olabileceği gibi olmayabileceğinin de idrakidir.

KATKILAR

Lütfen, önerilen kavramsal açıklamaya ilişkin katkılarınızı aşağıya yazarak, yukarıdaki kavramın, Arama Konferansı katılımcıları arasında ortak bir içerik kazanmasına yardımcı olunuz… (gerekirse ek yaprak kullanınız)

No : 5

5

Kavram : Temellere Dönüş

Etimolojik Kökeni

 • Türkçe’de (eski) : ??

 • Türkçe’de (yeni) : Temellere Dönüş

 • Yabancı Dilde : Back To Basics

Kavrama Yüklenen Anlam(lar)

 • Teorik Olarak : Genellikle kullanılmıyor

 • Uygulamada : Genellikle kullanılmıyor

Kavramla İlgili Sorunlar

Kavramsal sorun yok; kavram dağarcığımızda bulunmayışı sorundur.

Önerilen Kavramsal Açıklama (tartışma için)9

Temellere Dönüş”, geleneksel becerilerin ve geçmişte eğitimin temelini oluşturmuş bilimlerin, özellikle de okuma-yazma ve aritmetiğin -genelde, bu kapsam içine coğrafya, tarih ve edebiyat da girer- öğretildiği müfredat programına dönmeyi savunan eğitim eleştirmenlerinin kullandığı bir deyimdir.

Bu tutumun nedeni, okulların, ilk baştaki akademik öğrenim hedefinden uzaklaşmış olduğu, sosyal ve coşkusal gelişim gibi afektif (duyuşsal) alana kaydığı inancıdır. Bunun çocukların öğrenim davasını baltaladığı görüldüğünden, eğitimin esas amaçlarına dönme çağrısıdır söz konusu olan. Bu çağrı borusunu son yirmi yıl içinde ikide birde çalan kişi çok, özellikle de Amerikan eğitiminden hoşnut olmayan anababalar, "Temel Bilimler" ve "Temel Eğitim" deyimlerini, her öğrencinin bilmesi gerektiği ya da öğrenimde bütün öteki derslerin ya da inceleme alanlarının üzerine dayandığı temel bilimler için kullanmaktadır. Bu alandaki ünlü eleştirmenlerden Arthur Bestor 1950'lerde yayımlanan Educational Wastelands (Eğitim Çorak Ülkeleri) adlı kitabında Amerikan devlet okullarını yerin dibine batırmıştır; bir başka eleştirmen de Why Johnson Can't Read" (Johnson Niçin Okumayı Beceremiyor?) adlı kitabın yazarı Amiral Hyman Rickover "Temel Bilimlere Gerisingeri" deyimindeki "temel" sözcüğünden, eğitim sisteminin, belli temel beceri ve dersleri yüzüstü bırakıp, yerine, gerekli gereksiz, koyulan bir takım yan etkinlikleri anlamaktadır. Okulların neye geri dönmesi gerektiği her zaman belirli değildir pek. Anababa grubunun temel bilimlere geri dönülmesi konusunda günümüzde gösterdiği ilgi, okulun sosyal denetimini yeniden ele geçirmeyi güden genelde tutucu ve essentialist (temelci) bir hareket gibi düşünülenilir. Bir eğitim sisteminde temel bilimin ne olduğu konusunu yeniden gözden geçirme çağrısı üzerinde dikkatle düşünmek gerekir; çünkü konular ile derslerin birbirleriyle olan ilişkileri, her sınıftaki müfredatın içeriği ve eğitimden beklenen şey önemli konulardır. Öte yandan temel bilimlere geri dönüş aslında anti-entelektüel ve anti- eğitimsel dir.

KATKILAR

Lütfen, önerilen kavramsal açıklamaya ilişkin katkılarınızı aşağıya yazarak, yukarıdaki kavramın, Arama Konferansı katılımcıları arasında ortak bir içerik kazanmasına yardımcı olunuz… (gerekirse ek yaprak kullanınız)No : 6

6

Kavram : öğrenci merkezli içerik
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconKullanım Kılavuzu Lütfen cihazı

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconBu sorulari lütfen dikkatlice okuyup yanitlayiniz

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconBu sorulari lütfen dikkatlice okuyup yanitlayiniz

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconSoruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconKan bağIŞÇisi sorgulama formu ” nu doldurmadan önce aşAĞidaki AÇiklamalari...

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconKullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma...

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconBu form Uyluk germe ameliyatları ve bu tür ameliyatların olası risk...

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconSali kitap güNÜ (Lütfen Kitap Gönderiniz)

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconLÜtfen 11 maddeden oluşan faktoring sözleşmemiZİ İnceleyiNİZ. Okuduktan...

Lütfen zenginleştirici önerilerinizi şu adreslere iletiniz iconKullanarak bu garantiYİ kabul etmektesiNİZ. Cİhazinizi kurmadan önce...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com