?mam-? Rabbani (ks) Hz


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4

?mam-? Rabbani (ks) Hz.Aз?klama: ?mam-? Rabbani (ks) Hz. hayat?..
Kategori: Silsileyi Aliyye Menzil
Eklenme Tarihi: 18 Ekim 2010
Geзerli Tarih: 06 Nisan 2017, 18:32
Site: Nak?ibendi Tarikat? - Цz de?erleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=35


Hindistan'da yeti?en en bьyьk velо ve вlim. Вriflerin ?????, velоlerin цnderi, ?slвm?n bekзisi, mьslьmanlar?n ba?tвc?, mьceddid, mьctehid ve ?slвm вlimlerinin gцzbebe?idir. ?nsanlar?n оtikвd, ibвdet ve ahlвk husыsunda do?ruyu ц?renmelerini, ц?rendikleri bu bilgiler ile amel etmelerini sa?layan, insanlar? Allahь teвlвn?n r?zвs?na kavu?turmak iзin rehberlik eden ve kendilerine "Silsile-i aliyye" denilen ?slвm вlimlerinin yirmi ьзьncьsьdьr. ?smi, Ahmed bin Abdьlehad bin Zeynel'вbidоn'dir. Lakab? Bedreddоn, kьnyesi Ebь'l-Berekвt'd?r. 1563 (H.971) senesinde Hindistan'?n Serhend (Sihrind) ?ehrinde do?du. ?mвm-? Rabbвnо ismiyle tan?nm??t?r. ?mвm-? Rabbвnо, Rabbвnо вlim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmi?, ilmi ile amel eden, ilim ve amel bak?m?ndan eksiksiz ve kвmil, olgun вlim demektir. Hicrо ikinci bin y?l?n?n mьceddidi (yenileyicisi) olmas?ndan dolay?"Mьceddоd-i elf-i sвnо", ahkвm-? ?slвmiye ile tasavvufu birle?tirmesi sebebiyle, "S?la" ismi verilmi?tir. Hazret-i Цmer'in soyundan oldu?u iзin ,"Fвrыkо" nesebiyle an?lm??, Serhend ?ehrinden oldu?u iзin de oraya nisbetle, "Serhendо" denilmi?tir. Bьtьn bu vas?flar?yla birlikte ismi, ?mвm-? Rabbвnо Mьceddоd-i elf-i sвnо ?eyh Ahmed-i Fвrыkо Serhendо'dir.

Babas? ve dedelerinin hepsi, zamanlar?n?n bьyьk вlimleri, sвlih ve fazоletli kimseleri idiler. Babas? Abdьlehad Efendi din ve fen ilimlerinde yeti?mi?, tasavvufta da en son mertebeye ula?m??t?. Genзli?inde ilmi yaymak, insanlara hizmet etmek, do?ru yolu gцstermek iзin seyahat etti?i s?ralarda, Hindistan'?n me?hыr kasabalar?ndan Skendere'ye gitmi?ti. O memleketten asоl bir вileye mensыb sвliha bir han?m, firвsetiyle Abdьlehad Efendinin mьbвrek bir zвt oldu?unu anlay?p, ona; "Kendi kuca??mda terbiye edip bьyьttь?ьm, iffet ve ismet cevheri bir k?z karde?im vard?r. Bцyle sвliha bir k?z?n sizinle nikвhlanmas?n? arzы ediyorum. Bu ricвm? kabыl edece?inizi umar?m." diye haber gцnderdi. Abdьlehad Efendi bir mьddet dь?ьndьkten sonra teklifi kabыl edip, o k?zla nikвhland?. Bu evliliklerinden ?mвm-? Rabbвnо hazretleri do?du. (Bkz. Abdьlehad)

?mвm-? Rabbвnо hazretleri зocuklu?unda ?iddetli bir hastal??a tutulmu?tu. Evlerinde bьyьk bir ьzьntь hвs?l olup, vefвt edece?ini zannetmi?lerdi. O zamвn?n me?hыr velоlerinden ve Abdьlkadir-i Geylвnо'nin yolunun bьyьklerinden ?вh Kemвl Kihtelо Kвdirо'ye gцtьrьp duвs?n? istediler. ?вh Kemвl Kвdirо, ?mвm-?Rabbвnо'yi gцrьnce bьyьk bir hayranl?kla bakarak babas?na; "Hiз ьzьlmeyiniz. Bu зocuk зok ya?ayacak, ilmiyle вmil, bьyьk bir вlim ve e?siz bir velо olacak." demi? ve зocu?un elinden tutup, цpmь?tь. Muhabbetle sar?lmalar?ndan dolay?, Abdьlkвdir-i Geylвnо hazretlerinin feyzi ve nыru, mьbвrek vьcыdunu kaplad?.

?вh Kemвl Kвdirо, ?mвm-?Rabbвnо hazretleri hakk?nda зok gьzel ve bьyьk mьjdeler verdi. ?mвm-?Rabbвnо yedi-sekiz ya?lar?nda iken ?вh Kemвl Kвdirо vefвt etti.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri ilk tahsоline, babas?ndan ders alarak ba?lad?. Babas?ndan okuyup Arapзay? ц?rendi. Kьзьk ya?ta Kur'вn-? kerоmi ezberledi. Sesi gьzel oldu?undan, Kur'вn-? kerоmi bьlbьl gibi okurdu. ?lminin зo?unu babas?ndan, bir k?sm?n? da zamвn?n?n me?hыr вlimlerinden ц?rendi. Babas?ndan ders ald??? s?rada, зe?itli ilimlere вit kьзьk kitaplar? ezberledi. Babas?ndan ald??? dersleri tamamlay?nca, Siyalkut ?ehrine gidip orada, Mevlвnв Kemвleddоn Ke?mоrо'den ilim ц?rendi. Mevlвnв Kemвleddоn me?hыr вlim Abdьlhakоm-i Siyalkыtо'nin de hocas? olup, zamвn?n?n en yьksek вlimi idi. Bвz? hadоs kitaplar?n? da ?eyh Yвkыb-? Ke?mоrо'den okudu. Kвd? Behlыl-i Bedah?вnо'den; hadоs, tefsоr ve bвz? usыl ilimlerinde icвzet, diploma ald?. On yedi ya??nda iken tahsоlini tamamlay?p, bьtьn ilimlerden icвzet ald?. Tahsоli s?ras?nda, Kвdоrо ve Зe?tо bьyьklerinin kalblerindeki feyz ve lezzeti babas?ndan ald?. Babas? hayatta iken, talebelere ilim ц?retmeye ba?lad?.

Bu s?rada; Risвlet-ьt-Tehlоliyye, Redd-i Revвfid, ?sbвt-ьn-Nьbьvve adl? eserlerini yazd?. Edebiyвta зok merakl? olup, fesвhat? ve belвgat?, sьr'at-i intikвli, zekвs?n?n ?iddeti herkesi hayrette b?rak?yordu.

Bu kadar ilmi ve herkesin ьstьnde olgunlu?u, tevвzыsu ile birlikte kalbi, Ahrвriyye, Nak?ibendiyye bьyьklerinin a?k? ile yan?yor, bu yolda yaz?lm?? kitaplar? okuyordu. Babas?n?n vefвt?ndan bir sene sonra, hacca gitmek ьzere Serhend'den yola з?kt?. Bu yolculu?unda Delhi'ye var?nca, orada tan?d?klar?ndan ve Muhammed Bвkо-billah'?n talebelerinden olan Mevlвnв Hasan Ke?mоrо ile gцrь?tь. Mevlвnв Hasan Ke?mоrо, onu hocas?n?n huzыruna gцtьrьp, tan??t?rmak istedi ve; "Bugьn Ahrвriyye yolunda bu ьlkede ba?ka bцyle bьyьk bir zвt yoktur. Tвliblerin onun bir nazar?yla bak???yla kavu?tuklar? mвnevо derecelere gьnlerce зekilen зileler ve зe?itli riyвzetlerle nefsin istediklerini yapmamakla kavu?mak mьmkьn de?ildir." dedi.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri, daha цnce babas? Abdьlehad'dan da Ahrвriyye yolunun ve bu yolda bulunanlar?n ьstьnlьklerini ve k?ymetini duymu?tu. Bu yolun bьyьklerinin kitaplar?n? okuyup onlar?n gьzel hвllerini bildi?i iзin; "Bu Hicвz yolunda, bцyle bьyьk bir вlimden, bu bьyьkler yolunun zikr ve usullerini almaktan daha iyi ne olur?" diyerek Muhammed Bвkо-billah'?n huzыruna gitti. Huzыruna girince kalbinde bir nыr parlad?. M?knat?s i?neyi зeker gibi зekildi. Kalbi ?imdiye kadar hiз duymad???, bilmedi?i ?eylerle doldu. Hacdan sonra u?ray?p istifвde etme?i niyet etti ise de, kalbindeki sevgi ve arzu, kendisini b?rakmad?. Ertesi gьn huzыruna gelip, Ahrвriyye feyzine kavu?mak ?evkini arzusunu bildirdi ve hizmetinde kald?. Edeble ve can kula?? ile sцzlerine ve hвllerine ba?land?. Bцylece Kвbe'ye gitmekten vazgeзip, Kвbe sвhibini istedi. Ьstвd?n?n da lьtuf ve himmeti ile iki ay iзinde kimsede gцrьlmeyen hвllere kavu?tu.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri, Muhammed Bвkо-billah'? tan?d?ktan sonra, edeple ve can kula?? ile bu hocas?n?n sцzlerine ve hвllerine ba?land?. Birkaз ay sonra, hocas? Muhammed Bвkо-billah ona icвzet verdi. Bцylece tasavvuf ilminde ve hвllerinde de yьksek dereceye kavu?tuktan sonra, memleketi olan Serhend'e dцnmesi emrolundu. Hocas?, talebesinden зo?unun yeti?tirilmesini de ona b?rak?p, onlar? da arkas?ndan Serhend'e gцnderdi. Hocas? onun iзin ?цyle buyurdu: "Kalblere devв, rыhlara ?ifв olan bu tohumu, Semerkand ve Buhвrв'dan getirip Hindistan'?n bereketli topra??na ektim. Tвliblerin yeti?ip kemвle gelmesi iзin u?ra?t?m. O (?mвm-? Rabbвnо), her dereceyi a??p, ьstьnlьklerin sonuna var?nca, kendimi aradan зekip, talebeyi ona b?rakt?m."

?mвm-? Rabbвnо hazretleri, memleketine gelince ilim ve edep ц?retmeye isteklileri yeti?tirme?e ve yьkseltme?e ba?lad?. ?цhreti her yere yay?l?p, her taraftan в??klar?, onun ilminden ve feyzinden faydalanmaya geliyordu. Talebelerine Beydвvо Tefsоrо, Sвhоh-i Buhвrо, Mi?kвt-i Mesвbоh, Avвrif-ьl-Me'вrif, Ьsыl-i Pezdevо, Hidвye ve ?erh-i Mevвk?f gibi bвz? din kitaplar?n? ders olarak mьkemmel bir ?ekilde okuturdu. Цmrьnьn son zamanlar?nda dahо talebelerine ilim tahsоlini s?k? s?k? emreder, buna зok цnem verirdi. Herkesin kalbini ilim ve nыr ile dolduruyor, Muhammed aleyhisselвm?n dоnini canland?r?yor ve kuvvetlendiriyordu. Zaman?n?n pвdi?вhlar?n?, vвli, kumandan, вlim ve hвkimlerini, зok tesirli mektuplar? ile, dоne, sьnnet-i seniyyeye te?vik ediyor, зok вlim ve velо yeti?tiriyordu. Allahь teвlв ona цyle mвnevi ilimler ihsвn etmi?ti ki hocas? Bвkо-billah da bu yeni ilimlere kavu?mak iзin huzыruna gelir, hьrmetle otururdu. Hattв bir gьn geldi?i zaman, ?mвm-? Rabbвnо'yi kalbi ile me?gыl gцrьp, odaya girmedi, hizmetзiye de haber verip; "Rahats?z etme!" dedi ve sessizce kap?da bekledi. Bir mьddet sonra ?mвm-? Rabbвnо hazretleri kalk?p; "Kap?da kim var?" deyince ьstвd?; "Fakоr Muhammed Bвki." dedi. Bu ismi duyunca kap?ya ko?up, edep ve tevвzu ile kar??lad?.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri bir mьddet Serhend'de talebe yeti?tirmekle me?gыl olup, insanlara do?ru yolu anlatt?ktan sonra, hocas? Muhammed Bвkо-billah'? ziyвret iзin Delhi'ye gitti. Bir mьddet hizmetinde kald? ve hocas? ile зok ho? sohbetleri oldu. Hвllerini bulunduklar?ndan daha yukar?ya gцtьrdьler. Bьtьn bu lьtuflar? ile зok yьksek hвllere, fazоletlere kavu?mas?na ra?men, hocas? Muhammed Bвkо-billah'a yap?lmas? mьmkьn olmayan bir edeble davran?yordu. Muhammed Hв?im-i Ke?mо ?цyle anlatm??t?r: "Hвce Hьsвmeddоn Ahmed'den i?ittim. Hocam ?mвm-? Rabbвnо'yi medhedip цvdьkten sonra; "Mertebesi yьksek, fazоleti зok olmakla berвber, edebe riвyette, hocam?z Muhammed Bвkо-billah'?n talebelerinden hiзbiri, ?mвm-? Rabbвnо hazretleri gibi de?ildi. Bunun iзin bereketler herkesten цnce ona nasоb oldu." buyurdu.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri ?цyle buyurmu?tur. "Biz dцrt ki?i, hocam?z Muhammed Bвkо-billah'a hizmette di?erlerinden ilerdeydik. Hepimizin ayr? bir ba?l?l???, ayr? bir dь?ьncesi vard?.Bu fakоr yakоnen biliyorum ki, bцyle bir sohbet ve cem'iyyet, terbiye ve ir?вd kayna??, Peygamber efendimizin zamвn?ndan sonra dьnyвda зok az gцrьlmь?tьr. Gerзi insanlar?n en hay?rl?s? olan Resыlullah efendimiz zamвn?nda bulunamad?k, sohbetine kavu?amad?k ama, Muhammed Bвkо-billah hazretlerinin saвdetli sohbetinden de mahrыm kalmad?k. Bunun iзin bu bьyьk nоmetin ?ьkrьnь yerine getirmek lвz?md?r. Onun huzыrunda herkes kendi ba?l?l???na, muhabbetine gцre bir ?eylere kavu?tu."

?mвm-? Rabbвnо hazretleri, hocas? Muhammed Bвkо-billah hazretlerinin ikinci defв huzыruna gidip bir mьddet kald?ktan sonra, tekrar memleketine dцndь. Bir mьddet daha tвliblere, isteklilere feyz vermekle me?gыl oldu. Bu s?rada pek yьksek derecelere kavu?tu. Bu hвllerini hocas?na mektuplar yazarak bildirdi. Bundan sonra ьзьncь defв hocas?n? ziyвrete gitti. Bu ziyвretinden sonra Delhi'den Serhend'e dцnьp birkaз gьn kald? ve Lвhor'a gitti. Lвhor ?ehrinde herkes, ?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin te?rоfini bьyьk bir ganоmet bildi. Talebelerinin en me?hыrlar?ndan olan; Mevlвnв MuhammedTвhir, Hвce Muhammed, Mevlвnв Esgar Ahmed ve Mevlвnв Ravh Hьseyin gibi zвtlar bu s?rada talebesi olup, sohbetinde pi?ip yьksek derecelere kavu?tular. ?mвm-? Rabbвnо hazretleri Lвhor'da bulundu?u s?rada, oran?n me?hыr вlimleri kendisine зok hьrmet ve edep gцsterdiler. Nice bilinmeyen ve зцzьlmesi zor meseleleri ondan sorup doyurucu cevaplar ald?lar.

?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin Lвhor'daki sohbetleri devвm ederken, hocas? Muhammed Bвkо-billah'?n vefвt haberi geldi. Kalblerdeki huzыr ve ferahl???n yerini, elem ve keder ald?. Bu haber ьzerine, hemen Delhi'ye gidip mьbвrek mezarlar?n? ziyвret etti. O?ullar?na ve talebelerinin bьyьklerine tвziyede bulundu. Muhammed Bвkо-billah hazretlerinin talebeleri, ьzьntьlerini ve kalblerindeki elemi, onun terbiyelerinin ve sohbetlerinin bereketleriyle gidermek iзin, huzыrlar?na gelip, Muhammed Bвkо-billah'a gцsterdikleri gibi, ?mвm-? Rabbвnо hazretlerine de; muhabbet, hьrmet ve teslimiyet gцsterdiler. Kьзьk bьyьk hepsi onu kabыl edip ba?land?lar.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri, hocas? Muhammed Bвkо-billah'?n her sene, vefвt etti?i ay olan Cemвzil-вhir ay?nda Serhend'den hocas?n?n nыrlu kabrini ziyвrete gider ve tekrar Serhend'e dцnerdi. ?ki ьз defв da Akra'y? te?rif etti. Bundan ba?ka Serhend'den ayr?l?p ba?ka bir yere gitmedi. Ancak, hayвt?n?n sonuna do?ru, zamвn?n sultвn?n?n ?srвr? ьzerine, iki-ьз sene kadar bвz? beldelerde askerlerin aras?nda bulundu. Bunda da birзok hikmetler vard?. O yerlerin halk? bu vesоle ile onun sohbetlerinde bulundular. Bereketli nazar ve teveccьhlerine kavu?up, nasоblerini ald?lar.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri, Serhend'e dцndьkten sonra, Kвdirо tarоkat?n?n bьyьklerinden olan ?вh Kemвl Kвdirо'nin rыhвniyetinden de icвzet almakla ?ereflendi. Bu icвzeti ?цyle olmu?tur: Bir sabah ?mвm-? Rabbвnо hazretleri talebeleri ile murвkabe hвlinde iken, ?вh Kemвl'in torunu ve onun bьtьn kemвlвt?n?n vekоli olan ?вh ?skender, Kehtel'den gelip, ?вh Kemвl'in bereketli h?rkas?n? ?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin mьbвrek omuzuna koydu. ?mвm-? Rabbвnо gцzlerini aз?nca, ?вh ?skender'i gцrdь. Tam bir tevвzu ile boyunlar?na sar?ld?. ?вh ?цyle dedi: "Birkaз zamand?r, hвl ve rьyвmda dedem ?вh Kemвl'i gцrьyorum. Bana, h?rkas?n? size vermemi emrediyordu. Fakat, onlar?n bu bereketli h?rkas?n? evden з?kar?p, bir ba?kas?na vermek bana зok a??r geliyordu. Ama tekrar tekrar emredince, emirlerine uymak lвz?m oldu." ?mвm-? Rabbвnо, o h?rkay? giyip husыsо odas?na gitti. Bir mьddet sonra odas?ndan з?k?nca, en yak?n s?rda?lar?na, mahremlerine ?цyle sцyledi: "Hazret-i ?вh Kemвl'in h?rkas?n? giydikten sonra, ?a??lacak зok garip hвl zвhir oldu. ?цyle ki, h?rkay? giydi?im zaman, insanlar?n ve cinlerin seyyidiAbdьlkвdir-i Geylвnо'yi, hazret-i ?вh Kemвl'e kadar devвm eden bьtьn halоfeleriyle yan?mda gцrdьm. Hazret-i Gavs-i Rabbвnо Abdьlkвdir-i Geylвnо kalbimi kendi tasarruflar?na ald? ve husыsо nisbetlerinin ve yollar?n?n nыrlar? ve esrвr? beni kaplad?. Bense, o hвllerin ve nыrlar?n denizine gцmьlьp o denizin dalg?c? oldum. Bir mьddet bu hвlde kald?m. O hвllerin beni kaplad??? zamanda kalbime; "BeniAhrвriyye bьyьkleri terbiye ettiler ve i?imin esвs? bu bьyьklerin yolunda olmakt?r, ?imdi ba?ka oluyor." diye geldi. Bцyle dь?ьnьrken, Ahrвriyye yolunun bьyьklerinin, hвce-i cihan HвceAbdьlhвl?k-? Goncdьvanо'den hocam HвceBвkо-billah'a kadar bьtьn halоfelerinin geldi?ini gцrdьm. Benim i?im ve icrвat?m hakk?nda konu?maya ba?lad?lar. Ahrвriyye bьyьkleri; "Bunu biz terbiye ettik. Bizim terbiyemizle zevke, hвle ve kemвle eri?ti. Siz ona ne hakla kar??abilirsiniz?" dediler. Kвdirо bьyьkleri (Rahimehьmьllah) da; "Daha зocuklu?unda bizim ona teveccьhьmьz vard?r. Bizim nоmet sofram?zdan tad alm??t?r. ?imdi de bizim h?rkam?z? giymektedir." dediler.

Onlar bцyle konu?urken Kьbreviyye, Зe?tiyye yollar?ndan da birer cemвat geldi. Bцylece anla?maya vard?lar, bundan sonra bu iki ?erefli nisbetten de kalbimde, bьyьk pay, tam bir ?evk buldum." ?mвm-?Rabbвnо hazretleri tasavvufda, bu yollar?n hepsinde talebe yeti?tirip feyz verdi.

?mвm-? Rabbвnо hazretleri, benzeri az yeti?en, mьstesnв bir ?slвm вlimi ve bьyьk bir mьr?id-i kвmildir. Peygamber efendimizin vefвt?ndan bin sene sonra da ?slвm dь?manlar? dоne, оmвna insafs?zca sald?rm??lard?. Allahь teвlв kullar?na ac?yarak, ?mвm-? Rabbвnо gibi bir mьceddоd yaratt?. Ona derin ilimler ihsвn eyledi. Onun vвs?tas?yla din dь?manlar?n?n korkunз sald?r?s?n? durdurdu. Hakk? bвt?ldan ay?r?p, зok kalblerden bвt?l? kald?rd?. Bu yьce ?mвm'?n mektup ve kitaplar?, insanlar? gafletten uyand?rd?. Dьnyвya ???k sald?. Yвni Allahь teвlв onu, Peygamber efendimizden bin sene sonra, dоn-i ?slвm? yenilemek ve kuvvetlendirmek iзin gцndermi?ti.

?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin dоne y?llarca yapt??? bu bьyьk hizmetleri, sa?lam, iknв edici delоllerle sap?k fikirlerinin зьrьtьldьklerini, Ehl-i sьnnet оtikвd?n?n ve do?ru din bilgilerinin yay?ld???n?, bid'atlerin kalkt???n? gцren bвz? sap?k kimseler, ona cephe ald?lar hased ve iftirв etmeye ba?lad?lar.

Bunun iзin bвz? kimselerin cefв oklar?na, eziyet ve iftirвlar?na hedef oldu. Nice вlimlerin, fвd?llar?n, kвmillerin kendi yollar?ndan ayr?l?p, rehberlerini b?rak?p, etrвf?na ve hizmetine ko?u?malar? ise, hasedlerini daha da art?rd?. ?mвm'? tehlikeye dь?ьrmek iзin, hоlelere ba?lad?lar. Meselв, Cьneyd-i Ba?dвdо, Bвyezоd-i Bistвmо gibi bьyьk me?вyihi a?a?? gцrьyor diyerek, cвhil tabakay? aldatt?lar. Yьksek me?вyihin bildirdi?i vahdet-i vьcыdu inkвr ediyor, diyerek, gцrь?ь k?sa kimseleri ?mвm'dan so?utmaya ba?lad?lar. Onu sevenlere de; "Me?вyih-i izвm? inkвr ediyor, Allahь teвlвn?n mвrifetine vвs?tas?z olarak kavu?tum diyor." dediler. Зe?it зe?it iftirвlarda bulundular.

O zamвn?n sultвn? Selim Cihangir Hвn?n devlet adamlar?, hattв bьyьk vezоri, ba? mьftоsi ve etrвf?ndakiler Ehl-i sьnnet dь?man? idiler. Hвlbuki ?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin birзok mektuplar? ve bilhassa ayr?ca yazd??? Redd-i Revвf?d Risвlesi, Eshвb-? kirвm dь?manlar?n? red etmekte, bцylelerinin cвhil, ahmak ve alзak olduklar?n? anlatmaktayd?. ?mвm-? Rabbвnо bu risвlesini Buhвrв'da bulunan en bьyьk Цzbek hвn? Abdullah Hana yollam??t?. "Bunu ?ran'da, ?вh Abbвs-? Safevо'ye gцsterin! Kabыl ederse ne iyi, etmezse onunla harb cвiz olur." demi?ti. Kabыl etmedi. Harb oldu. Abdullah Han, Herвt'? ve Horasan'daki ?ehirleri ald?. Buralar?n? daha evvel Safevоler alm??t?. ??te bundan sonra, Hindistan'daki bozuk f?rkalar, Eshвb-? kirвm dь?manlar? elele verdiler. Sultвna gidip ?mвm-? Rabbвnо hazretleri hakk?nda зe?itli iftirвlarda bulunarak ?ikвyet ettiler. Sultan, o?lu ?вh Cihвn'? gцnderip, ?mвm-? Rabbвnо hazretlerini, evlвdlar?n? ve yeti?tirdi?i talebelerini зa??r?p, hepsini цldьrme?e karar verdi. Bunun ьzerine ?вh Cihвn, bir mьftо ile yan?na gitti. Sultвna secde cвiz oldu?unu gцsteren bir fetvвy? da gцtьrdь. ?mвm-? Rabbвnо'nin ьstьnlь?ьnь biliyordu. "Babama secde edersen seni kurtarabilirim." deyince, ?mвm-? Rabbвnо hazretleri bu fetvвn?n zarыret zamвn?nda izin oldu?unu, azоmet ve din bьtьnlь?ьnьn secde etmemek oldu?unu, ecel gelince, цlьmden hiзbir ?eyin kurtaramayaca??n? sцyledi ve secde etme?i kabыl etmedi. Зocuklar?n? ve talebelerini b?rak?p sultвna yaln?z gitti. Kendisine yap?lan iftirвlara kar?? sultвna gьzel ve doyurucu cevaplar verdi. Sultan yьksek hakоkatleri anl?yabilecek birisi olmad??? hвlde, ne?elendi ve serbest b?rak?p цzьr diledi. Hattв, sultвna kendisine yap?lan iftirвlar?n as?ls?z oldu?unu aз?k delоllerle anlat?rken, orada bulunan ate?e tap?c? Hindыlar?n bьyьk bir kumandan?, ?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin dinde olan kuvvetini, sцzlerini, lezzet ve k?ymetini gцrerek mьslьman oldu.

Sultвn?n iknв oldu?unu gцren iftirвc? sap?klar; "Bunun adamlar? зoktur. Sцzleri bьtьn memlekette yьrьrlьktedir. Bunu serbest b?rak?rsak bir kar???kl?k з?kabilir." diyerek, uzun konu?malardan sonra sultвn? aldatt?lar. Sultan, ?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin, memleketin en sa?lam ve korkunз kalesi olan Guwalyar Kalesi'ne hapsedilmesini emretti ve hapsedildi. Bu hвdiseye зok ьzьlen talebeleri sultвnв isyвn etmek istediler. Bunu yapabilecek gьзte idiler. Fakat ?mвm-? Rabbвnо hazretleri onlar? rьyвlar?nda ve uyan?k iken bundan men etti. Sultвna hay?r duв etmelerini emredip; "Sultвn? incitmek bьtьn insanlara zarar verir." buyurdu. Kendisi de sultвna hep hay?r duв ediyordu. Sultвn?n vezоri, koyu bir muhвlif oldu?undan, zindanda, ?mвm-? Rabbвnо hazretlerinin ba??na karde?ini tвyin etmi? ve зok ?iddetli davranmas?n? emretmi?ti.Bu gцrevli ise ondan зe?itli kerвmetler, ьzьlmek yerine heybet, sab?r ve hattв ne?e gцrerek tцvbe etti. Bozuk оtikвd?n? terkedip Ehl-i sьnneti seзti ve hвlis talebelerinden oldu. Kalede hapis bulunan binlerce kвfir, onun bereketi ve sohbetleri ile mьslьman olmakla ?ereflendi. Birзok gьnahkвr tцvbe etti. Hattв bвz?lar? yьksek вlim oldu. ?mвm-? Rabbвnо hazretleri hapiste ьз sene kald?ktan sonra, sultan yapt???na pi?mвn oldu. Hapisten з?kar?p ikrвm ve ihsвn eyledi. Hattв hвlis talebesinden ve sвd?k dostlar?ndan oldu. Bir mьddet, asker aras?nda kalmas?n? istedi. Sonra serbest b?rak?p, hьrmetle vatan?na gцnderdi. Hapisteki bu s?k?nt?lardan ve u?rad??? dertlerden sonra, evvelce bulunduklar? hвllerin ve makвmlar?n binlerce ьstьnde derecelere yьkselmi? olarak memleketine dцndь. ?mвm-? Rabbвnо hazretleri цnceleri; "Yeti?ti?im derecelerin ьstьnde, daha зok makвmlar vard?r. Onlara yьkselmek celвl s?fat? ile, sert terbiye edilmekle olabilir. ?imdiye kadar cemal s?fat? ile ok?anarak terbiye edildim." buyurmu?tu. Talebesinden bir k?sm?na; "Elli ile altm?? aras?nda ьzerime dertler, belвlar ya?acak." buyurmu?tu. Buyurdu?u gibi oldu. O makвmlara da yьkselmek nasоb oldu.

?mвm-? Rabbвnо hazretlerini hapsettiren SelimCihangоr Han?n o?lu ?вh Cihвn, pвdi?вh olmak iзin babas?na kar?? geldi. Askeri зok ve babas? taraf?ndaki kumandanlar?n зo?u kalbden kendisine ba?l? oldu?u hвlde zafer kazanamad?. O zamвn?n velоlerinden birine hвlini anlat?p duв istedi. O velо dedi ki: "Senin zafer kazanman iзin vaktin dцrt kutbunun sana duв etmesi lвz?md?r. Bunlardan ьзь seninle berвber ise de, en bьyьkleri olan dцrdьncьsь bu i?e rвz? de?ildir. O da ?mвm-? Rabbвnо Mьceddоd-i elf-i sвnо hazretleridir. ?вh Cihвn, ?mвm'?n huzыruna gelip duв etmesi iзin yalvard?. Fakat, ?mвm-? Rabbвnо onun babas?na kar?? gelmesine mвni olup nasоhat etti. "Babana git, elini цp, gцnlьnь al, yak?nda vefвt edecek, saltanat sana kalacakt?r." diye mьjde verdi. ?вh Cihвn emirlerini dinleyip arzыsundan vazgeзti. Bir zaman sonra 1627 (H.1037) de babas? vefвt edince saltanata kavu?tu.

Mьslьmanlar?n zay?f dь?tь?ь, kьfrьn, sap?kl???n, zulmetin, felsefecilerin ve sap?k kimselerin her taraf? kaplad??? bir zamanda, binlerce kвfir, зok say?da fвs?k ve fвcir onun gьzel hвllerini gцrьp, sohbetini i?itip tцvbe ederek sвlih mьslьman oldu. Uzaktan yak?ndan pek зok kimse, rьyвda ve uyan?k iken onu gцrerek yan?na ko?mu?, huzыruna geldiklerinde gцrdьklerini aynen bulmu?lard?r. Вlim, sвlih, genз, ihtiyвr binlerce kimse onu gцrьp, sohbetinde bulununca, feyz alarak kalbleri zikreder olmu?tur. Huzыrundaki pek зok talebeyi hвllere, yьksek derecelere kavu?turmu?tur. Her an kerвmetleri gцrьlьr feyz ve bereket yayard?. Kerвmetlerinin alt? binden fazla oldu?u bildirilmi?tir.

Zamвn?n?n вlimleri, ?mвm-? Rabbвnо hazretlerine "S?la" ismi ile hitвb ettiler. S?la, birle?tirici demektir. Зьnkь, o, tasavvufun ?slвmiyetten ayr? bir ?ey olmad???n? ?slвmiyete uygun bir ?ey oldu?unu isbat ederek, ahkвm-? ?slвmiye ile tasavvufu vasl etmi?, birle?tirmi?tir. Bir hadоs-i ?erоfte;
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşma
Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com