Oturum başkani (chair of the session)


d.ogren-sen.com > öykü > Oturum
KONFERANS PROGRAMI

(8-9 ARALIK 2007 – İSTANBUL)

CONFERENCE PROGRAMME

(DECEMBER 8-9, 2007 – İSTANBUL)
1. GÜN

(8 ARALIK CUMARTESİ)

1st Day (DECEMBER 8-9, SATURDAY)
09:00-09.30 KAYIT

(REGISTRATION)
09:30 – 10.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI

(OPENING SPEECHES)
İSHAK DANİŞ (KUR’ÂN-I KERİM TİLÂVETİ)

(QUR’AN RECITATION)
NECMİ SADIKOĞLU, İDSB Genel Sekreteri / Secretary General, UNIW
NECATİ CEYLAN, TGTV Genel Başkanı / President, TGTV
Prof. Dr. EKMELEDDİN İHSANOĞLU, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri (İKT)

Secretary General of the Organization of Islamic Conference (OIC)
ANWAR IBRAHIM, MALEZYA, Eski Başbakan Yardımcısı /

MALAYSIA, Former Deputy Prime Minister
SERDAR MUHAMMED ABDULKAYYUM KHAN, Keşmir Eski Cumhurbaşkanı

Former President of Kashmir
KAREN ARMSTRONG, İNGİLTERE, Yazar, Öğretim Görevlisi

UK, Writer, Lecturer
“İslamofobyanın Kökenleri ve Meşakketleri”

The Roots and Challenges of Islamophobia”

10:15 – 11:45 / I. OTURUM
(İSLAMOFOBYANIN SEBEPLERİ)


1ST SESSION (THE CAUSES OF ISLAMOPHOBIA)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

TALİP KÜÇÜKCAN, Doç. Dr. / TÜRKİYE, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

TURKEY, Politics, Economics and Society Research Association
NORMAN G. FINKELSTEIN, Prof. Dr. / ABD, Siyaset Bilimci, DePaul Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi

USA, Political Science, (Formerly) DePaul University
TARIQ SAID RAMADAN, Prof. Dr. / İSVİÇRE, Akademisyen, İlahiyatçı / SWITZERLAND, Academic, Theologian
HASAN ABOU TALEB / MISIR, EL-Ahram Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı

EGYPT, Assistant Director, Ahram Center for Political and Strategic Studies
“Büyük Küresel Güçlerin İslam’a ve Müslümanlara Karşı Tutumları”

The Attitudes of Major Global Powers towards Islam and Moslems”
İBRAHİM KALIN, Dr. / TÜRKİYE
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

TURKEY, Politics, Economics and Society Researches (SETA)
“Islamophobia and the Limits of Multiculturalism”

İslamofobya ve Çokkültürlülüğün Limitleri”
11:45 – 12:00 KAHVE ARASI

COFFEE BREAK

12:00 – 13:30 / II. OTURUM
(DÜNYADA İSLAMOFOBYA)


2ND SESSION (ISLAMOPHOBIA IN THE WORLD)

OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

NUMAN KURTULMUŞ, Prof. Dr. / TÜRKİYE
Siyasetçi, Öğretim Üyesi

TURKEY, Lecturer, Politician

WILLIAM BAKER / ABD, Kurucu&Başkan, Hıristiyanlar ve
Müslümanlar Barış Birliği

USA, Founder&President, Christians and Muslims for Peace (CAMP)

“İslamofobya Tarafından Oluşturulan Korkunun Politik İstismarı”

Political Exploitation of Fear Created By Islamophobia”
VINCENT GEISSER / FRANSA, Uluslararası Göçmen Bilgilendirme Etüt Merkezi Başkanı

FRENCH, President, Study and Information Center on the International Migrants (CIEMI)

“Avrupa’da İslamofobi: Yeni bir musibet? İslamofobinin Avrupa Ülkelerindeki Nedenleri ve Sonuçlarının Analizi”

Islamophobia in Europe: a new evil?

Analyze causes and consequences of Islamophobia in the European countries”
ERIK C. NISBET, Dr. / ABD, Öğretim Görevlisi, İletişim Bölümü, Cornell Üniversitesi

USA, Lecturer, Department of Communication, Cornell University

“Amerikan İslamofobyası’nın oluşturulması: Medyanın ve Kimliğin Rolü”

Constructing American Islamophobia: The Role of Media and Identity”
SUSANA MANGANA, Prof. Dr. / URUGUAY, Öğretim Üyesi, Arapça ve İslâmi Araştırmalar Enstitüsü, Katolik Üniversitesi

URUGUAY, Arabic&Islamic Studies, The Catholic University
“Güney Amerika: Bilinmeyen Batı. Diyalog için Fırsatlar ve Medeniyetler Arası İlişkiler için Alternatifler”

South America: The Unknown West Opportunities for Dialogue and Alternatives for Relations Among Civilizations”

13:30 – 14:45 ÖĞLE YEMEĞİ

LUNCH BREAK
14:45 – 16:15 / III. OTURUM
(İSLAMOFOBYANIN SEBEPLERİ)


3RD SESSION (THE CAUSES OF ISLAMOPHOBIA)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

MEHMET GÖRMEZ, Prof. Dr. / TÜRKİYE, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

TURKEY, Deputy of Religious Affairs
LOUAY M. SAFI, Dr. / ABD, ISNA Liderlik Gelişim Yetkili Müdürü

USA, Executive Director, ISNA Leadership Development Center
“İslamofobya: Önyargı ve Strateji”

Islamophobia: Prejudice and Strategy”
MONCEF MARZOUKI, Dr. / FRANSA, Araştırmacı - Yazar

FRANCE, Intellectual, Writer
“İslamofobya Kavramı Hakkında Temel Sorular”

Fundamental Questions About the Concept of İslamophobia”
YASİN AKTAY, Prof. Dr. / TÜRKİYE, Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi

TURKEY, Lecturer, Department od Sociology, Selçuk University

“Korkunun Sosyolojisi”

Sociology of Fear”
BERNARD GODARD / FRANSA, Fransa İçişleri Bakanlığı Dinler Dairesi Başkan Yardımcısı

FRANCE, Vice President, Religions Office of The Ministry of Interior


16:15 – 16:30 KAHVE ARASI


COFFEE BREAK

16:30 – 18:00 / IV. OTURUM
(İSLAMOFOBYA VE İNSAN HAKLARI)


4TH SESSION (ISLAMOPHOBIA AND HUMAN RIGHTS)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

CEMAL UŞŞAK, TÜRKİYE, Kültürler Arası Diyalog
Platformu Genel Sekreteri

Secretary General, Intercultures Dialogue Platform

GHULAM-NABI FAI / ABD, Keşmir Amerikan Konseyi Başkanı

USA, Executive Director, Kashmiri American Council (KAC)
İslam’da ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde İnsan Hakları Kavramı)

The Concept of Human Rights in Islam Versus Universal Declaration of Human Rights”
AHMED MUHAMMED AL SHARKAWE, Prof. Dr. / SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI,

El Ezher & Kassım Üniversiteleri, İslam İlimleri, Öğretim Üyesi

KSA, Participant Professor, Al Azhar & Qassim University, Islamic Studies
“İslamofobya ve Kadın Hakları”

Islamophobia and Women Rights”
HAYTHAM MANNA, Dr. / FRANSA, İnsan Hakları Arap Komisyonu Üyesi

FRANCE, Arab Commission for Human Rights
“İnsan hakları meselesi olarak Islamofobik hareket”

Islamophobic act as Human Rights Issue”
FATMA BENLİ / TÜRKİYE, Başkan, Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği, (AKDER)

TURKEY, President, Women Rights Society Against Discrimination
“Müslüman Kadının Hakları ve İslamafobya”

Rights of Muslim Women and Islamophobia”
BALO-III SALONU (PARALEL OTURUMLAR)

BALL SALOON-III (PARALLEL SESSION)

I. GÜN (8 ARALIK CUMARTESİ)

1ST DAY (DECEMBER 8, SATURDAY)

14:45 – 16:30 / V. OTURUM
(İSLAMOFOBYANIN SEBEPLERİ)


5TH SESSION (THE CAUSES OF ISLAMOPHOBIA)

OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

MUSTAFA AKYOL / TÜRKİYE, Yazar,

TURKEY, Writer

ÖZCAN HIDIR, Yard. Doç. / HOLLANDA, Roterdam İslam Üniversitesi

Assist. Prof / NETHERLAND, Islamic University of Rotterdam

“Anti-Semitizm”, “Anti-İslamizm”: Benzerlikler, Farklılıklar

Anti-Semitism” and “Anti-Islamism”: Differences and resemblances
SALAH ABD-EL MUTAAL, Prof. Dr. / MISIR, Sosyoloji, Kahire Üniversitesi

EGYPT, Department of Sociology, Cairo University
“İslamofobyanın Sosyokültürel Perspektifi”

Socio-cultural Perspective of Islamophobia”
AHMED BAKCAN, Dr. / FRANSA, Sosyal ve Beşeri İlimler Uzmanı, Paris VII Üniversitesi

FRANCE, Paris VII University, Social and Human Sciences
“İslamofobyanın Kurumsal Alanda Tezahürü”

Manifestation of Islamophobia In The Institutional Field”
YUSUF SUİÇMEZ, Dr. / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Yakın Doğu Üniversitesi, Öğretim Üyesi

TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS, Lecturer, Near East University

“Kutsal Kitaplarda ve Eski Geleneklerde İslamofobyanın Kökenleri”

The roots of Islamophobia in Sacred Books and Ancient Traditions”

16:30-16:45 KAHVE ARASI

COFFEE BREAK

16:45 – 18:00 / VI. OTURUM

(DÜNYADA İSLAMOFOBYA)

6TH SESSION (ISLAMOPHOBIA IN THE WORLD)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

KAMİL UĞUR YARALI, TÜRKİYE, Hukukçular Derneği Başkanı

TURKEY, Director of the Society of the Lawyers
MERVE SAFA KAVAKÇI, Dr. / ABD, Öğretim Üyesi, Yazar, George Washington Üniversitesi

USA, Lecturer&Writer, International Relations, George Washington University
Amerika’da İslamofobyaya Müslümanların Katkısı”

Muslims’ Contribution to Islamophobia in America”
FETHİ GÜNGÖR, Doç. Dr. / TÜRKİYE, Öğretim Üyesi, Sosyoloji, Sakarya Üninversitesi,

TURKEY, Lecturer, Department of Sociology, Sakarya University
“Rusya’da İslam Karşıtlığı: Batı Kafkasya Örneği”

Anti Islamism in Russia: The Case of West Caucassia”
OLSI JAZEXHI / ARNAVUTLUK, Arnavutluk Müslüman Birliği

ALBANIA, Muslim Forum of Albania
“Komünizm sonrası Arnavutluk’ta İslamofobyan Politik İstismarı”

The Political Exploitation of Islamophobia in post–communist Albania”
SAMY DEBAH / FRANSA, Anti-İslamofobya Derneği Başkanı

FRANCE, President, Association of Anti-Islamophobia
“Fransa’da İslamofobya”

Islamophobia in France”

2. GÜN
(9 ARALIK PAZAR)


09:00 – 11:00 / I. OTURUM
(İSLAMOFOBYA İLE MÜCADELEDE ÇÖZÜM YOLLARI)


1ST SESSION (SOLUTIONS IN COMBATING ISLAMOPHOBIA)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

RECEP ŞENTÜRK, Prof. Dr. / TÜRKİYE

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

TURKEY, Islamic Research Centre
AHMAD AZAM ABDURRAHMAN / MALEZYA, Küresel Barış Misyonu Başkanı

MALAYSIA, President, Global Peace Mission

“İslamofobya: Zorluklar Ve Çıkış Yolu”

Islamophobia:  Challenges And The Way Out”
MOJTABA AMİRİ VAHİD / İRAN, İslam Konferansı Teşkilatı Birleşmiş Milletler Misyon Yardımcısı

IRAN, Deputy of OIC Mission to UN-Geneva Office

“İslamofobya ile Mücadelede İslam Konferansı Teşkilatı & STK’lar İşbirliği”

The OIC/NGOs Cooperation in Combating Islamophobia”
AHMED VON DENFFER / ALMANYA, Müslüman Yardım Enstitüsü Başkanı,

GERMANY, President, Muslime Helfen Institute

“İslamofobya: Yanlış İzlenimler Ve Gerçek Kaygılar”

Islamophobia: False Impressions And Genuine Concerns”
11:00 – 11:20 KAHVE ARASI

COFFEE BREAK
11:20 – 13:20 / II. OTURUM
(İSLAMOFOBYA İLE MÜCADELEDE ÇÖZÜM YOLLARI)


2ND SESSION (SOLUTIONS IN COMBATING ISLAMOPHOBIA)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

PROF. MUSTAFA KEMAL ÖZSOY, TGTV İCRA KURULU ÜYESİ

MEMBER OF EXECUTIVE BOARD, TGTV
ALI ELGHATIT, Prof. Dr. / MISIR, Başkan Yardımcısı, Mısır Uluslararası Hukuk Derneği

EGYPT, Deputy President, Egyptian Society of International Law
“İslamofobya ve İslam Korkusunun Teşviği Arasındaki Kanunların Objektif Analizi”

Objective Analysis of Laws between Islamophobia and Inciting Fear of Islam”
MASSOUD SHADJAREH / İNGİLTERE, Başkan, İslami İnsan Hakları Komisyonu, IHRC

UK, Chair, Islamic Human Right Commission (IHRC)
Anti-Terör Yasaları: Güvenliği Arttırıyor Ya da Toplumaları Bölüyor”

Anti-Terror Laws: Promoting Security or Dividing Communities”
YUSUF KAPLAN, Doç. Dr. / TÜRKİYE, Öğretim Üyesi, Bilim Sanat Akademisi

TURKEY, Lecturer, Science and Art Academy
MÜMTAZER TÜRKÖNE, Prof. Dr. / TÜRKİYE, Öğretim Üyesi, Gazi Üniversitesi

TURKEY, Lecturer, Gazi University

“Medeni Barış”

Modern Peace”
13:20 – 15:00 ÖĞLE YEMEĞİ

LUNCH BREAK

15:00 – 17:00 / III. OTURUM
(İSLAMOFOBYA İLE MÜCADELEDE ÇÖZÜM YOLLARI)


3RD SESSION (SOLUTIONS IN COMBATING ISLAMOPHOBIA)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):

AHMET EMİRDAR, TÜRKİYE, Araştırma Kültür Vakfı

TURKEY, Research Culture Organization
ANIS AHMAD, Prof. Dr. / PAKİSTAN, Riphah Üniversitesi Rektör Yardımcısı

PAKISTAN, Vice Chancellor, Riphah International University

“İslam’da Cihat Kavramı: Bazı Yansımalar”

Concept of Jihad in Islam: Some Reflections”
IQBAL UNUS, Dr. / ABD, Fairfax Enstitüsü Başkanı

USA, Director, The Fairfax Insitute (IIIT)
“İslamofobya’ya Karşı Mücadele: Alimlerin Vazifesi”

Countering Islamophobia: The Obligation of Scholars”
ALİ KURT, TÜRKİYE, İDSB Genel Sekreter Yardımcısı

TURKEY, Deputy Secretary General, UNIW

“İslamofobyaya Karşı İki Çözüm: Doğru Tebliğ, Etkili Temsil”

Two Ways of Solution: Proper Presentation, Effective Representation”
M. FAHMY HOWEIDY / MISIR, El-Ahram Gazetesi, Yardımcı Genel Yayın Yönetmeni

EGYPT, Deputy Editor in Chief, Al-Ahram Newspaper

“Araplarda Cihat Kavramı”

Arabic Concept of Jihad”
17:00 – 17:20 KAHVE ARASI

COFFEE BREAK

BALO-III SALONU (PARALEL OTURUMLAR)

BALL SALOON-III (PARALLEL SESSION)

09:30 – 11:15 / IV. OTURUM
(İSLAMOFOBYANIN SİYASİ VE SOSYOLOJİK SONUÇLARI)


4TH SESSION (POLITICAL AND SOCIOLOGICAL RESULTS OF ISLAMOPHOBIA)

OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):
MUSTAFA ÖZCAN, TÜRKİYE, GAZETECİ-YAZAR / TURKEY, JOURNALIST, WRITER

SAIED REZA AMELI, Prof. Dr. / İRAN, Öğretim Üyesi, Medya Enstitüsü, Tahran Üniversitesi

IRAN, Lecturer, Media Studies, University of Tehran

American Exceptionalism, Globalization and Islamophobia: Double Discrimination”

Amerikan Dışlama Politikası, Küreselleşme ve İslamofobya: Çifte Ayrımcılık”

MUBARAK EL-MUTAWWA, / KUVEYT, İDSB Genel Sekreter Yardımcısı

KUWAIT, UNIW Deputy Secretary General

“İslamofobyayı Bitirmek için Müslümanların STK ve Resmi Kurumlar Bazında Dünya Çapında Birlik Olma İhtiyaçları”

Needs of Muslims throughout the World for the Union of Civil Organizations &

Legal Instıitutions to Compact Islamic phobia”

FATİH OKUMUŞ / HOLLANDA, Öğretim Görevlisi, Vrije Üniversitesi

NETHERLAND, Lecturer, Vrije University

“Avrupa’da din özgürlüğünün anlamı ve Müslümanların “anti-islamizm” ve “islamofobi” karşısındaki tutumları üzerine”

About the Meaning of the Freedom of Religion and Muslims Attitudes towards “Anti-Semitism” and “Islamophobia”

ANAS SHEIKH ALI, Dr. / İNGİLTERE, Başkan, İslamofobya ve Irkçılık Karşıtı Forum

UK, Chairman, Forum Against Islamophobia and Racism (CAIR)

“Sanat ve Edebiyat Maskesi Altındaki İslamofobik Söylemler”

Islamophobic Discourse Masquerading As Art and Literature”

11.15-11.40 KAHVE ARASI

COFFEE BREAK

11:45 – 13:00 / V. OTURUM
(İSLAMOFOBYAYA KARŞI ÇÖZÜM YOLLARI)


5TH SESSION (SOLUTIONS IN COMBATING ISLAMOPHOBIA)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):
ALİ MURAT YEL, Dr. /
TÜRKİYE, Öğretim Üyesi, Fatih Üniversitesi

TURKEY, Lecturer, Fatih University
MANAL ABOLHASAN, Dr. / MISIR, Öğretm Üyesi, El Ezher Üniversitesi

EGYPT, Lecturer, Al-Azhar University
“İslamofobyanın Medya Aracılığıyla Yaygınlaştırılmasında Uluslararası Sözleşmelerin Rolü”

The Role of International Conventions in Promoting Islamophobia through the Media”
MOHAMMAD RAYYAN, Dr. / ÜRDÜN, İslam Hukuku, Ürdün Üniversitesi

JORDAN, Shariah, Jordan University
“Diğerfobya Aşamalarının Kökten Sökülmesinin Kur’an Metodolojisi”

The Qur’anic Methodology of Uprooting the “Otherphobia” Milestones”
TAŞKIN TANKUT SOYKAN / POLONYA, Danışman, AGIT

POLAND, Adviser, OSCE ODIHR
“AGİT’in Müslümanlara Karşı Yapılan Hoşgörüsüzlüklerle Mücadeledeki Rolü

The Role of the OSCE in Combating Intolerance against Muslims”
17:20 – 19:00 / VI. OTURUM
(İSLAMOFOBYA İLE MÜCADELEDE ÇÖZÜM YOLLARI)


6TH SESSION (SOLUTIONS IN COMBATING ISLAMOPHOBIA)
OTURUM BAŞKANI (CHAIR OF THE SESSION):
AHMET ŞİŞMAN, TÜRKİYE / ENSAR VAKFI BAŞKANI


TURKEY, Present of Ensar Foundation
NADER HASHEMI, Prof. Dr. / ABD, Siyaset Bilimci, Northwestern Üniversitesi

USA, Political Science, Northwestern University
“İslamofobiye Karşı Koymak İçin Müslümanlar Neler Yapabilir? Kanada’dan Dersler”

What Can Muslims Do to Oppose Islamophobia?:

Lessons from Canada”
SHAHID MALIK / İNGİLTERE, Avam Kamarası, Dewsbury Milletvekili

UK, House of Commons, MP for Dewsbury
ÖMÜR ORHUN / TÜRKİYE, AGİT Müslümanlara Karşı Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Özel Temsilcisi

TURKEY, Personal Representative, Dealing with Intolerance and Discrimination against Muslims, OSCE
“Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele: Sosyal ve Siyasi Çözümler”

Dealing with intolerance and discriminatıon against Muslıms: Social and Political solutions”
MUMTAZ AHMAD, Prof. Dr. / USA, Political Science, Hampton University
KAPANIŞ KONUŞMASI (LAST SPEECH)
Necmi SADIKOĞLU, TÜRKİYE, İDSB Genel Sekreteri

TURKEY, Secretary General, UNIW
İSHAK DANIŞ (KUR’ÂN-I KERİM TİLÂVETİ)

(QUR’AN RECITATION)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Oturum başkani (chair of the session) icon1. Oturum./1st Session. 09. 00 10. 20

Oturum başkani (chair of the session) iconOturum Başkanı

Oturum başkani (chair of the session) iconOturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Oturum başkani (chair of the session) icon1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A. D başkanı Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Oturum başkani (chair of the session) iconOturum aç

Oturum başkani (chair of the session) icon1. Oturum 13. 00-14: 15

Oturum başkani (chair of the session) iconI. oturum saat 10

Oturum başkani (chair of the session) iconOturum Bilgisi Tahmin Etme 5

Oturum başkani (chair of the session) iconAnayasa Mahkemesi Olarak Oturum Yapan

Oturum başkani (chair of the session) icon1. oturum 13. 30-14. 10 “ kentsel donusumde yeni imar araclari ”


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com