Jass studies atif indeksi / jass studies citation index


sayfa1/831
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   831
JASS STUDIES ATIF İNDEKSİ / JASS STUDIES CITATION INDEX

Not: Atıf indeksinde sıralama şu şekildedir: Atıf yapılan eserin künyesi / Atıfta bulunan makalenin künyesi / Makalenin İngilizce başlığı: The order in Citation index is as following: Tag of the work cited / Tag of the article citing / English title of article.

DELİCE, H. İbrahim (2007), Türkçe Sözdizimi, Kitabevi Yayınevi, İstanbul / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
ERGİN, Muharrem (1994); Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
KARAHAN, Leyla (2005); Türkçede Sözdizimi, Akçağ Yayınları, 9. Baskı, Ankara / DELİCE, H. İbrahim (2008), Denkleştirme Öbeği / Acualızatıon Phrase, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 1-2, Winter 2008, Ankara.
AYVERDİ, İlhan, TOPALOĞLU Ahmet, Misalli Büyük Türkçe Sözlük I-III, 2. Baskı, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2006 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
BANGUOĞLU, Tahsin, 1990, Türkçenin Grameri, 3. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
GABAIN, A. Von, Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, TDK Yayınları, Ankara 1988 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
ERGİN, Muharrem, 1985, Türk Dil Bilgisi, 16. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Yayınları / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
SARIKAYA, Bekir, 2010, Rükneddin Ahmed'in Acaibü'l Mahlukat Tercümesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Osmanlı Türkçesine Giriş I, 8. Baskı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1988.s. 133-137 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
TOPALOĞLU, Ahmet, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 1. Basım, İstanbul 1989, Ötüken Yayınları / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983 / SARIKAYA, Bekir (2008), Acaibü’l Mahlukat’ın Fiil Varlığı / Verbs Of Acaibul Mahlukat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 25-65, Winter 2008, Ankara.
ABDULBÂKİ Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’ân, Dâru‟d-Da‟ve, İstanbul 1986 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ABDULHALİM Mahmud Ali, et-Terbiyetü’l-İslamiye fi Surati’l-Maide, Daru‟t-Tevzi, 1. Baskı, Kâhire 1994 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ALİ İbrahim Muhammed, el-Ehadisü’s-Sahiha min Ahbarin ve Kasasi’l-Enbiya, Daru‟l-Kalem, 1. Basım, Dimeşk 1995/1416 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
BAYRAKTAR M. Faruk, Ailenin Eğitim Görevi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 1995, s. 120 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
CANAN İbrahim, Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye, Tuğra Neşriyat, İstanbul Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÇAMDİBİ Mahmut Hasan, Eğitim İlkeleri ve Rehberlik, İleti Yayınları, İstanbul 2000 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
DOĞAN D. Mehmed, Büyük Türkçe Sözlük, Gerçek Hayat Yayınevi, 15. Baskı, İstanbul 2001/ GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
el-ISBAHÂNÎ el-Huseyn b. Muhammed er-Râğıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Dâru Kahramân, İstanbul 1986 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
el-MEVDÛDÎ Ebû‟l-A‟la, Tefhîmu’l-Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 1996 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
en-NESEFİ Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Tefsîru’n-Nesefî, Dâru Kahramân, İstanbul 1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
es-SÂBÛNÎ Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefâsîr, Dâru‟s-Sâbûni, 10. Baskı, Kahire Tarihsiz1984 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
eş-ŞERİF Adnan, Min İlmi’t-Tıbbi’l-Kur’âni, Dâru‟l-İlmi li‟l-Melâyin, Beyrut 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ez- ZEHEBİ Muhammed b Abdillah, et-Tıbbu’n-Nebevi, Tahk. Ahmed Rif‟at el-Bedrâvi, Dâru İhyâi‟l-Ulûm, 3. Baskı, Beyrut 1990 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
et-TABERİ Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân Te’vîli Âyyil-Kur’ân, Dâru‟l-Fikr, 4. Baskı, Beyrut 1984 ve (Tahk. Abdullah et-Türki, Merkezu‟l-Buhûs, Kâhire Tarihsiz, 1. Baskı) nüshası / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ez-ZEMAHŞERİ Cârullah Ebi‟l-Kâsım Mahmûd b Ömer, el-Keşşâf…, Tahk. Adil Ahmed, Ali Muhammed, Mektebetu‟l-Ubeykân, 1. Baskı, Riyad 1998 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FERÂHİDÎ Halil b Ahmed, Kitabu’l-Ayn, Daru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FEREC Seyyid Ahmed, el-Üstûra fi Dav-i’l-Kitabi ve’s-Sünne, Daru‟l-Vefa, 3. Baskı, Kâhire 1989/1409 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
FERSAHOĞLU Yaşar, İslam Eğitimine Giriş, Marifet Yayınları, İstanbul 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
GÜL Emine, Kur’ân’da Engelliler, Akis Kitap, İstanbul 2005/ GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
GÜNAY İlhami, Kur’an-ı Kerim’de Gençlik Tipolojileri, (Yök‟te Yayınlanmış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
İBN KESİR Ebu‟l-Fida İsmâîl, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, Daru‟l-Ma‟rife, 2. Baskı, Beyrut, IV/15 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
İBN MANZÛR, Lisanu’l-Arab, Daru’l-Meârif, Kahire Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KARAMAN Hayreddin vd. Kur’ân Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KÂSIMÎ Muhammed Cemaluddin, Mehâsinu’t-Te’vîl, Daru‟l-Fikr, 2. Baskı, Beyrut

1398 / 1978 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
Kitabu’l-Mukaddes,Kütübü’l-Ahdi’l-Kadim-ve’l-Ahdi’l-Cedid, Matbaatü‟l-Emrikiyye, Beyrut 1899 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
KUZGUN Şaban, İslam Kaynaklarına Göre Haniflik ve Hz.İbrahim, Üç Bilek Matbaası, Ankara 1988 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MEBRÛK Osman Ahmed, Terbiyetu’l-Evlad ve’l-Aba fi’l-İslam, Daru Kuteybe, Beyrut 1992 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MEDAR Ali, İnsan Eğitiminin Kur’ânî Metodu. Terc. Ali Yüksel, Fırat Yayınları, İstanbul 1987 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
MERÂĞÎ Ahmed Mustafa, Tefsîru’l-Merâğî, Şeriketu Mektebetu ve Matbaatu Mustafa, Tarihsiz / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 1 Issue 1, p. 67-79, Winter 2008, Ankara.
ÖZEK Ali vd, Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993 / GÜNAY, İlhami (2008), Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişi Ve Eğitimi / The Youts’s Activity Development And Their Education İn Holy Qur’an,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   831

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Jass studies atif indeksi / jass studies citation index iconJass studies atif indeksi / jass studies citation index

Jass studies atif indeksi / jass studies citation index iconAssessment of elements relating the instructional program of social...

Jass studies atif indeksi / jass studies citation index iconViolence against Women and the Past and Present of Women’s Studies...

Jass studies atif indeksi / jass studies citation index icon7. kaynak gösterme (atif) usulleri ve kaynaklar 15

Jass studies atif indeksi / jass studies citation index iconForum Index Forum Regels Forum Kuralları


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com