Karar tariHİ: 01. 03. 2012


T.C

YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2011/ 9066

KARAR NO:2012/ 4360

KARAR TARİHİ: 01.03.2012

Davalı koca tarafından kullanılmayan aile konutunu, davacı kadının da kullanmayıp başkalarına kiraya vermiş olması halinde konutun aile konutu olma niteliği ortadan kalkmıştır. Türk Medeni Kanununun 194. maddesindeki aile konutu korumasından yararlanılamaz.

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava Türk Medeni Kanunu`nun 194. maddesi uyarınca, eşlerden koca adına tapuda kayıtlı taşınmazın kaydına aile konutu şerhi konulmasına ilişkindir.

Toplanan delillerle dava konusu taşınmazın taraflarca aile konutu olarak kullanıldıktan sonra, davalı kocanın konuttan ayrıldığı, davacı kadının da bir süre konutta oturmaya devam ettikten sonra konutu boşaltıp üçüncü kişilere kiraya verdiği, davanın açıldığı tarihte de bu durumda olduğu anlaşılmaktadır. Davalı koca tarafından da kullanılmayan aile konutunu, davacı kadının da kullanmayıp başkalarına kiraya vermiş olması, konutun aile konutu olma niteliğini ortadan kaldırmıştır. Artık, davacı Türk Medeni Kanunu`nun 194. maddesindeki aile konutu korumasından yararlanma olanağını yitirmiştir. Açıklanan nedenlerle, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken; yetersiz gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 01.03.2012

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 icon2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin...

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconKarari karar Sayısı: 2012

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19. 06. 2012 T. 28328 R. G.)

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconKarar Tarihi: 24. 10. 2011

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconKarar Tarihi: 23. 02. 2017

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconKarar Tarihi: 19. 02. 2013

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconKarar Tarihi: 12. 10. 2011

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconKarar Tarihi: 19. 02. 2013

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconKibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (01....

Karar tariHİ: 01. 03. 2012 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 01. 09. 2012/28398


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com