İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade


sayfa1/3
  1   2   3
NOUNS

(İsimler)

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade etmede cümlede subject (özne), object (nesne), preposition (edatlar) larm nesnesi (I looked at the components) ve "be, become" ve "seem" fiillerinin tamamlayıcısı (He became a thief) görevlerinde kullanılabilen kelimelerdir.

İsimleri iki şekilde ayırt edebiliriz.

İsimler çoğul eki olan "-s" alırlar ve "-s" alabilecekleri bir yerde kullanılarak belirlenebilirler.

!► The kitten is sleeping, (kitten "kittens" yapılabilir.) İyelik eki olan "-s" de bir kelimenin isim olup olmadığını gösterir. Ayrıca fiil, sıfat, isim ve zarflara yapım eki getirilerek isim yapılmaktadırlar.

İsimler yapılarına göre;

H "One word nouns" (tek kelimeden oluşan) isimler (desk, room)

% "Compound nouns" (birden fazla kelimenin, genellikle iki ayrı kelimenin yanyana gelerek oluşan isimler (frying pan, fishing line gibi) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

ONE WORD NOUNS (Tek^elime İsimler)

Tek kelimeden oluşan isimler belirgin bir varlığı, cismi belirtmek için kullanılan kelime­lerdir (cat, dog, man, desk, ...).

Tek kelime isimler; fiillere, sıfatlara ve isimlere değişik sonek getirilerek de yapılır;

Fiiller "er" soneki ekleyerek

!► drive-driver, s peak-speaker; Sıfatlara "ity" eki getirerek;

sincere-sincerity, responsible-responsibility Tek kelime isimler bir işi yapan kimseyi belirtme görevini üstlenir, actor, assistant beggar, driver, engineer

Kişilerin hangi ülkeden geldiklerini belirtirken sonek kullanılarak tek kelime isimler oluşturulabilir.

American, Persian, Pakistanian
Bunlardan başka, değişik sonekler kullanılarak da isimler oluşturulabilir. Fiilden türetilen isimler:

acceptance, agreement, arrival, behaviour, discovery, knowledge, possession.

Sıfattan türetilen isimler:

absence, activity, anxiety, constancy, happiness.

İsimden türetilen isimler:

boyhood, kingdom, booklet, mouthful.

"ing" kullanarak oluşturulan isimler:

ironing sleeping

Bazıları grup, kavram olarak tekil halde kullanılır.

!► I like painting/drawing. Bir nesne adı olduğunda tekil/çoğul olabilir.

!► My painting/paintings was/were exhibited in the exhibition.

^ COMPOUND NOUNS (eTleşik İsimler)

Compound Nouns (Bileşik isimler) en az iki kelimenin yanyana gelerek - beraber kullanılması ile bir tek varlığın yerine kullanılmasıdır.

teapot teamwork

housewife overflight

"îsim + isim" yapısı normalde birşeyin neden yapıldığını göstemede kullanılır.

a gold watch a stone bridge

Birşeyden kabı ile birlikte bahsedersek "of' yapısı kullanırız.

a cup of coffeea box of matches

a bar of chocolate a bottle of milk

Sadece kap söz konusu ise:

a coffee cup a milk bottle

a matchbox

"(-ing) + Noun" ile bileşik isim yapılması:

"ing" eki ile bir ismin kullanılmasından iki kelimeden oluşan yeni bir isim (noun) elde edilir.

sleeping bag rocking chair

"(-ing)" + noun ile bileşik isim yapıldığı zaman ilk kelime vurgulu okunur yani; sleeping bag. İsteğe bağlı olarak iki kelime arasına tire de kullanılabilir.

"Apostrophe ('s) + noun" kullanılması ile oluşan bileşik isimler:

Apostrophe (kesme işareti) sahiplik bildiren durumlarda kullanılır. !► Ali's car

Bazen "kesme" işaretinin yerine "of' örneğin Ali's car yerine The car of Ali kullana­biliriz fakat bu canlılarda pek kullanılmaz.

the queen of Saba the father of the children

"of' kullanılan yapılar cansızlar için daha yaygın bir kullanımdır, name of the book the colour of the car

Maddeler ve malzemeler hakkında bilgi veren bileşik isimler:

Malzemeler ve maddeler bileşik isim yapımında kullanıldığı zaman örneğin; a gold watch sıfat gibi gözükürler fakat isimdirler. Çünkü sıfatların üstünlük dereceleri ve bu sıfatlardan önce "very" kullanılamaz. Bu şekildeki bileşik isimler sayısızdır.

a plastic raincoat a silk shirt a leather wallet a wool pullower

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

(Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler)

Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler):

İngilizce'de information, money, homework furniture, news gibi isimler "uncountable" olarak adlandırılmaktadır. Bu isimlerin çoğul hali yoktur ve rakam­larla ifade edemeyiz. Örnek: homeworks olarak kullanılamaz ve dolayısıyla fiilin tekil hali kullanılır.

Katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler bu gruba girer, wood, sand, oil, milk, smoke, air gibi. Sayılamayan isimlerden (uncountable nouns) önce "a/an" kullanılamaz. Countable Nouns (Sayılabilen İsimler):

Sayılabilen isimler belirli bir nesneyi belirtmek için kullanılan isimlerdir. Bu isimlerden önce a/an kullanılabilir ve isimlerin çoğul hali olabilir.

book -» books a book two books

Bazı isimler tek bir nesne için kullanıldığı zaman "countable", fakat o grup için kullanıldığı zaman "uncountable" olarak nitelendirilir.

!► He ate two eggs, (iki yumurtayı belirtir)

!► Would you like egg? (genel olarak yumurtayı belirtir)
Bazı isimler bir maddeyi belirttiği zaman "uncountable", fakat o madde'den yapılmış bir nesne için kullanıldığı zaman "countable" olur.

!► I picked up a stone, (countable)

!► We used stone to build our walls, (uncountable)

SINGULAR AND PLURAL NOUNS (Tekil ve Çoğul İsimler)

Çoğu isimler sonuna "s" getirilerek çoğul olurlar.

cat -» cats book -> books dog —> dogs

"-o, -s, -x, -ch, -sh" ile biten isimlerin sonuna "es" getirilerek çoğul olurlar.


potato

—>

potatoes,

class

—>

classes,

box

—>

boxes,

match

—»

matches,

dish

—>

dishesb, c, d, g gibi sessiz harflerden sonra "y" gelen isimleri çoğul hale getirirken sondaki "y" düşer ve "ies" getirilirek çoğul olur.

baby babieş

Son harfi "f,fe" olan isimler çoğula dönüştürülürken "f-fe" düşer "ves" getirilir.


calf

—»

calves.

half

—>

halves.

knife

—>

knives.

leaf

—>

leaves.

life

—>

lives

wife

—>

wives

self

—»

selves

shelf

->

shelves

loaf

—>

loaves
"o" ile biten isimleri çoğul hale getirirken "-es" getirilir, hero —> heroes,

tomato tomatoes

potato -> potatoes, Bazıları hem "-es", hem de "-s" alır.

cargo cargos/cargoes

volcano -» volcanos/volcanoes Bazı isimler çoğul yapılırken sadece sesli harfleri değiştirilir.


foot

—»

feet

goose

geese

man

—>

men

tooth ->

teeth

mouse

—»

mice

Bunların yanında kurallara uymayan, zaman içinde o şekilde geliştiği için çoğul hali öyle olan isimler vardır.

ox oxen

child ^ children

Bazı hayvan, kuş ve balıkların adlarında değişme olmaz.


sheep

—»

sheep

deer

—>

deer

fish

—>

fishBirden fazla tür sözkonusu olduğunda (fishes gibi) olabilir. Bazı milliyet isimlerinde tekil çoğul aynıdır. The (a) Chinese are (is)

The (a) Spanish/Japanese/Swiss/Portugal/Sudanese are (is)


COLLECTIVE NOUNS (Topluluk İsimleri) Hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilen kelimeler.

committee

company

family

government

jury

audience

group

crew

staff

team

union


Grubu tek bir şey olarak aldığımızda tekil, tek tek elemanlarının toplamı olarak kabul ettiğimizde ise çoğul olur.

!► The government is/are introducing a new act to prevent the extension of terrorism.

The majority, the public ve the youth gibi isimlerle fiillerin hem tekil hem de çoğul hali kullanılabilir.

!► The youth of today have/has a tendency to be lazy.

Cattle, the military, people, the police gibi isimler sadece çoğul olarak kullanılır.

!► The police are looking for the criminal.

Athletics, mathematics, physics gibi sonu "-ics" ile biten isimler tekil isim olarak kullanılırlar.

!► Mathematics is regarded as the most significant lesson by the majority of the students.

Acoustics, economics, phonetics and statistics gibi kelimelerde, akademik bir branş için kullanıldığı zaman fiilin tekil hâli, fakat belirli bir nesne-durum için kullanıldığı zaman fiilin çoğul hâli kullanılır.

!► Your statistics is not believeable enough.

!► According to the Dean the statistics are too speculative.

Glasses, jeans, pants, pliers, pyjamas, scissors, shorts, tights gibi yapı olarak çoğul olan isimlerle fiillerin çoğul hali kullanılır. Bu isimleri "a pair of' ile de ifade edebiliriz.

!► Your scissors are broken.

!► There is a pair of pliers on the table.

Ayrıca yapı olarak çoğul olan; belongings, clothes, congratulations, earnings, goods, manners, stairs gibi isimler ile fiil çoğul halde kullanılır.

!► My congratulations go to the champions.

GENDER (Cinsiyet)

İngilizce'de nesnelerin cinsiyetini belirtirken isimlerin yerine zamir (pronouns) kullanılır. "He" erkekler "she" dişiler için ve "it" ise diğer bütün varlıklar için kullanılır. Fakat İngilizce'de dişiler için cinsiyet belirten bazı kelimelerde sonekler farklı kullanılır.


waiter

—>

waitress

fiancé

—>

fiancée

hero

—>

heroine

lion

->

lioness

patron

—»

patroness

emperorempressMan-woman gibi cinsiyet bildiren kelimelerden başka, isimlerin cinsiyetleri hakkında bilgi edinmek için isimden sonra gelen ve ismin yerine kullanılan zamir (pronoun) e bakmak gerekir.

!► My friend bought a new present for her mother.

THE GENITIVE (İyelik)

İngilizce'de sahiplik (iyelik) genel olarak isme getirilerek belirtilir.

Bir isme \s ekleyerek örneğin Teacherbook sözü geçen nesnenin kime ait olduğunu belirtiriz. Fakat çoğul bir isme yani sonu "s" ile biten isme iyelik eki getirilemez. Sadece yukarıdan ayırma işareti kullanılır.

Students'

Tekil olup da sonu ile biten isimlerin sonuna da iyelik eki getirilir. Waitress's

Düzensiz çoğul isimlerin sonuna da Js getirilir. The women's meeting

"s" ile biten isimlerde iyelik yine getirilerek belirtilir. Charles's book Boris's cat

İyelik cansız varlıklar ve canlı varlıkların ürünleri için kullanılabilir.

the earth's surface

journey's end

a month's salary

lamb's wool, a bird's egg

Bazı durumlarda "house-shop" ve "work-place" ler için den sonra gelen isimler kullanılmayabilir.

!► My aunt's house is beautiful but my uncle's is more beautiful.

Zamanlarda bir şeyin süresi anlatılırken

two hours' delay

two days' journey

a week's holiday

İsim + isim de olabilir.

a two-hour journey

a thirty-minute delay

Ölçülerde

a two litre can

a five-dollar note

(noun + noun) kalıbını özellikle genele, umuma ait şeyler hakkında konuşurken kullanırız ki iki isim gerçekten tek bir kavramı tasvir etsin. Diğer durumlarda preposition yapısı kullanılır. Kıyas yapalım:

the postman (iyi bilinen)

the insurance man (iyi bilinen)

a man from the health department (iyi bilinmeyen)

I was reading the history book, (bilinen bir kitap türü)

I was reading a book about fish, (bilinmeyen kitap)

Corner table (bilinen)

Girl in the corner (bilinmeyen)

Top, front, back, inside, outside, beginning, middle, end, part gibi kelimelerle (of) yapısını tercih ederiz.

The top of the page, (the top page veya page top değil)

The bottom of the glass, (the glass bottom değil)

Hp


Indicate if the

1.

underlined words

2.

in the following

3.

sentences are

4.

nouns (n) or not

5.

(x).

6.
7.
8.
9.
10.Satisfaction can be important for you when doing your job.

It was so long ago that I can not remember it exactly.

Have you seen the broken glass on the floor?

How can you be so forgiving? He was so rude to you.

Did you see a running boy near here?

People nowadays are not educated enough to be teachers.

He became a lawyer when he graduated in 1988.

I was very active and naughty in my childhood.

subject before the deaths occurred.

.11. The Prime Minister was very angry about the absence of the members of Parliament.

.12. He did his military service with honour and pride.

.13. Have you seen my running shoes?

.14. The teacher has to be given a reasonable excuse, because the students were very late.mm<$Lm\

Count/Uneount

 1. petrol

 2. goldfish

 3. family

 4. geography

 5. trousers

 6. Burmese

 7. bicycle

 8. freedom

 9. steel

 10. police


 11. First write if

  THE FOLLOWING WORDS ARE COUNTABLE (CO) OR UNCOUNTABLE (UN) ANO LATER INDICATE IF THEY ARE SINGULAR (s), PLURAL (p) OR BOTH (B).

  S/P/B
  economicssmwIE.

  1. [Identification / Identity) of criminals by examining their finger prints is not possible all the time.

  2. If you meet any extraordinary (circumstances / position] please let us know, we will try to help you.

  3. I was good at (physics / physic) when I was in high school.

  4. I saw him catching several (fish / fishes) each time.

  5. (Discovery / Discoveration) of that planet shows us that there has been great (progress / improve) in (science / scientific).


  6. Circle the

   correct nouns given in the sentences below.
   (Improvement / Improve) in English is related to practice.

honest

transport


trade

plaster

imitate

slavery

report

language

know interview behave educate

war society ignore library

1. It is a scientific law that boiling water causes
evaporate

Fill in the blanks

with the words given below. use the correct form of the words.

In ancient . some people believed

several gods.

I think his toward his boss is not

polite but also I think his is more

important than the way he behaves.

Because my watch is an it is very cheap.

I asked several questions to the man at the Ministry of

I realized then, that he had no of

the subject because he couldn't answer my questions.

A dictionary can provide you with a lot of of words.

There has been an increase in the rate of.... in the

country due to problems among the villages.

All students must keep quiet in the so that everyone

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade icon1. Kimi zaman sözcükler cümlede kullanımlarına göre farklı anlamlar...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconAnkara'da yaşanan bir olayda, bir kurum Genel Müdürü, daire başkan...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconÇek Kelimesi Ve Eğer Senet Türkçeden Başka Bir Dille Yazılmış İse...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconEkonominin en eski kavramlarındandır
«Verimli fakat işlenmemiş bir toprak farzedelim. Hiçbir hazırlık yapmaksızın bu toprağa bir miktar tohum atılsın Kullanılan tohum,...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconKaraden?Z balikзi gem?Ler?N?N genel yapisal цzell?KLer?
Цrne?in sьrьtme a??yla avc?l?k yapan bir bal?kз? teknesi trol teknesi, veya зevirme a?? kullanan bir gemi ise g?rg?r teknesi olarak...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconDöküntü, bir hastalığın neden olduğu, görülebilir bir lezyondur....

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconGenel olarak örgütler ve özelde de bir örgüt türü olarak işletmeler...

İsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger), herhangi bir topluluğu (flock-team), genel olarak bir nesneyi (man-table), ifade iconBu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com