2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir


sayfa1/15
d.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)

Ekonomi Bakanlığından:31.12.2015 tarih ve 29579 Mükerrer sayılı R.G.

Genelgeler (Tek Pencere) 2014/1 2014/18 2015/2 2015/3 2015/8 2016/1 2016/6 2016/21 2016/27 2016/38 2016/50 2016/60

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

-Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaların kapsamı MADDE 4 (Ek-1, Ek-2)

-İthalinde belirli kurumların izni aranacak muhtelif eşya (Ek-3) MADDE 15

-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ek-3a

-Şeker Kurumu Ek-3b

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ek-3ç

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ek-3d

-Emniyet Genel Müdürlüğü Ek-3e

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ek-3f

-Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthali MADDE 16

-Gübre İthalatı MADDE 21 (Ek-5)

-Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar MADDE 28

-Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı MADDE 29

-Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı MADDE 30 (Ek-7, Ek-8)

-Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthali MADDE 35 (Ek-9, Ek-10, Ek-11)

-Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali MADDE 40 (Ek-13)

-Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi MADDE 41

-Genelleştirilmiş tercihler sistemi MADDE 57

-Askıya Alma Sistemi MADDE 64
BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ;3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişikliklerine, 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliklerine, 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişikliklerine, 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişikliklerine, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmesine, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

AB: Avrupa Birliğini,

Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

Askıya Alma Sistemi: 64 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,

ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

G.T.P: Gümrük Tarife Pozisyonunu,

ğ) G.T.İ.P: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

GTS: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini,

ı) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazı,

Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini,

Otonom Tarife Kontenjanı: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,

TAREKS: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi,

TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler

033 Genelgeler 12012/35 22014/17 32016/38

Tasarruflu Yazılar 1 2 3124540 4

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaların kapsamı

MADDE 4 – (1) Tebliğin bu kısmı; Ek-1, Ek-2 ve bu listelerde yer almayan eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

İzin belgesi alınmayacak eşya

MADDE 5 – (1) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;

  1. Karşısında birim CIF kıymeti belirtilmeyenlerin,

  2. Karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) haiz olanlarının,

ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

(2) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; karşısında gösterilen birim CIF kıymetine (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) eşit veya daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının ithalatına izin verilmez.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 6- (1) Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan fiziksel ya da elektronik uygunluk yazısı aranır. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.(12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)1

(2) Ek-1’de yer alan eşya, ek-2’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olup söz konusu ürünler için ayrıca İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında Genel Müdürlük izni aranmaz.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 7 –(12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)2 (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ithal edilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

a) Ek-1’de veya Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya,

b) Ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları veya deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşya.

(2) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, izin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Denetim ve Diğer Hususlar

İzin belgesi başvuruları

MADDE 8 -(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde ilan edilir. Genel Müdürlük burada ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Söz konusu kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, Genel Müdürlüğe aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar.

a) İthalat Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,

b) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formu,

c) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen diğer ilgili belgeler.

Başvuruların sonuçlandırılması


MADDE 9 - (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

İzin belgesinin süresi


MADDE 10 - (1) İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilen izin belgesi altı ay geçerlidir. İzin belgesi fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.(12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)3

(2) İzin belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi


MADDE 11 - (1) Tebliğin bu kısmı kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Bu kısım kapsamında yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya izin belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin 2 yıl süreliğine kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 12- (1) İzin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (G.T.İ.P. tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Diğer mevzuat

MADDE 13-(1) Tebliğin bu kısmı kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

TAREKS

MADDE 14- (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (ek-1 ve ek-2 kapsamı) eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

(2) Yukarıda belirtilen eşyayı kullanılmış olarak ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir. TAREKS üzerinden CIF birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan CIF birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

(3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez. (12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)4

ÜÇÜNCÜ KISIM

İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Eşya

BİRİNCİ BÖLÜM

İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Muhtelif Eşya

Genelgeler (Tek Pencere) 2014/1 2014/18 2015/3 2015/8 2016/57

İthalinde belirli kurumların izni aranacak muhtelif eşya

MADDE 15 - (1) Ek-3’te G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın karşılarında gösterilen gümrük rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, belirtilen kurumların fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği; belge, uygunluk yazısı, izin, kontrol belgesi, uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)5

(2) Ek-3’te G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen ve gümrük beyannamelerinin tescilinde Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranacağı belirtilen eşyanın, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 G.T.İ.P.’inde yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından veya bu kuruluşlar tarafından yetki verilen kurum ve kuruluşlarca Tebliğin bu bölümü kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthali

034/1-2

İthalat işlemleri

Genelgeler 12016/50

MADDE 16 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve 4811.59.00.90.11 G.T.İ.P’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Bakanlığın uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)6

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 17 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve 4811.59.00.90.11G.T.İ.P’li yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 18 - (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Uygunluk yazısına tabi eşya

Genelgeler 12016/56

MADDE 19 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren ve payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)7

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 20 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve 4811.59.00.90.11 G.T.İ.P’li diğer kâğıtların ithali için, ek-4’te yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak söz konusu G.T.İ.P’li filigranlı kağıt ithali için bu maddede belirtilen belgelere ek olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.(Son cümle, 12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile eklenmiştir. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gübre İthalatı

040 Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve .... Dair Yönetmelik

Genelgeler 1 2 3

Uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 21 - (1) Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İthalat işlemleri

MADDE 22- (1) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)8

(2) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.

Uygunluk yazısı alınmayacak eşya

MADDE 23 -(1) 2834.21 G.T.P’li potasyum nitrat, 2834.29.80.11.00 G.T.İ.P.’li ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren, 2834.29.80.12.00 G.T.İ.P’li tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T.İ.P’li diğerleri, 3824.90.92.00.39 G.T.İ.P’li diğerleri, 3824.90.93.00.19 G.T.İ.P’li diğerleri ve 3824.90.96.90.68 G.T.İ.P’li diğerleri adlı maddelerin, gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.

Uygunluk yazısının iadesi

MADDE 24 -(1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde fiziksel olarak düzenlenen uygunluk yazısının aslı9, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilir.

Gübre harici eşyanın ithalatı

MADDE 25 -(1) Tebliğin bu bölümü kapsamında yer alan eşyadan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (Madde 23 kapsamı G.T.İ.P’ler altında yer alan maddeler hariç), bu kısımda belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek fiziksel ya da elektronik belgeye10 istinaden işlem yapılır.

İthalatçının yükümlülüğü

MADDE 26- (12.05.2016 tarih ve 29710 sayılı R.G.ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük 29.04.2016 dan geçerli olmak üzere)11

Diğer mevzuat

MADDE 27 -(1) Tebliğin bu bölümüne aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel

Koşullara Tabi Eşya

BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda

Sergilenecek Eşya

Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar

MADDE 28 - (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

(2)Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon1 442 Seri Nolu Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir iconGeçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2012/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon4458 Sayılı GÜMRÜk kanunu ile Yürürlükten Kaldırılmıştır

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon01. 06. 2005 tarihi itibariyle yayımlanan YÖnetmeliK ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon30/04/2011 tarih ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon1 1/10/2011 tarihi itibariyle 6100 sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon5607 Sayılı Kanun ile 31. 03. 2007 Tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com