2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 22.01.2010

Konu :Yolcu beraberi nakit kontrolleri

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR
GENELGE

(2010/3)

Yolcu beraberi nakit kontrolleri ile ihracata ilişkin mal bedellerinin gerçek kişiler tarafından ve yolcu beraberinde efektif olarak getirilmesi durumunda aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

YOLCU BERABERİ NAKİT KONTROLLERİ

Bilindiği üzere 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “Gümrük İdaresine Yapılacak Açıklama” baslıklı 16 ncı maddesi;

1) Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.

2) Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar idarî para cezası kesilir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal ettirilir. Binbesyüz Türk Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

hükümlerini amirdir.

09.01.2008 tarihli, 26571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin “Gümrük İdaresine Yapılacak Açıklama” baslıklı yedinci bölümünde açıklama usul ve esasları, tutanak düzenlenmesi, açıklama yapılmaması veya gerçeğe aykırı açıklama yapılması, arama ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına(MASAK) yapılacak bildirimlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yönetmeliğe konu bildirim mecburiyeti Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuatla getirilen bildirim mecburiyetini ortadan kaldırmamaktadır.

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gümrük idaresince aşağıda belirtilen şekilde işlem tesis edilecektir:

1) Yurt dışına çıkış ve yurda giriş noktalarında gümrük ve gümrük muhafaza müdürlüklerince belirlenecek risk kriterlerine göre; yolculardan üzerlerinde, çantalarında veya bagajlarında bulunan Türk parası, döviz, bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri mahiyetindeki belgeler ile ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmaları istenilecektir.

2) Yolcu beraberindeki değerler yolcu tarafından açıklama yapılmış olsun veya olmasın gümrük idaresinin yetkili personeli tarafından tespit edilecektir. Bunun için önce yolcunun ilişikteki formu doldurması istenilecek, akabinde görevlilerce tespit edilen tutarlar forma kaydedilecek ve beyan ile tespit edilen tutar arasında fark olması halinde gereğine tevessül edilecektir.

3) Kendisinden açıklama talep edilen yolcu ile ilgili tespitler de mezkur form üzerinde tutanağa bağlanacak ve bu formlar ilgili merci ve taraflara verilecek örnekler de dikkate alınarak yeterli sayıda düzenlenecektir.

4) Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerlerin nakli durdurulacak ve bu değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınacaktır.

5) Gümrük idaresince, beraberindeki değerler hakkında açıklama yapmayan yolcuya beraberindeki değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolcuya 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 16ncı maddesi hükmü çerçevesinde beyan ettiği değer ile gerçek değer arasındaki farkın onda biri kadar idari para cezası verilecektir.

6) Binbesyüz Türk Lirasına kadar olan farklar için dördüncü ve besinci madde hükümleri uygulanmayacaktır.

7) Beraberindeki değerlerin tespiti için görevlilere gerekli kolaylığı sağlamayan yolcuların üst, eşya ve araçları Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği kapsamında gümrük muhafaza görevlilerince aranacaktır.

İHRACAT BEDELLERİNİN NAKİT GETİRİLMESİ

Bilindiği üzere, Türkiye’den yapılmış veya yapılacak ihracata ilişkin mal bedellerinin, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket eden üçüncü şahıslar tarafından döviz cinsinden efektif olarak yurda getirilmesi veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesine göre ihracat hükmünde sayılan yakıt ve yağlar ile kumanyaların teslimlerine ilişkin bedellerin efektif olarak getirilmesi halinde, bankalarca döviz alışının yapılabilmesini teminen, bu durumun gümrük idarelerinden alınacak bir belge ile kambiyo mercilerine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirtilen tutarların yurtdışına çıkarılması ve yurda girişi serbesttir.

Bu çerçevede, Türkiye’ye giriş yapan şahısların yanlarında bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde, ekte yer alan nakit beyan formu düzenlenecektir. İhracat karşılığı getirilen dövizlere ilişkin düzenlenecek nakit beyan tutanaklarının “III. KISIM” da belirtilen “geliş sebebi” bölümüne dövizin kaynağının ihracat olduğu açıkça belirtilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Nakit beyan tutanakları 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecek, yolcunun imzası dışında kontrolü yapan 2 gümrük personeli tarafından da imzalanacak ve bir örneği yolcuya verilecektir. Nakit beyan kontrolleri kapsamında ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği çerçevesinde gümrük muhafaza görevlilerince arama yapılması durumunda, tutanak gümrük muhafaza personeli tarafından da imzalanacaktır.

2. Nakit beyan formları tarih ve sayı verilerek bir deftere kaydedilecek; söz konusu defterin sayfaları numaralandırılıp mühürlendikten sonra, her bir sayfa gümrük idare amirince onaylanacaktır.

3. Nakit beyan formlarında yer alan yolcunun kimlik bilgilerine ilişkin bölüm doldurulurken tutanağı düzenleyen kişi tarafından yolcunun kimlik belgesinin aslının ibraz edilmesi istenecektir.

4. Yolcu beraberi nakit kontrollerine ilişkin düzenlenen formlarda şüpheli olduğu değerlendirilen durumlar (yolcu beraberi nakdin beyan edilememesi veya eksik/fazla beyan edilmesi gibi) ilgili gümrük idaresince düzenlenecek tutanakla ve yedi gün içinde doğrudan MASAK’a bildirilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Kambiyo Mevzuatı açısından varsa gerekli işlemlerin yapılmasını teminen 5549 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre ilgili mercilere intikal ettirilecektir.

5.Nakit beyan formlarına ilişkin genel bilgiler, bir örneği ekli forma uygun olarak ve Excel formatında üçer aylık dönemler halinde toplanarak 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihleri ve Başmüdürlükler itibariyle ithalat@gumruk.gov.tr e-posta adresine iletilecektir.

6. İhracat karşılığı getirilen dövizlere ilişkin bankalar tarafından, kendilerine ibraz edilen nakit beyan tutanaklarının doğruluğunun ilgili gümrük müdürlüğünden sorulmasına ilişkin talepler gecikmeksizin karşılanacaktır.

11.06.2004 tarihli, 2004/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Maksut METE

Müsteşar


EKLER:

1 adet form örn.(3 sayfa)

1 adet form örn. (1 sayfa).


DAGITIM:

Tüm merkez ve taşra teşkilatına
EK-1


T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI/TURKISH CUSTOMS AUTHORITY

NAKİT BEYAN FORMU/DECLARATION FORM OF CASH& MONETARY INSTRUMENTS

Beyan tarihi

Date of declarationBeyanın tipi

Type of declaration

G


elen Yolcu


Entering person

G


iden Yolcu


Leaving person

I. KISIM/PART I

Kişiye ait bilgiler

Details of declarant:

Beyan başkası adına yapılıyor ise nakit/bunları sağlayan belgelerin sahibine ait bilgiler

Details of owner of cash if different than the declarant:

Kişi Adı-Soyadı

Name of personKişi Adı-Soyadı/Şirketin adı

Name of person/CompanyUyruğu

NationaliyUyruğu

NationaliyCinsiyeti

Gender
Cinsiyeti

Gender
TC Kimlik No

TR ID no

(for Turkish citizens)TC Kimlik No

TR ID no

(for Turkish citizens)Doğum Tarihi

Date of birthDoğum Tarihi

Date of birthDoğum Yeri

Place of birthDoğum Yeri

Place of birthAna Adı

Mother’s nameAna Adı

Mother’s nameBaba Adı

Father’s nameBaba Adı

Father’s nameKimlik No

Serial number of IDKimlik No

Serial number of IDAdres

AdressAdres

AdressVarış yerinin adresi

Adress of destinationVarış yerinin adresi

Adress of destinationŞehir

CityŞehir

CityPosta kodu

Postal code
Posta kodu

Postal code
Ülke

Country
Ülke

Country
Telefon No.

Telephone Nr.Telefon No.

Telephone Nr.E-Posta

e-mail
E-Posta

e-mail
Meslek

OccupationMeslek

OccupationPasaport bilgileri/Passport Details

Pasaport bilgileri (Beyan sahibince biliniyor ise)

Passport Details(if known by declarant)

Numarası number
Numarası Number
Veriliş yeri

Place of ıssue
Veriliş yeri

Place of ıssue
Pasaport tarihi

Date of issue
Pasaport tarihi

Date of issueII. KISIM/PART II: YOLCULUK BİLGİLERİ/TRANSPORT INFORMATION

Yolculuk Şekli

Means of transport

H


ava

Air


D


eniz

Sea

T

ren

Rail


K

ara

RoadD

iğer

Other


Yolculuk detayları-Transport route

Geliş ülkesi

Country of departure
Ayrılış tarihi

Date of departure
Varış ülkesi

Country of destination
Varış tarihi

Date of destination
Taşıyıcı firmanın adı

Transport companyTaşıyıcı araç no.su (Uçuş no.su vb.)

Transport ref.Nr(e.g.flight number)Nakit/Ödemeyi sağlayan belgeler/The Cash/Monetary instruments
Miktar /Amount

Para Birimi/ Currency

Nakit/CashBono, çek, seyahat çeki, posta çeki, ödeme emri vs.

Cheques, travellers’ cheques, bonds, money order etc.Diğer/otherIII. KISIM/PART III: BEYAN KONUSU NAKİT /ÖDEMEYİ SAĞLAYAN BELGELERİN KAYNAĞI, KULLANIM YERİ VE AMACI/PROVENANCE & DESTINATION OF CASH/MONETARY INSTRUMENTS

Geliş Sebebi/Provenance

Ticari/Trade related

G


ayri-ticari*

İ

hracat geliri Diğer*

Revenue of exportation Other

Alıcısı (sizden başkası ise)

Intended recipient

( if other than you)

Adı-Soyadı/Name:

Adres/Adress:

Kullanım amacı/

Intended use
*Beyan edilen nakdin kaynağına ilişkin (tasarruf, miras, banka hesabı, satıştan elde edilen gelir vs. gibi) kısa bilgi veriniz.

Please indicate whether the sum(s) declared concern inheritance, savings, from sale, bank account, etc.


IV. KISIM/PART IV: İDARE TARAFINDAN DOLDURULACAK KISIM/THE SECTION TO BE COMPLETED BY CUSTOMS AUTHORITY

Gümrük görevlilerince tespit edilen nakit/ bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler/ The Cash/Monetary Instruments detected by customs officials
Miktar /Amount

Para Birimi/ Currency

Nakit/BanknotesBono, çek, seyahat çeki, posta çeki, ödeme emri vs.

Cheques, travellers’ cheques, bonds, money order etc.Diğer/otherYukarıdaki bilgilerin döğruluğunu onaylıyorum./The undersigned declares that all above details are correct.

Yolcunun imzası

Signature of declarant

Tutanağı düzenleyen görevlinin kaşesi ve imzası/Signature & stamp of officer

Tutanağı düzenleyen görevlinin kaşesi ve imzası/Signature & stamp of officerGENEL BİLGİ-GENERAL INFORMATION

  • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 16. Maddesine göre Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.

Any natural person entering or leaving Turkey and carrying cash/bearer negotiable instruments (BNI) shall fully and accurately disclose that sum upon the request of customs administration in accordance with the Article 16 of the Anti-Money Laundering Law No. 5549

  • Gümrük idaresince, beraberindeki değerler hakkında açıklama yapmayan yolcuya beraberindeki değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolcuya beyan ettiği değer ile gerçek değer arasındaki farkın onda biri kadar idari para cezası verilecektir. Binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

In the event of false, inaccurate or incomplete information, the signatory will be considered not to have fulfilled the above obligation and may be liable to penalties or have cash detained by Customs authorities under the existing national legislation. The penalties or sanctions do apply to cash or BNI with travelers above 1500 Turkish Lira.


EK-2
……….. Dönemine Ait Yolcu Beraberi Nakit Kontrolüne İlişkin Veriler

Başmüdürlüğün adı

İlgili Gümrük Müdürlüğü

Kişi Sayısı

Beyan Edilen Tutar (USD/AVRO)

Tespit Edilen
Tutar


(USD/AVRO)

Faizsiz Tutar (USD/AVRO)

Fark Tutar

(USD/AVRO)

İhracat Karşılığı Getirilen Tutar (USD/AVRO)


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1)

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2012/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2011/7 Sayılı Genelge ile Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği...

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon4458 Sayılı GÜMRÜk kanunu ile Yürürlükten Kaldırılmıştır

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon5607 Sayılı Kanun ile 31. 03. 2007 Tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon30/04/2011 tarih ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon1 1/10/2011 tarihi itibariyle 6100 sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon**11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R. G. de yayımlanan Karayolu Taşıma...

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon2017/1 Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

2013/1 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir icon1 442 Seri Nolu Tebliğ ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com