Madde 1 – 11 Meslek Vergisi


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4


(2464) BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU (1981)

Belediye Vergileri

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

İlan ve Reklam Vergisi

Konu: Madde 12

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam ilan ve reklam vergisine tabidir. (dolayısıyla köylerde ilan ve reklam vergisi yok.)

Mükellef ve sorumlu: Madde 13

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

İstisna ve muaflıklar: Madde 14

Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.

1. TRT Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,

2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,

3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar, (Tüzel kişilerin levhaları reklam ve ilan vergisine tabi.)

4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,

5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)

6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve PTT ve TCDD’nin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,

7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,

8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,

9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,

10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.

Tarife ve nispet: Madde 15

İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır:
Vergi Miktarı TL
En az

En çok

Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak :

20

100

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak :

8

40

Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak :

2

10

Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık olarak:

30

150

İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için :

0,01

0,25

Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden :

0,02

0,50
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi icon2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconÖZel iletiŞİm vergiSİ, gelir ve kurumlar vergiSİ MÜkellefleri tarafindan...

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi icon* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconMadde Kısa İsim BİRİNCİ kisim genel Kurallar Madde Tefsir

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconİş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin...

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconRaporu Düzenleyen Meslek Mensubunun

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconAdalet meslek etiĞİ ÜNİte-2

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconAdalet meslek etiĞİ ÜNİte-1

Madde 1 – 11 Meslek Vergisi iconAdalet meslek etiĞİ ÜNİte-10


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com