1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
Ek-18
P R O T O K O L
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına açık şekilde ve kamu yararına kullanılmalarını sağlamak koşuluyla, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine (su sporları irtibat noktalarının kiralanmasında ayrıca 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hükümlerine) uygun olarak ………………. İli, ……...……...... İlçesi, ……..……….………. Mahallesi / Köyü, ……….………. Mevkiinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların / mülkiyeti Hazineye ait …………………………ada ……………….…….parsel numaralı toplam …..……..…………… m² yüzölçümlü taşınmazın / taşınmazların ekli avan veya uygulama projesinde yerleri işaretli ……….………. m² yüzölçümlü kısmı / tamamı üzerinde yapılacak yapı, tesis ve düzenlemelerin ……………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……….………. Birliğince yapılması veya yaptırılması, yapılış amaçlarına uygun olarak kullanılması ve bunların ………….………. Belediyesince / …………..………. Birliğince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Protokol; Protokol konusu alanların / taşınmazların üzerlerinde …………………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi /………..………. Birliği tarafından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine (su sporları irtibat noktalarının kiralanmasında ayrıca 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hükümlerine) uygun olarak yapılacak / yaptırılacak 1 inci maddede belirtilen yapı, tesis ve düzenlemeleri kapsar.
Taraflar

MADDE 3- (1) Protokolün tarafları …………………. Valiliği (Defterdarlık) / …………………………. Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ile ……….………. Belediyesidir / …………………….. İl Özel İdaresidir /……….………. Birliğidir.
Süre

MADDE 4- (1) Bu Protokolün süresi ………. yıldır.

(2) Protokolde belirtilen yükümlülüklerin …………………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ……….………. Birliği tarafından yerine getirilmesi halinde, yeniden Protokol yapılmasına Maliye Bakanlığı / ………………..………. Valiliği (Defterdarlık) yetkilidir.
Alan düzenlemeleri ile yapı ve tesislerin inşası

MADDE 5- (1) Protokol konusu alanların / taşınmazların üzerlerinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine (su sporları irtibat noktalarının kiralanmasında ayrıca 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hükümlerine) uygun olarak, 1 inci maddede belirtilen koşullarla ve yine bu maddede sayılan yapı, tesis ve düzenlemeler …………………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………….………. Birliği tarafından yapılır veya yaptırılır.

(2) Bu yapı, tesis ve düzenlemeler, imar planı ile avan veya uygulama projesine göre yapılır.
Taşınmaz ve tesislerin teslimi

MADDE 6- (1) Protokolün imzalanmasını müteakiben, Protokol konusu alanlar / taşınmazlar ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemeler mahallinde taraflar arasında düzenlenecek bir tutanakla ……….………. Belediyesine / …………………….. İl Özel İdaresine / ………..………. Birliğine teslim edilir.
Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin maktu kira bedeli belirlenmek suretiyle işletilmesi

(Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerinde yer alan / alacak yapı, tesis ve düzenlemelerin maktu kira bedeli belirlenmek suretiyle işletilmesi halinde bu bölüm düzenlenecektir.)
MADDE 7- (1) Protokole konu alanların / taşınmazların üzerinde yer alan / alacak yapı, tesis ve düzenlemelere ……………..…….. Valiliğince (Defterdarlık) / ………………………… Kaymakamlığınca (Malmüdürlüğü) kıymet takdir edilmesi sonucunda ilk yıl maktu kira bedeli ………….…………... .-TL’dir.

(2) İlk yıl maktu kira bedelinin dörtte biri Protokolün düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle; müteakip yıllar maktu kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle tahsil edilir.

(3) Müteakip yıllar maktu kira bedelleri; bir önceki yıl maktu kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

(4) Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin bizzat ……….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……….………. Birliğince veya bunlara ait şirketlerce işletilmesi halinde;

a) Cari yıl kira süresi sonuna kadar elde edilen hasılatın yüzde ikisinin, cari yıl maktu kira bedelinden fazla olması halinde, hasılatın yüzde ikisinden cari yıl maktu kira bedeli düşülerek bulunan fark, ……….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……….………. Birliğince; cari yıl kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde, cari yıl maktu kira bedeline ilaveten ayrıca Hazineye arz bedeli olarak ödenir.

b) Bu fıkraya göre Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin ………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………..………. Birliğince veya bunlara ait şirketlerce bizzat işletilmesi zorunludur.

c) Toplam yıllık hasılat; işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir.

(5) ………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………………. Birliğince; alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin, üçüncü kişilere (gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine) kiralanması / işlettirilmesi halinde;

a) ………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………………. Birliğince kiracı / işletici üçüncü kişilerden alınacak cari yıl kira / işletme bedelinin, cari yıl maktu kira bedelinden fazla olması halinde; cari yıl kira bedelinin fazla olan kısmının yüzde otuzu maktu kira bedeline ilaveten ayrıca Hazineye arz bedeli olarak ödenir.

b) Arz bedeli, ………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………….………. Birliği ile üçüncü kişi arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen kira / işletme bedelinin ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / …………………. Birliğince doğrudan Hazineye ödenir. ………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………….………. Birliğince kiracı / işletici üçüncü kişilerden vadesinde kira / işletme bedeli tahsil edilemese dahi Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli vadesinde ödenir.

c) …………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……………………. Birliğince bu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin kiralanmasında / işlettirilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. …………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ……………………. Birliği ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren …………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……………………. Birliğince bir ay içinde …………………. Valiliğine (Defterdarlık) / ……………………. Kaymakamlığına (Malmüdürlüğü) verilir.

ç) Bu fıkraya göre Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin ………….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……….………. Birliğince kiralanmak / işlettirilmek üzere adına sözleşme düzenlenen üçüncü kişi tarafından bizzat işletilmesi zorunludur.

d) ……….………. Belediyesinin / …………………….. İl Özel İdaresinin / ………..………. Birliğinin üçüncü kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler Protokol süresini aşamaz.
Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin maktu kira bedeli belirlenmeksizin hasılat ve/veya gelirden pay alınması suretiyle işletilmesi

(Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerinde yer alan / alacak yapı, tesis ve düzenlemelerin maktu kira bedeli belirlenmeksizin hasılat ve/veya gelirden pay alınması suretiyle işletilmesi halinde bu bölüm düzenlenecektir.)
MADDE 8- (1) Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerinde yer alan yapı, tesis ve düzenlemelerin bizzat ………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………….………. Birliğince veya bunlara ait şirketlerce işletilmesi halinde;

a) Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin …………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……………………. Birliğince veya bunlara ait şirketlerce bizzat işletilmesi sonucunda bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın yüzde ikisi, ………….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / …………………. Birliğince; o takvim yılının sona ermesini takip eden Şubat ayının sonuna kadar Hazineye arz bedeli olarak ödenir.

b) Bu fıkraya göre Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin, …………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / …………….……….. Birliğince veya bunlara ait şirketlerce bizzat işletilmesi zorunludur.

c) Toplam yıllık hasılat; işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir.

(2) Protokole konu alanların / taşınmazların ve üzerinde yer alan yapı, tesis ve düzenlemelerin ………….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / …………………. Birliğince üçüncü kişilere kiralanması / işlettirilmesi halinde;

a) Protokole konu alanların / taşınmazların, ………….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………..………. Birliğince kiralanmasında / işlettirilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. ……………….………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ……….………. Birliği ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren bir ay içinde …………..………. Valiliğine (Defterdarlık) / ………………. Kaymakamlığına (Malmüdürlüğü) verilir ve sözleşme uyarınca belirlenen kira / işletme bedelinin yüzde otuzu; ………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………….………. Birliği ile üçüncü kişi arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen kira / işletme bedelinin ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ………………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / …………………. Birliğince doğrudan Hazineye ödenir. ………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………….………. Birliğince kiracı / işletici üçüncü kişilerden vadesinde kira / işletme bedeli tahsil edilemese dahi Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli vadesinde ödenir.

b) Müteakip yıllar arz bedelleri, sözleşme süresince bir önceki yıl arz bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedelden az olmamak üzere, müteakip yıllar arz bedelinin yüzde otuzudur ve bu bedel bir ay içinde Hazineye arz bedeli olarak ……….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……………………. Birliğince ödenir.

c) Bu fıkraya göre yapı, tesis ve düzenlemelerin, …………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………….………. Birliğince işlettirilmek üzere adına sözleşme düzenlenen üçüncü kişi (gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi) tarafından bizzat işletilmesi zorunludur.

ç) ………………….. Belediyesinin / …………………….. İl Özel İdaresinin / ………………………. Birliğinin üçüncü kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler, Protokol süresini aşamaz.

d) Protokol süresi içinde ………….……….. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / …………………. Birliği tarafından üçüncü kişilere süre sonunda yeniden kiralanması / işlettirilmesi veya mevcut sözleşme feshedilerek yeniden kiralama / işlettirme yapılması halinde arz bedeli yeni kira /işletme bedeli üzerinden (b) bendine göre hesaplanır.
Vadesinde ödenmeyen bedeller

MADDE 9- (1) Vadesinde ödenmeyen kira ve arz bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.
Kullanım şartları ve denetim

MADDE 10- (1) Protokol konusu alanlar / taşınmazlar ile üzerlerinde yapılan / yapılacak olan yapı, tesis ve düzenlemeler;

a) …………………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………………………. Birliği / bunlara ait şirketler / üçüncü kişiler tarafından yapılış amacı dışında kullanılamaz ve Protokol konusu alanların / taşınmazların sınırları ile üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemeler genişletilemez.

b) Bu alanlar / taşınmazlar ile üzerlerinde yapılan / yapılacak olan yapı, tesis ve düzenlemeler ve bunlara ilişkin işlemlerin Protokol hükümlerine uygunluğu ve yerindeliği en az yılda bir kez olmak üzere Valilik (Defterdarlık) tarafından uygun görülecek zamanlarda görevlendirilecek Defterdarlık Uzmanlarınca mahallinde incelenir. Bu denetimlerde istenen her türlü bilgi ve belge ……….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………..………. Birliğince / bunlara ait şirketlerce / üçüncü kişilerce eksiksiz olarak ibraz edilecek ve görevli denetim elemanlarına gerekli kolaylık sağlanır.

c) Yapı, tesis ve düzenlemeler için diğer yetkili ve görevli idarelerden alınması gereken tüm izin ve ruhsatlar; masrafları kendilerine ait olmak üzere yasal süresi içerisinde alınır ve ödenmesi gereken tüm mali yükümlülükler de bunlar tarafından karşılanır.

(2) Bu alanlar / taşınmazlar ile üzerlerinde yapılan / yapılacak olan yapı ve tesisler ile düzenlemelerin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine (su sporları irtibat noktalarının kiralanmasında ayrıca 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hükümlerine), onaylı imar planına, avan veya uygulama projesine ve Protokol hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve ayrıca, kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korunup korunmadığı, bu yerlerin toplumun yararlanmasına açık şekilde ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda …………………. Valiliği (Defterdarlık) / ……………………. Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ve bu konuda yetkili ve görevli diğer idareler tarafından denetlenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve eksiklikler, bu idareler tarafından verilen süre içerisinde ……………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / …………………. Birliği / bunlara ait şirketler / üçüncü kişiler tarafından giderilir.
Çevrenin korunması ve alınacak tedbirler

MADDE 11- (1) …………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ……………………. Birliği, Protokol süresince Protokol konusu alanlar / taşınmazlar ile üzerlerinde yapılan / yapılacak olan yapı, tesis ve düzenlemeler konusunda çevre kirliliğini önleyici önlemleri almak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uymak zorundadır.

(2) Protokol konusu alanların / taşınmazların çevre düzeni ile temizliği bizzat ……..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / …………..………. Birliği tarafından denetlenir ve konu hakkında gereken önlemler zamanında alınır.

(3) Halkın ortak kullanımı kesinlikle engellenemez, çevresel ve görsel kirlilik oluşturulamaz, kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özellikleri gözetilerek korunur, bu yerlerin toplumun yararlanmasına açık şekilde ve kamu yararına kullanılması sağlanır.
Protokolün feshi

MADDE 12- (1) Protokol konusu alanlar / taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı, tesis ve düzenlemelere Maliye Bakanlığınca ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması halinde, Maliye Bakanlığı / …………………. Valiliği (Defterdarlık) tarafından protokol tek taraflı olarak feshedilir.

(2) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıkların ve eksiklikler, ………..………. Valiliği (Defterdarlık) / …………….…..Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ve bu konuda yetkili ve görevli diğer idareler tarafından verilen süre içerisinde ………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince/ ……………..………. Birliğince giderilmesi istenir.

(3) Ancak, verilen süre içerisinde aykırılıklar ve eksikliklerin giderilmemesi durumunda; maktu kira bedeli belirlenmek suretiyle yapılan işletme Protokollerinde; cari yıl maktu kira bedelinin aykırı kullanıma konu edilen alanlara / taşınmazlara tekabül eden kısmının üç katı tutar, maktu kira bedeli belirlenmeksizin hasılat ve/veya gelirden pay alınması suretiyle yapılan işletme Protokollerinde ise; 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre bizzat …………..………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………..………. Birliğince veya bunlara ait şirketlerce işletilmesi halinde, son bir yıllık hasılatın aykırı kullanıma konu edilen alanlara / taşınmazlara tekabül eden kısmının üç katı tutar, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına göre üçüncü kişilerce işletiliyor olması halinde ise, …….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……….………. Birliğince son bir yılda elde edilen gelirin aykırı kullanıma konu edilen alanlara / taşınmazlara tekabül eden kısmının üç katı tutar, İdarece tebliğ tarihinden itibaren bir ay süre içerisinde …….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……….………. Birliğince tazminat olarak doğrudan Hazineye ödenir.

(4) Tazminatın ödenmesi, aykırılıkların devamını sağlamaz. Aykırılıkların İdarece verilen süre içerisinde giderilmemesi ve tazminatın ödenmemesi halinde Protokol Maliye Bakanlığı / ……….………. Valiliği (Defterdarlık) tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

(5) Protokolün feshi halinde; bu Protokol ile verilen yetkiye istinaden …….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ……….………. Birliğince üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler aynı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılır. Bu hüküm üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelere özel şart olarak ilave edilir.

(6) Protokolün süresi sonunda ya da feshedilmesi halinde, Protokol konusu alanlar / taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı, tesis ve düzenlemeler sağlam ve işler durumda Hazineye teslim edilir. Bu yapı, tesis ve düzenlemeler için, ………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………..………. Birliği / bunlara ait şirketler / üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından herhangi bir hak, tazminat ve bedel talebinde bulunulamaz.

(7) Protokol süresi içinde ………….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince / ………….………. Birliğince / bunlara ait şirketlerce / üçüncü kişilerce eksik veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle Hazineye ödenmesi gerekenden daha az arz bedeli ödendiğinin belirlenmesi halinde; eksik veya gerçeğe aykırı beyan edilen kısmın üç katı tutarı, İdarece tebliğ tarihinden itibaren bir ay süre içerisinde …….………. Belediyesince / …………………….. İl Özel İdaresince /……….………. Birliğince tazminat olarak doğrudan Hazineye ödenir. Verilen süre içerisinde tazminatın ödenmemesi halinde, Protokol Maliye Bakanlığı / ……….………. Valiliği (Defterdarlık) tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

(8) Mücbir sebepler haricinde, maktu kira bedeli ve / veya arz bedellerinin bu Protokolde belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde, ………..………. Valiliği (Defterdarlık) / …………….….. Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) tarafından verilen süre içerisinde bu bedeller ile 9 uncu maddeye göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi istenir, aksi takdirde Protokol Maliye Bakanlığı / ……….………. Valiliği (Defterdarlık) tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

(9) Protokolün feshi halinde; varsa Protokolden kaynaklanan mevcut borçlar ile cari yıl maktu kira bedelinin / son bir yıllık hasılatın / bir yılda elde edilen gelirin yüzde yirmibeşi, ayrıca tazminat olarak tahsil edilir.
Tahliye

MADDE 13- (1) Protokol süresi sonunda herhangi bir tebligat yapılmadan Protokol konusu alanlar / taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı, tesis ve düzenlemeler, ………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ……………..………. Birliği tarafından yeniden kiralama talebinin olmaması halinde derhal tahliye edilir ve bunlar sağlam ve işler durumda İdareye teslim edilir.

(2) Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi durumunda ………..………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………..………. Birliği / bunlara ait şirketler / üçüncü kişiler Hazineden hiç bir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içinde derhal tahliye eder ve bunlar sağlam ve işler durumda İdareye teslim edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre tahliyenin sağlanamaması durumunda …………….………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / …………………. Birliği / bunlara ait şirketler / üçüncü kişiler hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre işlem tesis edilir.
Uyuşmazlıkların halli

MADDE 14- (1) Bu Protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar, 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkındaki Kanun hükümlerine göre çözümlenir.
Uygulanacak hükümler

MADDE 15- (1) Bu Protokolde hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri (su sporları irtibat noktalarının kiralanmasında ayrıca Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hükümlerine) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Diğer hususlar

MADDE 16- (1) Bu Protokolde yer alan hususlar ……….………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………………. Birliği / bunlara ait şirketler / üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelere özel hüküm olarak ilave edilir. Bu Protokolden kaynaklanan yükümlülüklerin ……….………. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………………. Birliği / bunlara ait şirketler / üçüncü kişiler içinde geçerli olacağı hususu, ……………….. Belediyesi / …………………….. İl Özel İdaresi / ………..………. Birliğince bu yapı, tesis ve düzenlemelere ilişkin şartnamelerde ve sözleşmelerde belirtilir.


Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Protokol Maliye Bakanlığı adına hareket eden …………..………. Valiliği (Defterdarlık) / ……………………… Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ile ……………………. Belediyesi /…………………….. İl Özel İdaresi / ……………….………. Birliği tarafından yürütülür.

(2) On yedi maddeden oluşan bu Protokol … / … / ….. tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

…………....……….. Defterdarı / ………...…… Belediye Başkanı /

……………………... Kaymakamı ……………... İl Özel İdaresi Gn. Sekreteri – Vali /

……..………. Birlik Başkanı

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconDoğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının birlikte verilişi beş değişik işlem yolu ile olabilir

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconProtokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilere, serbest eczanelerden...

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına icon1. Hayat kurtarmak amaci ile hava yolu açikligi saglandiktan sonra,...

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconHÂfaza – HÂfiz = korumak – koruyucu bekçİ

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconDerneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek...

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconGenel Kurul kararı ile Şube açabilir. Madde derneğİn amaci ve faaliyet alani

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconKazanım Kendisine ait özelliklerini söyler

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconBu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini,...

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına iconKazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri

1 Bu Protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına icon51 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “de bir örneğinin”...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com