İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

aktan bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.

vefa deresi sok. gayrettepe iş mrk. no:5 c blok d:1 gayrettepe/istanbul

tel: 0 212 274 17 47 faks: 0 212 266 2763 mecidiyeköy vergi dairesi 039 001 7470

aktanymm@aktanymm.com

___________________________________________________________________

İstanbul, 16.10.2014

Sirküler: 2014/20

Sayı:YMM.581-S/750

Konu: 6552 Sayılı kanunla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yapılan değişiklikler, ilaveler ve yapılandırmalar hakkında


11 Eylül 2014 Tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 146 Asıl ile 3 Geçici Maddeden oluşan “6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanun”la; yaklaşık 75 adet Kanun veya KHK’de yer alan maddelerde değişiklikler yapılmış ve bazen de ek veya geçici maddeler ilave edilmiştir.

6552 Sayılı Kanun’un genelde 73-81’inci maddelerinde yer alan Vergi ve Sosyal Sigortalar Primi Borçlarının ödenmesine taksitlendirme yolu ile getirilen kolaylıklar ve uygulama esasları ayrı bir sirkülerimize konu edilecektir / edilmiştir.

Bu Sirkülerimizde ise şimdilik önemli gördüğümüz bazı kanunlarda ( İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları vbg…) yapılan değişikliklere özet şekilde yer verilecektir. Özellikle şirketlerin hukuk, muhasebe, personel ve finans servislerinde yer alan sorumluların, 6552 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda ve KHK’larda yapılan değişiklikleri iyi takip etmelerinin fayda olacağı kanaatindeyiz.

  1. 4857 Sayılı İş Kanun’unda Yapılan Değişiklikler / İlaveler;

6552 Sayılı İlgili Kanun

Kanun Maddesi Madde Başlığı Ve Yapılan Değişiklik / İlave Özeti

Maddesi

1 3 “İşyerini bildirme"

Asıl İşverenden iş alan alt işverenleri bu işlemleri muvazalı şekilde olduğu yönünde düzenlenecek Müfettiş Raporuna karşı, alt işverenlerin (30) gün içerisinde yetkili İş Mahkemelerine dava açabilecekler. ( Daha önce bu süre (6) gün idi) Yetkili İş Mahkemeleri bu davayı basit yargılama usulü ile (4) ay içinde sonlandırmak zorunda. İtiraz olur ise Yargıtay'da (6) ay içerisinde sonuçlandırmak zorunda.
2 18 "Feshin geçerli sebeplere dayandırılması "

Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem süresi aramaksızın fesih sebeplerinin bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
3 36 "Kamu makamlarının ve özel iş verenlerin hakedişlerden ücreti kesme yükümlülüğü"
Bu maddenin 5. fırkasında yapılan değişiklikle; İşverenlere; alt işverenlere iş vermeleri halinde, bunların işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak re’sen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri, alt işverenin hakedişlerinden keserek işçilerin banka hesaplarına yatırma yükümlülüğü getirilmiştir.
4 41 "Fazla çalışma ücreti"
Bu maddeye eklenen iki fıkra ile ; zorunlu ve olağan üstü haller hariç (Md.42-43) yeraltında maden işerlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacaktır. Yine bu işçilerin zorunlu ve olağan üstü hallerde fazla çalışması halinde, haftalık (36) saati aşan her bir saat fazla çalışma ücreti, normal ücretinin yüzde yüz arttırılmış şekliyle ödenecektir.

(Yürürlük Tarihi 01.01.2015)
5 53 “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
Yapılan ilave ile; yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanacaktır. ( 14+4; 20+4 ; 26+4… )
6 56 “Yıllık ücretli izin uygulaması”
Eklenen fıkra ile; Alt işveren değişmesi ve işçilerin de değişen alt işverende de işe devam etmeleri halinde, yıllık ücretli izin süresi aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ayrıca asıl iş verene de, alt işverenlerin yanında çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek ve sağlamakla sorumlu olacaktır. Alt işverenlere de; izin kayıt belgelerini asıl işverene vermek zorunlu hale getirilmiştir.
7 63 “Çalışma süresi”
Yapılan ilave ile; yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi haftada en çok (36) saat, günde de (6) saatten fazla olmayacaktır.

( Yürürlük Tarihi 01.01.2015)
8 112 “ Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı”

Eklenen fıkralarla; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinin Birinci Fıkrasının (e)bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin Kıdem Tazminatı kazanmaları (Süreleri) genişletilmiş ve işçiler lehine değişiklikler yapılmıştır. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak, bir yönetmelikle ayrıca açıklığa kavuşturulacaktır.  1. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler / İlaveler


15 2 “Kapsam ve istisnalar”
Yapılan ilave ile; Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslar arası seyrüsefer halleri, istisna kapsamına alınmıştır.
16 6 “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”
Yapılan değişiklik ve ilaveler ile;
* Çalışanları arasında iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi ile on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilecek;
* Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi) sahip olmayan, ancak 10’ dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler;
* Çalışan sayılarının belirlenmesinde, 3308 Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu statüsünde olan çırak ve stajyerler dikkate alınmayacaktır.
17 15 “Sağlık gözetimi”
Yapılan değişiklikle; 10 ve daha az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için Sağlık Raporları, Kamu Hizmet Kurumları veya Aile Hekimlerinden de alınabilecek, diğer iş yerlerinde Sağlık Raporları iş yeri hekiminden alınacak.
18 30 “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler”

Yapılan ilave ile; 10 ve daha az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenmesine ilişkin eğitim v.b.ğ hususlar da yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.


  1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler/İlaveler

40 6 “Sigortalı sayılmayanlar”

*Ev hizmetlerinde ve aynı kişi yanında bir ay içerisinde 10 günden az çalışanlar sigortalı sayılmayacaktır. (Anlaşılacağı üzere 10 gün ve daha fazla çalışması halinde sigortalı sayılacaklar). Bu kişinin sigortalılık işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair 5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 9’da açıklanmıştır. (Yürürlük Tarihi: 01.04.2015)*Yabancı ülkelerde kurulu her hangi bir kuruluş tarafından ve bu kuruluş adına ve hesabına Türkiye’de üç ayı geçmemek üzere gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen yabancı kişiler de sigortalı sayılmayacaktır.

41 28 “Yaşlılık sigortasında sağlanan haklar ve yararlanma şartları”

Yapılan değişikliklerle; Bakanlıkça tarif edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılardaki yararlanma şartı (55) yaşından (50) yaşına indirilmiştir.

Maddenin 6’ıncı fıkrasında yer alan “malül” kelimesi “ağır engelli” olarak değiştirilerek; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan KADIN sigortalıların başka birinin sürekli yardımına ihtiyaç duyan ağır engelli çocukları bulunması durumunda, 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra oluşan prim ödeme gün sayılarının ¼’ü oranında bir ilave prim ödeme günlerine ilave edilecektir.
42 40 “Fiili hizmet süresi zammı”

Maddenin 1’inci fıkrasında yapılan eklentiyle; yer altı işlerinde çalışan sigortalılara eklenecek hizmet süresi zammının hesabında, dönem içinde kalan yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri 360 günlük çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır. Önceki halinde, anılan süreler dikkate alınmıyor idi.
43 41 “ Sigortalıların borçlanabileceği süreler ”

Maddenin (a) fıkrasında yapılan değişiklikle, sigortalı kadının borçlanabileceği doğum (çocuk) sayısı (2)’den (3)’ e çıkarılmıştır ve aynı zamanda bu hak kendi adına bağımsız çalışan kadınlar ile kamu idarelerinde çalışan kadınlara da getirilmiştir.
44 61 “Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili”

Türkiye’de burslu okuyan uluslararası öğrencilerin bildirilmesinin hangi kurum tarafından yapılacağı açıklığa kavuşturulmuştur.
45 63 “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süreleri”

*Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalı kadınlarda “tüp bebek” yöntemini denemeleri için (2) kez yapılacak yardım (3)’e çıkarılmıştır.*Vazife Malulü, Harp Malulü, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Emekli Sandığı Kanunu’nun 56’ıncı ve mülga 45’inci maddesi kapsamında aylık alanların; kendileri ve eşleri için maddenin 1’inci fıkrasının (e) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentlerinden muaf oldukları belirtilerek, anılan kişilerin veya eşlerinin çocuk sahibi olma şartlarında ki finansman yardımı alanı kısmen genişletilmiştir.


46 64 “Kurumca finansman sağlanmayacak sağlık hizmetleri”

*Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına finansman sağlanmayacağı (Sigortalıların bu gibi yerlerde tedavi olmaları halinde SGK’ca yardımda bulunulmayacağı hali) açıklığa kavuşturulmuştur.

*Maddeye eklenen bir fıkra ile SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri tarafından verilen bazı farklı sağlık hizmeti sunumlarında, fatura düzenleme konusunda belirlemeler yapılmıştır.
47 68 “Katılım payı alınması”

Maddenin değiştirilen 5. Fıkrasında; 63. Maddenin (e) bendi (evli ama hiç çocuk sahibi olunmaması halinde “tüp bebek” veya “yardımcı üreme” diye adlandırılan husus) kapsamı dışındaki yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı; ilk denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında uygulanacağı açıklanmıştır.

48 72 “Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi”

Maddeye eklenen fıkra ile kamu ve özel sağlık kurumlarında, üniversiteler ile 63’üncü madde belirlenen komisyonlarda yer alan tabib, diş tabibi ve eczacılara (6.500) gösterge rakamının, memur aylık kat sayısı ile çarpılan tutarını geçmemek üzere kurumca (SGK) ödeme yapabilecek.
49 73 “Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi”

*Maddenin onbirinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (2) yeni fıkra ile, SGK’na, sağlık giderlerini ödeme kapsamında düzenlenen faturaları denetleme, bunlara kriterler koymaya, alternatif ödeme modelleri oluşturmaya ve bu konularda tespit ve denetimler yapmaya ve/ veya yaptırma yetkisi tanınmıştır.

*Kuruma ödeme kapsamında sağlık hizmetleri ve / veya ürün listelerine girmek için yapılan baş vurularda, SGK’nca baş vurunun şekline göre asgari ücretin yirmi katı ile bir katı arasında değişen başvuru ücreti olabileceği hükme bağlanmıştır.
50 82 “Günlük kazanç sınırları”

Birinci fıkraya yapılan ilave ile; sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için günlük kazanç üst sınırı 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücretlerin (3) katı olarak sınırlanmıştır.

51 87 “Prim ödeme yükümlüsü”

Maddenin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi ile, uluslararası Öğrencileri Değerlendirme Kurulu Kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bursluluk statüleri devam ettiği sürece, bunlara ait prim ödeme yükümlüsünün, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya adı geçen kurum olduğu belirtilmiştir.

52 88 “Primlerin ödenmesi”

Eklenen 22’inci fıkra ile, sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur ,hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmayan noksan prim borcu kurumca sonradan tahakkuk ettirildiğinde, fark prime ilişkin borç aslına Kanunu’nun 89’uncu maddesi ikinci fıkrasında bahsi geçen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak .

53 97 “Zamanaşımı , hakkın düşmesi ve avans”

Maddenin dördüncü fıkrasındaki “altı ay”; “on iki ay” olarak değiştirilmiştir. Bu haliyle, bağlanan aylık ve gelirlerin (emekli aylığı gibi) tahakkuk ettiği halde 12 aylık sürede hak sahibince tahsil edilmez ise, ödeme durdurulacak. (Ancak durumun araştırılması yapılacaktır.)
54 103 “İdari yaptırımlar ve fesih”

Maddeye eklenen dört ayrı fıkra ile; sağlık hizmeti sunucuları (anlaşmalı hastaneler v.b.g) hakkında kurum müfettişlerince yapılacak olumsuz tespitlerde, ödemelerin durdurulması, hizmet sözleşmelerinin iptal edilmesi gibi hususların nasıl gerçekleştirileceği kurallara bağlanmıştır. Ayrıca 5237 Sayılı Kanunda ( Türk Ceza Kanun’u) belirtilen ve kurumu zarara uğratan nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği mahkeme kararı ile sabit gözüken sağlık hizmeti sunucuları, yöneticileri ve ortakların ilişkili olduğu hizmet sunucuları ile hiçbir suretle sözleşme yapılmayacağı belirtilmiştir.


55 Ek Madde 9 “Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ”

01.04.2015 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde kanun’a eklenen bu madde ile, kamu oyunda öteden beri tartışması yapılan ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalılıkları ve uygulanması başka bir deyişle, 10 günden fazla aynı kişi yanında çalışan bu kişilerin sigortalı olması ve uygulanması açıklanmıştır. Bu bağlamda;
*10 günden fazla çalıştırılması halinde bildirimler, örneği kurumca belirlenecek belgelerle işverenler (kişiyi çalıştıranlar) tarafından en geç çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar yapılacak.
*10 günden az çalıştıranlar ise işveren sayılamayacaklar fakat, çalıştırdıkları günle orantılı olarak, asgari ücretin son çalıştırılan günlere isabet eden tutarın %2’ si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecekler. Bu şekilde olanların sigortalılıkları tescili, çalışan ve çalıştıranın müşterek imzalarını içeren ve kurumca belirlenecek bildirge ile en geç çalıştırılan ayın sonuna kadar yapılacak bildirimle gerçekleşecek. Bu halde çalışanlar, adlarına prim ödendiği ayı takip eden ayın sonuna kadar %32,5 oranlarında prim ödeyecekler (İsteğe bağlı gibi). Bu halde de çalışanların sigortalılığı Kanun’un 4/a maddesi kapsamına gireceği kabul edilmiştir.
*10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı yardımlarından faydalana bilmesi için, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce sigortalılıklarının tescil edilmesi gerekmektedir.


56 Geç Md 41

Bu maddeye eklenen iki fıkra ile SGK’nın sahip olduğu ihtiyaç fazlası taşınmazların, Hazineye bedeli karşılığında devir edileceği hükme bağlanmıştır.
63 Geç Md 53- 59

Kanuna eklenen Geçici 53,54,55,56,57,58 ve 59 ‘uncu maddelerle, bazı hallerde sigortalılıkları iptal edilen, 506 Sayılı Kanuna ( önceki Sosyal Sigortalar Kurumu ) prim borcu olanlar ve benzeri konularda Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan veya bazı hak kaybı sorunları olanlarla sağlanan / sağlanacak kolaylıklar açıklanmıştır.


  1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler / İlaveler

131 371 “ Anonim Şirket” – “Yönetim Kurulu” – “Yönetim ve Temsil “

“Temsil Yetkisi” – “Kapsam ve Sınırlar”

Maddeye eklenen 7’inci fıkra ile; Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun, şirketi temsile yetkili olmayacak yönetim kurulu üyeleri veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya tacir yardımcıları olarak atayabilme yetkisi tanınmıştır. (Not: maddenin önceki durumunda yönetim kurulunun böyle yetkileri olmadığından imza sirkülerinde temsil ve ilzamda sorunlar yaşanıyor idi).Ancak; görev ve yetkileri kanunun 367’inci maddesine göre hazırlanacak ve ilan ettirilerek iç yönergede açık olarak belirlenmesi zorunludur. Yönetim kurulunca bu yetkilere dayanarak atanacak olan ticari vekil veya tacir yardımcılarının ticaret sicilinde tescil ve ilanı da şarttır.


132 629 “ Limited Şirket” – “ Şirketin Organları ” – “Yönetim ve Temsil “

“Temsil Yetkisinin Kapsamı Sınırlandırılması”

Maddeye eklenen 3’inci fıkra ile; yukarıda Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu için tanınan yetkiler, Limited şirketlerinin Müdürleri içinde tanınmış olup, bunların atayacakları ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları hususunda anonim şirketler için geçerli olan ve ek fıkralarla değiştirilen 371’inci maddesi ile 367’inci maddelerine kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir.

133 Geç. 7

Maddede yapılan tarih değişikliği ile; daha önce iki yıl ibaresi değiştirilerek bu kez 01.07.2015 tarihine kadar maddede yer alan zorunlulukları yerine getirmeyen Anonim ve Limited şirketler ile Kooperatiflerin tasfiyesi ve ticaret sicilinden silinmeleri yöntemi belirlenmiştir

134 Geç. 10

Eklenen bu geçici madde ile, 14.02.2014 tarihine kadar yapılması gereken sermaye artışlarını (Ltd. Şti. de 5.000,00, TL A.Ş. de 50.00,00 TL) yerine getirmeyen şirketlere, 11.12.2014 tarihine kadar yeniden hak tanınmıştır. 11.12.2014 tarihine kadar istenilen ve asgari sermaye tutarına ulaşacak sermaye artışı yapacak şirketlerin fesih işlemi yapılamayacak. Ayrıca ticaret sicilinden bu nedenle silinenler de 11.12.2014 tarihine kadar sermaye artışı işlemi için baş vurmaları halinde, ticaret sicilleri re’sen yeniden oluşturulacak.  1. Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler / İlaveler

5.1 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler / İlaveler

23 88

Maddenin birinci fıkralarına eklenen (h) bendi ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izinleri de harçsız (harçtan muaf) olarak verilecektir.

5.2 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler / İlaveler
26 17 “Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar”
Maddenin 4. Fıkrasındaki (g) bendinde yapılan değişiklikle, külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşlardan olan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topoz, safir, zebarcat ve incinin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasındaki el değiştirmesi KDV’den istisna edilmiştir.
27 Geç. 33

KDV Kanununa eklenen bu geçici madde ile; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanununun geçici 41. Maddesi kapsamında taşınmazların SGK’ na devir ve teslimi ile bu taşınmazların SGK tarafından devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar KDV’ den istisna edilmiştir.

5.3 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler/İlaveler

6552 Sayılı Kanunun 92’inci maddeleri ile; “ Diğer indirimler” başlığını taşıyan 193 sayılı Geçici Vergi Kanunun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasında (10) numaralı bendi ve 5520 Sayılı K.V. Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişikliklerle;

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, Gelir Vergisi matrahı ile Kurum Kazancından indirilebilecektir.

5.4 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler / İlaveler
116

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıdaki G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır. Başka bir değişle, bu mallar 11.09.2014 tarihinden itibaren ÖTV’ye tabi değildir.

G.T.İ.P No Mal İsmi ( Özel ) Vergi Oranı(%)

71.01 Tabii inci veya Kültür incileri.. 20

71.02 Elmaslar (Sanayide kullanılanlar hariç). 20

71.03 Kıymetli taşlar ve yarı kıymetli taşlar. 20

71.04.90.00.00.19 (Sanayide kullanılmayan sentetik veya 20

terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya

yarı kıymetli taşlar hariç). Diğerleri

71.05 Tabii veya sentetik kıymetli veya yarı 20

kıymetli taşların toz ve pudraları

(sanayide kullanılanlar hariç)

71.16 Tabii veya kültür incilerinden, kıymetli veya 20

yarı kıymetli taşlardan eşya.

Saygılarımızla,

AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSirküler : 14-21 İstanbul,01. 12. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 icon1. 2014 – 2015 Faaliyet Dönemine ait, tytk ( Toplu Yapı Temsilciler...

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 23. 06. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 04. 03. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 23. 01. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 21. 07. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 27. 08. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 27. 10. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 15. 09. 2014

İstanbul, 16. 10. 2014 Sirküler: 2014/20 iconSİRKÜler tarih : 25. 03. 2014


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com