1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu'na Sn, Hayrettin gencer divan Tutanak Katipliğine Sn, Alper pekmezci oy birliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir. 2


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN

26.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.03.2009 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'da Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2009 tarih ve 15261 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;
Toplantıya ait ilanların 10.03.2009 gün, 7266 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 07.03.2009 tarihli, 3648 sayılı Star Gazetesinde ve 07.03.2009 tarihli 4155-1556 sayılı Referans Gazetelerinde, Gündeme ilave edilen maddeye ilişkin olarak 13.03.2009 tarih 7269 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 13.03.2009 tarih 3654 sayılı Star Gazetesinde, 13.03.2009 tarih 4160-1561 sayılı Referans gazetelerinde TÜRK TİCARET KANUNU ile Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen sürelere uygun olarak yayınlandığının;
Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrıların iadeli taahhütlü mektuplarla yollandığının;

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 20.000.000 (yirmimilyon)-TL. sermayesine karşılık gelen 2.000.000.000- (İkimilyar) pay'ın 1.549.238.868.(Birmilyarbeşyüzkırkdokuzmilyonikiyüzotuzsekizbinsekizyüzaltmışsekiz) adedinin asaleten hazır bulunduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Savaş ÖZER'in gözetimi ve denetiminde açıldı.
1- Divan Başkanlığına Sn, Çetin İNCESU Oy Toplama Memurluğu'na Sn, Hayrettin GENCER Divan Tutanak Katipliğine Sn, Alper PEKMEZCİ oy birliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.
2- Şirketimiz Genel Müdürlüğü’ne Vekalet eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür SELÇUK 07.04.2008 tarihinde görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Osman Zeki ÖZGER Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yahya ATICI 02.05.2008 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Adem TATLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Sn. Hayrettin BAKAR 19.09.2008 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Mehmet KAYABAŞ Denetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır

Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Sn. Aynur BAYOĞLU 24.11.2008 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Nuriddin DÖNMEZ Denetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır

Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Sn. Yusuf ÖZTÜRK 06.02.2009 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. İbrahim ÖZEKİNCİ Denetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır
Bu atamalar oy birliği ile kabul edilmiştir.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kuruldan onbeş gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi Raporu okundu ve kabul edildi.
4- 2008 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesapları’nın 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadace kar / zarar hesabı okundu, görüşüldü, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.03.2009 tarih B.02.1.SPK.0Ç13-403 sayılı izni ile T.C. Snayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01-02-42643-36861 1672 sayılı izni greğince Anasözleşmenin 3, 6, 8. maddelerinin yeni şekli ekte olup oy birliği ile kabul edildi.

7. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Alper PEKMEZCİ, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Hayrettin GENCER, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Hayrettin GENCER ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Çetin İNCESU' nun verdikleri ortak önerge ile; 2008 yılı kar dağıtımı; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 tebliği hükümlerine, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak yeniden düzenlenen ve şirket anasözleşmesi gereği dağıtılabilir karın ekteki kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde, vergi sonrası konsolide net dönem karı olan 4.255 BinTL üzerinden 197 BinTL Birinci Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 4.058 Bin TL’lik kısmının, I.Temettü olarak, ödenmiş sermayenin %20,290’si oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
Şirketimizin 2005 yılına ilişkin faaliyet raporunda da açıklandığı üzere kar dağıtım politikası olarak ;

Şirketimizin Anasözleşmesinde dağıtılabilir karın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

Ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,

Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.


Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun dağıtılabilir karın en az % 30’unun bedelsiz veya nakden dağıtılması için Genel Kurullarda teklifte bulunulması esası benimsenmiştir.

Söz konusu kar dağıtım politikasını değiştirmeden daha sonraki faaaliyet dönemlerinde de uygulanmasına devam edilecektir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre düzenlenmiş mali tablolardaki 2006 yılı konsolide net dönem karından karşılanmak üzere 942 Bin TL’lik kısmının %4,710 oranında bedelsiz pay verilerek, ödenmiş sermayemizin 20.000 Bin TL’den 25.000 Bin TL’ye çıkarılmasına, 2005 ve 2006 yılı konsolide net dönem karından kalan geçmiş yıl karlarının, olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
9. Şirketimizle, Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.’nin Külliyen devir alınmak sureti ile birleşmesi için gerekli tüm yasal prosedürlerin tamamlanması, bu konuda tüm işlemlerin yapılması ve Birleşme mukavelesi’nin imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Alper PEKMEZCİ, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Hayrettin GENCER, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Hayrettin GENCER ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Çetin İNCESU'nun verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar; T.Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. Doğan PENÇE Sn. Mehmet ŞAHİN, Sn. Adem TATLI, Güneş Sigorta A.Ş.'yi Temsilen Sn. İhsan ÇAKIR ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. Osman Zeki ÖZGER oy birliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.500-TL’nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
11- Denetçilerin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Alper PEKMEZCİ, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Hayrettin GENCER, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Hayretttin GENCER ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Çetin İNCESU’nun verdikleri ortak önerge ile Denetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar T. Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. Mehmet KAYABAŞ Sn. Nuriddin DÖNMEZ, Sn. İbrahim ÖZEKİNCİ oy birliği ile seçildiler.

Denetim Kurulu Üyelerine net 1.250-TL’nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar Denetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.


12- 2009 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile anlaşılmasına oy birliği ile karar verildi.
13- Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Divan Başkanı

Komiseri

----------------------------------- -------------------------------

Savaş ÖZER Çetin İNCESUDivan Katibi Oy Toplama Memurları

----------------------- ------------------------------

Alper PEKMEZCİ Hayrettin GENCER

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\A dını alan ailenin temel sazıdır 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından...

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\Padişahın cülüs merasiminde bazı devlet adamları için ayağa kalkması...

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler...

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler...

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\1. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa...

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\Yapi denetim kuruluşlari biRLİĞİ

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\Yerel basin biRLİĞİ derneğİ

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\I: Genel Hükümler Avrupa Birliği A

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\Ek-1 : avrupa biRLİĞİ mevzuatina uyum tablosu

1- divan Başkanlığına Sn, Çetin İncesu oy Toplama Memurluğu\Ve yemiNLİ mali MÜŞAVİrler odalari biRLİĞİ


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com