9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar


AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ AÇIKLAMALAR Ek-9/A

(5510 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için)A- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesi gereğince sigortalı çalıştıran Kamu İdarelerince her ay için düzenlenerek;

1) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için maaş ödemesinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,

2) Her ayın 1’i ila 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için maaş ödemesinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,

3) Her ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemesinin yapılması gereken ayın 25’i günü sonuna kadar,

4) Her ayın 1’i ila 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemesinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,

Kuruma verilir. Süresi içinde veya belirtilen şekle ve usule uygun olarak verilmemesi halinde Kanunun 102’nci maddesine göre İdari Para Cezası uygulanır.

B- Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası Kuruma gönderilir, ikinci nüshası ise Kamu İdaresi tarafından saklanır.

C- Bu belge aynı Kamu İdaresinde farklı dönemde maaş ödemesi yapılan personel var ise her bir maaş dönemi için ayrı ayrı düzenlenir.

D- Belgenin doldurulması ile ilgili açıklamalar:

1) İşyeri Sicil Numarası: Kamu idaresinin tescil işlemini müteakip Kurumca bildirilen İşyeri Sicil Numarası eksiksiz ve tam olarak yazılacaktır.

2) İşverenin Adı: Kamu idaresinin açık adı bağlı bulunulan üst kuruluş ile birlikte eksiksiz olarak yazılacaktır.

3) İşyerinin Adresi: Kamu idaresinin açık adresi tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır.

4) Bağlı Bulunduğu Saymanlık: Personel maaş ödemeleri herhangi bir Saymanlıkça yapılan kamu idaresinin bağlık bulunduğu Saymanlık isimleri tam olarak yazılacaktır. Tahakkuk ve tediye işlemleri kendileri tarafından gerçekleştirilen(Döner Sermaye İşletmeleri, Belediye, Özel İdare, K.İ.T’ler vb.) kamu idareleri bağlı olduğu Saymanlık bölümüne kendi ismini yazacaklardır

5) Belgenin: Ait olduğu ay - yıl ve mahiyeti, toplam sayfa sayısı tam olarak yazılır. Aynı Kamu İdaresinde farklı dönemlerde maaş ödemesi yapılan personelin olması halinde belge türüne aşağıdaki gruplandırılan iki haneli kodlardan uygun olan kod yazılarak her bir maaş ödeme dönemi için ayrı belge düzenlenecektir.


Maaş ödemeleri ayın 15.günü peşin yapılanlar

01

Maaş ödemeleri ayın 1.günü peşin olarak yapılanlar

02

Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 15’de yapılanlar

03

Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 1’nde yapılanlar

046) Tüm Sayfalara Ait Toplam Sigortalı Bilgileri: Bütün sayfalardaki toplam sigortalı sayısı ile ay içinde göreve başlayan ve ayrılan sigortalı sayısı toplamı yazılacaktır

7) Tüm Sayfalara Ait Toplam Tahakkuk Bilgileri: Belgenin bütün sayfalarındaki toplam prim tahakkuk bilgileri yazılacaktır.

8) Ay İçerisinde Çalıştırılan Sigortalı Bilgileri:

a) Sosyal Güvenlik Sicil Numarası: Nüfus Müdürlüğünce verilen 11 karakterden oluşan T.C Kimlik numarası yazılacaktır.

b) Emekli Sicil Numarası: İlgilinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen)’ce verilen 8 karakterli emeklilik sicil numarası yazılacaktır Sicil numarasının bilinmemesi halinde www.sgk.gov.tr adresinden emeklilik sicil no tespit kısmından sicil numarası tespiti yapılabilecektir.

c) Adı ve Soyadı: Sigortalının bugün itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarındaki adı ve soyadı kayıtlarda olduğu şekliyle, iki adı bulunanların ise her iki adı da açık olarak (örnek: Adı: Mehmet Ali ) yazılacaktır.

d) Durum Kodu: Herhangi bir sebepten açığa alınarak Prime Esas Kazançların yarısı üzerinden prim alınan sigortalılar için (A) kodu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atanan (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur v.b ) sigortalılar için (V) kodu yazılacaktır. Emekli aylıkları kesilmeksizin 4/c kapsamında sigortalı olarak göreve başlayanlardan sadece malullük ve yaşlılık sigortası primine tabi olup, genel sağlık sigortası primi kesilmeyecek sigortalılar için ise “M” kodu yazılacaktır. Prime Esas Kazançları 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına tespit olunacak başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için “K” kodu yazılacaktır.

e) Ödenen Aylık Bilgileri: Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için fiilen ödenen aylık derece, kademe ve ek göstergesi ile ödenen kıdem aylığına esas hizmet süresi yıl olarak, tazminatlar bölümüne ise Kanun’un 80’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Prime Esas Kazançların hesabında dikkate alınacak mevzuata uygun olarak ödenen tazminat ve ek ödeme tutarları para miktarı cinsinden yazılacaktır. Aylıklarını personel Kanunlarına göre almayan diğer sigortalılar için ise Kanunun 80’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen prime esas kazançlarının hesabında dikkate alınacak derece, kademe, ek gösterge, kıdem hizmeti bilgileri ve tazminat tutarları ilgili bölümlere yazılacaktır.

f) Prime Esas Kazanç Toplamı: Kamu idaresinde görevli sigortalıya ait Kanuna göre tespit edilecek aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları, memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları ile tazminat tutarları toplamı yazılacaktır.

g) Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o ay içinde maaş aldığı gün sayısı yazılır, tam çalışma halinde gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Ay içinde işe giriş ve/veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı maaş ödenen gün sayısıdır.

h) Açığa alınanlar:5510 sayılı Kanunun 45’nci maddesine göre Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim alınacağından belgedeki Prime Esas Kazanç Toplamı bölümüne sigortalının mevzuata uygun olarak tespit edilecek tam Prime Esas Kazancının yarısı yazılacaktır. Prim Ödeme Gün Sayısı bölümüne ise açıkta kaldığı bu sürelerin yarısı yazılacaktır.

ı) Tahakkuk Ettirilen Prim Tutarları : Prime Esas Kazanç Toplamı üzerinden Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi olarak % 9 Sigortalı , %11 İşveren hisesi, Genel Sağlık Sigortası olarak %5 sigortalı %7,5 İşveren hissesi olarak tahakkuk ettirilerek belgedeki ilgili bölümlerine para miktarı cinsinden yazılacaktır.

j) Belgenin ait olduğu ay içinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri ay ve gün olarak yazılarak, sebebi bölümüne aşağıdaki kodlamalardan uygun olan kod yazılacaktır.


GÖREVE BAŞLAMA SEBEPLERİ

GÖREVDEN AYRILMA SEBEPLERİ

İlk atama

01

Emekliye ayrılma

07

Başka bir kurumda geçici görevli gitme

14

Nakil gelme

02

Ölüm

08

Müstafi sayılma

15

Göreve iade

03

İstifa

09

Re’sen emekliye sevk

16

Ücretsiz izin dönüşü göreve başlama

04

Nakil gitme

10

Terhis olma (Yedek Subay)

17

Askerlik dönüşü göreve başlama

05

Görevine son verilme

11

Sözleşmenin Feshi

18

Geçici görevlendirme sonu başlama

06

Ücretsiz izine ayrılma

12

Yaş haddi

19

Emeklilik İptali Sonrası Göreve Başlama

07

Askerlik nedeniyle ücretsiz izine ayrılma

13

Sıhhi izin süresinin dolumu

20E- İşveren Onayı: Aylık prim ve hizmet belgesi, açıklanan hususlara göre düzenlenerek tüm sigortalılara ait sigortalı bilgileri ve tahakkuk bilgileri bölümleri eksiksiz olarak doldurulduktan ve tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu görevlisi tarafından imzalandıktan sonra işveren sıfatı ile kamu idaresi yöneticisi tarafından onaylanmasını müteakip bağlı olduğu saymanlık onayı da alınacaktır.

F- Bu Belgenin tüm bölümleri, mevzuata ve dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğacak sorumluluklar işverene aittir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (b) bendi...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A icon2- kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi kapsaminda...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A iconEk-1 Kanunun Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında Sayılan...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A iconEk-1 Kanunun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A iconBu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında...

9/A (5510 Sayılı Kanunun Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olacaklar için) A icon5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com