3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ADAY ÖĞRETMENLERİN

TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI


 1. Tek yönlü bilgi akışına ne denir ?
 1. iletişim

 2. Empati

 3. Analiz

 4. Enformasyon


2) - Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?


 1. 5 Mayıs-5 Eylül

 2. 10 Mayıs-10 Eylül

 3. 15 Mayıs-15 Eylül

 4. 20 Mayıs-20 Eylül3) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir ? 1. Gazeteler

 2. Yıllıklar

 3. Sergiler

 4. Pankartlar


4) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler personelinde aranan özelliklerden

değildir ?
A) Görünüş

B) Kişilik

C)Yüksek mevki

D) Güvenirlik
5)Tasarruf tedbirlerine uygun olarak telgraf ve fakslar nasıl hazırlanmalıdır?

a) Konunun özünü anlatacak en az sözcükle

b) Ayrıntılı bilgi verecek biçimde

c) Elli sözcüğü geçmeyecek biçimde

d) Otuz sözcüğü geçmeyecek şekilde
6)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmi yazının tanımıdır?
a)Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazılardır.

b)Resmi yazı,kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler arasında iletişimleri sağlamak amacıyla yazılan yazılardır.

c)Resmi yazı,kamu kurum ve kuruluşları aralarında veya özel ve tüzelkişiler ile iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazıdır.

d)Resmi yazı,sadece kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılan yazılardır.

7 )Resmi yazılarda paraf sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

a)Paraf sırası en üst amirden alta doğrudur.

b)Paraf sırasında hiyerarşi gözetilemez.

c)Paraf sırası yoktur.

d)Paraf sırası en alt memurdan yukarıya doğrudur.
8 )Bir resmi yazıda en çok kaç paraf bulunur ?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7
9 Aşağıdakilerden hangisi özerk kuruluşlardandır?

 1. Ankara Üniversitesi

 2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 3. Gümrük Müsteşarlığı

 4. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü


10) Milli Eğitim Bakanlığı imza yetkileri yönergesine göre alt makamlara verilen “bakan adına” imza atması ne anlama gelir?
A) Yetki devri B) İdari İşlem C) Sorumluluk D) Sorumluluk Devri
11) Bireyin Kendisini başkasının yerine koyup onu anlama çalışmasına ne denir?
A) Empati B) Çatışma C )İletişim D) Stres
12 ) Karşı tarafla paylaşılmak istenen duygu ve düşünceler iletişim sürecinin hangi öğesi içerisinde yer alır ?
A) Kaynak B) Kanal C) Mesaj D) Geri Bildirim
13) Tüzük çıkarılabilmesi için hangi makamın incelenmesi gerekir?

 1. Sayıştay

 2. Danıştay

 3. Milli Güvenlik Kurulu

 4. Devlet Denetleme Kurulu

14) - İki defa üst üste olumsuz sicil alan Devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler.

 2. Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır.

c) Aylıktan kesme cezası verilir.

d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

15) Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?


 1. Soruyu birde bu yolla çözmeyi deneyin.

 2. Annesi, uyumıyan çocuğuna süt içirdi.

 3. Özge; kendi halinde, zayıfca bir kızdı.

 4. Yalova sahilinde bir rüzgârgülü sürekli dönerdi.

16) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

 1. Memurluktan çıkarma

 2. Kademe ilerlemesinin durdurulması

 3. Aylıktan kesme

 4. Kınama


17) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarına tanınan genel haklardan değildir?

 1. Uygulamayı isteme

 2. Güvenlik

 3. Toplu şikayet ve toplu müracaat

 4. İzin


18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bize hep: “İyi bir kitap okuru olmakla övünürüz.” derdi.

B) ”Bugünlerde işlerimiz iyi.” diyerek ellerini ovuşturdu.

C) “O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.”diye söze başladı.

D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğütlerdi.
19) Fax’la gönderilen mesajların resmi yazı ile kaç gün içinde teyit edilmesi gerekir ?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 220) Aşağıdakilerin hangisinde virgülün (,) kullanımında bir yanlışlık yoktur?

a) Onunla bire, bir yarım saat görüştük.

b) Sınavın bitmesine hemen, hemen bir saat var.

c) Portakalı, muzu bir de elmayı çok severim.

d)Hafta sonu teyzesiyle, eniştesini ziyarete gidecek


İşte karşı karşıyasın. O da senin gibi biri ( I ) Yüzündü küçük küçük yara izleri ( II ) Bak, gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor ( III ) İşte türkü söylüyor, işte sıkılıyor ( IV ) belki dertleşecek birini arıyor.( V )
21) Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerinden farklı bir noktalama işareti

konulmalıdır.
A) I. B)II. C)III. D)IV.

22) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarına konan yasaklardan biri değildir?

 1. Basına bilgi ve demeç vermek

 2. Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak

 3. Ticaret yapmak

 4. Tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurullarının üyesi olmak23) Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini kimin adına kullanmaktadır?

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına

 2. Bakanlar Kurulu adına

 3. Türk Milleti adına

d)Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu adına


24) “Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğulları özne olduğundan bunların yüklemleri tekil olur.” Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar.

B) Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı.

C) Bu düşünceler, geçerliğini çoktan yitirdi

D) Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar.
25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


 1. Toplumsal yaşamda herkesin uymak zorunda olduğu kurallar vardır.

 2. Kağıt tüketimi bir toplumun gelişmişlik göstergelerinden biridir.

 3. Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.

 4. Masanın üzerindeki kâğıtlar, kitaplar birbirine karışmış.


26) “İyi cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda

cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa

gereksizdir.”

Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir.


 1. Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.

 2. Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı

 3. Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık.

 4. Doğadaki canlılar üzerinde sayısız inceleme yapıldı.27) Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?

 1. Sayıştay

 2. Anayasa Mahkemesi

 3. Danıştay

 4. Para ve Kredi Kurumu


28) Yeni Türk Devletinin Laikleşme adına attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir

A) Halifeliğin Kaldırılması B) Saltanatın Kaldırılması

C) Medeni Kanunun Kabulü D)Kılık ve Kıyafet düzenlemesinin yapılması
29) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.
A)İnkılapların amacı milletin refahını ve mutluluğunu sağlamaktır

B)Çağdaşlığın sağlanması İnkılapçılık ilkesinin uygulanmasına bağlıdır

C)Yurtta Sulh Cihanda Sulh T.C nin temel politikasıdır

D) Atatürk ilkeleri değişmez kurallardan oluşur
30)Atatürk İlke ve İnkılapları aşağıda verilen tarihlerin hangisinde Anayasaya girmiştir?

A) 1936 B) 1937 C) 1927 D) 1928
31)Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi tarımı geliştirmeye yönelik olarak yapılmıştır?

A)Medeni Kanunun kabulü

B)Aşar Vergisinin kaldırılması

C)Teşviki Sanayi Kanununun kaldırılması

D)Anayasanın hazırlanması
32)“ Bir Milleti ya hür,bağımsız,şanlı,yüce bir sosyal topluluk halinde yaşatan veya bir milleti esaret ve sefalete terk eden terbiyedir”Sözü Aşağıda verilen İnkılapların hangisiyle ilgilidir?
A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Laiklik
33) “Savaş hayati ve zorunlu olmalı .Gerçek fikrim şudur:Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. ‘Öldüreceğiz!’ Diyenlere karşı,’Ölmeyeceğiz!’ diye savaşa girebiliriz.Ama milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe,savaş bir cinayettir.”
Sözü aşağıda verilen hangi kurumu ifade eder?
A) Milli Savunma B) Milli Güvenlik Kurulu C) Türk Tarih Kurumu D) Milli Eğitim B.

34) Devlet Memurluğuna atanan bir memur kaç gün içerisinde görevine başlamak zorundadır ?

A) 7 B) 20 C) 15 D) 30
35) Disiplin cezası olan bir devlet memuru kaç gün içerisinde bir üst disiplin amirine itiraz edebilir ?

A) 10 gün B) 15 gün c) 1 ay d) 7 gün
36) Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir?

A) Vergi ödeme

B) Sendika üyeliği

C)Mülkiyet hakkı

D) Aile koruması
37) Halkçılık İlkesi ,
1-Cumhuriyetçilik

2-Devletçilik

3-Milliyetçilik

4-Laiklik

İlkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur.
A) 1ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV

38) Temel İlkeler;
1-Laiklik

II-Milliyetçilik

III-Cumhuriyetçilik

Bütünleyici İlkeler;

a)Milli birlik ve beraberlik

b)Milli Egemenlik

c)Akılcılık ve Bilimsellik
Yukarıda verilen temel ve bütünleyici ilkelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) a b c

B) b c a

C) c a b

D) a c b

39) I Eşleri

II. Anne ve Babaları

III. Velayeti altındaki çocukları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,Devlet, Devlet Memurları,yukarıdakilerin hangisi ve hangilerine ait taşınır ve taşınmaz mallar,alacak ve borçları hakkında mal bildiriminde bulunmazlar?
A) l-ll

B)Yalnız ll

C)Yalnız lll

D)l-lll
40)Yönetim ,icra büro ve benzeri hizmetlerde çalışan memurlar aşağıda belirtilen kadro sınıflarından hangisine girer ?


 1. Genel İdari Hizmetler Sınıfı

 2. Teknik Hizmetler Sınıfı

 3. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı

 4. Yardımcı hizmetler Sınıfı
 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 40.Maddesinde belirtilen genel olarak memuriyete girme yaşı aşağıdakilerden hangisidir ?
 1. 28 B) 30 C) 18 D) 21
 1. Devlet Memurlarının kademe ilerlemesinde aşağıda belirtilen seçeneklerin hangisi yanlıştır ?


A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması

B)Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması

C) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

D)O yıl içerisinde olumlu sicil almış bulunması


 1. Kurumlarınca kabul edilebilir mazereti olmaksızın görevini terk eden memurlar kesintisiz kaç gün göreve gelmedikleri halde yazılı müracaatları olmaksızın görevlerinden çekilme isteğinde bulunmuş sayılırlar ?

A) 20 gün B) 7 gün C) 30 gün D) 10 gün
44) Devlet Memurlarının yıllık izin süresi ,hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar kaç gündür ?
A) 30 gün B) 15 gün C)25 gün D)20 gün
45) Erkek memurlara eşlerinin doğum yapması nedeniyle istek ve müracaatları halinde kaç gün izin verilir ?
A) 5 gün B) 3 gün C)7 gün D) 10 gün
46) Devlet Memurlarının olumlu sicil almış sayılmaları için sicil not ortalamalarının kaç olması gereklidir ?
A) 50 B)75 C)60 D)55

47) Bir İlçe merkezinde görevinde başarı sağlayan yardımcı hizmetler sınıfı personeline aşağıdakilerden hangisi takdirname verir ?
A) Okul Müdürü

B)İlköğretim Müfettişleri

C)İlçe Milli Eğitim Müdürü

D)Kaymakam
48) Memurluktan çıkarma cezası kararını aşağıdakilerden hangisi verir ?

A) Yüksek disiplin kurulu

B)Disiplin Kurulu

C)Atamaya yetkili Amir

D)Sicil Amiri

49) Devlete ait resmi araç,gerek ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır ?
A) Uygulama

B)Kınama

C)Aylıktan kesme

D)Kademe ilerlemesinin durdurulması

50) Devlet Memuru olarak görev yapan kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Bir yıl içerisinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz

B)Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına itiraz varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılır

C) Toplu müracaat ve şikayet eden memurlara aylıktan kesme cezaları verilir

D)Mal bildiriminde bulunmayan memura kınama cezası verilir
17/03/20011
BAŞARILAR DİLERİZ

SINAV YÜRÜTME KOMİSYONU

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir iconAşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir icon1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla...

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir icon1 Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir icon1. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir iconAşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir iconAşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir icon1- aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir icon1 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

3 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı basılı araçlardan değildir icon1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden birisi değildir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com