* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
TAMİM NO: 2009/10

25/03/2009
KONU :

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler.
5838 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
28 Şubat 2009 tarihli ve 27155 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler özetle aşağıda belirtilmiştir.
1. GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
1.1. Muhtasar Beyannameler:

Üçer aylık muhtasar beyanname dönemleri Maliye Bakanlığı’nca aylık dönem olarak değiştirilebilecek, buna karşılık yine Bakanlık 10 yada daha az hizmet erbabı çalıştıran yada hiç çalıştırmayanların muhtasar beyanname ile tahakkuk eden vergileri için üç aya kadar ödeme zamanı tayin edebilecektir. (Madde:8, Madde:32/5)

1.2.Ar-Ge Personel Ücretlerinde Gelir Vergisi Teşviki:

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3/2. maddesinde Ar-Ge ve destek personeli ücretleri için gelir vergisi istisnası öngörülmüştü.

Bu defa; 31.12.2013 tarihine kadar; 5746 sayılı Kanunun 3/3. maddesi kapsamındaki ücretler üzerinden önce asgari geçim indirimi uygulanacağı ve kalan kısım üzerinden hesaplanan verginin doktoralı olanlar için % 90, diğerleri için % 80 inin muhtasar beyannamede tahakkuk ettirilen vergiden terkin edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. (Madde:8)

Bu yeni düzenleme 01 Mart 2009 dan itibaren uygulanacaktır.
1.3. Diğer Hususlar:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan; teşvik belgeli yatırım yapanlara yönelik “indirimli vergi” uygulaması, üretim tesislerini Bakanlıkça belirlenen illere nakleden bazı sektörlerdekilere yönelik “indirimli vergi” uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir. (Madde: 9, Madde:10)
2.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
2.1.Yatırım Yapanlara Yönelik İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması:

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A madde ile indirimli kurumlar vergisi uygulaması düzenlenmiştir. Madde ile teşvik belgeli yatırım yapanlar için bazı yönleriyle yürürlükten kaldırılan yatırım indirimi ile benzerlikler taşıyan bir düzenleme getirilmektedir.(Madde:9)
Burada dikkati çeken en önemli husus; indirimli kurumlar vergisinin yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacak olmasıdır.
Maddeye ilişkin uygulama usul ve esasları Maliye Bakanlığı’nca yayımlanacak genel tebliğlerle belirlenecektir.
Yapılan yasal düzenleme 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesi sirkülerimiz ekinde yeralmaktadır.

2.2. Bazı Sektörlerdeki Kurumlara Yönelik Kurumlar Vergisi İndirimi:

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 2010 sonuna kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflere, 5 yıl süreyle indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatma konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. (Madde:10)
Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 4. Madde sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
2.3. Yabancı Yatırım Fonlarıyla İlgili Düzenleme:

Katılımcıları ya da kurucuları tam mükellef gerçek kişi veya kurum olmayan fonların, portföylerini yöneten ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle kurulan portföy yönetim şirketlerinin, bu fonların “iş merkezi” olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine “daimi temsilcisi” olarak kabul edilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle yabancı fonlar açısından portföylerin Türkiye’de yönetilmesi nedeniyle tam mükellefiyet esasına göre vergilendirme sonucunun ortaya çıkması önlenmiş olmaktadır. (Madde:10)
2.4. Yatırımlara Kamu Arazisi Tahsisi:

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilave edilen ek madde ile

Kurumlar Vergisi Kanunu’na bu kanunla ilave edilen indirimli kurumlar vergisinden yararlanma şartlarına sahip teşvik belgeli yatırım yapanlara belli şartlar dahilinde 49 yıllığına kamu arazi ve arsaları üzerine irtifak hakkı tesisi yada kullanma izni verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (Madde:23)
Anılan ek madde sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
2.5. Şans Oyunu Tertipleyen Kurumlara Vergi Muafiyeti:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-g maddesinde yapılan değişiklikle Milli Piyango İdaresinin yanı sıra ilgili mevzuata göre şans oyunu tertipleyen kurumlara kurumlar vergisi muafiyeti getirilmektedir. (Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç) (Madde:32/6)


SAYGILARIMIZLA.

             “İndirimli kurumlar vergisi

             MADDE 32/A – (1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

             (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;

             a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

             b) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,

             c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

             yetkilidir.

             (3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanır.

             (4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.

             (5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

             (6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır.

             (7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

             (8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

             (9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükmünden gelir vergisi mükellefleri de yararlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 23 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “EK MADDE 3 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel bulunmaması, gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının, talep edilen taşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmaması kaydıyla; Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilebilir.

             Yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı veya kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçüdür.

             İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaz.

             İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlendirilir.

             İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı bulunmayanların planları ile uygulama projeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılır. Ön izin süresi iki yılı geçemez.

             İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

             Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir. Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri için sağlanan indirimler iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren ayrıca hasılat payı alınır.

             İrtifak hakkı veya kullanma izni süresinin sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder, yatırımcının talep etmesi halinde ise genel hükümlere göre doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

             Hazineye ait taşınmazlar; tarım ve hayvancılık yatırımları hariç olmak üzere,  birinci fıkra kapsamında en az ellimilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında, en az yüz kişiye istihdam sağlayacak şekilde ve taşınmazın rayiç değerinin en az üç katı tutarında yatırım yapacaklara, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışında kullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.

             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ikinci fıkrada belirtilen bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeler itibarıyla farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler icon1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler icon5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/13

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler iconÖZel iletiŞİm vergiSİ, gelir ve kurumlar vergiSİ MÜkellefleri tarafindan...

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler iconDamga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlara...

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler iconKurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü Maddesi Bağlamında Bir İrdeleme

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler icon6111 sayili kanun ile geliR (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergiSİ...

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler iconGelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler iconGelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler icon6552 Sayılı kanunla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yapılan...

* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler iconKatma Değer Vergisi Kanunu 3065


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com