Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu

Ek- 6
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU


Rapor Sayısı

:
Rapor Tarihi

:
Tespit Dönemi

1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi


:
Adı Soyadı


:
Bağlı Olduğu Oda


:
Oda Sicil No


:
Ruhsat No


:
İş Adresi ve Telefonu


:
2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi


:
Sayısı


:


3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN

Ticaret Unvanı


:
Kanuni Merkez Adresi


:
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer


:
Ticaret Sicil Numarası


:
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi


:
Vergi Numarası

:
4. GENEL BİLGİLER

4.1 Firmanın İletişim Bilgileri:

Bu kısımda, firmanın tebligat adresi, kanuni ikametgâhı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılacaktır.

4.2 İş Merkezi ve Şubeleri Hakkında Bilgi:

Bu kısımda, şirketin merkezi ile varsa tüm şubeleri hakkındaki iletişim bilgileri yazılacaktır.

4.3 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve soyadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.

4.4 Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip olup olmadıkları) yazılacaktır.

4.5 Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.

4.6 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır.

4.6.1 Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?

4.6.2 Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?

4.6.3 Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutuluyor mu?

4.6.4 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır?

4.6.5 Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmakta mıdır?

4.6.6 Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluşturulmuş mudur?

4.6.7 Şirketin muhasebe kayıtları ile mali bilgi ve belgelerinin tutulduğu yerde yangın ve hırsızlık gibi vakalara karşı güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Bilgisayar ortamında tutulan verilerin güvenliğine yönelik anti-virüs, spyware, firewall türü veri güvenliği programları kullanılmakta mıdır ve elektronik ortamda tutulan verilerin yedeklemesi düzenli bir şekilde yapılmakta mıdır?

4.6.8 İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?

4.6.9 Şirketin Son Takvim Yılı İçerisinde Çalıştırdığı Ortalama İşçi Sayısı:

Bu kısımda şirketin son takvim yılı içerisinde ortalama olarak istihdam ettiği sigortalı çalışan sayısı belirtilecektir.

4.6.10 Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapora konu yıldan bir önceki yıl?)

4.6.11 Şirketin Hukuki Statüsü:

Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflası ilan edilmediği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işleri mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilân etmediği, işlerini askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır.

5. HESAP İNCELEMELERİ

Tam Tasdik raporu düzenlenmiş olması halinde bu 2.1-2.4 bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:
5.2 Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:

5.3 Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:

5.4 Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:

5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:

5.5.1 Likidite Oranları

Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecektir.

5.5.2 Aktif Yapıyla İlgili oranlar

Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecektir.

5.5.3 Verimlilik Oranları

Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtilecektir.

5.5.4 Mali Yapı ile İlgili Oranlar

Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecektir.

5.5.5 Karlılık Oranları

Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecektir.

6. SONUÇ

6.1 Bu kısımda;

6.1.1 Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı;

6.1.2 Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,

6.1.3 Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,

6.1.4 Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz konusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı,

hususları tespit edilecektir.

6.2 Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 6.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir.
(*) 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “olumsuz” görüş belirtilecektir.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconRaporu incelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavir

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconMesut yiĞİt yemiNLİ mali MÜŞAVİR

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconMesut yiĞİt yemiNLİ mali MÜŞAVİR

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconMesut yiĞİt yemiNLİ mali MÜŞAVİR

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconEk: 3 serbest muhasebeci mali MÜŞAVİrler veya yemiNLİ mali MÜŞAVİrler...

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconSerbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu (1)

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconSerbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu (1)

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu icon2011 yili serbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk...

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconVe yemiNLİ mali MÜŞAVİrler odalari biRLİĞİ

Ek- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu iconAhmet güNDÜz yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİK


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com