% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4

ANADOLU EVLERİ SİTESİAnkara, 31/12/2013
Konu: Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19.11.2013 Tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de, 285 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 43 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 43 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, 45 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 2013/1 No’lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği, 10 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği, 57 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği, 71 No’ lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 432 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer), 62 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ise 27.12.2013 tarih ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğler ile Bütçe Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin Bankamızı ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.
I- GELİR VERGİSİ

a) 2014 yılına ilişkin ücret dışı gelirin vergilendirilmesinde aşağıdaki tarifenin dikkate alınması gerekmektedir.


11.000 Türk Lirasına kadar

% 15

11.000 Türk Lirası ile 27.000 Türk Lirası arası

% 20

27.000 Türk Lirası ile 60.000 Türk Lirası arası

% 27

60.000 Türk Lirasından fazlası için

% 35


b) 2014 yılına ilişkin ücret gelirinin vergilendirilmesinde aşağıdaki tarifenin dikkate alınması gerekmektedir.


11.000 Türk Lirasına kadar

% 15

11.000 Türk Lirası ile 27.000 Türk Lirası arası

% 20

27.000 Türk Lirası ile 97.000 Türk Lirası arası

% 27

97.000 Türk Lirasından fazlası için

% 35


c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde yer alan aylık “sakatlık indirimi” tutarları 2014 yılı ücretlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Birinci derecede sakatlar için (800 TL)

İkinci derecede sakatlar için (400 TL)

Üçüncü derecede sakatlar için (190 TL)
Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

d) Mesken kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit edilmiştir.

e) Hizmet erbabına işyeri dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan ve işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatında yemek verilmediği durumlarda, çalışılan günlere ait 1 günlük yemek bedeli için 2014 takvim yılında geçerli olan istisna tutar 12 TL olarak belirlenmiştir.

f) Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

g) Asgari Geçim İndirimi uygulamasında esas alınmak üzere 2014 yılında uygulanacak asgari ücretin aylık brüt tutarı 1.071 TL olarak tespit edilmiştir.

h) 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en yüksek devlet memuru gündeliği 48,50 TL olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede özel hukuk hükümlerine tabi personele ödenecek harcırahların vergilendirilmesinde söz konusu tutarın (48,50 TL) dikkate alınması gerekmektedir.

II- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 292.791 TL),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL,

Olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunu’nun değişik 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 01.01.2014 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(yüzde)

İlk

190.000 TL için

1

10

Sonra gelen

440.000 TL için

3

15

Sonra gelen

970.000 TL için

5

20

Sonra gelen

1.800.000 TL için

7

25

Matrahın

3.400.000 TL’yi aşan

bölümü için

10

30


Bankamıza Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmiş olduğuna dair tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından yapılacak ödemelerde 2009/7102 sayılı Genelge eki “Genel Muhasebe ve Raporlama Uygulama Esas ve Usulleri”nin “4.10. Vergiler / Veraset ve İntikal Vergisi” bölümünde açıklanan hükümlerin uygulanacağı tabiidir.

III- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu maktu vergi tutarı, 2013 yılı için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranında (%3,93) artırılmış olup, 01.01.2014 tarihinden itibaren 40,00 TL olarak uygulanacaktır.

IV- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2014 yılında işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalardan (hizmet binası, depo, arşiv) alınacak Çevre Temizlik Vergisi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Tarife;

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.300

1.800

1.500

1.200

1.000

2. Grup

1.500

1.100

890

700

600

3. Grup

1.000

770

600

480

380

4. Grup

480

380

290

230

180

5. Grup

290

230

160

150

120

6. Grup

150

120

80

70

50

7. Grup

50

40

29

24

19


Diğer taraftan, tabloda gösterilen tutarlar, büyükşehir belediyesi sınırları içinde %25 artırımlı olarak uygulanacaktır. Buna göre, büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi bir sonraki sayfada yer almaktadır.Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.875

2.250

1.875

1.500

1.250

2. Grup

1.875

1.375

1.112

875

750

3. Grup

1.250

962

750

600

475

4. Grup

600

475

362

287

225

5. Grup

362

287

200

187

150

6. Grup

187

150

100

87

62

7. Grup

62

50

36

30

23
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası iconTürk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası icon7. 500 m2 kapalı sergi alanı, 000 m2 fuar ve konferans salon alanları...

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası iconEski traktörümü 14. 000 Tl saydım. Yeni traktöre de 30. 000 Tl fark...

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası iconB 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara...

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası iconElektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği...

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası icon8. 000,00 ytl üzerindeki tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğU İle cezai yaptirimlari

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası iconKişi başı 250 ile 000 lira arasında cezai işlem uygulanması gerektiğinin...

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası iconEk-1 gençLİk merkezleri arasi türk müZİĞİ

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası icon6335 TÜrk ticaret kanunu ile türk ticaret kanununun yüRÜRLÜĞÜ ve...

% 15 11. 000 Türk Lirası ile 27. 000 Türk Lirası arası iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com