2 İşletmenin Amaçları Nelerdir?


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4

GENEL MUHASEBE

Ünite 1 (İşletme Ve Muhasebe)

1_ İşletmenin Tanımı Nedir? İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, işgücü gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi varlık veya birim şeklinde ifade edilebilir.

2_ İşletmenin Amaçları Nelerdir? Kar, likidite (Nakit gücü), Topluma hizmet, işletmenin devamlılığı, Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamlılığı, Çalışanların güvenliği

3_ İşletmeler Ne Şekilde Ayrıma Tabi Tutulurlar? İşletmeler faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle

 • Üretim işletmeleri

 • Hizmet işletmeleri

 • Turizm işletmeleri

 • Ticaret işletmeleri

 • Tarım işletmeleri

 • Madencilik işletmeleri

 • İnşaat işletmeleri

 • Eğitim işletmeleri

 • Sağlık işletmeleri
4_ İşletmeler Mülkiyet Bakımından Kaça Ayrılırlar?

 • Özel İşletmeler

 • Kamu İşletmeleri

 • Karma İşletmeler

5_ İşletmeler Büyüklüklerine Göre Kaça Ayrılırlar? Küçük, Orta, Büyük Ve Dev İşletmeler Diye Sınıflandırılır.

6_ İşletmenin Genel olarak İşlevleri Nelerdir? Üretim İşlevi, Pazarlama İşlevi, Finansman İşlevi, İnsan Kaynakları İşlevi

7_ Üretim İşlevi Nedir? İş Gücü, Hammadde, Malzeme, Ve Teçhizat, Bilgi Kullanılmak Suretiyle Fiziksel Olarak Bir Mal Veya Hizmetin Ortaya Konulması Faaliyetidir.

8_ Pazarlama İşlevi Nedir? Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere hizmetlerin ve düşüncelerin ortaya çıkarılması bunların fiyatlandırılması tüketicilere ulaştırılması faaliyetleridir.

9_ Finansman İşlevi Nedir? İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon, veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak faaliyetlere bütünüdür.

10_ İnsan Kaynakları İşlevi Nedir? İşletme için gerekli olan işgücünün sağlanması yasalara uygun şekilde çalıştırılması ve iş gücünün uygun olmasını sağlayan faaliyetler bütünüdür.

11_ Yönetimin İşlevleri Nedir? -Planlama, -Yöneltme, -Örgütleme, -Kontrol

12_ Varlıklar Nedir? İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerdir. Varlıklar para, binalar, makineler, taşıt araçları, mal malzeme gibi fiziki yapıdaki değerler olabileceği gibi işletmenin başka kişi ve kuruluşlardan tahsil edeceği bir alacak hakkı da olabilir.

13_ Sermaye Nedir? İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eder.

14_ Borçlar Nedir? Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eder. Borçlanma işletme sahipleri dışındaki kişi ve kuruluşlardan daha sonra iade etmek veya geri ödemek üzere değişik nedenlerle farklı koşullarda ve şekillerde ekonomik değerler temin etmek şeklinde oluşur.

15_ İşletmeler Var Olabilmesi Neye İhtiyaç Duyar. Varlıklara sahip olması gerekir.

16_ Bütün İşletmeler Amaçlarını Gerçekleştirebilmek İçin Temel Olarak Üç Ana Çalışmayı Yaparlar.

 • Kaynak Bulmak Anlamında Finansman Faaliyetleri

 • Yatırım Faaliyetleri

 • Üretim Ve Satış Faaliyetleri

17_ Muhasebe Nedir? İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikli ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kayıt etmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumalara raporlar halinde sunmaktır.

18_ Muhasebenin Birinci İşlevi Nedir? _ Kaydetme _ Sınıflandırma, _ Özetleme

19_ Muhasebenin Birinci İşlevlerine Genel Ne Ad Verilir? Kayıt tutmaktır.

20_ Kaydetme Nedir? Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekilde ve kurullara göre yazılması işlemidir.

21_ Sınıflandırma Nedir? Çok sayıdaki bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenmesi işlemidir.

22_ Özetleme Nedir? Kaydedilmiş ve sınıflandırılmış çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması işlemidir.

23_ Muhasebe Bilgi Akışı Nasıldır Ve Ne Şekilde Yazılır?

İşletme faaliyetleri mali işlemler

Girdi

Süreçleme

Çıktı
Alış,

Satış,

Ödeme vb.

Belgelendirme veri toplama

Toplam veri veya bilgilerin kayıt, sınıflandırma

Bilgileri kişilere raporlanması

Karar vericiler

24_ Muhasebenin İkinci İşlevi Nedir? Analiz ve yorumdur. Mali işlemlere ait bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması hesaplama işlemlerin yapılması ve özetlenmesi yalnız başına yeterli değildir. Bu bilgilerin işletmenin yönetimine ve işletmeyle ilgili olan kişi ve kurumlara yararlı olabilmesi için analiz edilmesi yorumlanması ve ilgililere verilmesi gerekir.

25_ Muhasebenin Türleri Nelerdir? –Genel muhasebesi , -maliyet muhasebesi

26_ Genel Muhasebenin Görevleri Nelerdir? İşletmelerin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek ve bunlara da işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen değişmeleri izlemek ve işletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymaktır. Genel muhasebe finansal muhasebe olarak da ifade edilmektedir.

27_ İşletmenin Faaliyet Konularına Göre Muhasebe Çeşitleri Nedir?

 • Genel muhasebe

 • Banka muhasebesi

 • Otel muhasebesi

 • Sigorta muhasebesi

 • Uzmanlık muhasebesi

28_ Genel Muhasebe Nedir? Mali tabloların hazırlanabilmesi için gereksinim duyulan mali nitelikteki olay ve işlemlere ilişkin verileri toplayan bu verileri kabul edilmiş belirli kurallara uygun bir biçimde kaydeden sınıflayan ve sonuçta mali tablolar düzenleyerek ilgili kişilere bilgi sunulmasını sağlayan muhasebedir.

29_ Maliyet Muhasebesinin Görevleri Nelerdir? Üretilen mal ve hizmetlerin üretim maliyetini ve bunların satış fiyatını saptamak maliyet kontrolü sağlamak başarı değerlemek ve elde edilen bilgiler ile planlamaya ve karar almaya yardımcı olmaktır.

30_ Muhasebe Öğretiminde İlk Aşama Hangisidir. Genel muhasebedir.

31_ Maliyet Muhasebesi Nedir? Mal ve hizmet üreten üretim işletmelerinde kullanılır.

32_ Muhasebe Bilgileri İle İlgili Taraflar Kimlerdir?

 • Yöneticiler

 • İşletme Sahipleri Veya Ortaklar

 • Borç Verenler

 • İşletmenin Çalışanları

 • Devlet

 • Toplum

33_ İşletmenin Dili Nedir? Muhasebe yöneticileri, işletme sahipleri veya ortaklar, borç verenler, işlenmenin çalışanları devlet, toplum sayılan bütün taraflara ilgilendikleri konular hakkında bilgiler sağlar. Bu bakımdan muhasebeye aynı zamanda işletmenin dili denilmektedir.

34_ Muhasebe Mesleği Kaç Gruba Ayrılır? 3568 sayılı yasaya göre

 • Serbest muhasebeci

 • Serbest muhasebeci mali müşavir

 • Yeminli mali müşavir

35_ Serbest Muhasebeciliğin Konusu Nedir? Gerçek ve tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak mali tabloları ve vergi beyannamelerini düzenlemek biçimde belirlenmiştir.

36_ Serbest Muhasebeci Mesleğini Kimler Yapabilir? Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler dallarında ön lisans 2 seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile mesleği yapabilirler. Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yıl ticaret ve maliye liseleri 6 yıldır.

37_ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Konusu Nedir? Serbest muhasebecilere ait tüm faaliyetleri yapabilmenin yanın da işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek işletmecilik muhasebe finans ve mali mevzuat ile ilgili uygulamaları düzenlemek ve bu konularda danışmanlık yapmak ayrıca yukarıda bahsedilen konularda belgelere dayalı inceleme, analiz ve denetim yapmak mali tablolar ve beyannameler ilgili olarak yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak gibi konularda faaliyetlerde bulunabilirler.

38_ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmek İçin Neler Yapılması Gerekir? Hukuk, İktisat, İşletme, maliye, Muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından birinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayanların veya farklı konularında lisans eğitimi almış olmakla birlikte belirtilen konularda lisansüstü eğitini tamamlayanların 2 yıl süreli staj ile birlikte meslek sınavını sınavında başarmış olmaları zorunludur.

39_ Yeminli Mali Müşavir Konusu Nedir? Serbest muhasebeci mali müşavirin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanın da, tastik işlemlerini de yapma yetkisine sahiptirler. Tastik faaliyetini özellikle vergi beyannameleri ile bunların ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılmaktadır. Ancak yeminli mali müşavirler tastik işlemlerinin sonuçlarından müşteri ile birlikte ortak ve müteselsilen sorumludur.

40_ Yeminli Mali Müşavirler Neler Yapamazlar? 

 • Muhasebe defteri tutamazlar

 • Muhasebe büroları açamazlar

 • Muhasebe bürolarına ortak olamazlar

41_ Yeminli Mali Müşavir Olabilmek İçin en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak ve yeminli mali müşavir sınavını başarmış olmak

42_ Yasaya Göre Kimler Mali Müşavir Olabilir? Meslek yasasına istisna hükümleri kapsamında belirtilen koşullara uygun olarak denetim ve vergi elamanları kamu bankaları müfettişleri ve belirli alanlardaki öğretim üyeleri yeminli mali müşavir unvanı alabilmektedir.
Ünite 2 (Mali Tablolar)

43_ Varlıklar Nelerdir? Bilanço eşitliğindeki varlıklar işletmenin sahip olduğu para, mal, makine, araç-gereç, alacaklar gibi iktisadi değerleri ifade eder.

44_ Sermaye Nedir? İşletme sahibi veya sahiplerinin kuruluşta sermaye olarak koydukları değer ile bunun yanında faaliyetlerden elde edilen fakat işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan karları içine alır.

45_ Borçlar Nelerdir? İşletmenin bankalara, satıcılara, personele ve diğer üçüncü kişilere olan kısa ve uzun vadeli senetli ve senetsiz borçlarının toplamından oluşur.

46_ Temel Muhasebe Eşitliği Nasıl Oluşur? Varlıklar=sermaye+borçlar

47_ İşletmenin Mali Yapısı Nedir? İşletmenin varlıklarını ve kaynaklarını oluşturan unsurlarını nitelik ve nicelik yönünden ortaya çıkardığı yapı işletmenin mali yapısını (mali durumunu) gösterir.

48_ Mali Tablolar Nelerdir? İşletmenin mali yapısını faaliyet sonucu ve bu sonucun oluşumunu genelde bu bilgilere dayalı diğer bazı amaçları karşılayacak bilgileri içeren bu özetlere mali tablolar denir.

49_ Muhasebede Özel Yeri Olan En Önemli Mali Tablolar Nelerdir? Bilanço ve gelir tablosudur.

50_ Diğer Muhasebe Tabloları Nelerdir? Satışları maliyet tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynak değişim tablosu, gibi değişik tablolar vardır.

51_ Mali Tabloların Genel Olarak Amaçları Nelerdir?

 • Yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar alma da yararlı bilgiler sağlamak.

 • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgiler sağlamak

 • Gelecekteki nakit akımlarını (para giriş-çıkışını) değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.

52_ Dönem Nedir? Yönetimin başarısı için ileriye yönelik kararların alınmasında gerekli olduğundan faaliyetlerin sürekli alma özeliğine rağmen ara ara kesildiği var sayılarak ölçme, kontrol, planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelerdir.

53_ Faaliyet Döngüsü Nedir? Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların (paranın) stoklara (mala) stokların satılıp (satış kredili ise önce alacaklara) sonra yine serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine faaliyet döngüsü denir.

54_ Bilanço Eşitliği Nedir? Belli bir tarihe göre bir tablo şeklinde gösterilebilir. Bu tablo bilanço olarak adlandırılır. Muhasebede bilanço eşitliğinin sol tarafına aktif sağ tarafına pasif denir. Varlıklar=sermaye+borçlar, aktif=pasif

55_ Bilanço Nedir? Bilanço işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren bir mali tablodur.

56_ Bilanço Değişik Kullanılış Amaçlarına Göre Değişik Şekiller De Düzenlenebilir.

 • Bilanço karşılıklı iki taraf şeklinde düzenlenmek yerine, önce aktifler sonra pasifler alt alta yazılarak düzenlenebilir.

 • Bilanço Aktifler-borçlar=öz sermaye eşitliğindeki sıraya göre ve alt alta olmak üzere düzenlenebilir.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? iconRaporu işletmenin Lokasyonu

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? iconBloom’un Eğitim Amaçları Taksonomisi (Geleneksel)

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? icon2 İktisadın Tanımları Nelerdir?

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? iconAraştırma ve geliştirme (ar-ge) faaliyetleri işletmenin temel fonksi­yonlarından...

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? iconHasta Bakımının Temel Amaçları ve Temel Fonksiyonları

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? icon2 – İyi bir okumanın bireye olan katkıları nelerdir?

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? iconLeasing nedir? Çeşitleri nelerdir? Piyasalara sağladığı kolaylığı anlatınız

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? icon801- ayşe okulun bahçesini dün temizledi cümlesinde öğe dizilişi nelerdir?

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? iconNot: Trablusgarp (Libya) Osmanlı Devletinden ayrılan son Afrika toprağı...

2 İşletmenin Amaçları Nelerdir? iconDinin temelindeki bilimsel gerçekler nelerdir?
«İhyâ-u Ulûmi'd Dîn» adlı eserinde, Ashabın âlimlerinden olarak bilinenİbni Abbas radiyallâhu anh'ın şöyle dediği yazılıdır


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com