A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b)


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
http://2.bp.blogspot.com/-mdybduedtj0/tw7zo-mw8wi/aaaaaaaaaga/kbq-x7_kz0a/s320/yonetim_plani015435xxxxxx.jpg

GOLDPARK SİTESİ YÖNETİM PLANI

1. Bölüm
GENEL HÜKÜMLER


Ana gayrimenkulün Yönetimi

Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan DİYARBAKIR ili, KAYAPINAR ilçesi, PEYAS mahallesi, TALAYTEPE caddesinde, 1983 nolu ADA ve 6 nolu PARSEL numaralı arsa ve üzerindeki 250 bağımsız bölümden ve 4 Ticari alan , toplam 8 Bloktan oluşan ibaret GOLDPARK SİTESİ Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri onayı ve imzasıyla kabul edilen bu ‘’Yönetim Planı’’na göre yönetilir.

Ana gayrimenkulün Bölümleri

Madde 2- Ana gayrimenkul 8 bloktan oluşmaktadır.


a)Bodrum Kat: B,C,F ve G bloklarda bu katta kazan dairesi ve müştemilatı vardır. A,D,E ve G bloklarda kazan dairesi bulunmamaktadır. Hiçbir blokta bu katta ticari alan , kapıcı dairesi veya kiralık daire bulunmamaktadır ve bu amaçlarla kullanılamaz. Mevcut bodrum katları hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz , ticari amaçla kiralanamaz ve ticari amaçla satılamaz.

b)Zemin Kat : A ve H bloklarda bu katta 2’şer tane olmak üzere toplam 4 adet ticari alan bulunmaktadır ve bu ticari alanların site dışına açılan çıkışları bulunmamaktadır. Bütün giriş ve çıkışları tamamen site içerisindedir. B blokta bu katta Kapıcı daireleri ve Yönetim dairesi bulunmaktadır. Diğer bloklarda bu katta 2’şer daire olmak üzere toplam 10 daire vardır. Bu 10 daire hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz , ticari amaçla kiralanamaz ve ticari amaçla satılamaz.

c) Diğer Katlar: Tüm blokların diğer katları 15 kat üzerine 2’şer daire olmak üzere toplam 240 adet konuttan oluşmaktadır. Bu 240 konut hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz , ticari amaçla kiralanamaz ve ticari amaçla satılamaz.

d) Ticari Alanlar : Site içerisinde bulunan ticari alanlar 250 bağımsız bölüm olan kat malikleri arasında yer almayacak ve aidata dahil olmayacaklardır.. Bu alan kullanıcıları sitenin Güvenlik ve Temizlik hizmetinden faydalanamayacaktır. Sitenin havuzu , yeşil alanı , spor alanları , oyun parkı, dinlenme alanları ve site sakinlerinin kullandığı ortak alanların tamamını kendileri , personelleri , misafirleri ve akrabaları dahil site sakini olmayan kişilere kullandıramazlar. Ticari alanlar site jeneratör sistemine dahil değildir ve dahil edilemezler.

Yasaklar

Madde 3- A ve H blokta bulunan toplam 4 adet ticari alanda ;

a) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz.
b) Site yönetiminin bilgisi dışında alım-satım-kiralama işlemleri yapılamaz.
c) Patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüp gaz bayii olarak da kullanılamaz. Yanıcı ve parlayıcı maddelerde depolanamaz. Gürültü çıkaran, sarsıntı yapan, pis kokular salan işlerde yapılamaz.


Dairelerin Kullanım Şekli:

Madde 4- Ana gayrimenkulün bütün daireleri ( 250 adet daire ) konut (mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri , ana gayrimenkulün tüm maliklerinin ( %100 ) yazılı izni olmadıkça , daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da veremezler.
Ortak Yerler:

Madde 5- Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanununun 4'ncü maddesinde sayılan yerler ile; ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, 8 adet bodrum, B blok zemin katı , 2 adet kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası ve futbol sahası kat maliklerinin ortak yerleri sayılır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

Madde 6- Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü, adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla ( kira v.s. ) edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. 250 kat malikinden 200 kat malikinin kabul oyu gerekir.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 7- Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde; ana gayrimenkulün yönetiminden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu'nun emsal kararları uygulanır.


2. Bölüm

YÖNETİM ORGANLARI

A-Kat Malikleri Kurulu
Meydana Gelişi:


Madde 8- Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun , ana gayrimenkul deki tüm bağımsız bölüm maliklerinden (Ticari Alanlar hariç ) meydana gelir.

Yönetim:

Madde 9- Ana gayrimenkul, Kat Malikleri Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı, kanunlardaki emredici hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 10- Ana gayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında yahut denetçiler ile yöneticiler arasında çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar, Kat Malikleri Kurulu'nca çözümlenip, karara bağlanır.

Kararın Bağlayıcılığı:

Madde 11- Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların mirasçıları ve bağımsız bölümü sonradan satış veya herhangi bir yolla bunlardan iktisap edenler yahut bağımsız bölümlerde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlar yahut yararlananlar ile yönetici ve denetçiler Kat Malikleri Kurulu'nun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Toplantı Zamanı:

Madde 12- Kat Malikleri Kurulu, her iki yılda bir takvim yılının Ocak ayı içerisinde toplanır.

Çağrı Usulü:

Madde 13- Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yönetici tarafından belirlenerek, toplantı gününden en az bir hafta önce tüm bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü bir mektupla veya imza karşılığında verilecek bir yazıyla bildirilir.Ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. İlk çağrı yapılırken; birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa , ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir.

Olağanüstü Toplantı:


Madde 14- Önemli bir sebebin çıkması halinde; yöneticinin veya denetçinin yahut kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumda toplantının sebebini belirten bir taahhütlü mektup gönderilmesi veya çağrının imza karşılığı verilecek bir yazıyla veya Yönetim Planı’ nın 13.maddesinde belirtilen Tebligat Kanunu’nun Ek 1 maddesine uygun olarak yapılması şarttır.

Toplantı ve Karar Yetersayısı:

Madde 15- Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. 250 üyenin en az 126’sının katılımıyla toplanır.
a) İlk toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için yapılamazsa, ikinci toplantı en az bir hafta en geç iki hafta sonra yapılır ve yetersayı aranmaksızın , toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir.
b) Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan emredici nitelikteki yeter sayıyla ilgili hükümler saklıdır.


Toplantının Şekli:
Madde 16- Toplantıyı yönetmek için kat malikleri ; mevcut yöneticiyi veya kat malikleri aralarından birini ya da kat maliklerinin önereceği dışardan birini toplantı başkanı olarak belirlerler. Toplantıda, gündemde önceden belirtilen konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin üçte birinin görüşülmesini önerdiği konular da gündeme alınır.

Oy Hakkı:

Madde 17- Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Bir kişi, birden çok bağımsız bölümün maliki ise; sahip olacağı oy sayısı, tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.
Vekaleten Temsil:

Madde 18- Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunları, içlerinden biri Kat Malikleri Kurulu'nda temsil edebilir.
a) Bunun gibi, bağımsız bölüm maliklerinden her biri de, diğer kat maliki veya vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir.
b) Ancak, bir kişinin asaleten veya vekaleten vereceği oy sayısı, tüm oyların üçte birini geçemez.
c) Vekaleten temsil yetkisi, yazılı bir belge ile verilir. Elinde böyle yazılı bir belge olmayan vekil, vekaleten oy kullanamaz.
d) Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm maliki, velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.

Oy Kullanma Yasağı:

Madde 19- Kat Malikleri Kurulu toplantısında bir veya birkaç kat malikini doğrudan doğruya ilgilendiren bir karar alınacaksa, haklarında karar alınacak olanlar, o toplantıya ve görüşmelere katılabilirler .Ancak oy kullanamazlar.

Karar Defteri :
Madde 20- Kat Malikleri Kurulu'nun kararları; sıra numaralı ve her sayfası Noterlikçe mühürlenmiş Karar Defteri'ne yönetici tarafından yazılır.
a) Kararlar ,toplantıya katılan tüm kat malikleri tarafından imzalanır.
b) Karara aykırı oy veren kat malikleri de, aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.

Duyuru:

Madde 21- Kat Malikleri Kurulu'nca alınan kararlar; toplantıya katılmamış olan maliklere ve gerekiyorsa, bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara yönetici tarafından ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 22- Benzer anlaşmazlıklar, Kat Malikleri Kurulu'nca o konuda alınmış ve Karar Defterine yazılmış kararlara göre çözümlenir. Kat Malikleri Kurulu'nun aldığı karara rıza göstermeyen kat maliki veya kat malikleri; bu karar aleyhine dava açabilirler.

B-YÖNETİM


Seçimi:

Madde 23- Kat Malikleri Kurulu, her iki yılda bir takvim yılının Ocak ayı içerisinde yapacağı toplantıda , kendi aralarından veya dışarıdan bir yönetim seçer. 1 başkan 4 yardımcı ( toplam 5 kişilik yönetim kurulu ) ve 3 denetleme kurulu üyesi olmak şartıyla 8 kişilik liste halinde yönetime aday olmak isteyenler toplantı başkanına listelerini sunar ve seçim yapılır. Liste halinde başvuru olmaması durumunda Kat malikleri, yönetim görevini her blok adına bir kişi olmak üzere 8 kişilik kurula verir. Bu 8 kişilik kurul kendi aralarında 1 başkan 4 yardımcı ( toplam 5 kişilik yönetim kurulu ) ve 3 denetleme kurulu üyesi olmak üzere görev dağılımı yapar.

a) Yönetim, kat maliklerinin hem sayı, hem de arsa payı çoğunluğuyla, iki yıl için seçilir. Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür.
b) Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa; kat maliklerinden herhangi biri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilir. Bu durumda yönetici, hakim tarafından ya kat malikleri arasından veya dışarıdan seçilir.
c) Mahkemece atanan yönetici, mahkemeden izin alınmadıkça altı aydan önce değiştirilemez.

d) Liste halinde seçilen yönetim veya Kat Malikleri tarafından her bloktan bir kişi olmak üzere oluşturulan yönetim karar defterine işlenmek şartıyla site dışından bir kişiyi ücreti mukabilinde site başkanı olarak çalıştırabilir.


Kimliği:

Madde 24- Yöneticinin (veya Yönetim Kurulu üyelerinin) ad ve soyadı ile iş ve ev adresi, varsa telefon numarası,camlı çerçeve içinde bina girişinde görülebilecek bir yere asılır.

Ücreti:

Madde 25- ) Liste halinde seçilen yönetim veya Kat Malikleri tarafından her bloktan bir kişi olmak üzere oluşturulan yönetimlerin üyeleri site aidatına tamamen (%100) katılır.
a) Site başkanı yönetim işlerinin aksamaması, masrafları ve huzur hakkı için ücret alır. Ücret yönetim tarafından belirlenir.
b) Site başkanı dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetim tarafından belirlenir ve sözleşme altına alınır.
c) Yönetim ve site başkanı giderleri aylık aidata yansıtılır ve kat malikleri tarafından, eşit ödenir.

Görevleri:
Madde 26- Yöneticinin (veya, Yönetim Kurulu'nun) veya sözleşmeli site başkanının görevleri şunlardır:
a) Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35,36 ve 37nci maddeleri ile kendisiyle yapılan Sözleşmede, Kanunlarda ve bu yönetim planında gösterilen görevleri yerine getirmek.
b) Seçilmesini takiben on beş gün içinde İşletme Projesi'ni usulüne uygun şekilde hazırlayarak kat maliklerinin bilgisine sunmak,
c) Yedi gün içinde itiraz edilmemek veya itiraz edilmişse ,Kat Malikleri Kurulu'nca karara bağlanarak kesinleşen İşletme Projesi'ni uygulamak.
d) Kat Malikleri Kurulunu, gündem hazırlayıp toplantıya çağırmak; alınan kararları usulüne göre Karar Defterine geçirmek, kararları yerine getirmek, Karar Defterini her takvim yılının Ocak ayında Noter'e götürüp kapattırmak, yönetimle ilgili tüm belgeleri, faturaları, makbuzları en az beş yıl süreyle saklamak.
e) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, onarımı ve temizliği ile asansör, kalorifer, soğuk ve sıcak su ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli tedbirleri almak.
f) Avans ve genel gider paralarını toplamak, borçları zamanında ödemek, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler hakkında icra takibi yapmak ve gerektiğinde dava açmak, gerektiğinde Kanuni İpotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirmek.
g) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek ve gerekiyorsa kat maliklerine süresi içinde duyurmak.
h) Kapıcı, kaloriferci ve gereken diğer personeli atamak; personelle sözleşmeler yapmak; bunların İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini süresinde yapmak ve personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek.


Hesap Verme Yükümlülüğü:


Madde 27- Yönetici, Kat Malikleri Kurulu'nun her iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yapılacak olağan toplantılarında; sene sonu itibariyle sağlanan gelirlerle yapılan harcamaların hesabını kat maliklerine vermekle yükümlüdür. Yönetici, kat maliklerinin yarısının istemi üzerine yapılacak toplantılarda da gelir-gider hesaplarını kat maliklerine göstermeye mecburdur.

Yönetici Sorumluluğu:

Madde 28- Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak bir vekilin haklarına sahiptir.
Yöneticinin Denetlemesi:

Madde 29- Kat Malikleri Kurulu, yöneticiyi sürekli olarak denetler. Haklı bir sebebin varlığı halinde, yöneticiyi her zaman değiştirebilirler.

C-DENETÇİ:
Seçimi:

Madde 30- Kat Malikleri Kurulu; her iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yapacağı toplantıda, kendi aralarından veya dışarıdan 3 kişiyi sayı ve arsa payı çoğunluğuyla denetçi olarak seçer. Denetçiler listeli seçimde liste içinde olabileceği gibi ayrıca da seçilebilir.


Ücreti:

Madde 31- Kat malikleri arasından seçilecek denetçiye (veya, Denetim Kuruluna ) bir ücret ödenmez; genel giderlere de diğer malikler gibi aynen katılır.
Denetim Şekli:

Madde 32- Denetçi (veya, Denetim Kurulu), her üç ayda bir yöneticinin hesaplarını ve defterleri denetler. Haklı bir sebep olduğunda , bu denetlemeyi her zaman yapabilir.

Denetim Raporu:

Madde 33- Denetçi ( veya, Denetim Kurulu), Kat Malikleri Kurulu'nun olağan toplantısında okumak üzere, denetim sonucunu ve yönetimle ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar, toplantıda okur ve gerekli açıklamaları yapar.


3. Bölüm
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Kural:


Madde 34- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde ,Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planı'nın hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Ana yapının Korunması:

Madde 35- Kat malikleri, ana yapının güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak; ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

İzin ile Yapılabilecek İşler:
Madde 36- Kat maliklerinden herhangi biri, tüm kat malilerinin rızası olmadıkça; ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım,tesis ve değişiklik yapamaz. Ancak; tavan, taban veya duvarla birbirine bağlantılı bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızalarıyla, ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Hiçbir şekilde site içinde kazı yapılamaz.
Ortak Yerlerden Yararlanma:

Madde 37- Kat malikleri, ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerden, Kanun ve bu Yönetim Planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak, doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Ortak alan olan çocuk oyun alanları, basketbol sahası ve futbol sahası kış dönemi en geç 22:00 , yaz dönemi en geç 23:00’a kadar kullanılabilir.

Madde 38- Kat Malikleri Kurulu’ nca otoparktan yararlanma şekli düzenlenir.Aksine bir karar alınmamış ise otoparktan öncelikle yararlanma hakkı konut sahiplerinin birer aracı içindir.

Bağımsız Bölüm ve Eklentilerden Faydalanma:

Madde 39- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Yasaklar:

Madde 40- Kat malikleri, aşağıdaki yasaklara uymakla yükümlüdürler:

a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
b) Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.
c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler; çöp ve su dökemezler. Ortak alanlara eşya bırakamazlar (yangın merdiveni , bodrum ve çatı arası v.s.).
d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.
e) Kat Malikleri Kurulu'nun salt çoğunluk ile verilmiş bir kararı olmadıkça ; ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.
f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler. Ortak yerlerde Sebze ekip dikemezler, sebze bahçesi gibi kullanamazlar.
g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Kabul günü, düğün, nişan töreni gibi toplantılar düzenleyemezler. Bu gibi toplantıların dönüşünde site içine toplu giriş yapamazlar.
h) Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar; bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.
i) Kat Mülkiyeti Kütüğü'nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu'nun oybirliği (%100) ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar; bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.
j) Dükkan malikleri, dükkanlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte işler yapamazlar; patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

Bildirme Mecburiyeti:

Madde 41- Kat malikleri, bağımsız bölümünde kiracı veya başka sıfatlarla oturan yahut faydalananlara, bu Yönetim Planı'ndaki borç ve yükümlülükleri bildirmeye mecburdur. Satılacak daireler için daireyi alacak veya satacaklar site yönetimine haber vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski borçlardan ve doğacak problemlerden yeni kat maliki sorumludur.

İzin Mecburiyeti:

Madde 42- Diğer bir bağımsız bölümünde; eklenti veya ortak yerlerde yahut tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı yahut giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde, bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa; o bağımsız bölüm maliki veya orada başka sıfatla oturanlar, bu işe izin verme ve adı geçen yerde gerekli işlerin yapılmasına katlanmak zorundadırlar. Bu izin yüzünden kat malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğrarlarsa; bu zarar, lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri tarafından derhal ödenir.

Kiracıların ve Diğerlerinin Sorumluluğu:


Madde 43- Bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar, yukarıdaki maddelerde ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak zorundadırlar.

4. Bölüm
GENEL GİDERLERE KATILMA

Kural:

Madde 44- Goldpark sitesinde giderler ve avans payı için yılda iki defa aidat toplanır. İlk aidat Ocak ayı içerisinde , ikinci aidat ise Temmuz ayı içerisinde toplanır. Toplanacak aidat site işletme projesine dayanılarak toplanır. Site işletme projesi her yıl ocak ayında hesaplanarak ilan edilir.

a)Kat maliklerinin tamamı kat ayrımı yapılmaksızın ; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür.
b) Kat maliklerinden her biri; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve tüm ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile giderler için toplanacak avansa da eşit olarak katılmakla yükümlüdür.
c) Giderler veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında; diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından; Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve Genel Hükümlere göre gerekirse Avukat marifetiyle dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilecektir.
d) Ayrıca, gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla (%5) Gecikme Tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır. ( 634 sayılı KMK’nun 20.maddesi )

Kullanma Hakkından Vazgeçme:

Madde 45- Herhangi bir bağımsız bölüm maliki; ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiğini yahut kendi bağımsız bölümünün durumundan ötürü adı geçen yerlerden yararlanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Kusurlu Davranış:

Madde 46- Ortak gidere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir şekilde yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ortak gider bunlar tarafından ödenir.
Eğer diğer kat malikleri bu ortak gideri ödemişlerse , yaptıkları ödemeler oranında, kusurlu kat malikine veya onun bağımsız bölümünden yararlanan kişiye rücu edebilirler.

Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk:

Madde 47- Kat malikinin, Yönetim Planı'nın 34'üncü maddesi gereğinde payına düşecek gider ve avans borcu ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira sözleşmesine, sükna hakkına veya başka bir sebebe dayanarak sürekli bir şekilde yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak, kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülecektir.
Kanuni İpotek Hakkı:

Madde 48- Kat malikinin gider ve avans borcu ve gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınamadığı takdirde; mahkemece saptanan borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, yöneticinin veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek Hakkı tescil edilebilecektir.

5. Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti:

Madde 50- Ana gayrimenkulün kapıcısı, aynı zamanda kaloriferci olarak çalıştırılır.

Personel Ücretleri:

Madde 51- Ana gayrimenkul de yönetici tarafından atanacak kapıcı ve diğer personelin ücretleri ve çalışmalarıyla ilgili konular Kat Malikleri Kurulu'nca kararlaştırılır. Yönetici, bu karara dayanarak personelle yapılacak sözleşmeleri düzenler. Kat Malikleri Kurulu, gerekli görürse atamaları kendisi yapar; çalışmalarını beğenmediği personelin işine son verir.

Bağımsız Bölüm İlavesi:

Madde 52- Ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi; arsanın boş yerinde yeni bölümler veya tesisler yapılması, Kat Malikleri Kurulu'nun beşte dördünün vereceği karara bağlıdır.

Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler:

Madde 53- Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara bağlıdır. Bu işlerin giderleri, yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından, yararlanma oranına göre ödenir.

Diğer İşler:

Madde 54- Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması, arsasının bölünmesi veya bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar kat maliklerinin beşte dört çoğunluğuyla ;ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri, ancak Kat Malikleri Kurulu'nun salt çoğunluk ile vereceği kararla yapılabilir.

Zararın Ödenmesi:

Madde 55- Kat malikleri; kiracıları veya bağımsız bölümlerde başka bir sebeple oturanlar; bizzat kendilerinin, çocuklarının, misafirlerinin Ana gayrimenkul de ve ortak yerlerde sebep oldukları zararları, derhal ödemek ve gidermek zorundadırlar.

Müteselsilen Sorumluluk:

Madde 56- Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kiracı veya başka sıfatla oturan yahut yararlananların borç ve yükümlerini yerine getirmemelerinden ötürü doğacak zararlardan müteselsilen sorumludurlar.


6. Bölüm
SON HÜKÜMLER

Madde 57- Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunların emredici ve tamamlayıcı nitelikteki hükümleri uygulanır.


Madde 58- Bu madde ile beraber 58 maddeden ibaret bu yönetim Planı 27.09.2013 tarihinde düzenlenmiştir.
Bu Yönetim Planı'nın bütün maddeleri aşağıda açık kimlikleri ve adresleri yazılı bütün bağımsız bölümleri maliklerince teker teker okunarak isteğe ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmakla oybirliği ile kabul edilip birlikte imza altına alındı.


Bağımsız Bölümün No'su Nev'i Arsa Payı Adı Soyadı İmzası noter onaylı karar defterinin 21.karar sayfasında olup, Yönetim Planı Kat Mülkiyeti Yasası’ na ve genel Yönetim Planı esas ve şekil kurallarına uygun olarak hazırlanmış, tüm kat maliklerince okunmuş,anlaşılmış,onaylanmış ve imzalanmıştır.Yönetim Kurulu olarak imzaların kat maliklerince bizzat imzalandığını beyan eder, Yönetim Planı’ nın tasdikini ve tapu ya şerhini talep ederiz.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconBu yazı ve sitede geçen diğer tüm yazılar aşağıdaki telif hakkı kanunu...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconBu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) icon1 Özel Güvenlik İzni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconÖzel Güvenlik İzni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconİsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger),...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconGenel kolluk görevlileri, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconKitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

A) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları herhangi bir iş için kullanılamaz b) icon1. “Allah'ın kendisine takdir ettiği her şeyi yerine getirmekte,...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com