2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ”


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3


LEGAL YÖNET BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. TARAFINDAN HAZIRLANAN

2012 YILI SİRKÜLER İNDEKSİ

SİRKÜLER 2012/001 : - 2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” aylık takvimi.
SİRKÜLER 2012/002 : - 31.12.2011 tarihi itibariyle değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
SİRKÜLER 2012/003 : - 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak damga vergisi tutarlarının açıklandığı 55 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/004 : - 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak emlak vergisi tutarlarının açıklandığı 59 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/005 : - 01.01.20121 tarihinden itibaren geçerli olacak harç tutarlarının açıklandığı 65 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/006 : - 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak Konsolosluk Harç tutarlarının açıklandığı 65 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/007 : - 2012 yılının 1. altı aylık (01.01.2012 – 30.06.2012) dönemi ile 2. altı aylık (01.07.2012 – 31.12.2012) döneminde geçerli olacak sosyal sigorta primlerine esas ücretin tavan ve taban tutarları.
SİRKÜLER 2012/008 : - 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan “Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi” ile ilgili hatırlatma.
SİRKÜLER 2012/009 : - Özel Tüketim Vergisinde, YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. numarası tevsiki hususunda açıklamaların yapıldığı 16 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/010 : - Tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsup ve iadesinde aranılan belgeler hakkında açıklamaların yapıldığı 79 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/011 : - 01.01.2012 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı tutarının 2.805,04 TL olarak uygulanacağına dair açıklamaya;
SİRKÜLER 2012/012 : - Elektrik ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile elektrik ithalatından KKDF kesintisi yapılmayacağına dair açıklamanın yapıldığı 2011/2519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

SİRKÜLER 2012/013 : - Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylayan 2011/2624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/014 : - Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylayan 2011/2580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/015 : - 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile devlet memurları aylık ve taban aylığı katsayılarında, 01 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan artışın bu tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek gündeliklerde istisna uygulanacak ücret aralıklarında yaptığı
değişiklik dolayısıyla ilgili açıklama.
SİRKÜLER 2012/016 : - 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişen memur maaşlarına nedeniyle yeniden belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurtdışına yapılacak seyahatlerde vergiden istisna harcırah gündelikleri.
SİRKÜLER 2012/017 : - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Mad. kapsamında türev ürünler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin vergilemesine ilişkin açıklamaların yapıldığı 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/018 : - Türev ürünler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin vergilemesine ilişkin açıklamaların yapıldığı 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/019 : - Türev ürünlerin muamele vergisi (BSMV) yönünden vergilemesine ilişkin açıklamaların yapıldığı 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/020 : - Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası için yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması, İSMEP kapsamında yapılan teslimlerde istisna uygulaması, 2012 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı tutarı..v.b. gibi konularda açıklamaların yapıldığı 116 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/021 : - Vergi uygulaması açısından 31.12.2011 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerde kullanılacak olan ve borsada rayici olmayan yabancı paraların açıklandığı 412 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/022 : - Maliye Bakanlığı tarafından yeni uygulamaya konulan ve kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilmesi zorunlu olan Mükellef Bilglerii Bildirimi uygulaması hakkında açıklamaların yapıldığı 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/023 : - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması uygulamasına yönelik açıklamaların yapıldığı 2012/2 Sayılı GENELGE.
SİRKÜLER 2012/024 : - Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önlemem Anlaşması ile eki protokolün onaylayan 2012/2695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/025 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması imzalandığı konusunda açıklama yapan DUYURU.
SİRKÜLER 2012/026 : - Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önlemem Anlaşmasının yürürlülük tarihi ile ilgili Maliye Banklığı açıklama.
SİRKÜLER 2012/027 : - 15.07.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranını %1 olarak belirleyen 2012/2697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/028 : - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan; 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak bir işverene bağlı çalışan sigortalılar ile çırak ve öğrenciler SSK primine esas kazancın alt ve üst sınırına, SSK primine tabi olmayan yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı turtaları ile idare parası cezalarına esas alınacak ücret tutarlarının açıklandığı 2012-3 sayılı GENELGE.
SİRKÜLER 2012/029 : - 01.01.2007 – 31.12.2008 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütlerinin 31.12.2012 tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabieceğine dair açıklamanın yapıldığı 2012/2690 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/030 : - Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
SİRKÜLER 2012/031 : - 2012 yılı Şubat ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” aylık takvimi.
SİRKÜLER 2012/032 : - Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önlemem Anlaşmasının Deniz Sektöründe uygulaması hakkında açıklamalar.
SİRKÜLER 2012/033 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Aralık/2011 dönemine ait Form Ba ve Form Bs’nin verilme sürelerinin 03 Şubat 2012 tarihine uzatıldığına dair açıklamanın yapıldığı 51 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/034 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve vergi dairelerinin bu gece saat 19;00’a kadar açık olacağına dair DUYURU.
SİRKÜLER 2012/035 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Basit Usule Tabi Vergi Mükellefleri İçin Vergi Rehberi” .
SİRKÜLER 2012/036 : - Çek Kanununda Değişiklik yapan 6273 sayılı Kanun.
SİRKÜLER 2012/037 : - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığın tarafından yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği.
SİRKÜLER 2012/038 : - 6111 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6274 sayılı Kanun.
SİRKÜLER 2012/039 : - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesinde yer alan Bakanlar Kurulu yetkisini iptal eden 17.11.2011 tarih ve 2010/11, 2011/153 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı.
SİRKÜLER 2012/040 : - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73. maddesini 06.06.2008 tarihinden önce 5084 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden iptal eden 22.12.2011 tarih ve 2010/7, 2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı.
SİRKÜLER 2012/041 : - Yatırım indirimi uygulamasında kazancın % 25’ine kadar indirim hakkı tanıyan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69. maddesin yürütmesini durduran 09.02.2012 tarih ve 2010/93, 2012/9 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı.

SİRKÜLER 2012/042 : - 2011 yılında geliri sadece kira gelirinden (GMSİ) oluşan mükellefler için hazırlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından bilgisayar ortamında otomatik olarak hazırlanmış olan yıllık gelir beyannameleri ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 414 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/043 : - 414 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen “Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Sistemi” hakkında Maliye Bakanlığı tarafından açıklamaların yapıldığı Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Sistemi Broşürü
SİRKÜLER 2012/044 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile yaşlılığı, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gelemeyecek durumda olan engelli mükelleflerin gayrimenkul sermaye iradına (Kira Gelirine) ilişkin beyannamelerinin tanzimi için randevu almaları halinde adreslerini gidilerek yardım edileceği konusunda açıklamanın yapıldığı DUYURU.
SİRKÜLER 2012/045 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”.
SİRKÜLER 2012/046 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”.
SİRKÜLER 2012/047 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”.
SİRKÜLER 2012/048 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi”.
SİRKÜLER 2012/049 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) için Kira Geliri Vergi Rehberi”.
SİRKÜLER 2012/050 : - 2012 yılı Mart ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” aylık takvimi.
SİRKÜLER 2012/051 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu” .
SİRKÜLER 2012/052 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ile çevre temizlik vergisi bildirimlerinin vermeleri sırasında istenecek belgeler konusunda açıklamaların yapıldığı 41 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/053 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi”
SİRKÜLER 2012/054 : - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan “Gemi Acenteleri Yönetmeliği”.
SİRKÜLER 2012/055 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve uluslararası taşımacılık istisnasının kapsamı ile istisnanın tevsiki ve KDV’nin iadesi için ibrazı gereken belgelere yönelik açıklamaların yapıldığı 61 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/056 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını imal ve satmak üzere ithal edenlerin, ilk iktisap kapsamı dışında ÖTV uygulamaksızın fatura düzenlediği araçlarla ilgili olarak bildirim formlarının düzenlenmesine yönelik açıklamaların yapıldığı 23 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ TASLAĞI.
SİRKÜLER 2012/057 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Suriye'de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamaların yapıldığı 52 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/058 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Türkiye’de İkamet Eden ve Avusturya’dan Emekli Maaşı Elde Etmekte Olan Vatandaşlarımızdan, Avusturya Sigorta Kurumu Tarafınca Onaylattırılması İstenilen Forma İlişkin Duyuru.SİRKÜLER 2012/059 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması’nın imzalandığına dair DUYURU.
SİRKÜLER 2012/060 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Türkiye İle Singapur Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalandığına dair DUYURU.
SİRKÜLER 2012/061 : - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İle Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge(Sayı: 2012/1).
SİRKÜLER 2012/062 : - Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında gerçekleştirilen mal teslimleri için verilmesi gereken teminatlar ile sanayi sicil belgesi, talep ve taahhütname ya da indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ilgili bilgi formunun ne zaman verileceğine ilişkin açıklamaların yapıldığı 18 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/063 : - Doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 sayılı Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımları kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerini yeniden belirleyen 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/064 : - Bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 20,50.- TL (Yirmi Türk Lirası Elli Kuruş) olarak tespitin eden “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” Kararı.
SİRKÜLER 2012/065 : - 5 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
SİRKÜLER 2012/066 : - Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’Nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1).
SİRKÜLER 2012/067 : - Maliye Bakanlığı yayımlanan 69 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ TASLAĞI.
SİRKÜLER 2012/068 : - Maliye Bakanlığı yayımlanan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Kılavuzu”.SİRKÜLER 2012/069 : - Maliye Bakanlığı yayımlanan G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2012).
SİRKÜLER 2012/070 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ TASLAĞI.
SİRKÜLER 2012/071 : - Vergi dairelerinin 24 Mart 2012 Cumartesi Günü saat 17:00’e kadar açık bulunacağına dair Maliye Bakanlığı DUYURUSU.
SİRKÜLER 2012/072 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2011 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi verilme süresinin 29.03.2012 tarihine ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresini de 10.04.2012 tarihine uzatıldığına dair açıklama yapılan 80 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/073 : - “Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ile Anlaşmaya dair ilişik Protokol ve notaları onaylayan 2012/2856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/074 : - Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan 2012/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/075 : - 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurtdışına yapılacak seyahatlerde vergiden istisna harcırah gündelikleri de belirleyen 2012/2760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/076 : - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73. maddesini 06.06.2008 tarihinden önce 5084 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden iptal eden 22.12.2011 tarih ve 2010/7, 2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı üzerine bu konuda yapılacak işlemler hakkında açıklamaların yapıldığı 81 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/077 : - 31.03.2012 tarihi itibariyle değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
SİRKÜLER 2012/078 : - 2012 yılı Nisan ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” aylık takvimi.
SİRKÜLER 2012/079 : - Malûl ve engellilere ait taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası ve kasko sigortası değeri uygulamasında başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelere yönelik açıklamaların yapıldığı 40 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/080 : - 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile yeni uygulamaya konulan ve kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilmesi zorunlu olan Mükellef Bilgileri Bildirimi ile ilgili sistemin “İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açıldığ”na dair Maliye Bakanlığı DUYURUSU.


SİRKÜLER 2012/081 : - Yap – İşlet – Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler kapsamında, işi üstlenenlere mal ve hizmet teslimlerine KDV istisnası getiren 6288 sayılı Kanun.
SİRKÜLER 2012/082 : - Doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanlar ile Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 sayılı Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımları kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerini yeniden belirlenmesi hakkında ki 2012/2941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden yayımlanan 3 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/083 : - Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkârlar Siciline Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Esaslar ile İlgili 2012/1 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi.
SİRKÜLER 2012/084 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığına mükellefler tarafından sıkça sorulan sorular ve cevapların yer aldığı “Sıkça Sorulan Sorular” sayfasının internet sayfasının açıldığına dair DUYURU.
SİRKÜLER 2012/085 : - Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yüksek öğretim kurumlarına yapılan bağışların vergi matrahından indirimim ile ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56/b. maddesinde değişiklik yapan 6287 sayılı Kanun.
SİRKÜLER 2012/086 : - Maliye Bakanlığı yayımlanan ve en geç 31.12.2015 tarihine kadar yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getiren 69 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği.

SİRKÜLER 2012/087 : - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve şirketlerin esas mukavelelerinin düzeltilmesi zorunluluğu süresini 02.07.2012 tarihine uzatan Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No:İç Ticaret 2012/1);
SİRKÜLER 2012/088 : - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun elektronik ortamda gönderilmesi hususunda açıklamaların yapıldığı 2012-13 sayılı GENELGE.
SİRKÜLER 2012/089 : - 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Uygulama Takvimi
SİRKÜLER 2012/090 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve bu güne kadar çeşitli Genel Tebliğlerde düzenlenen Katma Değer Vergisinde ki tevkifat uygulamalarını tek bir genel tebliğde toplayan 117 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/091 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Mart/2012 dönemine ait KDV beyannamesinin verilme süresinin 26 Nisan 2012 tarihine, 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin de 27 Nisan 2012 tarihine uzatıldığına dair DUYURUSU.

SİRKÜLER 2012/092 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2012/01. geçici vergi döneminde geçerli olacak yeniden değerleme oranı % 3,05 olarak açıklayan 23 Sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/093 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Mart/2012 dönemine ait KDV beyannamesinin verilme süresinin 26 Nisan 2012 tarihine, 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin de 27 Nisan 2012 tarihine uzatıldığına dair Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/094 : - 2012 yılı Mayıs ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” aylık takvimi.
SİRKÜLER 2012/095 : - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu ile ilgili Tüzük TASLAKLARI’ nın da yer aldığı DUYURU.
SİRKÜLER 2012/096 : - Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığı yayımlanan ve kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ TASLAĞI.
SİRKÜLER 2012/097 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 01 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle ödeme yapılanla ilgili bilgilerin de bildirilmesi konusunda açıklama yapılan 82 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri.
SİRKÜLER 2012/098 : - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve SGK tarafından yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahat raporlarının elektronik ortamda SGK’na gönderilmesi ile ilgili açıklamaların yapıldığı 2012/16 Sayılı GENELGE.
SİRKÜLER 2012/099 : - Özel Tüketim Kanununa ekli (III) sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı ve alkollü içeceklerin ÖTV oranlarını yeniden belirleyen 2012/3139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/100 : - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapan 2012/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

SİRKÜLER 2012/101 : - Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının Mayıs ayı içerisinde yapmaları gereken bildirimler ile ilgili hatırlatma.
SİRKÜLER 2012/102 : - Vergi levhalarının elektronik ortamda internet vergi dairesinden alımı ile ilgili olarak geçen yıl getirilen yeni uygulama ve bu yıl vergi levhası alımı ile ilgili hatırlatma.

SİRKÜLER 2012/103 : - 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile yeni uygulamaya konulan ve kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilmesi zorunlu olan Mükellef Bilgileri Bildirimi ile ilgili hatırlatma.
SİRKÜLER 2012/104 : - Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamaları ile ilgili açıklamaların yapıldığı 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği.

SİRKÜLER 2012/105 : - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Derneklerin vergi kanunları karşındaki durumları hakkında açıklamaların yapıldığı “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi.
SİRKÜLER 2012/106 : - Yap – İşlet – Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler kapsamında, işi üstlenenlere mal ve hizmet teslimlerine getirilen KDV istisnası uygulaması ile ilgili 118 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.
SİRKÜLER 2012/107 : - 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde belirtilen bazı petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarını yeniden belirleyen 2012/3172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
SİRKÜLER 2012/108 : - Bazı menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranlarını yeniden belirleyen 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” icon01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme...

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” iconVergi Kanunlarında ve Vergi Kanunlarını İlgilendiren Diğer Kanunlarda...

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” icon31 Aralık 2012 SİRKÜler no: 2012/135- diĞER

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” icon2012 yılı kpssp 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos...

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” iconBu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile...

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ocak – Şubat 2012

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” icon27-28-29-30 ocak 2012 cuma-cumartesi-pazar-pazartesi haberleri dahiL

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” icon5201 sayili kanun gereğİnce kontrole tâBİ tutulacak harp araç ve...

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” icon05/12//2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi...

2012 yılı Ocak ayına ait “ Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ” icon2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 tl (aylık...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com