Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR


MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)


MADDE 104-

İlanın şekli1- İlanın vergi dairesinde yapılması


1.900

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması


1.900-190.000

190.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-


Tahakkuktan vazgeçme


23

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

84.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı160.000

220.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı


88.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

880

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

880

MADDE 343-

En az ceza haddi- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

10,60

20

MADDE 352-


Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)


I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri120

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı77
3 - İkinci sınıf tüccarlar


39
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler


10,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf4,80
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
66
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı


39
3 - İkinci sınıf tüccarlar


18
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar10,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler4,80


6- Gelir vergisinden muaf esnaf


2,60

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)


MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza


200

106.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya

bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza


200

10.600
106.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması


200
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara


4.800
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara


250
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası


770

150.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere


1.060
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına


770

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci

madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında


1.300


2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında


6603-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.060.000

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar iconBelediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar iconBelediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar icon2016/9567 sayili bkk iLE, Ötv kanununa ekli III sayili listeniN (A)...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar icon05/12//2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar icon“Madde 1- g. T.İ. P numaraları itibariyle aşağıdaki listede yer alan...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar icon6637 bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk yapilmasina...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar iconVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456) (Elektronik Tebligat...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar iconProtokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilere, serbest eczanelerden...

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar iconÜcretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan

Vergi usul kanununda yer alan ve 1/1/2015 tariHİnden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar icon01. 01. 2015 – 31. 12. 2015 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com