1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2)


d.ogren-sen.com > Ekonomi > EvraklarKarayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü


SAYI : 98694136 - 23141 14/12/2012


KONU : Mevzuatın UygulanmasıGENELGE

(2013/KDGM- 05 / GENEL)

İlgi : 14/12/2012 tarih ve (2013/KDGM- 04 / GENEL) numaralı Genelge.

İlgi Genelge ile yürürlükten kaldırılan Genelgelerde yer alan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nin uygulanmasına yönelik bir kısım hususlar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi,

(2) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave ve düşüm işlemlerinde bir önceki taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi,

(3) Yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde sahibi oldukları geçerli yetki belgesinin örneğinin düzenlenip verilmesi,
(4) KTY’nin “Yolcu bileti” başlıklı 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan bilgilerle birlikte düzenlenecek yolcu biletlerinde; yolcunun adı ve soyadının yanı sıra T.C. Kimlik numarasının da yer alması,

(5) KTY’nin “Taşıma sözleşmesi” başlıklı 39 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan bilgilerle birlikte düzenlenecek taşıma sözleşmelerindeki yolcu isim listelerinde; yolcunun adı ve soyadının yanı sıra T.C. Kimlik numarasının da yer alması,

(6) Yük ve yolcu taşınamaz hale getirilmiş “ÖZEL DONANIMLI ” motorsuz taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli kamu hizmetlerini yapmak üzere yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarla çekilmeleri şartıyla, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilme zorunluluğunun aranmaması,

(7) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 26 ncı maddesi hükmü doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 13 üncü maddesi hükmü doğrultusunda, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’na bağlı odalarca düzenlenen ve onaylanan, bu odalara kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının noter onaylı imza sirküsü yerine kabul edilmesi,

(8) KTY çerçevesinde, adlarına bir veya birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince sağlamaları gereken mesleki yeterlilik şartını yerine getirirken;

a) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) ilgili maddelerine uygun olmak koşuluyla bir gerçek veya tüzel kişiliğe ait yetki belgeleri için aynı kişileri beyan edebilmesi,

b) Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin verilmesi halinde, ilgili şahıslar için düzenlenmiş mesleki yeterlilik belgelerinin kabul edilmesi,

(9) Yetki belgesi sahiplerinin, Karayolu Taşıma Kanunu(KTK)’nun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile KTY’nin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince orta düzey ve/veya üst düzey mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri bulundurma kurallarını ihlal etmeleri halinde;

a) KTK’nın 26 ncı maddesinin (k) bendine göre her yetki belgesi için ayrı ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi,

b) İlgili yetki belgesi sahibine söz konusu ihlalleri düzeltmesi için 30 gün süre verilmesi,

(10) Yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin 43 üncü maddesinin 22 nci fıkrası çerçevesinde unvan, adres, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı ve yöneticilere ilişkin değişiklikleri kısmen veya toplu olarak aynı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatarak yasal süresi geçtikten sonra bildirmeleri halinde, bu durumun tek bir ihlal kabul edilerek KTY’nin 76 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendine göre ihlal tutanağı düzenlenmesi,

(11) Yetki belgesi işlem dosyaları, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarında bulunan firmalar adına düzenlenmiş yetki belgeleri ile ilgili olarak;

a) KTY’nin 76 ncı maddesi ile ilgili kontrollerin, dosyanın bulunduğu oda tarafından yapılması, ihlal tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, belge numarası, vergi numarası ve unvanı ile anılan Yönetmeliğin hangi maddesinin ihlal edildiğinin belirtildiği bir yazının oda tarafından ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi,

b) İlgili oda tarafından bu genelgenin (11) inci maddesinin (a) bendine uygun olarak gönderilen yazıya istinaden, ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüklerince idari para cezası karar tutanağı ve ihlal tutanaklarının ivedi olarak düzenlenmesi ve verilen uyarma ile para cezalarının, Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemindeki denetim modülünden sisteme işlenmesi suretiyle;


1) Düzenlenecek olan ihlal tutanağından yetki belgesi sahibine verilecek olan nüshasının, ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüğünce ilgili odaya bir üst yazı ekinde gönderilmesi,

2) Düzenlenecek olan idari para cezası karar tutanaklarının, KTY’nin hükümlerine göre gerekli tebligat ve takip işlemlerinin, işlemi tesis eden Bakanlık Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması,

3) İlgili oda tarafından, Bakanlık Bölge Müdürlüğünün göndereceği ihlal tutanağı nüshasının yetki belgesi sahibine bir üst yazı ekinde gönderilmesi ve KTY hükümlerine göre gerekli tebligat ve takip işleminin yapılması, yetki belgesi sahipleri tarafından uyarmaların mevzuat çerçevesinde paraya çevrilmesinin talep edilmesi halinde bu uyarmaların paraya çevrilmesi,

(12) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı sözleşmeli taşıtların, sahipleri tarafından satılması halinde yetki belgesi sahibi firma hakkında, KTY’nin 43 üncü maddesinin 22 nci fıkrasına muhalefetten işlem yapılmaması,

(13) Adlarına herhangi bir yetki belgesi düzenlenmiş firmaların mevcut unvanlarının yeni talep edecekleri yetki belgesinin faaliyetini de kapsaması halinde; bu durumun talep edilen yeni yetki belgesi için KTY’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki şartı sağladığının kabul edilmesi,

(14) Adlarına G ve H türü yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, sadece merkezi adresinde ve/veya merkezi adresinin bulunduğu yerleşim yeri sınırları içindeki şubesinde faaliyet göstermeleri,

(15) Adlarına M ve/veya N türü yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, KTY’nin 13 üncü maddesi gereğince sağlamaları gereken örgütlenme şartını yerine getirirken, merkez adreslerinin bulunduğu ilin de dikkate alınması,

(16) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesine göre özel amaçlı taşıt olarak tescil edilmiş taşıtlarla faaliyette bulunan/bulunacak firmaların yetki belgesi taleplerinin değerlendirilmesinde, taşıtın kullanım amacına bağlı olarak KTY’nin 13 üncü maddesinin 16 ncı ve 17 nci fıkralarına göre işlem yapılması,

(17) Taşıtların tescil bilgilerinden sahiplik bilgisi, plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsi bilgilerinden tamamı veya herhangi birisinin Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri yardımıyla değiştiği tespit edilen taşıtların U-NET sistemi tarafından otomatik olarak yetki belgelerinden düşülmesi,

(18) Taşıtların tescil bilgilerinden (17) nci maddede sayılanlar dışında kalan bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri yardımıyla değiştiği tespit edilen taşıtların değişen bilgilerinin U-NET sistemi tarafından otomatik olarak düzeltilmesi ve düzeltmeyle ilgili olarak yetki belgesi sahiplerine yönelik herhangi bir idari müeyyide uygulanmaması ve herhangi bir ücret alınmaması,


655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu ve 83 üncü maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Binali YILDIRIM Bakan


DAĞITIM:

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

TOBB

İlgili sektör kuruluşları

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconKarayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2015/6 sayılı Genelgesi (2016...

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconYetki belgesi yetki belgesi veren avukat/avukat ortakliğI : Adı ve Soyadı

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconJ Taşımacı: C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconBu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin,...

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconİş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin...

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconTebliĞ tebellüĞ belgesi

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconBAĞ-kur sigortalilik belgesi

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconEnerji veriMLİLİĞİ strateji belgesi

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconGaranti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi, (2) iconBAĞ-kur sigortalilik belgesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com