01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR


sayfa15/15
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ÜÇÜNCÜ BAP

Ahlakı umumiyeye müteallik kabahatler

BİRİNCİ FASIL

Kumar

Madde 567 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)

Her kim, umuma mahsus veya umuma açık yerlerde kumar oynatır veya oynatmak için yer gösterirse bir aydan altı aya kadar hafif hapis ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına ve tekerrürü halinde iki aydan bir seneye kadar hafif hapis ve 500 liradan 1.000 liraya kadar hafif para cezasına mahküm olur.

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynamaya yarıyan veya kumar oynamaya tahsis olunan mevat ve alat ile ortada bulunan eşya ve para zapt ve müsadere olunur.

Fail:

1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu;

2. Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin irtikabında kumar oynıyanlara karşı banko tutan olduğu takdirde yukardaki fıkralarda yazılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur ve bu son halde üç aya kadar meslek ve sanatın tatili cezası da ilave edilir.

Madde 568 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)

Her kim, yukardaki maddede beyan olunan kabahate iştirak etmeksizin umumi veya umuma açık mahalde kumar oynarsa bir aya kadar hafif hapis ve 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. Tekerrürü halinde ceza on günden iki aya kadar hafif hapis ve 100 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasıdır.
Madde 569 - Ceza kanununun tatbikında kumar, kazanç kasdiyle icra kılınıp kar ve zarar baht ve talihe bağlı bulunan oyunlardır.
Madde 570 - Yukarki maddelerde beyan olunan kabahatler için hususi içtimalara mahsus olsa bile kumar alat ve edevatının kullanılması için bir ücret alınan yerlerle oyun oynamak mutat olan yerler ve duhuliye verilmese bile oyun oynamak istiyen herkesin girebileceği mahaller, umuma açık yerlerden sayılır.

İKİNCİ FASIL

Serhoşluk
Madde 571 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)

Her kim, umumi veya umumun girebileceği yerlerde halkın rahatını bozacak

veya rezalet çıkartacak surette ve aşikar bir halde sarhoş olarak yakalanırsa on

beş günden aşağı olmamak üzere hafif hapis veya 50 liradan aşağı olmamak üzere

hafif para cezasiyle mahküm olur.
Madde 572 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)

Yukarki maddede gösterilen surette sarhoş olup da başkasına tecavüz ve

umumun istirahatini selbedenler iki aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası

ile cezalandırılır.

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlar altı aydan aşağı olmamak üzere ha-

fif hapse mahküm olurlar.

İki defa mahküm olduktan sonra aynı fiili tekrar işliyenler o fiili itiyat

etmiş sayılır.
Madde 573 - (Değişik: 2/6/1941 - 4055/1 md.)

Sarhoşlukta itiyadı iptila derecesine varmış olanların salahı tıbben tebey-

yün edinceye kadar bir hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. Mahküm, has-

tane olmıyan yerlerde ise hastane bulunan yere gönderilir.
Madde 574 - Umumi veya umuma açık yerlerden birinde meşrubat ve sair müskir

mevaddı tedarikle birinin serhoşluğuna sebebiyet veren veya bu mevaddı zaten

serhoş bir kimseye tedarik eden şahıs otuz liradan elli liraya kadar hafif ceza-

yı nakdiye mahkum olur.

Her nerede olursa olsun on sekiz yaşını doldurmamış bir gence veya akıl ve

şuurunun zaafı sebebiyle tabii halde olmadığı zahir bulunan bir kimseye müskirat

verenler, iki aya kadar hafif hapse mahküm olur. Eğer fail, müskirat satıcısı

ise muvakkaten meslek ve sanatının tatiline de hüküm olunur.
Madde 575 -Yukarıdaki maddenin ilk fıkrasında beyan olunduğu veçhile bir

kimsenin serhoşluğuna sebebiyet veren şahıs, kendini idareye muktedir olamayacak

derecede bulunan serhoşu muhafaza için tedabir ittihaz etmeyip sokağa bırakırsa

mezkür fıkrada münderiç cezadan başka üç günden bir aya kadar hafif hapis ceza-

siyle dahi mücazat olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Edebe muhalif hareketler


Madde 576 - Bir kimse edebe muhalif bir surette halka görünür, veya bir ye-

rini gösterir veyahut söz,şarkı ve sair suretle halkın edep ve nezahatine teca-

vüz eylerse bir aya kadar hafif hapse veya beş liradan otuz liraya kadar hafif

cezayı nakdiye mahküm olur.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Hayvanlara kötü muamele
Madde 577 - Bir kimse hayvanlara karşı insafsızca hareket eder veya lüzumsuz

yere döver veya yaralar yahut aşikar surette haddinden fazla yorulacak derecede

zorlarsa on liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahküm olur.

DÖRDÜNCÜ BAP

Mülkün himayesine müteallik kabahatler

BİRİNCİ FASIL

Kendinin olduğu isbat olunamıyan eşyayı taşımak


Madde 578 - Bir kimse, dilencilikle veya hırsızlık ve yağma ve garet ve yol

kesmek veya dolandırıcılık ve hırsız yataklığı ile mahküm olduktan sonra üzerin-

de kendi haliyle mütenasip olmayan para ve eşya zuhur eder ve bunlara meşru

surette malik olduğunu isbat edemezse iki aya kadar hafif hapis cezasına mahküm

olur.

Böyle bir kimse üzerinde taklit ve tağyir olunmuş veya yaptırılmış anahtar

veya kilitleri açmağa veya zorlamağa mahsus alat ve maymuncuk zuhur eder ve bun-

ları o anda meşru surette nerede kullanacağını tayin edemezse iki aya kadar ve

eğer bunlar gece vakti elinde zuhur etmiş ise iki aydan altı aya kadar hafif

hapis cezasına mahküm olur ve üzerinde zuhur eden eşya müsadere olunur.

İKİNCİ FASIL

Ticaret muamelatında ve rehin almakta lazım olan tedabirin ihmali


Madde 579 - Her kim, arzeden şahsın şerait ve ahvaline veya talep ve kabul

edilen fiata nazaran bir cürüm mahsulü olduğu görülen eşyayı evvelemirde meşru

menşeini tahkik etmeksizin satın almak veya rehin veya emanet veya alacağını

istifa suretiyle alırsa on beş liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahküm olur.

Eğer fail, bundan evvelki maddede beyan olunan şahıslardan ise ayrıca iki

aya kadar hafif hapis cezası da hüküm olunabilir. Eşyanın meşruiyetini isbat

edenler ceza görmezler.


Madde 580 - Bir kimse bir parayı aldıktan ve eşyayı iştiradan veya herhangi

bir suretle ele geçirdikten sonra menşei gayri meşru olduğuna vakıf olupta der-

hal merciine malümat vermekte ihmal ederse otuz liraya kadar hafif cezayı nakdi-

ye mahküm olur ve buna yirmi güne kadar hafif hapis cezası da ilave olunabilir.
Madde 581 - Bir kimse kıymetli eşya veya eşyayı müstamele ticareti ile veya

rehin almakla meşgul olupta bu gibi ticaret ve mesleğe dair olan nizamat ve ka-

vanın ahkamına riayet etmediği takdirde bir aya kadar hafif hapse veya elli li-

raya kadar hafif cezayı nakdiye mahküm olur.

Aynı fiilin tekerrürü halinde on beş günden iki aya kadar hafif hapis ceza-

siyle beraber meslek ve sanatın tatili cezası dahi ilave olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Anahtar ve maymuncuk alım satımı ve kilitlerin gayri meşru açılması


Madde 582 - Demirci ve çilingir ve sair sanat sahipleri her rast geldiğine

maymuncuk satar veya tevdi eder veya balmumu kalıbı ve sair basılmış ve ölçüsü

alınmış nümuneler üzerine bunların kullanılacağı yerin veya eşyanın kendisince

maruf sahip veya vekilinden başkası için her cins ve nevi anahtarlar imal ederse

iki aya kadar hafif hapse ve otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahküm olur.


Madde 583 -Bir şahsın talebi üzerine kilit veya buna mumasil bir şeyi açmağa

davet olunan demirciler ve çilingirler ve sair bu nevi sanatkarlar açtırmak is-

teyen şahsın o yerin veya şeyin sahibi veya bunun vekili olduğunu tahkik etme-

den açarlarsa yirmi güne kadar hafif hapse ve yirmi liraya kadar hafif cezayı

nakdiye mahküm olurlar.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Gayri meşru ölçü ve kile ve tartı kullanmak


Madde 584- Dükkan ve mağaza sahipleri, kanunun tayin ettiği kile ve tartı

ve ölçünün gayri bir kile ve tartı ve ölçü kullanırlarsa otuz liraya kadar ha-

fif cezayı nakdiye mahküm olurlar. Aynı fiilin tekerrürü halinde cezayı nakdi

yüz liraya kadar artırılır veya üç aya kadar hafif hapis ile cezalandırılır.

Son maddeler
Madde 585 - Hususi kanunlarda men olunupta cezası 1274 tarihli ceza kanunun

bir fasıl veya maddesine matuf bulunan ahvalde bu kanunun o cürme veya kabahate

taallük eden maddesi tatbik olunur.
Madde 586- Hususi kanunlarda men olunupta cezası 1274 tarihli ceza kanunu-

nun 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına atfolunmuş olan ahvalde bu kanunun

526 ncı maddesi mer'idir.
Madde 587-Elyevm meri olup cinayet, cünha ve kabahat taksimatına müstenit

ahkamı havi bulunan kanunlarda münderiç (mücazatı terhibiye)ve (cinayet) tabir-

leri badema ceza kanununda muharrer müebbet veya muvakkat ağır hapis ve beş se-

neden fazla hapis ve hidematı ammeden müebbeden memnuiyet ve müebbet sürgün ce-

zaları ile bunları müstelzim cürümlere, (mücazatı tedibiye) ve (cünha) tabirleri

beş sene ve beş sene kadar hapis ve muvakkat sürgün ve ağır cezayı nakdi ile

bunları müstelzim cürümlere ve (mücazatı tekdiriye) tabiri de hafif hapis ve

hafif cezayı nakdi ve meslek ve sanatın tatili cezalariyle bunları müstelzim

fiillere, masruf olacaktır.
Madde 588 - Hususi kanunlarda müstakillen mevzu olan veya bu kanunun

meriyete girdiği tarihte katileşmiş bulunan cezalardan müddetçe muadil olmak

üzere kürek cezaları hapis ve kale bentlik cezaları nefi suretiyle infaz olunur.
Madde 589 - (Mülga: 11/6/1936 - 3038/2 md.)
Madde 590 - 1274 tarihli Ceza Kanunu ve zeyilleri ilga edilmiştir. Sair ka-

nunların da bu kanuna muhalif ahkamı mülgadır.
Ek Madde 1 - (Kanun No: 4421 Kabul Tarihi: 28.07.1999 ile değişik)

Nisbi nitelikteki vergi ve resim cezaları, nisbi para cezaları ve tazminat

kabilinden olup mütezayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak üzere,

kanun ve tüzüklerde alt ve üst sınırları veya bunlardan biri gösterilen veya hiç

gösterilmeyen veya sabit bir rakam olarak gösterilmiş bulunan para cezalarından

(idari ve disiplin para cezaları dahil);

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları otuzdokuzbinüçyüz misline,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da;
1) 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları yirmiüçbinbeşyüzseksen misline,
2) 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları onbeşbinyediyüzyirmi misline,
3) 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları yedibinsekizyüzaltmış misline,
4) 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları üçbindokuzyüzotuz misline,
5) 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları ikibinüçyüzellisekiz misline,
6) 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları yediyüzseksenaltı misline,

7) 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları üçyüzdoksanüç misline,
8) 1.1.1988 tarihinden 31.12.1983 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları oniki misline,
9) 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunlarla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu müstesna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları sekiz misline,

Çıkarılmıştır.
Ek Madde 2 - (Kanun No: 4421 Kabul Tarihi: 28.07.1999 ile değişik)

a) Ek 1 inci madde kapsamına giren,

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlüğe giren,

c) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilen,

Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tesbit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Ek Madde 3 - (Ek: 7/12/1988 - 3506/4 md.) (1)

Kanunlarda alt veya üst sınırlarından biri veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte, alt ve üst sınırları arasında uygulama yapılmasını gerektiren nitelikteki para cezalarının alt ve üst sınırlarının tespitinde,bu Kanunun 19 ve 24 üncü maddelerindeki alt ve üst sınırlar esas alınır.

Ek Madde 4 - (Kanun No: 4421 Kabul Tarihi: 28.07.1999 ile değişik)

Hükmedilecek ağır ve hafif para cezaları; bu Kanunun 19 ve 24 üncü maddelerindeki alt sınırları gösteren miktarların, Ek 2 inci maddeye göre uygulanan yeniden değerleme oranıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktarlardan az olamaz.

Ek Madde 5 - (Kanun No: 4421 Kabul Tarihi: 28.07.1999 ile değişik)

Para cezasının üst sınırının gösterilmemiş olması halinde hükmedilecek ağır ve hafif para cezaları, ilgisine göre bu Kanunun l9 ve 24 üncü maddelerindeki üst sınırları gösteren miktarların, Ek 2 inci maddeye göre uygulanan yeniden değerleme oranıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktarları geçemez.

Ek Madde 6- (Kanun No: 4421 Kabul Tarihi: 28.07.1999 ile eklenmiştir)Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 5 inci maddesinin altı ve dokuzuncu fıkralarındaki miktarlar için de Ek 2 nci madde hükmü uygulanır.

Madde 591 - İşbu kanun 1926 senesi temmuzunun birinci gününden itibaren mer'idir.

Madde 592 - İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili memurdur.
GEÇİCİ MADDE 1.- 31.12.1987 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili olarak mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda; haklarında mahkumiyet kararı verilenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce bihakkın tahliye olanlar ile şartlı salıverilenlerin Türk Ceza Kanununun 122 ve 123 üncü maddelerindeki süreler ve 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan koşullar aranmaksızın; talep halinde mahkemelerce memnu haklarının iadesine karar verilir. (13.03.2004 tarihli, 25401 sayılı R.G. 5106 s.kanun ile eklenmiştir)
01 Nisan 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR


Geçici Madde 1 - (Değişik:31/5/1957-6988/1 md.)

13 üncü maddenin mutazammın bulunduğu birinci devre hücre cezası,kafi miktarda hücre inşaatı ikmal edilinceye kadar Adliye Vekaletince peyderpey tatbik olunur.

Bu sebeple haklarında hücre cezası tatbik edilememiş olan ağır hapis cezası mahkümları bulundukları ceza evlerinde cezalarının yarısını ikmal ettikleri ve diğer evsafı da haiz bulundukları takdirde iş esası üzerine müesses ceza evlerine nakledilebilirler. Bu gibiler 16 ncı maddedeki meşrutan tahliye hakkından da istifade edebilirler.


Geçici Madde 2 -(Değişik: 31/5/1957- 6988/1 md.)

Çalışma mecburiyetinin tatbikını mümkün kılacak ceza evleri ikmal edilinceye

kadar bulundukları ceza evlerinde ikinci devre mahkümiyet müddetlerinin en az

dörtte birini iyi hal ile geçirmiş olup da Adliye Vekaletince tesbit edilecek

yaş,meslek ve kabiliyeti haiz olanlar ve yine Vekaletçe tayin olunacak suçların

failleri iş esası üzerine müesses ceza evlerine nakledilebilirler. Bu takdirde

2 nci ve 3 üncü devre cezaları buralarda çektirilir.

İş esası üzerine müesses ceza evlerinin istiap haddi yukarki fıkra mucibince

nakledilecek mahkümları çalıştırmıya kafi gelmediği ahvalde bunlar, geceyi bu-

lundukları cezaevinde geçirmek şartiyle ve rayiç ücretin üçte ikisinden aşağı

olmamak üzere amme menfaatine uygun işlerde muhafaza altında çalıştırılabilir-

ler.


Geçici Madde 3 - (Ek: 2/7/1954 -6434/1 md.)

6123 sayılı kanunun mer'iyete girdiği 1/8/1953 tarihinden önce iş esasına

müstenit yeni ceza evlerinde 3 ve 4 üncü devrelere geçmeye hak kazanmış mahküm-

lar hakkında eski kanun ahkamı tatbik olunur.

3 - 6/7/1960 tarihli ve 15 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi:


Madde 3 - Yukarıki madde hükmü, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden önce

işlenmiş olan ve Türk Ceza Kanununun 125 - 133, 141, 142, 146, 149, 150 ve 163

üncü maddelerinde yazılı bulunan Vatana hiyanet suçları hakkında da uygu-

lanır.(1)

4 - 12/6/1979 tarihli ve 2248 sayılı Kanunun geçici maddesi:


Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 7,20 ve 24 üncü maddeleri,bu Kanunun yürürlüğe

girmesinden önce asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde açılmış bulunan kamu

davalarına uygulanmaz.

5 - 7/1/1981 tarihli ve 2370 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,Ceza Muhakemeleri

Usulü Kanununun bu Kanunla kaldırılan ek 5-9 maddelerindeki haller ayrık olmak

üzere bu Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 119 uncu

maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı açılmış bulunan davalarda sanığın sor-

gusunun yapılmış olması, anılan madde hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.

Ancak karara bağlanmış davalarda sözü edilen madde hükümleri uygulanmaz, kesin-

leşmiş mahkümiyet hükümleri aynen yerine getirilir.
6 - 11/5/1981 tarih ve 3445 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk Ceza Kanu-

nunun 480 ve 482 nci maddelerinin neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya

benzeri kitle haberleşme araçlarıyla işlenmeleri sebebiyle 1412 sayılı Ceza

Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin 5 inci bendi uyarınca açılmış

olan davalara, açıldıkları tarihteki geçerli olan usul hükümleri dairesinde ba-

kılmaya devam olunur.
Geçici Madde 2.- Türk Ceza Kanununun 426,427,428 inci maddeleri ile 1117 sa-

yılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 7 ve ek 2 nci maddelerine göre

verilen cezaların onda dokuzu affedilmiştir. Ancak, infaz edilecek para cezası

otuzmilyon lirayı geçemez. Tahsil edilmiş para cezaları iade olunmaz.

7. 7/12/1988 tarihli ve 3506 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 - 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü mad-

desinin dördüncü fıkrasının uygulanması sebebiyle kanun yollarına başvurulamamış

hükümlere karşı, hükümlü, müdahil ve Cumhuriyet savcısı ceza infaz edilmiş olsa

bile, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kanun yollarına

başvurabilirler.
Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında, ağır hapis

hariç olmak üzere, bir yılı aşmamak kaydıyla altı aydan fazla hürriyeti bağlayı-

cı ceza verilmiş olanlar bu cezaları infaz edilmiş olsa bile bu Kanunun yayımı

tarihinden itibaren iki ay içinde hükmü veren mahkemeye başvurarak 647 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesinin tatbikini talep edebilirler. Bu takdirde mahkeme dos-

yayı yeniden ele alarak talep hakkında bir karar verir.

Mahkeme talep doğrultusunda karar verdiği takdirde;

a) Daha önce infazı tamamlanan hürriyeti bağlayıcı cezanın çevrildiği para

cezası veya tedbir yeniden infaz edilmez. Ancak bu değişiklik Adli Sicil

kaydına işlenir.

b) Devam etmekte olan infazlarda ilgili derhal tahliye olunur ve infaz ku-

rumunda geçen süreler 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki

miktarların alt sınırı esas alınarak mahsup edilir.
Geçici Madde 3- 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı mad-

desinde bu Kanunla yapılan değişiklikten yararlanabilecek olanlar, Kanunun yayı-

mı tarihinden itibaren iki ay içinde hükmü veren mahkemeye başvurarak, cezanın

ertelenmesi yönünden durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Bu tak-

dirde mahkeme dosyayı yeniden ele alarak talep hakkında bir karar verir.
Geçici Madde 4 - Bu Kanunla, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi kapsa-

mına alınan suçları işlemiş olup da, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce hakla-

rında tahkikata başlanmış veya kamu davası açılmış veya mahkümiyet hükmü veril-

miş olanların, yürürlük tarihini izleyen iki ay içinde 119 uncu maddedeki şart-

ları yerine getirerek ödemede bulunmaları halinde haklarında;

1. Hazırlık tahkikatında, takibata yer olmadığına,

2. Açılmış davaların ortadan kaldırılmasına,

3. Mahkümiyet hükmünün verilmemiş sayılmasına,

Karar verilir. Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye

edilirler.

Tutuklu ve hükümlülerin bakiye hürriyeti bağlayıcı cezalarına karşılık

Ödemeleri gereken para cezasının hesaplanmasında beher gün karşılığı olarak 647

sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(1) numaralı bendinde belirtilen asgari hadler esas alınır.

8. 21/11/1990 tarih ve 3679 sayılı Kanunun geçici maddesi:


Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş olup da, Türk Ceza Kanununun bu Kanunla değiştirilen veya yeni madde numaraları altında müeyyideye bağlanmış hükümlerini ihlal etmiş olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi nazara alınarak;

a) Mahkümiyet hükmü verilmiş olması veya verilen hükümlerin kesinleşmiş bulunması halinde ilamlar aynen infaz olunur.

b) Hazırlık tahkikatı veya son tahkikatın devam etmesi halinde ise, verilecek mahkümiyet hükümlerinde yapılan değişiklik sonucu belirlenen yeni madde numaraları esas alınır.

Özel kanunlarda, Türk Ceza Kanununun bu Kanun değişikliğine konu olan maddelerine yapılmış bulunan atıflar, yeni madde numaraları altında belirlenen hükümlere yapılmış sayılır.

9. 13/11/1996 tarih ve 4209 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde- Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci maddelerinin 6 ncı fıkralarının yürürlükten kaldırılması sebebiyle, 13.3.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinden yararlanacak olanlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde hükmü veren mahkemeye başvurarak cezanın ertelenmesini, paraya veya maddede öngörülen tedbirlerden birine çevrilmesini isteyebilir. Bu takdirde mahkemece dosya ele alınarak bu hususta karar verilir.1 Mülga 1; İdam

2 15/4/1987 tarih ve 3352 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki "Kanunlarda yer alan, emniyeti umumiye idaresinin nezareti altında bulundurma cezası ve tedbiri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır." hükmü uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır. Sözkonusu 3352 sayılı Kanun, Kanunlar Külliyatı nın Cilt 6, Sayfa 6943'de yayımlanmıştır

3 Hernekadar Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 8/10/1962 tarihli ve E. 1962/43, K. 1962/40 sayılı kararı ile 58. maddenin son fıkrası hükmü ile yapılan atıf sebebiyle 56. maddenin cezalarda yapılacak indirimler yönünden yürür lükte bulunduğu kabul edilmiş ise de 21/1/1983 tarih ve 2787 sayılı kanunla 58. maddede yapılan değişiklik sonucunda sözü edilen atıf metinden çıkarıl mış ve 56. maddeye paralel yeni bir hükümle sağır ve dilsizlere uygulanacak cezalar doğrudan doğruya 58. madde içerisinde düzenlenmiştir. Böylece Ceza Genel Kurulu Kararının 22/1/1982 tarihinden itibaren uygulama yeri kalmamış ve 56. madde tamamiyle yürürlükten kalkmıştır.


4 Sürgün cezası, 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun geçici 2. maddesiyle kaldırılmıştır.

5 DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİ; Madde 432 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.) Yukarıki maddelerde yazılı cürümlerden birinin faili, kaçırdığı veya alıkoyduğu kimseyi hiç bir şehevi harekette bulunmaksızın kendiliğinden, kaçırıldığı eve veya ailesinin evine iade eder veyahut ailesi tarafından alınması mümkün olan emniyetli diğer bir yere getirip serbest bırakırsa 429 uncu maddede yazılı halde bir aydan bir seneye kadar, 430 uncu maddede yazılı halde altı aydan üç seneye kadar, 431 inci maddede yazılı halde bir seneden beş seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır.


6 MÜLGA Birinci Fıkra; Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile maznun veya mahkümlardan biri arasında evlenme vukuunda koca hakkında hukuku amme davası ve hüküm verilmiş ise cezanın çektirilmesi tecil olunur.


7 DEĞİŞTİRİLEN İBARE; “dört yıldan sekiz yıla kadar”

8 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDE METNİ; (Değişik : 9/7/1953 - 6123/1 md.) Yukarda geçen iki fasılda beyan olunan fiiller, zinayı icra halinde veya gayrimeşru cinsi münasebette bulunduğu esnada meşhuden yakalanan veya zina yapmak veya gayrimeşru cinsi münasebette bulunmak üzere yahut henüz zina yapmış veya gayrimeşru cinsi münasebette bulunmuş olduğunda zevahire göre şüphe edilmeyecek surette görünen bir koca veya karı yahut kız kardeş veya fürudan biri yahut bunların müşterek faili veya her ikisi aleyhine karı veya koca yahut usulden biri veya erkek veya kız kardeş tarafından işlenmiş olursa fiilin muayyen olan cezası sekizde bire indirilir ve ağır hapis cezası hapis cezasına tahvil olunur.

Müebbet ağır hapis cezası yerine dört seneden sekiz seneye ve idam cezası yerine de beş seneden on seneye kadar hapis cezası verilir.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Benzer:

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR iconİş yaşamında çok önemli değişiklikler olan 6102 sayılı Yeni Türk...

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR icon1 1/10/2011 tarihi itibariyle 6100 sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR icon5607 Sayılı Kanun ile 31. 03. 2007 Tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR icon01. 06. 2005 tarihi itibariyle yayımlanan YÖnetmeliK ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR iconGeçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR icon4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yeniden ele alınarak...

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR iconYayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 10 Haziran 2005 Sayı : 25841

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR icon6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR icon31 mart 2005 tariHİ İTİbariyle hazirlanan kamuya açiklanacak konsolide...

01 Haziran 2005 Tarihi itibariyle, 5237 Sayılı Kanun YÜRÜRLÜĞe girecektiR icon6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 28...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com