İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
Soru : Atatürk dönemi son başbakanı kimdir?
Cevap : Celal Bayar

Soru : Ticaretle ile ilgili olmayan gelişme?
Cevap: Darul kurra

Soru : 5 Yıllık sanayi planında türkiyeye destek veren devlet hangisidir?
Cevap: Sovyet Rusya

Soru : Kadın haklarıyla ilgili paragraf sorusu?
Cevap: Türk medeni kanunu

Soru : Ekonomik karışıklıkları gidermek için yapılan çalışmalardan değildir?
Cevap: Kılık kıyafet kanunu

Soru : M. Kemal hangi savaştan sonra askerlik mesleğine geri dönmüştür.
Cevap: Kütahya -Eskişehir savaşı

Soru : Nutuk kapsamında hangisi yer almaz?
Cevap: Serbest Cumhuriyet Fırkası

Soru : Osmanlıda batı tarzı örnek alınarak yapılan çalışmalardan değildir?
Cevap: Enderun mektebi

Soru : İslamiyetin kabul edilmesiyle Karahanlılardaki (Satuk Buğra han) gelişmelerden biri değildir?
Cevap: Arapçanın resmi dil olması

Soru : Okuma yazma oranının arttırılması ile ilgili soru?
Cevap: Millet mektepleri

Soru : 1923 – 1930 yıllarında Türk dış politikası en çok hangi sorunlarla uğraşmıştır?
Cevap: Lozanda halledilemeyen sorunları çözmek

Soru : Erzurum kongresinin yapılmasında etkili olmayan gelişme?
Cevap: İstanbul’un resmen işgal edilmesi

Soru : Kuvayi milliyenin özelliklerinden değildir?
Cevap: Doğu cephesinde daha etkili olması

Soru : Teşkilatı Esasiyenin yaptığı ilk çalışma hangisidir?
Cevap: İstiklal marşının kabulü

Soru: Tımar sisteminde dirlik sahibinin görevlerinden değildir?
Cevap: ulufe dağıtma

Soru : Temsili Heyetinin İstanbul Hükümetine karşı sağladığı ilk siyasi başarı hangisidir?
Cevap: Amasya Görüşmesi
KPSS Tarih Soru : I. TBMM ilk ve tek inkılap hareketi nedir ?

KPSS Tarih Cevap : Saltanatın kaldırılması.

KPSS Tarih Soru : II. TBMM yapıtığı ilk inkılap nedir ?

KPSS Tarih Cevap : Cumhuriyetin ilanı.

KPSS Tarih Soru : II. TBMM yaptığı ilk faaliyet nedir ?

KPSS Tarih Cevap : Lozan Antlaşmasının onaylanması.
I. TBMMnin temel özelliği Savaş Meclisi olması, II. TBMMnin temel özelliğiİnkılap Meclisi olmasıdır.

  • İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler

  • Çocuk Esirgeme Kurumu

  • Teşkilati Esasiye

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1922 önemli gelişmeler

  • Büyük Taaruz

  • Batı Anadolu Temizlendi

  • Mudanya Ateşkes Antlaşması

  • Saltanatın kaldırılması

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1923 önemli gelişmeler

  • İzmir iktisat kongresi

  • TBMM seçimleri yenilendi

  • Halk fırkası kuruldu

  • Ankara başkent ilan edildi

  • Cumhuriyet İlan edildi

  • Lozan Antlaşması

  • Hilali Ahmer Cemiyeti (1935 yılında Kızılay Cemiyeti adını aldı)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1924 önemli gelişmeler

  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  • Şeriye-Evkaf vekaleti kaldırıldı

  • Şeriye mahkemeleri kalktı

  • Erkanı harbiye ve umumiye vekaleti kaldırıldı

  • Hilafet kalktı

  • Osmanlı hanedanının tüm üyeleri sürgün edildi

  • Terakiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu (Çok partili hayat denemeleri)

  • İş bankası kuruldu

  • Musuki muallim mektebi

  • Topkapı müze yapıldı

  • Medreselere el kondu (1926′da tamamen kapatıldı)

  • Mecelle kaldırıldı (1924-1937)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1925 önemli gelişmeler

  • Şeyh Sait isyanı Çıktı

  • Takriri Sükun Yasası

  • Aşar vergisi kalktı

  • Çiftçi özendirildi, örnek çitflikler kuruldu

  • Tekke ve zaviyeler, türbeler kapatıldı

  • Ankara hukuk mektebi

  • Şapka ve kiyafet kanunu

  • Uluslarası saat ve takvimlerin kabulü (1926′dada takvim uygulamasına geçildi)

  • Sanayi ve maadin Bankası

  • Türk teyyare Cemiyeti

  • Ticaret Sanayi Odaları kanunu

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1926 önemli gelişmeler

  • Medreseler kapatıldı

  • Maarif Teşkilatı Kanunu

  • Mustafa Kemale suikast girişimi

  • Uluslarası takvim uygulaması (1925′te saat)

  • Medeni Kanun (İsviçre)

  • Türk Ceza Kanunu (İtalya)

  • Kabotaj Kanunu

  • Borçlar kanunu (İsviçre)

  • Türk ticaret kanunu (Almanya)

  • İdare Hukuku (Fransa)

  • Toprak reformu hazırlıkları

  • Ankara Anlaşması (Musul)

  • Uşakta (Alpullu) Şeker Fabrikası

  • Devlet İstatistik Enstitüsü

  • Emlak ve eytam bankası

  • Ticari hayatta Türkçe kullanılması hakkında kanun

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1927 önemli gelişmeler

  • M.Kemal nutuğu okudu (1919-1927 arası dönem)

  • İlk nüfus sayımı

  • ilk kağıt para

  • Teşviki sanayi kanunu

  • Güzel sanatlar Akedemisi

  • Sokak adları Türkçeleştirildi

  • Devlet demir yolları – Limanlar genel müdürlüğü

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1928 önemli gelişmeler

  • Anayasadan “Devletin dini islam” çıkarıldı

  • Uluslarası rakamlar

  • Yeni Türk alfabesi

  • M.Kemal başöğretmen

  • Millet mektepleri (15-45 yaş)

  • Türk vatandaşlığı kanunu

  • Tarım kredi kooperatifleri

  • Ankara hıfzı sıhha Enstitüsü (Refik Saydam)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1929 önemli gelişmeler

  • Dünya ekonomik bunalımı

  • Yerli malı kullanılması teşviği

  • Koruyucu gümrük politikası

  • Toprak reformu kanunu (1926da hazırlıkları başlamıştı)

  • Briand-Kellog Paktına üyelik

  • Menkul kıymetler borsası kanunu

  • Deniz ticaret kanunu (Almanya)

  • Ceza mahkemeleri kanunu (Almanya)

  • İcra ve iflas kanunu (İsviçre)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1930 önemli gelişmeler

  • Türk kadını belediye seçimlerine katıldı

  • Merkez bankası

  • Türk parası koruma kanunu

  • Serbest Cumhuriyet Fırkası

  • Menemen Olayı

  • Adana Ahali Cumhuriyet Fırkası

  • Ankara etnografya müzesi

  • Halk okuma odaları

  • Millet mekteplerinin adı “Okuma yazma kursları” olarak değişti (1953 yılındaysa “halk dershaneleri” olarak değişti)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1931 önemli gelişmeler

  • Türk Tarih Kurumu (4 ciltlik genel tarih serisi yayınlandı)

  • Ölçü ağırlık birimleri değişti

  • 1. Ziraat kongresi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1932 önemli gelişmeler

  • Türk Dil Kurumu

  • Milletler Cemiyetine üyelik

  • Devletçilik uygulanmaya başlandı

  • Halk evleri açıldı

  • Ezan ilk kez Türkçe okundu

  • 1. Tarih Kongresi

  • 1. Türk Dil Kurultayı

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1933 önemli gelişmeler

  • Üniversite Reformu (Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adını aldı)

  • Kadınlara muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği

  • 1.  5 yıllık Sanayi Kalkınma Planı

  • Sümerbank

  • Ankara Yüksek Ziraat Fakültesi

  • 1925′te açılan Teyyare Cemiyeti, Türk Havayolları adını aldı 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1934 önemli gelişmeler

  • Balkan Antantı

  • Soyadı Kanunu

  • Kadınlara milletvekili seçme ve seçilebilme hakkı

  • Ayrıcalık ifade eden ünvanlar kalktı, (dini liderler dışında) dini semboller içeren giyim kuşamda bazı yasaklamalar

  • Hakimiyeti Milliye, “Ulus” adını aldı

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1935 önemli gelişmeler

  • Haftasonu tatili Pazara alındı

  • Toprak İskan Kanunu çıkarıldı

  • Etibank

  • MTA

  • Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakülteleri

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1936 önemli gelişmeler

  • Ankara Devlet Konservatuarı

  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1937 önemli gelişmeler

  • Sadabat Paktı

  • Devletçilik ve ilkeler anayasaya girdi

  • Nylon sözleşmesi (Akdeniz)

  • Dolmabahçe Sarayında resim ve heykel müzesi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1938 önemli gelişmeler

  • Toprak Mahsulleri Ofisi

  • Atamızın vefatı

 

 • 1939

  • Hatay Anavatana katıldı

  • Karabük Demir Çelik

 

 • 1940

  • Köy Enstitüleri (1954′te kapatıldı)

  • Milli Koruma Kanunu

  • Varlık Vergisi (2.Dünya Savaşı)

 

 • 1945

  • Ormanlar devletleşti

  • Çiftçiyi topraklandırma kanunu

 

 • 1950

  • Avrupa Konseyine üyelik

  • Fatih, Mevlana, Yavuz türbeleri ziyarete açıldı

 

 • 1951

  • Kore Savaşı

  • Halk evleri kapatıldı

 

 • 1952

  • Natoya üyelik

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler icon! 1921 anayasasi (TEŞKİlat-i esasiye 20 Ocak 1921)

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler iconŞeyh saiD İsyani kronolojiSİ

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler iconEĞİTİm alaninda inkilaplar

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler iconAtatürk dönemi İnkilâplar tablosu

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler iconİlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler icon1921 Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler icon1921: savaş YÖnetiMİ ve ve YÖnetiMİn merkeziLEŞmesi

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler iconSakarya meydan muharebesi ( 23 AĞustos-13 eylüL 1921 )

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler iconTeknolojideki Gelişmeler Yeterli mi?

İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler iconPlanli dönemde yükseköĞretimdeki geliŞmeler


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com