Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

aktan bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik a.ş.

vefa deresi sok. gayrettepe iş mrk. no:5 C Blok d:1-2 gayrettepe/istanbul

tel: 0 212 274 17 47 faks: 0 212 266 2763 mecidiyeköy vergi dairesi 039 001 7470

aktanymm@aktanymm.com

_____________________________________________________________________


İstanbul, 17.07.2012

Sirküler :2012/22


Sayı :YMM.1356-S/693


Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında

Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tamamı 1534 maddeden oluşan kanunun bazı maddelerinin yürürlük tarihleri zamana yayılıdır.

Yeni TTK’nın A.Ş. ve Ltd. Şti.’leri ilgilendiren ve ilk etapta önem verdiğimiz bazı maddeleri ve bunların yürürlük tarihleri ile Yeni TTK’da yer alan tüm cezalarla ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

 1. Muhasebe ve Kayıt Sistemi, Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları  1. Muhasebe ve Kayıt Sistemi

Muhasebe kayıtlarının mevcut şekliyle tutulmasına devam edilecektir. Bununla birlikte;

 • Sermaye piyasası Kanuna göre borsada İşlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınmış diğer şirketler,

 • Bankalar ve Bankaların Bağlı Ortaklıkları,

 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri

 • Ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenecek şirketler (şuana kadar bir belirleme yapılmamıştır)

Finansal tablolarını (Bilanço, Gelir tablosu, Nakit Akım tablosu ve Özkaynak değişim Tablosu) 1.1.2013 tarihinden itibaren (KGK) tarafından yayımlanacak Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlayacaklardır.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun Defter Tutma ve Kayıt Zamanı ile ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175’inci ve mükerrer 257’nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uyma zorunluluğu getirilmiştir.

  1. Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları

Öteden beri bilinen defterlere birkaç yeni defter ilave edilmiş olup, önemlileri aşağıdadır.

 • Yevmiye Defteri

 • Defter-i Kebir (Büyük Defter)

 • Envanter Defteri

 • Pay Defteri

 • Yönetim Kurulu Karar Defteri

 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri


Yeni Kurulan Şirketlerde yukarıdaki defterler kullanılmaya başlamadan önce tasdik edilecektir.Faaliyet dönemlerinde ise faaliyet döneminin ilk ayından önceki ay sonuna kadar tasdik edilecektir. (Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri’nin yeterli yaprağı olması kaydıyla tekrar açılış onayına gerek kalmaksızın kullanılabilecektir.)

Yevmiye Defteri ile Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin ÜÇÜNCÜ AYIN sonuna kadar notere yaptırılacaktır.

 1. Denetim ve Denetçi (Murakıp)

Yeni TTK ile birlikte murakıplık kaldırılmıştır. Eski TTK’ya göre, seçilmiş murakıpların görevi 31.03.2013 tarihinde sona erecektir.

Yeni TTK’ya göre Denetime Tabi Olacak Şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenecektir (henüz belirleme yapılmamıştır). Bunlar dışındaki şirketlerde denetçi ve denetim olmayacaktır.

 1. İnternet Sitesi Oluşturma Zorunluluğu

Denetime tabi olan sermaye şirketleri (Bakanlar Kurulu Tarafından belirlenecektir), kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. 1.7.2012 tarihinden önce kurulan Bakanlar Kurulu Tarafından Denetime tabi tutulan şirketler ise 1.10.2012 tarihine kadar İnternet Sitesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

 1. Sermaye Tutarı

1.07.2015 tarihine kadar:

Anonim Şirketler sermayesini 50.000 TL’ye Limited Şirketler ise 10.000 TL’ye yükseltilecektir.

 1. Esas Sözleşmeler

Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve Limited şirketler şirket sözleşmelerini, 1 Temmuz 2013 ayı sonuna kadar Yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getireceklerdir.

Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Yeni ticaret Kanununa uygun hazırlanmış ana sözleşme örneğine http://www.gumrukticaret.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 1. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Limited Şirketlerdeki Müdürler

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile Limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler.

Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, (yeni kanuna göre Tüzel Kişiler A.Ş.’lerde yönetim Kurulu üyesi veya Ltd. Şti.’lerde müdür olabilmektedirler) 1 Ekim 2012 tarihine kadar istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir.

Ana sözleşmenin cevaz vermesi halinde AŞ’lerde Yönetim Kurulu üye sayısı bir kişi olarak belirlenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkette pay sahibi olmalarına gerek yoktur. Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu son paragraftaki düzenlemeler 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 1. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Nisapları

Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yoksa, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanıp, kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alabilecektir. Örneğin 5 kişilik bir yönetim kurulu 3 kişi ile toplanıp, 2 kişi ile karar alabilecektir. Bu düzenleme 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 1. Nisaplar

Anonim şirketlerin esas sözleşmesinde veya Limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun (eski Ticaret Kanunu) hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu şirketler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 Temmuz 2013 tarihine kadar anonim şirketlerde esas sözleşmelerini ve Limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, anılan Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi takdirde, 1 Temmuz 2013’den itibaren genel kurulun toplantı ve karar nisapları için Yeni TTK hükümleri uygulanır.

Bir esas sözleşmede esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Eski ticaret Kanunun 388 inci maddesindekinden daha ağır nisaplar öngörülmüş olup da bunlar Yeni TTK’nın 421 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nisaplardan ağırsa, bunların uygulanmasına devam olunabilir. Ağırlaştırılmış nisaplara dair esas sözleşmedeki veya herhangi bir sözleşme veya hukukî metindeki özel düzenleme Yeni TTL’nın 421 inci maddesine göre daha hafifse 421 inci madde uygulanır.

Yeni TTK’nın bahsi geçen 421/1’inci maddesi aynen şöyledir.

“Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir.”

 1. Oy Hakkı

Yeni TTK’ya göre Pay Sahipleri oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanır. Bu hüküm 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 1. Oyda İmtiyaz

Yeni TTK madde 479 ile esas sözleşme ile belirlenecek imtiyazlı oylara sınır getirilmiş ve bazı işlemler için tanınmamıştır. Bu madde 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 1. Nama Yazılı Payların Devrinde Sınırlama

Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek sınırlandırmış bulunan anonim şirketler, 1 Temmuz 2013 tarihine kadar, esas sözleşmelerini değiştirerek, Yeni TTK’nın 492 ilâ 498 inci maddelerine uyarlamak zorundadır; aksi hâlde, bu sürenin dolmasıyla tüm sınırlamalar geçersiz hâle gelir.

 1. Ticaret ünvanı Kullanma Zorunluluğu

Anonim ve Limited şirketler dahil tüm Tacirlerin, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura fiş, irsaliye vs.) sözleşmelerde;

 • Tacirin sicil numarası,

 • Ticaret unvanı,

 • İşletmesinin merkezi ile

 • Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi

gösterilir. Bu zorunluluk 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm bu bilgiler şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise, şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.

 1. Şirket Ortaklarının Borçlanma Durumu

Anonim Şirketlerde;

 • Ortaklar; Sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçları bulunmaması halinde ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde ise şirkete borçlanabileceklerdir. • Pay sahibi olmayan yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahibi olmayan üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının şirkete nakit olarak borçlanmaları yasaklanmıştır.

Limited Şirketlerde; Ortaklar ve müdürlerin şirketten borçlanabilmesi, anonim şirketlerle aynı şartlara tabidir.

 1. Cezalar

Yeni TTK’da en çok tartışılan cezalar yapılan değişiklik sonrası ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan şekliyle ve özetle aşağıdaki şekilde oluşmuştur.


CEZA GEREKTİREN FİİLLER

CEZALAR

1- Tescil Ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak (38/1)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

2- Tacirin, Ticari İşletmesine İlişkin İşlemleri, Ticaret Unvanıyla Yapmaması Ve İşletmesiyle İlgili Senetlerle Diğer Belgeleri Bu Unvan Altında İmzalamaması (39/1)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

3- Tescil Edilen Ticaret Unvanının, Ticari İşletmenin Görülebilecek Bir Yerine Okunaklı Bir Şekilde Yazılmaması (39/2)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

4- Ticari Mektuplarda Ve Ticari Defterlerin Dayanağını Oluşturan Belgelerde Ticaret Unvanının, İşletmenin Merkezinin, Ticaret Sicil Numarasının Ve Şirket İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğüne Tabi İse İnternet Sitesi Adresinin Gösterilmemesi (39/2)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

5- Belgelerde Gösterilecek Bilgilerin Şirket İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğüne Tabi İse İnternet Sitesinde Yayınlanmaması (39/2)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

6-Tacirin, Ticari İşletmenin Açıldığı Günden İtibaren Onbeş Gün İçinde, Ticari İşletmesini Ve Seçtiği Ticaret Unvanını Tescil Ve İlan Ettirmemesi (40/1)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

7-Tacirin Kullanacağı Ticaret Unvanını Ve Bunun Altına Atacağı İmzayı Notere Onaylattırdıktan Sonra Sicil Müdürlüğüne Vermemesi (40/2)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

8- Merkezi Türkiye’de Bulunan Ticari İşletmelerin Şubelerinin Ticaret Siciline Tescil Ve İlan Ettirilmemesi (40/3)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

9-Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Tescil Ettirilmemesi, Bu Şubeler İçin Yerleşim Yeri Türkiye’de Bulunan Tam Yetkili Bir Ticari Mümessil Atanmaması (40/4)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

10-Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanındaki Adının Ve Soyadının Kısaltılarak Yazılması (41)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

11-Kollektif Şirketin Ticaret Unvanında, Bütün Ortakların Veya Ortaklardan En Az Birinin Adı Ve Soyadıyla Şirketin Ve Türünü Gösterecek Bir İbareye Yer Verilmemesi (42/1).

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

12-Adi Veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanlarında, Komandite Ortaklardan En Az Birinin Adının Ve Soyadının, Şirketin Ve Türünün Gösterilmemesi, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanlarında Komanditer Ortakların Adları Ve Soyadlarına Yer Verilmesi (42/2).

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

13-Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin, Ticaret Unvanlarında İşletme Konusunun Gösterilmemesi, Ticaret Unvanlarında, “Anonim Şirket”, “Limited Şirket” Ve “Kooperatif” Kelimelerinin Bulunmaması, Bu Şirketlerin Ticaret Unvanında, Gerçek Bir Kişinin Adı Veya Soyadı Yer Aldığı Takdirde, Şirket Türünü Gösteren İbarelerin, Baş Harflerle Veya Başka Bir Şekilde Kısaltma Yapılarak Yazılması (43).

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

14- Ticari İşletmeye Sahip Olan Dernek, Vakıf Ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanlarında Adlarının Bulunmaması, Donatma İştirakinin Ticaret Unvanında, Ortak Donatanlardan En Az Birinin Adı Ve Soyadının Veya Deniz Ticaretinde Kullanılan Geminin Adının Yer Almaması, Ticaret Unvanındaki Soyadların Ve Geminin Adının Kısaltılması, Ticaret Unvanında Donatma İştirakinin Belirtilmemesi (44)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

15-Bir Ticaret Unvanına Türkiye’nin Herhangi Bir Sicil Dairesinde Daha Önce Tescil Edilmiş Bulunan Diğer Bir Unvandan Ayırt Edilmesi İçin Gerekli Olduğu Takdirde, Ek Yapılmaması (45)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

16- Her Şubenin, Kendi Merkezinin Ticaret Unvanını, Şube Olduğunu Belirterek Kullanmaması, (48)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

17- Merkezi Yabancı Ülkede Bulunan Bir İşletmenin Türkiye’deki Şubesinin Ticaret Unvanında, Merkezin Ve Şubenin Bulunduğu Yerlerin Ve Şube Olduğunun Gösterilmemesi (48)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

18- İşletme Adının Tescil Ve İlan Ettirilmemesi (53)

İkibin Türk Lirası İdari Para Cezası

19- Ticari İşlemleriyle Malvarlığı Durumunu Kanuna Göre Açıkça Görülebilir Bir Şekilde Ortaya Koymamak (562/1-A,64/1)

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

20- Defterlerin Üçüncü Kişi Uzmanlara, Makul Bir Süre İçinde Yapacakları İncelemede İşletmenin Faaliyetleri Ve Finansal Durumu Hakkında Fikir Verebilecek Şekilde Tutulmaması(562/1-A,64/1)

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

21- İşletme Faaliyetlerinin Oluşumunun Ve Gelişmesinin Defterlerden İzlenememesi (562/1-A,64/1)

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

22-Tacirin, İşletmesiyle İlgili Olarak Gönderilmiş Bulunan Her Türlü Belgenin, Kopyasını, Yazılı, Görsel Veya Elektronik Ortamda Saklamaması (562/1-B, 64/2)

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

23- Ticari Defterlerin Açılış Veya Kapanış Onaylarının Yaptırılmaması

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

24- Defterlerin Türkçe Tutulmaması

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

25- Kısaltmaların Kullanılması Halinde Bunların Anlamlarının Açıkça Belirtilmemesi

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

26- Bir Yazımın Veya Kaydın, Önceki İçeriği Belirlenemeyecek Şekilde Çizilmesi Ve Değiştirilmesi

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

27- Defterlerin Ve Diğer Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Durumunda, Bu Bilgilerin Her Zaman Kolaylıkla Okunmasının Temin Edilmemiş Olması

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

28- Kayıt Sırasında Mı Yoksa Daha Sonra Mı Yapıldığı Anlaşılmayan Değiştirmelerin Yapılması

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

29- Defterlere Yazımların Ve Diğer Gerekli Kayıtların Eksiksiz Doğru, Zamanında Ve Düzenli Olarak Yapılmaması

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

30-Usulüne Uygun Envanter Çıkarılması (562/1-E, 66)

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası

31- Elektronik Ortamda Saklanan Belgelerin İbraz Edilememesi (562/1-F, 86)

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

32- Defterlerin Muhasebe Standartlarına Göre Tutulmaması, Finansal Tabloların Bu Standartlara Göre Düzenlenmemesi (562/2,88)

Dörtbin Türk Lirası İdari Para Cezası.

33- Şirketler Topluluğuna Dahil Bağlı Şirketler Tarafından Hakim Şirketle Yapılan İşlemler Hakkında Rapor Düzenlenmemesi, Hakim Şirket Yönetim Kurulunca Bağlı Şirketlerle Olan İlişkilere Yönelik Raporun Düzenlenmemesi (562/3, 199)

İkiyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası.

34- Şirket İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğüne Tabi İse İnternet Sitesi Oluşturmamak (562/12)

Yüz Günden Üçyüz Güne Kadar Adli Para Cezası

35-Kanunda Belirtilen İçerikleri İnternet Sitesinde Yayımlamamak (562/12)

Yüz Güne Kadar Adli Para Cezası

36-Ayni Sermayenin Veya Devralınacak İşletme İle Ayınların Değerlemesinde  Emsaline  Oranla Yüksek  Fiyat   Biçmek,  İşletme  Ve  Aynın Niteliğini Veya Durumunu Farklı Göstermek Ya Da Başka Bir Şekilde Yolsuzluk Yapmak (562/10, 551)

Doksan Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası

37- Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Verilmemesi Veya Denetimin Engellenmesi (562/4)

Üçyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası.

38-Tacirin Ticaret Unvanına, Kimliği, İşletmesinin Genişliği, Önemi Ve Finansal Durumu Hakkında, Üçüncü Kişilerde Yanlış Bir Görüşün Oluşmasına Sebep Olacak Nitelikte, Gerçeğe Ve Kamu Düzenine Aykırı Olarak Ekler Yapması (46/1).

Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Veya Adli Para Cezası

39-Tek Başlarına Ticaret Yapan Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanlarına Bir Şirketin Var Olduğu İzlenimini Uyandıracak Şekilde Ek Yapmaları (46/2)

Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Veya Adli Para Cezası

40- “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” Ve “Millî” Kelimelerinin Bir Ticaret Unvanına Bakanlar Kurulu Kararı Olmaksızın Ek Yapılması (46/3).

Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Veya Adli Para Cezası

41- Ticaret Unvanının, İşletmeden Ayrı Olarak Başkasına Devredilmesi (49).

Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Veya Adli Para Cezası

42-Kurucular Tarafından Düzenlenen Beyanın Doğru Ve Eksiksiz Düzenlenmemesi (562/5-A, 349)

Üçyüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası

43- Ticari Sırların İzinsiz Kullanılması Veya Açıklanması (562/7, 527)

Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Hapis Ve Beşbin Güne Kadar Adli Para Cezası

44-Sermaye Tamamıyla Taahhüt Olunmamış Veya Karşılığı Kanun Veya Esas Sözleşme Hükümleri Gereğince Ödenmemişken, Taahhüt Edilmiş Veya Ödenmiş Gibi Göstermek (562/9, 550)

Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Veya Adli Para Cezası.

45-Halktan İzinsiz Para Toplamak (562/11, 552)

Altı Aydan İki Yıla Kadar Hapis Cezası

 1. Diğer Hususlar

Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği yayınlanması gereken ve ikincil mevzuat diye tanımlanan tebliğ, yönetmelik ve tüzüklerden henüz yayınlanan olmamıştır. Ancak, başta muhasebe ve hukuk bölümleri olmak üzere şirket sorumluların bu mevzuatları takip etmesinde fayda görmekteyiz.


Yer verilen konu hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde bizi arayabilirsiniz.

Saygılarımızla,

AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir iconİş yaşamında çok önemli değişiklikler olan 6102 sayılı Yeni Türk...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir icon6335 TÜrk ticaret kanunu ile türk ticaret kanununun yüRÜRLÜĞÜ ve...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir icon2012 yılı kpssp 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir icon+ 4857 sayılı iş kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir iconKonu: yeni TÜrk ticaret kanunu kapsaminda anoniM Şİrketlerin tek ortakli yapisi

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir icon2012/3419 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir icon01. ocak. 2012-31. Aralik. 2012. Tarihleri arasi. 2012. Yili faaliyet,ÇalişMA,BİLGİlendirme...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir iconE-bülten haziran ağustos 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu Haziran 2012 ayında önemli değişikliklere uğrayarak 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir iconYeni tck. Yeni Türk Ceza kanunu, Türk ceza kanunu değişikliği


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com